vchilka.in.ua 1

Деканам факультетів

Директорам інститутів

Вих. № 056/134

24.04.2012 р.


Про подання звітів про результати літньої

екзаменаційної сесії 2011/2012 н.р. та

про порядок ліквідації академзаборгованостей


На виконання вимог пп. 3.12.2.3 Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (щодо відрахування студентів, які мають 3 і більше академзаборгованостей та щодо термінів ліквідації академзаборгованостей студентами, які отримали не більше 2 незадовільних оцінок) із урахуванням термінів, встановлених розпорядженням ректора «Про впорядкування діловодства з організації навчального процесу на кафедрах, факультетах та інститутах» (№ 55 від 01.09.2010 р.), та особливостей графіку навчального процесу на 2011/2012 н.р. (затверджений наказом ректора № 412-32 від 20.05.2011 р.), факультетам та інститутам належить:


  1. Подати на підпис проректора з науково-педагогічної роботи проекти наказів про відрахування студентів що мають 3 і більше академічних заборгованостей - до 4 червня 2012 р..

  2. Подати до Науково-методичного центру організації навчального процесу (к.318 Головного корпусу) статистичні звіти про результати літньої екзаменаційної сесії (УП-5):

  • за денною формою навчання – до 4 червня 2012 р.:

  • за заочною формою навчання – упродовж 5 днів після закінчення сесії.

  1. Організувати складання студентами (які мають дві і менше академзаборгованостей) заліків та іспитів з дисциплін, з яких вони мають незадовільні оцінки:

  • за заочною формою навчання – упродовж 7 днів після закінчення сесії;

  • за денною формою навчання – до 26 травня 2012 р. та 27 по 31 серпня 2012 року.

  1. Подати на підпис проректора з науково-педагогічної роботи проекти наказів про відрахування студентів, які без поважних причин не ліквідують академічну заборгованість у встановлені терміни – до 7 вересня 2012 року.


  2. Інформацію про результати ліквідації академзаборгованостей на факультеті/в інституті (в письмовому вигляді та в форматі таблиць Excel, див. Додаток, за денною та заочною формами навчання окремо), за підписом декана факультету/директора інституту подати до Науково-методичного центру організації навчального процесу (к.216 Головного корпусу, e-mail: agp13@bigmir.net) – до 12 червня 2012 року.Проректор

з науково-педагогічної роботи Бугров В.А.

Додаток

Інформація

про результати ліквідації акдемзаборгованостей за літню сесію 2011/2012 навчального року

на (у) ______________________факультеті (інституті)

за ______________________формою навчання

денна/заочна


1. Відрахування за академічну неуспішність:з/п

Прізвище, Ім’я, по-батькові студента

Напрям / спеціальність (шифр, назва)

ОКР (бакалавр/

спеціаліст/

магістр)

Курс

Навчання: за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб.

Дата і номер наказу


Кількість академічних заборгованостей на момент відрахування

За іспити

За заліки

За практиками і курсовими роботами


2. Відрахування студентів випускних курсів, які виконали навчальний план, але не склали державного іспиту або не захистили кваліфікаційну роботу:з/п

Прізвище, Ім’я, по-батькові студента

Напрям / спеціальність (шифр, назва)

ОКР (бакалавр/

спеціаліст/

магістр)

Курс

Недопущений до захисту

Не з’явився на захист або державний іспит

Отримав незадовільно на державному істипі

Отримав незадовільно на захисті

Дата і номер наказу


3. Ліквідували академічну заборгованість:з/п


Прізвище, Ім’я, по-батькові студента

Напрям / спеціаль-ність (шифр, назва)

ОКР (бакалавр/

спеціаліст/

магістр)

Курс

Кількість незадовільних оцінок та незаліків на кінець сесії

Перескладено заліків та іспитів (кількість) екзаменатору (викладачу)

Перескладено заліків та іспитів (кількість) на комісії

Кількість відмінних оцінок отриманих при перескладанні


4. Перелік студентів, яким продовжено термін ліквідації академзаборгованості: вказати кількість незадовільних оцінок, нескладених заліків, курсових, практик, причини і термін продовження сесії.

Декан факультету /Директор інституту ______________________