vchilka.in.ua 1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет соціології

Кафедра теорії та історії соціології
Укладач: проф. Судаков В.І.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
"Юридична соціологія"


для студентів спеціальності 7. 03010101 соціологія


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

Від „ ” __________2011 р.

Завідувач кафедри

____________ Судаков В.І.

Декан факультету соціології

____________ Горбачик А.П.

КИЇВ – 2011
Робоча навчальна програма з дисципліни „Юридична соціологія”.

Укладач: професор Судаков Володимир Іванович
Лектор: професор Судаков Володимир Іванович
Погоджено

З науково-методичною комісією

“ “ __________________ 2011 р.


ВСТУП

Дана дисципліна є базовою. Викладається на 5 курсі у П семестрі в обсязі 90 годин, з них лекцій – 20 год., семінари – 20 год., самостійна робота – 50 год. Форма контролю - іспит.

Юридична соціологія – складова соціології. Вона виникла на стику соціології і правознавства і має за мету вивчення права в його реальному функціонуванні. Зважуючи на те, що правові відносини мають свою специфіку в тому, що це вольові відносини між соціальними суб’єктами, то й соціологія права є однією з наук про владу.

Юридична соціологія дала можливість подивитися на той факт, що давно був відомий юристам, що право як встановлена законодавцем у формі закону система предписаних норм і реальне функціонування даних норм в суспільстві знаходяться у значній суперечності. Тому виникла необхідність ретельного вивчення тих факторів, що призводять до такого стану. І виявилося, що хоча таких факторів безліч і вони складаються з політичних, психологічних, моральних тощо, але саме соціальні фактори тут є визначальними. А серед останніх найбільш важливим є соціальна структура суспільства, що функціонує по законах соціальної нерівності. Така-то ситуація й призводить до виникнення системи вольових відносин , як на індивідуальному, так і на груповому рівнях, а функцією регулювання є необхідність їх регулювання з боку держави


Відомо, що існує тенденція включати юридичну соціологію в систему юридичного знання. Одначе такий підхід значно звужує її евристичні, бо зводить її завдання до обслуговуючої, інструментальної функції, чисто прагматичного використання з метою стабілізації існуючою правової, а разом з нею і політичної системи. Соціологія права виконувати інструментальну функцію, але вона здатна вирішувати більш складні завдання, а саме давати знання про природу, тенденції змін і напрямки розвитку вольових відносин в суспільстві.

Для соціології права право є перш за все соціальним інститутом, що має і відіграє важливі соціальні функції. При такому підході вона вивчає не право як таке, а його соціальну зумовленість та зворотній вплив на соціальні процеси, соціальну поведінку суб’єктів соціальних відносин, перетворюючи їх на суб’єктів правовідносин. правовідносин. У такому разі і вся система соціальних норм і цінностей трансформується у систему правових норм і цінностей, а так як право не може зарегулювати усі сфери і рівні суспільного життя, то останнє розпадається на правове і традиційне, правове і моральне тощо. Таким чином право з одного боку відіграє певну роль у структуруванні суспільного життя, а з іншого, сприяє упорядкуванню даної структури за наявними в ньому нормами. Тут і виникає проблема ефективності діє права, правової дії суб’єктів права, а останнє без соціології вивчене бути не може.

Крім того, в сучасних умовах стає надто поширеним так званий правовий нігілізм, а разом з ним набуває надзвичайної популярності правовий фетишизм, зростання потреби у юридичних кадрах, а разом з тим, значне зниження престижу працівників правоохоронних органів, зростання злочинності і нетрадиційна її диференціація по видах. У таких умовах зведення соціології права тільки до інструментальної, прикладної ролі просто неприпустиме.


* * * * *

Методичні поради містять тематичний план курсу “Юридична соціологія” для студентів факультету соціології. Зміст лекцій, плани семінарських занять та завдання на самостійну роботу, список рекомендованої літератури, орієнтовні питання до заліку чи іспиту, а також методичні вказівки до виконання реферативної роботи з навчальної дисципліни.


Курс “ Юридична соціологія ” включає 90 год, у тому числі 20 годин лекційних, 20 годин семінарських та 50 годин самостійної роботи студентів (СРС). Цей курс призначений для ознайомлення студентів з особливостями історичного розвитку соціології права, теоретичного та емпіричного рівнів її розвитку, досвідом практичної реалізації досягнень цієї науки в юридичній практиці та її значенням для розвитку самої соціології. Усе це дає студентам змогу зрозуміти еволюцію суспільного розвитку під кутом зору постійного розширення можливостей правового регулювання суспільних процесів на основі глибоких комплексних наукових досліджень, що в свою чергу позитивно сприятиме становленню їх наукового світогляду, значно підвищить їх загальноосвітній та культурний рівень.

Перелік та порядок засвоєння тем подано в тематичному плані курсу. Контрольні запитання для перевірки знань одночасно є анотованим змістом знань по основних проблемах, котрими повинен володіти студент в межах кожної з тем.

Дана програма передбачає планування самостійної роботи студентів. Самостійна робота по своєму функціональному призначенню повинна залучити студентів до більш активної власне дослідницької роботи та організації самостійної дослідницької роботи,

З цією метою програма передбачає лише той мінімум літератури, що могла б дати змогу студенту зорієнтуватися в проблематиці, а потім самостійно працювати в бібліотечних каталогах, відшукувати необхідні джерела, систематизувати їх і вибирати найбільш необхідні з них, що дали б змогу представити у науковій формі результати відповідей на заплановані у розділі самостійної роботи питання.

