vchilka.in.ua 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2010 р. № 376

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

1. У пункті 3 Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 545; 1999 р., № 33, ст. 1727; 2006 р., № 52, ст. 3508), слово “МОН” замінити словом “Держкомнауки”.

2. У тексті Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 751), слово “МОН” замінити словом “Держкомнауки”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. № 1717 “Про Державний фонд фундаментальних досліджень” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2344):

1) у пункті 1 слова “Міністерства освіти і науки” замінити словами “Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку”;

2) у тексті Положення про Державний фонд фундаментальних досліджень, затвердженого зазначеною постановою, слово “МОН” замінити словом “Держкомнауки”.

4. У графі “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2010 р., № 16, ст. 747):

1) у позиції “Комісія з науки і техніки з метою розвитку” пункту 1, у позиціях “Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма”, “Міжнародний центр наукової та технічної інформації (МЦНТІ)”, “Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР)”, “Об’єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД)”, “Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)”, “Секретаріат Договору про Антарктику” та “Український науково-технологічний центр” пункту 3 слово “МОН” замінити словом “Держкомнауки”;


2) у позиції “Організація Об’єднаних Націй з питань науки, освіти і культури (ЮНЕСКО)” пункту 2 доповнити словом “, Держкомнауки”;

3) у позиції “Робоча група з питань культури, освіти і науки” пункту 3 доповнити словом “, Держкомнауки”;

4) у позиції “Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)” пункту 3 доповнити словом “, Держкомнауки”.

5. У Положенні про Міністерство освіти і науки України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. № 1757  (Офіційний вісник України, 2006 p., № 51, ст. 3410; 2007 p., № 94, ст. 3438; 2008 р., № 16, ст. 416):

1) в абзаці другому пункту 1 слова “наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності” замінити словами “науково-педагогічної діяльності, наукової діяльності у системі вищої освіти”;

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова “науково-технічної, інноваційної” замінити словом “науково-педагогічної”;

в абзаці четвертому слова “та науково-технічного” виключити;

в абзаці п’ятому слова “науково-технічної, інноваційної” замінити словом “науково-педагогічної”;

абзац шостий виключити;

3) у пункті 4:

у підпункті 21 слова “забезпечує проведення комплексного аналізу” і “прогнозування” замінити відповідно словами “проводить комплексний аналіз” і “здійснює прогнозування”;

у підпункті 22 слова “техніки, пріоритетів інноваційної діяльності” замінити словом “освіти”;

у підпункті 23 слова “наукових, науково-технічних програм” замінити словами “програм у сфері освіти і науки”;

підпункт 24 виключити;

у підпункті 25 слова “та науково-технічної” виключити;

у підпункті 26 слово “, техніки” замінити словами “і освіти”;

підпункт 27 після слова “установ” доповнити словами “у системі освіти”;

підпункт 28 виключити;

у підпункті 34 слова “Кабінетові Міністрів України” замінити словами “в установленому порядку”;


підпункт 35 виключити;

у підпункті 37 слова “науково-технічної, інноваційної” замінити словом “науково-педагогічної”;

підпункт 401 викласти у такій редакції:

“401) здійснює повноваження, визначені Законом України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”, у частині охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності у сфері поводження з генетично модифікованими організмами, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності;”;

4) у підпункті 5 пункту 5 слова “науково-технічного” замінити словом “наукового”;

5) у підпунктах 1 і 2 пункту 7 слова “науково-технічної, інноваційної” замінити словом “науково-педагогічної”;

6) у першому реченні абзацу третього пункту 10 слова “науково-технічної, інноваційної” замінити словом “науково-педагогічної”.

6. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 954 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2824):

у позиції “Держінвестицій” цифру “5” замінити цифрою “4”;

доповнити додаток такою позицією:

“Держкомнауки 4”.

7. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 464 “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 36, ст. 1226):

у позиції “МОН” цифри “407” замінити цифрами “371”;

доповнити додаток такою позицією:

“Держкомнауки 97”.