vchilka.in.ua 1

Додаток №1

до Документації конкурсних торгів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКА ТОРГІВ

(Документи для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям Замовника відповідно до статті 16 Закону, підписані уповноваженою особою учасника та завірені печаткою учасника)Кваліфікаційний критерій

Перелік підтверджуючих документів

1. Наявність

обладнання та матеріально-технічної бази

Довідка Учасника в довільній формі, за підписом уповноваженої посадової особи з інформацією щодо наявної матеріально-технічної бази та обладнання, яке буде використано, зокрема:

< Ввести Замовником перелік необхідних вимог до обладнання та технічних можливостей Учасника...>

- ... ;

- ... ;

...2. Наявність працівників від-повідної каліфі-кації, які мають необхідні знання та досвідДовідка Учасника в довільній формі, за підписом уповноваженої посадової особи, в якій зазначено інформацію про :

<Наприклад, вибрати, додати, відрегувати із переліку ...>

- склад виконавців;

- їх науковий ступень (додаються копії документів про підтвердження ступеню у разі

наявності;

- перелік напрацювань, безпосередньо пов’язаних з тематикою даної НДР (у разі наявності)

1) назви монографій з відповідними посиланнями;

2) назви публікацій за останні N роки з відповідними посиланнями;

3) реквізити авторських свідоцтв, патентів тощо (додаються копії у разі наявності);


- копії актів здавання-приймання виконаних НДР за останні N років, які безпосередньо

стосуються тематики НДР, що закуповується.3. Наявність до-

кументального підтвердження досвіду виконан-ня аналогічних

договорів

Довідка, що містить інформацію про наявність в учасника досвіду виконання аналогічних договорів, виконаних у 20...-20... роках, а саме:

- перелік договорів із зазначенням предмету договору, найменування замовника та його контактних осіб (прізвище, посада, телефон), строків виконання договору; вказати за наявності номер державної реєстрації роботи в УкрІНТЕІ

- ...

* Примітки:

1) Якщо замовником вимагається надання копії документу, то кожна сторінка такої копії має бути завірена “мокрою“ печаткою учасника та підписана уповноваженою посадовою особою учасника. На нотаріально завірених документах та оригіналах наявність відбитку“мокрої“ печатки учасника не вимагається.

2) Надання учасником незавірених копій документів є підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника.