vchilka.in.ua 1

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра цивільно-правових дисциплін


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

«СКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ»

для студентів юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на ІІ семестр 2011-2012 н.р.





Київ 2011




Укладач:

Кириченко Юрій Іванович – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС


Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Складання цивільно-правових документів» для студентів юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на ІІ семестр 2011-2012 н.р. перезатвердженні на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС, протокол № 5 від 15.12.2011 р.


Загальні методичні рекомендації


Підготовка та складання цивільно-процесуальних документів має виключно важливе значення в діяльності юриста.

Стадія підготовки до пред’явлення позову чи іншого звернення до суду передбачає знання великого обсягу законодавчого матеріалу, життєвий і професійний досвід.

Метою курсу є досягнення всебічних і глибоких практичних навиків складання цивільних процесуальних документів, що виникають зі шлюбно-сімейних, житлових, земельних, спадкових правовідносин, а також у справах про відшкодування шкоди заподіяної громадянам. Окреме місце відведено складанню документів окремого, апеляційного, касаційного провадження, а також документам, що складаються під час розгляду цивільної справи, процесуальним документам при зверненні до Європейського Суду з Прав Людини. У планах практичних занять вказані теоретичні питання, що є обов’язкові для вивчення, а також перелік цивільних процесуальних документів, які студенти повинні скласти. При підготовці до занять студенти не повинні обмежуватись списком рекомендованої літератури, а здійснювати самостійний пошук(нормативні документи, зразки цивільних процесуальних документів тощо).


Особливе значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

Студентам рекомендується готувати короткі конспекти виступів з кожного питання плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

У разі, коли до матеріалів семінарських або практичних занять додаються задачі, студент має підготувати їх письмові рішення на підставі діючого законодавства з обов'язковим посиланням, у разі необхідності, на конкретні статті діючого законодавства. У разі, якщо умови задачі допускають альтернативне її розв’язання, необхідно зазначити кожен з варіантів.

Виконання завдань для самостійної роботи перевіряється викладачем під час проведення семінарських занять або під час підсумкового заняття з модулю, коли воно передбачено навчальним планом. Питання, що випливають з завдань для самостійної роботи включаються до тестових завдань з кожного модулю та до підсумкового тесту з дисципліни.

З усіх питань, що виникають у зв’язку з підготовкою до семінарських та практичних занять студентам слід звертатись до викладача під час щотижневих консультацій.

Студентам рекомендується самостійно опрацьовувати відповіді на тестові завдання з метою підготовки до підсумкового тестування.

Навчально-методичні матеріалі та тестові завдання в електронному форматі наявні у читальному залі, комп’ютерному класі, методистів курсів та на кафедрах.

Перед проведенням модульного контролю (підсумкового тестування) проводиться індивідуальне заняття, на яке запрошуються студенти, що мають труднощі із самостійним засвоєнням навчального матеріалу або займаються поглибленим вивченням окремих питань з навчальної дисципліни.

Тематичний план

№ з/п


Назва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:










З них:

Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника

Технічні засоби/ Дидактичні засоби

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульна контрольна робота

Самостійна та індивідуальна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота




Змістовний модуль І.


































1.

Загальна характеристика цивільно-процесуальних документів та порядок їх складання.

8

2

2








6

6




Лекції, семінарські, практичні заняття проводить та приймає залік ст. викладач кафедри Кириченко Ю.І.

0/0-Л1/1

2.

Порядок складання позовних заяв у спорах, що виникають із шлюбно-сімейних правовідносин.

10

6

2

2

2




4

4




0/0-Л1/2 0/0 - C1/2 0/0 - П1/2

3.

Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають із житлових правовідносин.

8

2







2




6

6




0/0 - П1/3

4.

Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають з правочинів.+

14

8

2

2

4

+

6

4

2

0/0-Л1/4 0/0 - C1/4 0/0 - П1/4




Змістовний модуль ІІ.


































