vchilka.in.ua   1 2 3 4

Тема 21. Тактика пред’явлення для впізнання

Поняття, сутність і види пред’явлення для впізнання. Психологічні засади пред’явлення для впізнання. Узнавання і впізнання. Симультанне і сукцесивне впізнання.

Підготовка до пред’явлення для впізнання. Зміст допиту особи, що впізнає. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, тварин, предметів, ділянок місцевості. Особливості пред’явлення для впізнання людей за функціональними ознаками. Проведення впізнання за фотознімками, кіно - і відеострічками. Можливості повторного впізнання.

Фіксація ходу і результатів пред’явлення для впізнання.
Тема 22. Призначення судових експертиз
Гносеологічна природа експертизи. Процесуальна природа судової експертизи. Види судових експертиз. Система судово-експертних установ України.

Підготовка до проведення експертизи. Визначення мети і обсягу дослідження. Формування експертного завдання. Вибір експерта (експертної установи). Зразки для порівняльного дослідження, вимоги до них. Тактика одержання зразків. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної, комплексної експертиз. Проблема використання висновків альтернативної експертизи.

Загальні положення методики експертного дослідження.

Оцінка висновку експерта і використання одержаних результатів у доказуванні.
Список літератури до розділу «Криміналістична тактика»:
Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М., 1978.

Баев М.О., Баев О.Я. Защита от обвинения в уголовном процессе. Тактика профессиональной защиты по уголовным делам. Право обвиняемого на защиту. – Воронеж: ВГУ, 1995.

Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. – Волгоград: ВСШ, 1993.

Быховский И.Е. Производство следственных действий. – Л., 1984.

Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. – М.: МГУ, 1981.

Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. – М.: Юрид. лит., 1970.


Возгрин И.А. Общие положения криминалистической тактики. – Л., 1988.

Гончаренко В.Г., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві. – Київ: Акад. МВС України, 1994.

Експертизи в судовій практиці / Під ред. В.Г. Гончаренка – К.: Юрінком Інтер, 2005.

Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Судебная этика. – Воронеж: ВГУ, 1973.

Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. – М., 1976.

Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. – Свердловск, 1987.

Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск: Вышэйшая школа, 1979.

Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних. – Волгоград, 1979.

Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М.: Юрид. лит., 1969.

Комиссаров В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. – Саратов, 1987.

Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999.

Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. – М.: Юрид. лит., 1970.

Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розлідуванні злочинів. – Київ: Дія, 2002.

Митричев С.П. Следственная тактика. – М., 1975.

Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів / За ред. П.В.Коляди. – Київ: Юрінком Інтер, 2005.

Пещак Ян. Следственные версии. – М.: Юрид. лит., 1976.

Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – Минск: Вышэйшая школа, 1978.

Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.: Юрлитинформ, 2000.

Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями. – Харьков, 2000.


Шепитько В.Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): Монографія. – Харків: Харків юридичний, 2007. – 432 с.

Шиканов В.И. Проверка алиби. – Иркутск: ИрГУ, 1978.

Розділ 4. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів
Тема 23. Загальні положення криміналістичної методики
Поняття і завдання криміналістичної методики розслідування. Закономірності відображення злочинів у реальному світі. Узагальнення слідчої практики як джерело криміналістичної методики.

Структура криміналістичної методики, її елементи. Етапи розслідування і їх характеристика. Окремі методики розслідування. Перспективи алгоритмізації і автоматизації розслідування.

Класифікація злочинів. Криміналістична характеристика злочину як його інформаційна модель. Співвідношення криміналістичної характеристики злочину з його кримінально-правовою і кримінологічною характеристиками. Елементи криміналістичної характеристики злочину. Матеріальне відображення злочину. Ідеальне відображення злочину. Спосіб скоєння злочину. Коло найбільш імовірних осіб, що скоїли даний злочин. Перспективи і умови формування та розвитку об’єктивно достовірних інформаційних моделей окремих видів злочинів.

