vchilka.in.ua 1


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»


В.І. КУЦЕНКО


СТАЛИЙ РОЗВИТОК:

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ФОРМУВАННЯ

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ


Під науковою редакцією

д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна


Київ – 2012

УДК 332.145.312.6:614.2

ББК 65.49(4Укр)

К 95Куценко В.І. Сталий розвиток: стратегія і тактика формування через призму соціогуманітарної сфери / Куценко В.І.; за наук. ред. д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. –  168 с.


Робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних і функціональних основ сталого розвитку через призму соціогуманітарної сфери. Розглянуто підходи до стратегічного розвитку основних складових сталого розвитку, зокрема освіти, охорони здоров’я. Основна увага зосереджена на стратегічних напрямах сталого соціально-економічного розвитку та механізмах його забезпечення. Для студентів, аспірантів, докторантів, фахівців, які цікавляться проблемами сталого розвитку.


Рецензенти:Бережна І.В.
д.е.н., проф., Національна академія природокористування і курортного будівництва, м. Сімферополь

Мних М. В. д.е.н., проф., Університет «Україна», м. Київ

Ходаківський Є. І. д.е.н., проф., Житомирський національний агроекономічний університет, м. Житомир

Рекомендовано до друку вченою радою Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» (протокол № 3 від 31 березня 2011 р.).ISBN 978-966-02-6308-6 © В.І. Куценко, 2012

© ДУ ІЕПСР НАН України, 2012


ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА…………………………………………………


5

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ…..


9

1.1.

Сутність і значення сталого розвитку………………..

10

1.2.

Основні чинники формування сталого розвитку…….

15

1.3.

Оцінка основних показників сталого розвитку………

16


Розділ ІІ. ЗДОРОВ’Я – РУШІЙНА СИЛА СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ……………………………23

2.1.

Стан здоров’я – демографічна характеристика населення……………………………………………………..


24

2.2.

Ресурси розвитку системи охорони здоров’я: шляхи поліпшення…………………………………………………...


32

2.3.

Основні напрями зміцнення ресурсної бази системи охорони здоров’я…………………………………………….36

2.4.

Формування здорового способу життя……………….

37


РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ…………………………..53

3.1.

Моделювання соціогуманітарного розвитку…………

54

3.2.

Освіта як основа формування оптимальної моделі сталого розвитку…………………………………………..


56

3.3.

Шляхи підвищення якості підготовки кадрів………...

65

3.4.

Місце і роль вищої освіти у формуванні людського капіталу – важливого чинника забезпечення сталого розвитку ……………………………………………………..79

3.5

ХХІ століття – століття освіти: шляхи реалізації..

83

3.6

Активізація інноваційної діяльності в соціогуманітарній сфері у контексті підвищення її ефективності………………………………………………..89

РОЗДІЛ ІV. СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ…………………………………………………..93

4.1.

Оцінка соціогуманітарного розвитку села……………

94

4.2.

Перспективи сталого соціально-економічного розвитку села………………………………………………..

99


РОЗДІЛ V. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ……………………………
105

ПІСЛЯМОВА…………………………………………………


111

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………


117

ДОДАТКИ……………………………………………………..


125Наукове видання


Куценко Віра Іванівна


СТАЛИЙ РОЗВИТОК:

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ФОРМУВАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ


Редактор

В.М. Чередніченко


Комп’ютерна верстка

Н. П. Огородник 


К 95 Куценко В.І. Сталий розвиток: стратегія і тактика формування через призму соціогуманітарної сфери / Куценко В.І.; за наук. ред. д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. –  168 с.

ISBN 978-966-02-6308-6

Робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних і функціональних основ сталого розвитку через призму соціогуманітарної сфери. Розглянуто підходи до стратегічного розвитку основних складових сталого розвитку, зокрема, освіти, охорони здоров’я. Основна увага зосереджена на стратегічних напрямах сталого соціально-економічного розвитку та механізмах його забезпечення. Для студентів, аспірантів, докторантів, фахівців, які цікавляться проблемами сталого розвитку.УДК 332.154.312.6:614.2


Тираж 300. Зам. № 34

Підписано до друку 02.02.2012 р.

Формат 60×84/16

Ум. друк. арк. 9,59. Обл.–вид. арк. 6,44

_________________________________________________________________

Видавець Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Адреса редакції та видавця: 01032, Київ-32, бульвар Т. Шевченка, 60