5.

Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають з приводу права власності громадян.

8

2







2




6

6










6.

Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають із спадкових правовідносин.

10

4

2




2




6

6







0/0-Л1/6


7.

Порядок складання позовних заяв у справах про відшкодування шкоди, заподіяної громадянам (деліктні зобов'язання).

10


4




2

2




6

6







0/0 - С1/7


8.

Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають із авторського права.

6
















6

6










9.

Порядок складання позовних заяв з приводу захисту прав споживачів.

6
















6

6










10.

Порядок складання заяв у справах окремого провадження.

10

6

2

2

2


4


4







0/0-Л1/10 0/0 - С1/10 0/0 - П1/10

11.

Процесуальні документи, що складаються під час розгляду цивільної справи (процесуальні питання).

6
















6

6










12.

Апеляційне і касаційне провадження. Порядок складання апеляційної і касаційної скарги.+

12

2







2

+

10

6

4







Всього годин:

108

36

10

8

18




72

66

6





Форма контролю: залік





































ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА


Змістовний модуль 1.


Тема 1. Загальна характеристика цивільно-процесуальних документів та порядок їх складання.

Лекція – 2 год.


Самостійно опрацювати питання:

 1. Складові елементи позову.

 2. Методика складання позову.

 3. Форма позову.

 4. Зміст позову.

 5. Мова процесуальних документів.

 6. Звернення до Європейського суду з прав людини.


Питання для самоконтролю:

 1. Завдання цивільного законодавства

 2. Порядок пред’явлення позовної заяви

 3. Договірна підсудність

 4. Виключна підсудність

 5. Підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою


Теми рефератів і доповідей:

 1. Підсудність справ у цивільному судочинстві.

 2. Методика та форма складання позову.

Список джерел та літератури: 1-7.


Ключові терміни та поняття до теми: позов, підсудність, позовна давність.


Тема 2. Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають зі шлюбно-сімейних правовідносин.

Лекція – 2 год.

Семінар – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План семінарського заняття

1. Поняття шлюбу, умови вступу в шлюб

2. Перешкоди до вступу в шлюб

3. Особисті майнові відносини в шлюбі

4. Припинення шлюбу


Запитання та завдання до теми:


 1. Право на шлюб та його розірвання.

 2. Встановлення режиму окремого проживання.

 3. Підстави визнання шлюбу недійсним.

 4. Право на утримання (аліменти).

 5. Спори про спільне майно подружжя.


Список джерел та літератури: 1-4; 14; 15.


Ключові терміни та поняття до теми: шлюб, сімейні правовідносини, заручини, аліментні зобов’язання, усиновлення, опіка, піклування, патронат.


Скласти позови, що виникають із сімейних правовідносин:

Позовна заява про розірвання шлюбу.

Позовна заява про встановлення режиму окремого проживання.

Позовна заява про визнання шлюбу недійсним, укладеного без наміру створити сім'ю.

Позовна заява про поділ майна подружжя.

Позовна заява про визначення місця проживання малолітньої дитини.

Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.

Позовна заява про стягнення коштів на утримання непрацездатної матері.

Позовна заява про стягнення коштів на утримання непрацездатної дружини.

Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів на дитину.


Самостійно опрацювати питання:

 1. Умови вступу в шлюб.

 2. Перешкоди до вступу в шлюб.

 3. Особисті відносини подружжя.

 4. Майнові відносини подружжя.

 5. Заручини.

 6. Аліментні зобов’язання.

 7. Усиновлення.

 8. Опіка і піклування.


Питання для самоконтролю
 1. Методика складання позовних заяв, що виникають із сімейних правовідносин


 2. Понятя шлюбу та порядок його укладання

 3. Заручини

 4. Визнання шлюбу недійсним

 5. Припинення шлюбу

 6. Поняття фіктивного шлюбу


Тема 3. Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають із житлових правовідносин.

