vchilka.in.ua 1

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

Коди

форми документа за УКУД

організації- складача -ідентифі-
каційний код ЄДРПОУ

території за СПАТО

галузі за ЗКГНГ

види економічної діяльності за КВЕД

форми власності за КФВ

організаційно- правової форми господа­рювання за КОПФГ

міністерства, відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ

вищестоящої організації -
індентифі-
каційний код ЄДРПОУ
КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Міністерство (відомство), МДО, концерн,
асоціація ____________________________

Організація __________________________

Адреса ______________________________

Форма власності ______________________

Вид діяльності ________________________
_____________________________________


Форма N 1-ПП (квартальна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінстату України
від 23.12.96 р. N 376

Поштова - квартальна, річна

Подають всі об'єднання, підприємства, банки, страхові та інші організації державним податковим адміністраціям за місцем знаходження (крім установ, що утримуються за рахунок бюджету).

Квартальну - не пізніше 21 числа після звітного кварталу.

Річну - 8 лютого.


ЗВІТ
про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку


за __________________ 200_ р.


(тис. грн.)

Код податку, збору, іншого обов'яз-
кового платежу

Найменування податку, збору, іншого обов'язкового платежу

Реквізити бюджетної класифікації

Перелік пільг, наданих згідно з чинним законо-
давством

Код пільг

Сума податку, не сплаченого через отримання пільг

Термін користування пільгами у звітному періоді

глава

розділ


параграф

Всього

З них не сплачені до Держ-бюджету

Дата початку

Дата кінця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
"___" ____________ 200_ р.
Керівник ____________________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище та N тел. виконавця)

М. П.

Головний бухгалтер __________________
(підпис)