vchilka.in.ua 1ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗ'ЯСНЕННЯ


від 20.10.2010 р. N 11

Щодо порядку застосування статей 4, 7 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та пункту 2.4 розділу 2 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування


Роз'яснення затверджено
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 20 жовтня 2010 року N 1620

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" роз'яснює порядок застосування статей 4, 7 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та пункту 2.4 розділу 2 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Комісії від 30.06.2000 N 98 (зі змінами) (далі - Положення).

Відповідно до частин першої та другої статті 4 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (далі - Закон):

цінні папери, обіг яких дозволено на території України, і цінні папери, на які поширюється дія законів України, можуть випускатися в документарній та бездокументарній формах;

форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів, затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску та є підставою для взяття цих цінних паперів на обслуговування Національною депозитарною системою як іменних цінних паперів у документарній формі, цінних паперів на пред'явника у документарній формі або цінних паперів у бездокументарній формі, іменна ідентифікація власників яких здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників у зберігача.


Вимоги до ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, порядок ведення цього реєстру регламентовано Положенням про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 17.10.2006 N 1000 (далі - Положення про порядок ведення реєстру).

При цьому, відповідно до преамбули Положення про порядок ведення реєстру дія Положення про порядок ведення реєстру поширюється тільки на облік прав власності на іменні цінні папери, які випущені в документарній формі: акції, облігації підприємств, облігації місцевих позик, інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

З 29.10.2010 року набирають чинності зміни до частини третьої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та друге речення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до яких акції існують виключно в бездокументарній формі.

Порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму регулюється Положенням.

Відповідно до пункту 1.4 розділу 1 Положення дематеріалізація випуску акцій (далі - дематеріалізація) - комплекс дій з переведення випуску акцій у бездокументарну форму.

Згідно з пунктом 1.6 розділу 1 Положення операції, які здійснюються реєстроутримувачами щодо дематеріалізації, належать до операцій з реєстраторської діяльності щодо цінних паперів.

Відповідно до пункту 1.4 розділу 1 Положення дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів (далі - дата припинення ведення реєстру) - дата, визначена емітентом відповідно до вимог Положення після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів не здійснюється.

Відповідно до пункту 2.5 розділу 2 Положення не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати припинення ведення реєстру емітент повинен укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з обраним ним депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.


Пунктом 3.1 розділу 3 Положення передбачено, що на дату припинення ведення реєстру реєстроутримувач на підставі розпорядження емітента, що надається відповідно до пункту 2.4 цього Положення, припиняє будь-які операції у системі реєстру та складає реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) за станом на цю дату.

Відповідно до пункту 2.4 розділу 2 Положення протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі емітент повинен надати реєстроутримувачу:

- реквізити випуску, що дематеріалізується, депозитарію та зберігача відповідно до п. 2.1 цього Положення, а також контактні телефони останніх з посиланням на рішення відповідного органу емітента про переведення цього випуску в бездокументарну форму (витяг з протоколу зборів);

- розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів за станом на дату припинення ведення реєстру;

- копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі.

Відповідно до статті 1 Закону на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду оформлюється глобальний сертифікат, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарій системі.

Згідно з абзацом четвертим частини четвертої статті 4 Закону вимоги до оформлення і ведення обліку глобальних сертифікатів та їх реквізити встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особливості щодо строків оформлення глобальних сертифікатів при дематеріалізації встановлені Положенням. Так, відповідно до розділу 4 Положення глобальний сертифікат випуску, що дематеріалізується, оформлюється емітентом протягом 3 (трьох) робочих днів від дати передачі реєстру реєстроутримувачем та протягом 3 (трьох) робочих днів після надання емітентом документів, зазначених у п. 4.1 цього Положення, депонується у депозитарії.


Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону цінні папери, депоновані емітентом на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів, зараховуються на його рахунок у цінних паперах.

Враховуючи, що акції, стосовно яких було прийнято рішення про дематеріалізацію, були розміщені (випущені) у документарній формі і те, що при дематеріалізації не відбувається емісії акцій, відповідно до пунктів 1.4, 1.6 і 3.1 Положення, преамбули Положення про порядок ведення реєстру та статей 1, 7 Закону:

на облік прав власності на акції, що були розміщені (випущені) у документарній формі та не були власниками знерухомлені, та на облік інформації на особових рахунках номінальних утримувачів акцій, що були розміщені (випущені) у документарній формі, після прийняття емітентом рішення про дематеріалізацію і до дати припинення ведення реєстру поширюється дія Положення про порядок ведення реєстру, з урахуванням норм Положення;

випуск, усі акції якого існують виключно у бездокументарній формі за результатом прийнятого емітентом рішення про дематеріалізацію, вважається таким після депонування у обраному емітентом депозитарії глобального сертифіката, який підтверджує право на здійснення операцій з акціями цього випуску у Національній депозитарній системі;

у період від надання емітентом реєстроутримувачу копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі та до дати припинення ведення реєстру реєстроутримувач забезпечує:

ведення системи реєстру відповідно до Положення про порядок ведення реєстру на підставі копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у документарній формі, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до дати припинення ведення реєстру;

приймає від осіб, які мають право доступу до системи реєстру, та реєструє вхідні документи на здійснення операцій в системі реєстру (внесення змін до системи реєстру), у яких міститься інформація щодо реєстраційного номеру, дати реєстрації, найменування органу, що здійснив реєстрацію, яка містилася в свідоцтві про реєстрацію випуску акцій у документарній формі, та оформлює документи, яких вимагає зміст операції, із зазначенням інформації щодо реєстраційного номеру, дати реєстрації, найменування органу, що здійснив реєстрацію, яка містилася в свідоцтві про реєстрацію випуску акцій у документарній формі.


 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв  

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2010