Практичне заняття – 2 год.

Запитання та завдання до теми:

  1. Складання позовної заяви.

  2. Спори про право користування житловим приміщенням в будинках державного і комунального житлового фонду.

  3. Користування житловими приміщеннями в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві власності.


Список джерел та літератури: 1; 2; 4; 13; 33.


Ключові терміни та поняття до теми: житлові фонди, ордер, піднайм, житлові чеки.


Скласти позови, що виникають із житлових правовідносин:

 1. Позовна заява про визнання права користування житловим приміщенням.

 2. Позовна заява про вселення, встановлення порядку користування житловим приміщенням та зобов'язання не чинити перешкоди у користуванні ним.

 3. Позовна заява про укладення окремого договору найму житлового приміщення.

 4. Позовна заява про визнання ордеру недійсним та виселення із житлового приміщення.

 5. Позовна заява про розірвання договору піднайму та виселення.

 6. Позовна заява про виселення колишнього власника у зв'язку з укладенням договору купівлі-продажу житлового приміщення.


Самостійно опрацювати питання:

 1. Норми житлової площі.

 2. Ордер.

 3. Види квартирних черг.

 4. Житлові фонди.

 5. Права, обов’язки і відповідальність наймача.


Питання для самоконтролю:
 1. Методика складання позовних заяв, що виникають із житлових правовідносин.


 2. Поняття договору найму (оренди) житлових приміщень.

 3. Піднайм житлового приміщення.

 4. Порядок користування соціальним житлом.

 5. Порядок припинення договору найму житлового приміщення.


Тема 4. Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають з правочинів.

Лекція – 2 год.

Семінар – 2 год.

Практичне заняття – 4 год.


План семінарського заняття

1. Поняття та види правочинів

2. Форма правочинів.

3. Умови дійсності правочинів

4.Види недійсних правочинів та їх правові наслідки.


Запитання та завдання до теми:

 1. Поняття види та форма правочинів.Умови дійсності правочинів.

 2. Нікчемні та оспорювані правочини.

 3. Правочини, які можуть бути визнані судом недійсними.

 4. Правочини, що визнаються судом недійсними.


Список джерел та літератури: 1-4; 6; 16-27; 29-32.


Ключові терміни та поняття до теми:, нікчемний, оспорюваний правочин.


Скласти позови про захист права власності:

Позовна заява про визнання договору недійсним під впливом тяжкої обставини.

Зустрічна позовна заява про визнання правочну недійсним, вчиненим без дозволу органу опіки і піклування.

Позовна заява про визнання частини договору купівлі-продажу стосовно покупця недійсним та визнання дійсним покупцем іншої особи.

Позовна заява про визнання правочину дійсним і права власності на нерухоме майно.

Позовна заява про визнання договору дарування недійсним та переведення прав і обов'язків покупця.

Позовна заява про визнання договору дарування недійсним і поновлення права власності на житловий будинок.

Позовна заява про розірвання договору довічного утримання та зобов'язання зняти квартиру з реєстрації на ім'я набувача.


Позовна заява про стягнення боргу зі спадкоємця за зобов'язанням спадкодавця в інтересах сім'ї.

Позовна заява про стягнення боргу зі спадкоємця.


Самостійно опрацювати питання:


 1. Поняття, види та форма правочинів.

 2. Умови дійсності правочинів.

 3. Види недійсних правочинів.


Питання для самоконтролю:

 1. Нікчемні та оспорювані правочини.

 2. Спільна часткова власність


Змістовний модуль ІІ.

Тема 5. Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають з приводу права власності громадян.

Практичне заняття – 2 год.

Запитання та завдання до теми:

 1. Поняття та зміст права власності. Види та форми власності.

 2. Віндикаційний позов.

 3. Негаторний позов

 4. Визнання права власності.


Список джерел та літератури: 1-4; 6; 16-27; 29-32.


