vchilka.in.ua 1

Зібрання: Комітет з питань економіки та фінансів

Питання: Міжнародна стратегія зниження ризиків стихійних лих

Країна: Португалія


(1) Схвалюючи резолюції Генеральної Асамблеї ООН 56/195 від 21 грудня (2) 2001 року, 57/256 від 20 грудня 2002 року, 58/214 від 23 грудня 2003 (3) року, 59/231 від 22 грудня 2004 року та 60/195 від 22 грудня 2005 року (4) та резолюції Економічної та Соціальної Ради 2001/35 від 26 липня 2001 року,


(5) зі схваленням відзначаючи Підсумковий документ Всесвітнього самміту (6) 2005 року,


(7) підтверджуючи Хіогську декларацію, Хіогську рамкову програму дій (8) на 2005 – 2015 роки,


(9) висловлюючи своє задоволення роботою Міжустановчої цільової групи зі (10) зменшення ризиків стихійних лих,


(11) відзначаючи з глибокою тривогою тенденцію до збільшення (12) кількості та масштабів стихійних лих, що призводять до величезних (13) людських жертв та до тривалих соціально-економічних і екологічних (14) наслідків,


(15) ще раз нагадуючи, що найбільш вразливими до наслідків стихійних (16) лих є країни, що розвиваються,


(17) памятаючи про те, що зниження небезпеки стихійних лих є важливим (18) елементом на шляху досягнення стабільного розвитку,


(19) закликає систему ООН, міжнародні фінансові установи, регіональні (20) органи й інші міжнародні організації та відповідні організації громадянського (21) суспільства підтримувати і здійснювати Хіогську рамкову програму дій;

(22) вказує на відповідальність кожної держави за свій стійкий розвиток та (23) ухвалення ефективних рішень щодо зменшення ризиків стихійних лих, (24) в тому числі за захист населення на своїй території, інфраструктури та (25) інших національних активів;(26) пропонує урядам країн розглядати оцінку ризику стихійних лих в якості (27) обов’язкового компонента планів і програм з викорінення убогості;


(28) радить сприяти поглибленню розуміння причин стихійних лих, а також (29) зміцнення потенціалу протидії шляхом передачі досвіду і технічних (30) знань, створення освітніх програм з питань зниження ризиків (31) стихійних лих.


Зібрання: Комітет з соціальних, гуманітарних питань та питань культури

Питання: Захист прав людини та основних свобод під час антитерористичних дій

Країна: Португалія


(1) Підтверджуючи основоположне значення поваги до всіх прав людини (2) та основних свобод і дотримання законності, зокрема при ухваленні заходів з (3) протидії тероризму,


(4) схвалюючи резолюції Генеральної Асамблеї ООН 57/219 від 18 грудня (5) 2002 року, 58/187 від 22 грудня 2003 року, 59/191 від 20 грудня 2004 року і (6) 60/158 від 16 грудня 2005 року, резолюції Комісії з прав людини 2004/87 від (7) 21 квітня 2004 року та 2005/80 від 21 квітня 2005 року,


(8) нагадуючи, що держави несуть відповідальність за захист всіх прав (9) і свобод людини,


(10) усвідомлюючи важливість антитерористичних заходів, що (11) ухвалюються на всіх рівнях і у відповідності з міжнародним правом,


(12) з жалем відзначаючи наявність порушення прав людини й основних (13) свобод в умовах боротьби з тероризмом,


(14) висловлюючи своє задоволення Глобальною контртерористичною (15) стратегією ООН, ухваленою 8 вересня 2006 року,


(16) засуджуючи будь-які прояви тероризму, незалежно від їхньої мотивації,

(17) висловлює жаль з приводу страждань, завданих тероризмом жертвам (18) та їх сім’ям, і висловлює свою солідарність із ними;(19) ще переконливіше підтверджує обов’язок держав дотримуватись Загальної (20) декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні (21) права, Женевських конвенцій 1949 року, відхід від яких є неможливим (22) за будь-яких обставин;


(23) сподівається, що контртерористичні заходи будуть проводитись за (24) всебічного врахування прав меншин й не носитимуть дискримінаційного характеру;


(25) наполегливо закликає держави дотримуватись гарантій стосовно (26) свободи, безпеки і гідності людини та обходитися з усіма в’язнями (27) відповідно до міжнародного права;


(28) вітає співпрацю з правозахисними органами, зокрема з управлінням (29) Верховного Комісара ООН з прав людини та Спеціальним доповідачем з (30) питань захисту прав людини і основних свобод в умовах боротьби з (31) тероризмом.


Зібрання: Комітет з соціальних, гуманітарних питань та питань культури

Питання: Міжнародна співпраця в боротьбі із світовою проблемою наркотиків

Країна: Португалія


(1) Підтверджуючи Декларацію тисячоліття ООН, положення Підсумкового (2) документу самміту 2005 року про світову проблему наркотиків,

(3) схвалюючи резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 60/178 від 16 грудня (4) 2005 року та спільну заяву міністрів. Ухвалену на етапі засідань на рівні (5) міністрів на 46-ій сесії Комісії з наркотичних засобів, План дій з втілення (6) Декларації про провідні принципи зниження попиту на наркотики та План (7) дій з налагодження міжнародної співпраці у справі викорінення незаконних (8) наркомістких культур та сприяння альтернативному розвитку,

(9) будучи глибоко занепокоєна тим, що проблема наркотиків становить (10) серйозну загрозу для здоров’я населення та безпеки й добробуту людей, (11) а також для національної безпеки й суверенітету держав,(12) усвідомлюючи загрози, які містить у собі зв’язок між незаконним обертом (13) наркотиків та тероризмом й транснаціональними видами злочинної діяльності,


(14) визнаючи, що ефективною боротьба з проблемою наркотиків може бути (15) лише за умови постійних і колективних зусиль всього світового співтовариства,


(16) наголошує, що боротьба зі світовою проблемою наркотиків є загальною і спільною (17) задачею, яку слід розв’язувати комплексно і збалансовано, у відповідності до (18) цілей і принципів ООН та при повній повазі до суверенітету й територіальної (19) цілісності держав;


(20) настійливо закликає держави, які ще не приєдналися до Єдиної конвенції про (21) наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 (22) року і Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного оберту наркотичних (23) засобів і психотропних речовин 1988 року, розглянути ці питання та приєднатися (24) до них і виконувати всі їхні положення.


Зібрання: Комітет з питань економіки та фінансів

Питання: Міжнародна міграція і розвиток

Країна: Португалія


(1) Схвалюючи резолюції ООН 56/203 від 21 грудня 2001 року, 58/208 від 23 (2) грудня 2003 року, 59/241 від 22 грудня 2004 року та 60/206 від 22 грудня (3) 2005 року, Підсумковий документ Всесвітнього самміту 2005 року, (4) Декларацію тисячоліття,


(5) дотримуючись Загальної декларації прав людини, Міжнародної конвенції (6) про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції про ліквідацію (7) всіх форм дискримінації стосовно жінок, Конвенції про права дитини та (8) Міжнародної конференції про захист прав всіх трудящих-мігрантів і (9) членів їхніх родин,

(10) визнаючи наявність важливого зв’язку між міжнародною міграцією та (11) розвитком та що міграція є не лише корисною для глобального (12) співтовариства, але й порушує перед ним нові проблеми,


(13) закликає всі відповідні органи та установи ООН продовжувати (14) розглядати питання про міжнародну міграцію і розвиток з метою врахування (15) міграційних питань, включаючи тендерний аспект і культурну різноманітність;


(17) пропонує державам-членам ООН та міжурядовим і громадським (18) організаціям повніше охоплювати в межах проведення 18 грудня (19) Міжнародного дня мігранта коло питань стосовно можливих шляхів (20) максимального збільшення пов’язаних з міжнародною міграцією зисків (21) та зменшення її негативних наслідків.