Обставини, що підлягають встановленню, як елемент методики.
Тема 24. Розслідування вбивств
Криміналістична характеристика вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень. Обставини, які підлягають встановленню

Особливості порушення кримінальної справи. Невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Встановлення особи потерпілого. Встановлення мотиву злочину. Використання спеціальних знань у розслідуванні цих злочинів. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

Особливості розслідування вбивств, пов’язаних з розчленуванням трупа. Особливості розслідування справ про зникнення людини за підозрою на її вбивство. Особливості розслідування “серійних” вбивств.

Тема 25. Розслідування зґвалтувань

Криміналістична характеристика зґвалтувань та інших насильницьких дій сексуального характеру. Обставини, які підлягають встановленню. Типові ситуації під час розслідування справ цієї категорії.

Особливості порушення кримінальної справи. Отримання заяв від потерпілих та їх допит. Невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Використання спеціальних знань у розслідуванні цих злочинів.

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій: огляд місця події; виїмка одягу; освідування потерпілої. Одержання зразків для порівняльного дослідження. Підготовка матеріалів та призначення судових експертиз. Освідування і допит підозрюваного.
Тема 26. Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв
Криміналістична класифікація крадіжок, грабежів і розбоїв. Криміналістична характеристика окремо кожного з зазначених злочинів.

Особливості порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації і зумовлені ними особливості початкового етапу розслідування. Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій: огляду місця події і речових доказів, допиту потерпілих і підозрюваних, освідування, пред’явлення для впізнання, обшуків, встановлення вкрадених речей і організація їх розшуку.

Використання оперативно-розшукових можливостей у розкритті і розслідуванні цих злочинів.
Тема 27. Розслідування розкрадань шляхом зловживання службовим становищем
Види і способи посягань на власність. Криміналістична характеристика розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем. Джерела інформації про злочини даної групи. Особливості порушення кримінальної справи. Взаємодія з контрольно-ревізійними органами. Методи встановлення способів розкрадань. Використання допомоги спеціалістів в галузі господарсько-економічної і виробничо-технологічної діяльності установ, підприємств, організацій. Використання результатів аудиту.

Специфіка проведення окремих слідчих дій: огляду документів, допиту свідків і підозрюваних, проведення обшуків, виїмок, проведення судових експертиз. Накладення арешту на майно, проведення інших заходів, спрямованих на забезпечення заявлених позовів та ін.


Виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню розкрадань.
Тема 28. Розслідування службових злочинів
Класифікація службових злочинів. Криміналістична характеристика службових злочинів: зловживання службовим станом, перевищення службових повноважень, хабарництво, халатність.

Особливості порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації і зміст початкових слідчих дій. Допит заявника у справах про хабарництво. Вилучення і огляд документів. Обшуки, виїмка. Допит підозрюваних. Тактична операція «затримання на гарячому».

Призначення і проведення судових експертиз.
Тема 29. Розслідування господарських злочинів
Криміналістична характеристика господарських злочинів. Кримінально-правова характеристика та класифікація злочинів зазначеної категорії. Обставини, які підлягають встановленню.

Особливості порушення кримінальної справи. Взаємодія з оперативно-розшуковими службами органів внутрішніх справ. Використання спеціальних знань у розслідуванні. Обшук, виїмка та огляд документів (інформації на магнітних носіях). Допит службових осіб.

Призначення ревізій. Підготовка матеріалів, проведення бухгалтерської та інших експертиз.
Тема 30. Розслідування дорожньо-транспортних подій
Види і характер дорожньо-транспортних подій (ДТП). Криміналістична характеристика ДТП.

Типові слідчі ситуації, зумовлений ними характер початкових слідчих дій. Розшук транспортних засобів, що зниклі з місця події. Специфіка огляду місця події. Освідування водіїв та потерпілих. Допит свідків. Роль експертиз у з’ясуванні обставин події. Комплексна психолого-автотранспортна експертиза. Відтворення обстановки і обставин події.
Тема 31. Розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків
Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Кримінально-правова характеристика зазначених злочинів. Обставини, які підлягають встановленню.

Класифікація наркотичних та психотропних речовин.

Особливості порушення кримінальних справ. Типові слідчі ситуації, які виникають під час розслідування справ цієї категорії. Невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи на початковому етапі розслідування.

Використання спеціальних знань у розслідуванні цих злочинів. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій: обшуку (у тому числі особистого); огляду місця події. Огляд вилучених речовин і хімічних препаратів, які використовуються під час виготовлення наркотиків. Освідування та допит підозрюваних.