Ключові терміни та поняття до теми: володіння, користування, розпорядження, віндикація, оренда, реституція, конклюдентні дії.


Скласти позови про захист права власності:

Позовна заява про визнання права власності на автомобіль, придбаний під час перебування в сімейних відносинах без реєстрації шлюбу, та виділення його в натурі.

Позовна заява про звільнення майна з-під арешту.

Зустрічна позовна заява про припинення права на частку у спільному майні та виплату грошової компенсації.

Позовна заява про стягнення грошової компенсації від вартості частки житлового приміщення.

Позовна заява про переведення прав та обов'язків покупця.

Позовна заява про поділ житлового будинку.

Позовна заява про встановлення порядку користування житлом та усунення перешкоду здійсненні права користування ним

Позовна заява про усунення перешкод у здійсненні прав власника, повернення автомобіля та звільнення від оплати за його утримання.



Самостійно опрацювати питання:


 1. Зміст права власності.

 2. Форми власності.

 3. Захист права власності.


Питання для самоконтролю

1. Поняття права власності.

  1. . Підстави виникнення та припинення права власності.

 1. Витребування майна із чужого незаконного володіння.

 2. Спільна часткова власність


Тема 6. Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають із спадкових правовідносин.

Лекція 4 – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.


Запитання та завдання до теми

  1. Поняття спадкування час і місце відкриття спадщини.

  2. Особливості спадкування за заповітом.

  3. Спадкування за законом.

  4. Правові підстави здійснення права на спадкування.

  5. Одержання Свідоцтва про право на спадщину.


Список джерел та літератури: 1-4; 41; 42; 26; 27.


Ключові терміни та поняття до теми: спадщина, спадкодавець, спадкоємець, спадкова трансмісія, заповіт.

Скласти позови про право на спадкування:


Позовна заява про визнання свідоцтва про право на спадщину частково недійсним, визнання права власності на 2/3 частини житлового будинку.

Позовна заява про визнання свідоцтва про право на спадщину частково недійсним та усунення перешкод у користуванні житловим будинком.

Позовна заява про визнання права власності на 1/4 частину спадкового майна, визнання реєстраційного посвідчення про право власності частково недійсним, встановлення порядку користування житловим приміщенням.

Позовна заява про визнання права на спадщину 1/2 частини недобудованого житлового будинку.

Позовна заява про визначення додаткового строку на прийняття спадщини.


Позовна заява про визнання недійсним заповіту, вчиненого особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій.

Позовна заява про визнання недійсним заповіту, підписаного сторонньою особою.


Самостійно опрацювати питання:


 1. Поняття спадщини.

 2. Основні спадкові поняття.

 3. Спадкування за законом.

 4. Спадкова трансмісія.

 5. Час і місце відкриття спадщини.

 6. Спадкування за заповітом.

 7. Секретний заповіт.

 8. Заповідальний відказ.


Питання для самоконтролю

 1. Методика складання позовних заяв у справах, що виникають із спадкових правовідносин.

 2. Порядок прийняття спадщини.

 3. Відмова від спадщини.

 4. Заповідальний відказ.

 5. Види черг спадкоємців за законом


Тема 7. Порядок складання позовних заяв, у справах про відшкодування шкоди, заподіяної громадянам (деліктні зобов’язання).

Семінар 2 – 2 год.\

Практичне заняття - 2 год.

План семінарського заняття

 1. Поняття зобов’язань із заподіяння шкоди та умови відповідальності.

 2. Відшкодування майнової шкоди.

 3. 3.Відшкодування моральної шкоди.


Теми рефератів і доповідей:

 1. Відповідальність за шкоду заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

 2. Відповідальність за шкоду заподіяну в стані необхідної оборони та крайньої необхідності


Список джерел та літератури: 1-4; 25; 35-42.


Ключові терміни та поняття до теми: умови відповідальності, джерело підвищеної небезпеки, неповнолітня особа, недієздатна особа.


