vchilka.in.ua 1

ДОГОВІР-ДОРУЧЕННЯ № /

На перевезення вантажів автомобільним транспортом


м. Київ “ ” 20 р.

Замовник _______________________________________________________ в особі директора _____________________________________, названий в подальшому “Довіритель”, що діє на підставі _________________, з однієї сторони, і Експедитор CПД «Круковськкий М.Я.», в особі генерального директора Круковського Миколи Ярославовича, названий у подальшому “Повірений”, що діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали цей Договір-доручення про наступне :


Предмет Договору

Повірений, діючи в межах даного Договору за дорученням і за рахунок коштів Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських і міжнародних сполученнях посередництвом транспортних послуг ПЕРЕВІЗНИКА, тобто організовує перевезення найманим транспортом за маршрутом, вказаним у разовій Заявці, факсова копія затверджена печаткою має юридичну силу.

Зобов’язання Повіреного

2.1. Представляти інтереси Довірителя в межах даного Договору.

2.2. Здійснювати перевезення згідно Правил перевезення вантажів за нормативами Міжнародної Конвенції Автомобільних перевезень та діючого законодавства України .

2.3. Зобов’язати Перевізника відшкодовувати збитки, які виникли з вини Перевізника у вигляді недопоставці або пошкодження вантажу наданого для перевезення.

2.4. Надавати під завантаження автотранспорт згідно стандартних технічних характеристик, відповідаючих типу вантажу, що перевозиться.

2.5. Повідомляти Довірителя про неможливість надання автотранспорту не менш ніж за 12 годин до вказаного в транспортній заявці строку надання автотранспорту.

2.6. Своєчасно сплачувати послуги Перевізника із коштів, отриманих від Довірителя.

2.7. Надавати звіт про проведену роботу за вимогою Довірителя.

3. Зобов’язання Довірителя


3.1. Надавати Повіреному достовірну інформацію про можливе перевезення у вигляді транспортної заявки з підписом уповноваженої особи та печаткою.

3.2. Надавати Повіреному заповнену заявку не пізніше ніж за 48 годин при міжнародному (міжміському) перевезенні, та , не пізніше ніж за 12 годин, - при місцевому.

3.3. Інформувати Повіреного про особливості маршруту: можливих перепонах, затримках чи інших проблемних ситуаціях та відхиленнях, які можуть виникнути при виконанні перевезення.

3.4. Повідомляти Повіреного про відмову від раніш замовленого автотранспорту не менш ніж за 24 години до строку його надання, у іншому випадку, штраф - 100 Євро по курсу НБУ.

3.5. Завчасно підготувати всі товаросупровідні документи та надати їх Перевізнику.

3.6. Забезпечити у будь-яку пору року та доби безперешкодний та безпечний рух до пунктів завантаження та розвантаження, вільне маневрування. Розміри (площа) пунктів (чи місць) завантаження та розвантаження, а також під’їзди та проїзди до них повинні відповідати габаритам (довжина , ширина, висота, радіус повороту) автомобіля Повіреного.

3.7. При неможливості виконання умов п.3.6. надавати водію можливість самостійно обирати місце для надання автомобіля під вантажно-розвантажувальні роботи.

3.8. Вантажно-розвантажувальні роботи виконувати своїми силами та за свій рахунок. Не допускати перевантаження автомобіля понад паспортну вантажопідйомність. Під час завантаження узгоджувати з водієм питання раціонального розміщення вантажу в кузові (на платформі) автомобіля.

3.9. Забезпечити якість завантаження вантажу в автомобілі так, щоб виключити його псування, бій, зміщення чи пошкодження під час руху автомобіля, забезпечуючи безпечність використання транспортного засобу у відповідності до “Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом”, правилами техніки безпеки і дорожнього руху.

3.10. Правильно заповнювати товарно-транспортні накладні та робити відмітки у дорожньому листі, завіривши їх печаткою та штампом.


3.11. Використовувати наданий транспортний засіб виключно у відповідності до транспортної заявки.

3.12. Своєчасно сплачувати надані Повіреним послуги.