Особливості підготовки матеріалів та проведення судових експертиз.
Тема 32. Розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації
Криміналістична характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації. Кримінально-правова характеристика та класифікація злочинів зазначеної категорії. Обставини, які підлягають встановленню.

Особливості порушення кримінальної справи. Невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Використання спеціальних знань.

Особливості проведення окремих слідчих дій: обшуків, виїмки комп’ютерної техніки. Допит підозрюваного.

Підготовка матеріалів та проведення судових експертиз.
Тема 33. Розслідування справ неповнолітніх
Особливості криміналістичної характеристики злочинів неповнолітніх (специфічні способи вчинення злочинів, особливість злочинної персеверації та ін.). Обставини, які підлягають встановленню.

Порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації. Взаємодія з оперативно-розшуковими службами правоохоронних органів. Особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування: огляд місця події; допит потерпілих, свідків-очевидців.

Особливості затримання і допиту підозрюваних. Тактика обшуку. Підготовка матеріалів та проведення судових експертиз. Участь адвоката у слідчих діях.

Особливості підготовки матеріалів та призначення психологічних експертиз.

Тема 34. Розслідування пожеж
Особливості порушення кримінальних справ про пожежі. Криміналістична характеристика підпалів та злочинного порушення правил протипожежної безпеки.

Особливості огляду місця події у справах про пожежі. Встановлення осередку пожежі, характерні ознаки підпалу. Можливості встановлення виду і кількості (об’єму) предметів і матеріалів, що згоріли. Призначення ревізії. Експертизи у справах про пожежі. Особливості допиту свідків, потерпілих, підозрюваних.

Встановлення обставин, що сприяють виникненню пожеж.

Список літератури до розділу «Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів»:
Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В.К.Лисиченко. – Киев, 1988.

Аленин Ю.П., Тищенко В.В. Особенности расследования тяжких преступлений против личности. – Одесса: Бахва, 1996.

Андреева Л.А., Густов Г.А., Степанов В.Г., Филиппов А.П. Расследование изнасилований. – Л.: ЛГУ, 1980.

Бородуллин А.И. Убийства по найму: методика расследования. – М., 1997.

Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок (особенности расследования). – Харьков: КримАрт, 1998.

Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М.: МГУ, 1978.

Вехов В.В. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. – М., 1996.

Головин А.Ю. Расследование грабежей и разбойных нападений. – Тула, 2001.

Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Минск: Вышэйшая школа, 1986.

Зорин Р.Г. Защита по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях. – Минск, 2000.

Журавлев В.И., Краенский Е.А., Гирько С.И. Расследование дорожно-транспортных преступлений. – М., 1991.

Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. – Красноярск, 1991.


Коновалова В.Е., Колесниченко А.И., Матусовский Г.А. Расследование хищений государственного или общественного имущества (Проблемы тактики и методики). – Харьков, 1987.

Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования. – Харьков: Факт, 2001.

Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. – М., 1998.

Лавров В.П. Расследование организованной преступной деятельности. – Ставрополь, 1996.

Лукьянчиков Е.Д. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. – Киев, 1990.

Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. – М., 1992.

Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. – М., 1973.

Настільна книга слідчого [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 720 с.: 49 іл.

Попов И.А. Организация раскрытия и расследования преступлений, связанных с пожарами и поджогами. – М., 1992.

Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование убийств. – М., 1994.

Шурухнов Н.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. – М., 1999.

Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. – М., 1990.

Яблоков Н.П., Квелидзе С.А. Расследование и предупреждение преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности. – М.: МГУ, 1971.

Орієнтовні плани семінарських та практичних занять.
Тема 1. Криміналістична ідентифікація


  1. Поняття та основи криміналістичної ідентифікації.

  2. Ідентифікаційні ознаки.

  3. Індивідуальна тотожність і групова належність.

  4. Методика криміналістичної ідентифікації, стадії її проведення.
  5. Криміналістична діагностика і ситуалогія.

  6. Ототожнення об’єктів, що не мають сталої форми.
<< предыдущая страница   следующая страница >>