Скласти позови про відшкодування шкоди, завданої фізичним особам (не договірні зобов'язання)

Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю працівника при виконанні ним трудових обов'язків.


Позовна заява про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої смертю годувальника.

Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої під час виконання трудових обов'язків.

Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок зіткнення транспортних засобів.

Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки з вини водія підприємства.

Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої транспортним засобом.

Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої малолітніми особами.

Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої затопленням квартири.

Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої незаконним засудженням.

Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним позбавленням волі.


Самостійно опрацювати питання:


 1. Умови відповідальності по деліктних зобов’язаннях.

 2. Види шкоди.

 3. Поняття джерела підвищеної відповідальності.

 4. Види деліктних зобов’язань.

 5. Відповідальність за шкоду заподіяну правоохоронними органами.


Питання для самоконтролю

 1. Методика складання позовних заяв у справах про відшкодування шкоди, заподіяної громадянам

 2. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки

 3. Відповідальність за шкоду, заподіяну в стані необхідної оборони так крайньої необхідності

 4. Відповідальність за шкоду заподіяну малолітніми та неповнолітніми особами

 5. Відповідальність за шкоду, завдану незаконним засудженням


Тема 8. Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають із авторського права.

Самостійно опрацювати питання:


 1. Особисті та майнові права автора.

 2. Суб’єкти суміжних прав.


Запитання та завдання до теми

Загальна характеристика закону про авторське право та суміжні права.


Список джерел та літератури: 1-4; 19; 40; 41.


Ключові терміни та поняття до теми: майнова шкода, моральна шкода, суб’єкт авторського права, суміжні права.


Скласти наступні позовні заяви:

Позовна заява про стягнення авторської винагороди.

Позовна заява про визнання авторства(співавторства).


Питання для самоконтролю:

 1. Методика складання позовних заяв у справах, що виникають із авторського права.

 2. Суб’єкти та об’єкти авторського права.

 3. Суміжні права.


Тема 9. Порядок складання позовних заяв з приводу захисту прав споживачів.

Самостійно опрацювати питання:

  1. Підстави відшкодування моральної шкоди.

  2. Скриті недоліки товару.

  3. Явні недоліки товару.

  4. Особисті та майнові права автора.

  5. Суб’єкти суміжних прав.

Запитання та завдання до теми

Загальна характеристика закону про захист прав споживачів.


Список джерел та літератури: 1-4; 19; 40; 41.


Ключові терміни та поняття до теми: майнова шкода, моральна шкода, суб’єкт авторського права, суміжні права.


Скласти позови про захист прав споживачів.

Позовна заява про заміну неякісного автомобіля та відшкодування моральної шкоди.

Позовна заява про стягнення вартості неякісного товару та відшкодування моральної шкоди.

Позовна заява про усунення недоліків товару.

Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення збитків і моральної шкоди.


Позовна заява про заміну товару неналежної якості та відшкодування моральної шкоди.


Питання для самоконтролю:

1. Методика складання позовних заяв у справах, що виникають із авторського права.

2. Суб’єкти та об’єкти авторського права.


 1. Суміжні права.

 2. Види недоліків товару


Тема 10. Порядок складання заяв у справах окремого провадження.

Лекція – 2 – год.

Семінар – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.


План семінарського заняття

  1. Обмеження цивільної дієздатності та визнання фізичної особи недієздатною

  2. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

  3. Встановлення фактів, що мають юридичне значення.


Теми рефератів і доповідей:

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою


Список джерел та літератури: 1; 2; 4-6; 10-13; 19.


Ключові терміни та поняття до теми: правоздатність, дієздатність, правосуб’єктність

Скласти заяви


 1. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.

 2. Заява про визнання фізичної особи недієздатною.

 3. Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою з метою приватизації житла.

 4. Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою в інтересах неповнолітнього.