До кожної лекції додається список додаткових запитання для самостійної перевірки знань.

Навчальний курс завершується складанням студентами заліку або іспиту. Підготовка сесії передбачає засвоєння знань у межах рекомендованих орієнтовних питань для усної чи письмової відповіді.

* * * * *


Курс “ Юридична соціологія ” є одним із найбільш складних для сприймання і розуміння студентами основних його положень. Він передбачає досить ґрунтовну попередню підготовку студентів з проблем як загальної соціології, так і окремих її галузей (зокрема соціології організацій, соціології управління, соціології конфлікту, соціології культури загальної правової теорії тощо). Крім того, студенти мають бути добре ознайомленими з проблемами, що вивчаються у курсах історії, політології, філософії тощо.

Враховуючи, що соціологія взагалі є інтегративною наукою, окремі її галузі піднімають процес інтеграції наукового знання ще на більш високий рівень. Так, загальнотеоретичні положення соціології права, її історія та емпіричний рівень її розвитку знаходять свою конкретизацію у різних галузях юриспруденції. Тому інтеграція соціології з юриспруденцією проходить так би мовити на декількох рівнях: на рівні взаємовпливу загальної соціології, теорії та історії права; на рівні галузевих правових та соціологічних дисциплін, а також на рівні емпіричних досліджень. Скажімо, криміналістика вже набула значного досвіду у використанні можливостей соціології, і зокрема, у дослідженнях деліквентної поведінки, її прямого зв’язку з соціальною девіацією, у дослідженнях ефективності норм права тощо. Проте залишається ще багато юридичних (як теоретичних, так практичних) проблем, що потребують “втручання” соціології у їх розв’язання. Так, практично ще не відбулася інтеграція соціології права з соціологією організацій, у зародковому стані знаходиться соціологія судочинства, соціологія юридичних конфліктів та інші, на що й звертається основна увага у даному курсі. Існують і проблеми соціології, що потребують втручання юриспруденції, наприклад, проблема інформаційної та громадянської безпеки, що дуже часто порушується соціологами у сьогоднішньому світі, право на працю та реальні можливості отримання праці в умовах перманентного безробіття тощо.

Сказане свідчить на користь необхідності сумлінного ставлення студентів до вивчення даного курсу.


Враховуючи, що студентам факультету соціології та психології читаються багато фахових дисциплін, де досить велика увага приділяється емпіричному рівню розвитку соціологічного знання, у курсі “Юридична соціологія" ці питання порушуються лише у тому плані, щоб студенти могли збагнути особливості використання методів збирання первинної соціологічної інформації саме тут.


Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять.


Поточний –


  • усна відповідь, домашня письмова робота -5 балів;

  • доповнення – 3 бали;

  • письмові самостійні (1 самостійна робота на кожен модуль) – 12 балів;

  • модульна контрольна робота (1 контрольна в 2 модулі) – 35 балів


Модульний контроль: 1 модульна контрольна робота (у 2 модулі).

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за залік за наступною формулою.

Змістовний модуль 1 (ЗМ1)

Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Іспит

Разом

(підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

30%

k1=0,3

30%

k2=0,3

40%

Kісп=0,4

100%


Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

30

30

40

100


За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за модуль та залік. В межах модулю бали розподіляються таким чином, що їх максимальна сума складає 60 відсотків (60 балів). На іспит відводиться максимально 40 відсотків (40 балів):

Змістовий модуль 1 ( ЗМ1)

Змістовий модуль 1 ( ЗМ1)

Іспит (КЗ)

Разом
(підсумкова оцінка - ПО)


Максимальна оцінка в балах

30

30

40

100


Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО= ЗМ1+ ЗМ2 + КЗ

Якщо за результатами роботи в семестрі та модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 20 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Юридична соціологія».Шкала відповідності:

Кількість балів

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТ8

90-100

Відмінно

5

Відмінно

85-89

Добре

4

Добре (дуже добре)

75-84Добре

65-74

Задовільно

3

Задовільно

60-64Задовільно (достатньо)

35-59

Не задовільно


2

Незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

Не задовільно

2

Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Змістовний модуль 1
1

Об’єкт, предмет, види та методи соціології права

2

2

5

2

Принципи та категорії соціології права Історія права та генеза соціології права

2

2

5

3

Право як соціальний інститут. Структура норм права: показники їх соціальної ефективності

2

2

5

4

Юридична діяльність і соціологія правотворчості


2

2

5

5

Соціологія юридичних організацій та правової системи

1

2

5
Модульна контрольна робота*

1


Змістовний модуль 2

6

Правова соціалізація та правова культура

2

2

5

7

Правомірна та девіантна поведінка.

2

2

5

8

Соціологія злочинності Соціологія юридичного конфлікту

2

2

5

9

Держава і право. Право як інструмент соціального контролю

2

2

5

10

Методи збору первинної інформації в соціології права

2

2

5

Всього -90


20

20

50


Загальний обсяг –90 год., в тому числі:

Лекцій – 20 год. Семінари – 20 год.

Самостійна робота – 50 год.


*Модульна контрольна робота проводиться на лекції.