3.13. Додатково сплачувати Повіреному за перевантаження автомобіля (більш ніж вага обумовлена разовою заявкою - договором), пороми, транзит через інші держави та інші непередбачувані витрати, понесені Повіреним у ході виконання зобов’язань відповідно до даного Договору на підставі підтверджуючих платіжних документів.

3.14. Негайно повідомляти Повіреного про початок простою, за чиєї вини він би не відбувався.

4.Відповідальність сторін


4.1.Повірений несе відповідальність за своєчасність доставки.

4.2.Повірений не несе відповідальності за правильність заповнення документів посадовими особами Довірителя, отримувача вантажу та митними органами.

4.3.Кінцевим терміном доставки вантажу вважається час надання автомобіля на митницю.

4.4. У разі, якщо завантаження, розвантаження і митне оформлення Довірителем перевищує нормативний час: при завантаженні - 48 годин; при розвантаженні - 48 годин, Довіритель сплачує Повіреному за простій автомобіля штраф у розмірі 100 Євро по курсу НБУ (якщо інше не обумовлене заявкою) за кожну добу простою.

4.5. Повірений не несе відповідальності за якість вантажів що перевозяться, у разі їх неправильного пакування та складування.

4.6. У разі переадресування вантажу Довіритель сплачує повіреному 7.2 грн. за 1км. перепробіга, якщо інше не обумовлене заявкою.

4.7. У разі виявлення пошкодження чи втрати вантажу, а також у разі виникнення суперечок при здачі-прийомці товару, підписується АКТ між вантажоотримувачем, водієм та незацікавленою особою. За вимогою будь-якої з сторін може бути задіяна Торгово-промислова палата України.

5. Додаткові умови

5.1. Надання експедиційних послуг проводиться у відповідності до вимог CMR (КДПГ- Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів) та іншими нормами і правилами як міжнародними, так і України, а також дійсним Договором та додатками до нього.


5.2. Сторони погодились, що факсимільні копії даного Договору, як і інших документів в рамках даного Договору, мають юридичну силу на рівні з оригінальними.

5.3. Для виконання умов даного Договору Повірений має право притягувати на субпідрядній основі будь-яку третю сторону, що не тягне за собою змін умов даного Договору.

5.4. Будь-які інші питання і умови, в т.ч. відповідальності сторін по даному Договору вирішуються на підставі законодавства України.


6.Вартість перевезень та порядок розрахунків


6.1.Сума фрахту, порядок розрахунків та термін оплати визначаються за домовленістю сторін і фіксуються в заявках на перевезення вантажу.

6.2.За затримку платежів Довіритель сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки з моменту виставлення рахунку.

6.3. Підписаний обома сторонами звіт Повіреного, підтверджує виконання послуг у повному обсязі.


6.4.Форма оподаткування :

Замовник-____________________________

Експедитор - загальні умови оподаткування.


7.Арбітраж

7.1.Всі розбіжності, які виникають при виконанні умов цієї угоди, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

7.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, справа вирішуватиметься у судовому порядку за місцезнаходженням Повіреного.

7.3. У випадку, коли у суді Повірений є відповідачем з одного боку, а позивач є Перевізником, то Повірений має право притягнути до суду Довірителя, для вирішення справи по позову.


8. Форс-мажор

У разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, урядові акти, страйки) при виконанні перевезення вантажів, сторони звільнюються від виконання своїх обов’язків повністю чи частково. По закінченні дії форс-мажорних обставин, всі обов’язки, передбачені даним Договором, повністю розповсюджуються на обидві сторони.9. Строк дії Договору

Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє протягом одного року. У разі відсутності письмового звернення будь-якої із сторін за 30 днів до закінчення строку дії, Договір вважається продовженим на наступний строк.


10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ДОВІРИТЕЛЬ ПОВІРЕНИЙ

СПД “ Круковський М.Я. ”

Юр. адреса: 04108, м. Київ, Пр-т Правди, 10/ 128

Поштова адреса: 04108, м. Київ, Пр-т Правди, 10/ 128

в АКБ «Правекс-банк»

МФО 321983

ІПН: 26797111033

Р/р 2600405060065

код ЄДРПОУ 2679711033

Тел./Факс + 38044 383-71-57

E- mail: krukNY@ukr.net

www.kruktrans.com.ua
Директор_____________________________ Директор_______________Круковський М.Я.

МП МП