 5. Заява про оголошення репресованого громадянина померлим.

 6. Заява про оголошення фізичної особи померлою.

 7. Заява про встановлення факту родинних відносин.

 8. Заява про встановлення факту належності правовстановлюючого документа.

 9. Заява про встановлення факту належності заповіту.
 10. Заява про встановлення факту прийняття спадщини.


 11. Заява про встановлення факту смерті.

 12. Заява про встановлення факту реєстрації смерті.

 13. Заява про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у зв'язку із записом її матір'ю дитини.

 14. Заява про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у зв'язку з укладанням трудового договору.

 15. Заява про надання права на шлюб.

 16. Заява про розірвання шлюбу між подружжям, яке має дітей.

 17. Заява про поновлення шлюбу та анулювання акта цивільного стану.


Самостійно опрацювати питання:

 1. Підстави обмеження дієздатності.

 2. Підстави визнання фізичної особи недієздатною. Правові наслідки.

 3. Підстави та правові наслідки оголошення громадянина померлим.


Питання для самоконтролю:

 1. Методика складання заяв у справах окремого провадження.

 2. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

 3. Правові наслідки оголошення фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення померлою.

 4. Порядок надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

 5. Розгляд судом справ про усиновлення.


Тема 11. Порядок складання процесуальних документів, що складаються під час розгляду цивільної справи (процесуальні питання).

Запитання та завдання до теми:

 1. Поновлення процесуальних строків.

 2. Забезпечення, зберігання, і повернення речових доказів.

 3. Додаткове рішення суду.


Список джерел та літератури: 1-4; 5; 11; 12; 21.

Ключові терміни та поняття до теми: відвід, клопотання, провадження, мирова угода.


Скласти заяви

 1. Заява про відвід.

 2. Заява про забезпечення доказів.
 3. Заява про затвердження мирової угоди.


 4. Заява про зупинення провадження у справі.

 5. Заява про відновлення провадження у справі.

 6. Заява про ухвалення додаткового рішення по справі.

 7. Заява про роз’яснення рішення суду.


Самостійно опрацювати питання:

 1. Відвід суду.

 2. Відвід секретаря судового засідання, експерта., спеціаліста. перекладача.

 3. Види процесуальних строків.

 4. Види забезпечення позову.

 5. Додаткове рішення суду.


Питання для самоконтролю:

 1. Методика складання заяв, що складаються під час розгляду цивільної справи.

 2. Поняття та види доказів

 3. Види забезпечення позову

 4. Мирова угода

 5. Зупинення провадження у справах

 6. Відновлення провадження у справі

 7. Перегляд судових рішень


Тема 12. Апеляційне і касаційне провадження. Порядок складання апеляційної і касаційної скарги.

Практичне заняття – 2год.

Запитання та завдання до теми:

    1. Поняття апеляційного провадження.

    2. Поняття касаційного провадження.


Скласти:

 1. Апеляційну скаргу.

 2. Касаційну скаргу.


Список джерел та літератури: 1-4; 5; 11.


Ключові терміни та поняття до теми: апеляційна скарга, територіальна юрисдикція, апеляційне оскарження, касаційна інстанція, касаційне оскарження.


Самостійно опрацювати питання:

  1. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження.

  2. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.

  3. Межі розгляду справи апеляційним судом.

  4. Ухвала та рішення апеляційного суду.
  5. Порядок подання касаційної скарги.


  6. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

  7. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

  8. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції.


Питання для самоконтролю:

 1. Методика складання апеляційних скарг.

 2. Методика складання касаційних скарг.

 3. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

 4. Межі розгляду справи апеляційним судом.

 5. Територіальна юрисдикція.



Теми рефератів та доповідей:

 1. Підсудність справ у цивільному судочинстві.

 2. Методика та форма складання позову.

 3. Відповідальність за шкоду заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

 4. Відповідальність за шкоду заподіяну в стані необхідної оборони та крайньої необхідності

 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 6. Поняття шлюбу. Сімейні правовідносини.

 7. Користування житловим приміщенням в будинках державного і комунального житлових фондів.

 8. Захист права власності.

 9. Методика складання позовних заяв.

 10. Види недійсних правочинів і їх правові наслідки.

 11. Умови відповідальності за заподіяну шкоду.

 12. Захист прав споживачів.

 13. Спадкування за заповітом.

 14. Спадкування за законом.

 15. Поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

 16. Окреме провадження

 17. Оскарження судових рішень.

 18. Звернення до Європейського суду з прав людини.


Питання (документи) до заліку:

 1. Позовна заява про розірвання шлюбу.

 2. Позовна заява про поділ майна подружжя.

 3. Позовна заява про стягнення аліментів.
 4. Позовна заява про визнання батьківства.


 5. Позовна заява про визнання шлюбу недійсним.

 6. Позовна заява про визнання ордеру недійсним та виселення із жилого приміщення.

 7. Позовна заява про розірвання договору піднайму та виселення.

 8. Позовна заява про усунення перешкод у користуванні житлом.

 9. Позовна заява про виселення у зв’язку із припиненням договору найму жилого приміщення, що належить приватному власнику.

 10. Позовна заява про визнання договору недійсним, укладеного під впливом тяжкої обставини.

 11. Позовна заява про визнання договору довічного утримання недійсним.

 12. Позовна заява про звільнення майна з під арешту.

 13. Позовна заява про поділ жилого будинку.

 14. Позовна заява про визнання заповіту недійсним, вчиненого особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій.

 15. Позовна заява про визначення додаткового строку на прийняття спадщини.

 16. Позовна заява про визнання свідоцтва про право на спадщину частково недійсним та встановлення порядку користування житловим приміщенням.

 17. Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок зіткнення транспортних засобів.

 18. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

 19. Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої затопленням квартири.

 20. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої незаконним засудженням.

 21. Позовна заява про стягнення вартості неякісного товару та відшкодування моральної шкоди.

 22. Позовна заява про усунення недоліків товару.

 23. Позовна заява про стягнення авторської винагороди.

 24. Позовна заяви про визнання авторства (співавторства).

 25. Позовна заява про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу.
 26. Позовна заява про захист честі, гідності та ділової репутації.


 27. Заява про визнання особи недієздатною.

 28. Заява про визнання громадянина обмеження дієздатним.

 29. Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

 30. Заява про відвід.

 31. Заява про забезпечення доказів.

 32. Заява про забезпечення позову.

 33. Заява про затвердження мирової угоди.

 34. Заява про зупинення провадження у справі.

 35. Заява про виправлення описок.

 36. Заява про ухвалення додаткового рішення по справі.

 37. Заява про роз’яснення рішення суду.

 38. Заява про видачу копію судового рішення по цивільній справі

 39. Апеляційна скарга.

 40. Касаційна скарга.

Література


  1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. 1996. — № 30.

  2. Цивільний процесуальний кодекс України.1 — К.: Атіка, 2004.

  3. Цивільний кодекс України. — К.: Парламентське видавниц­тво, 2003.

  4. Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду від 21 грудня 1990 року № 10(з наступними змінами) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах (1972—2003). — К., 2004.

  5. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 року № 3018-Ш.

  6. Буркацький Л. К. Складання процесуальних документів на захист прав інтересів громадян: Навч. посібник. — 2-е вид. — ТС.: Юрінком Інтер, 2002.

  7. Гурвич М. А. Право на иск. — М., 1978.

  8. Добровольский А. А., Ивавова С. А. Основные проблеми исковой формы защиты права. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.

  9. Огієнко І. І. Історія української літературної мови. — 2-е вид. — К.: Наша культура і наука, 2004.
  10. Цивільне процесуальне законодавство України. — К.: Юрін­ком Інтер, 2004.


  11. Штефав М. Й. Цивільний процес. — К.: Ін Юре, 2001.

  12. Європейська Соціальна Хартія. Страсбург, 3 травня 1996 Набрала силу з 1 липня 1999 року.

  13. Застосування судами цивільного і цивільного процесуал ного законодавства. Серія «Бібліотека судді». — К.: Ін Ю] 2002.

  14. Ромовська 3. В. Сімейний кодекс України: Наук.-прак коментар. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

  15. Сімейне право: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

  16. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-ІУ.

  17. Про практику застосування судами законодавства, що регу­лює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. № 7 (зі змінами, внесеними постановами від 25 грудня 1992 р. № 13, 25 травня Ш р. № 15) // Постанови Пленуму Верхов­ного Суду України У цивільних справах (1972—2003): Офіц. видання. — К., 2004

  18. Про судову практику у справах за позовами про захист пра­ва приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. № 20 (зі змінами, внесеними Постановою від 25 травня 1998 р. № 15).

  19. Судова практика Рішення Верховного Суду України: Що­річник. — К., 2003.

  20. Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майне- Затверджене Наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 1 лютого 2002 року.

  21. Виконавче провадження: законодавство та судова практи­ка. — К. Юрінком Інтер, 2004.

  22. Законодавство про нерухомість. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

  23. Застосування судами Цивільного і Цивільного процесуаль­ного законодавств— К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.

  24. Приватна власність в Україні: 36. нормат. актів. — К. Юр­інком Інтер, 2002'
  25. Цивільне право України: Підручник. Книга 2. — К: Юрін­ком Інтер, 2002.


  26. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. № 3425X11 з наступними змінами (станом на березень 2004 р.). — К.І Страйд, 2004.

  27. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотиріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції під З березня 2004 р. № 20/5.

  28. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1255ЛУ.

  29. Про судову практику у справах про визнання угод недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978 року № 3 (з наступними змінами) // Постанови Верховно го Суду у цивільних справах (1972—2003): Офіційне видання. К., 2004.

  30. Застосування судами Цивільного і цивільного процесуального законодавства. — К.: ІнЮре, 2002. — С. 17—36.

  31. Рішення Верховного Суду України: Щорічник. —Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — С. 10—15.

  32. Узагальнення практики розгляду судами м. Києва справ про визнання угод недійсними // Адвокат. -2000 -№ 3

  33. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в устано­вах і організаціях, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 623 (зі змінами, внесеними постановою від 17 червня 1998 р. № 323).

  34. Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподія­ної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з вико­нанням ним трудових обов'язків, затверджені постановою Ка­бінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. № 472 (зі зміна­ми, внесеними постановами від 18 липня 1994 р. № 492 та 3 жовтня 1997 р. № 1100).
  35. Про практику розгляду судами цивільних справ за позова­ми про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 (з наступними зміна­ми) // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963— 2000): Офіційне видання. — К.: А.С. К., 2000. — Т. 1.


  36. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, про­куратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р- № 266/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 1. — С. 1.

  37. Про судову практику в справах про відшкодування мораль­ної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 (зі змінами, внесеними постановою від 25 травня 2001 р. № 5) // Вісник Верховного Суду України. — 2001. — № 3 (25).

  38. Рішення Верховного Суду України: Щорічник. — К.: Ви­давничий Дім «Ін Юре», 2003. — С. 41—47.

  39. Буркацький Л. К. Зобов'язання юридичних осіб, що вини­кають внаслідок заподіяння шкоди громадянам. — К.: Інсти­тут адвокатури при Київському університеті імені Тараса Шев­ченка, 1999.

  40. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: 36. нор-мат. актів. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

  41. Застосування судами цивільного і цивільно процесуального законодавства. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — С. 199—219.

  42. Практика судів України в цивільних справах. — К.: Юрін­ком Інтер, 1995. — Ч. 2.