vchilka.in.ua 1 2 3

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА


СХВАЛЕНО

рішенням Вченої ради

Київського університету

права НАН України

протокол № 9

від 26 квітня 2013 р.


ПРОГРАМА


вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько- процесуальне право


Київ – 2013

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право, розрахована на вступників до аспірантури на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Програма складена в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Програма містить систему теоретико-правових положень з господарського права та господарсько- процесуального права, які дозволяють претендентам на здобуття нвукового ступеня кандидата наук опанувати комплексом необхідних і обов'язкових знань, основних правових понять і категорій.


ПРОГРАМА КУРСУ

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»


РОЗДІЛ 1 Загальна частина господарського права


Тема 1.1. Господарське право як галузь права

Господарська діяльність і господарське право. Господарські правовідносини як предмет господарського права, їх ознаки, склад і види. Метод господарського права, його особливості. Система господарського права. Джерела господарського права, їх класифікація та загальна характеристика. Принципи господарського права. Некомерційне господарювання.

Тема 1.2. Правовий статус суб’єктів господарського права

Поняття суб’єктів господарського права. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання. Правовий статус державних та унітарних комунальних підприємств. Правовий статус підприємств колективної форми власності. Особливості правового регулювання господарської діяльності приватних та інших видів підприємств. Правовий статус об’єднань підприємств.Правовий статус суб’єктів організаційно-господарських повноважень.


Тема 1.3. Господарське зобов’язання. Господарський договір

Поняття і склад господарського зобов’язання. Підстави виникнення і види господарських зобов’язань. Поняття, зміст та форма господарського договору. Порядок укладання господарських договорів. Виконання, зміна і припинення господарських договорів. Засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань.

Тема 1.4. Відповідальність за порушення у сфері господарювання

Особливості юридичної відповідальності у господарському праві, види і форми відповідальності.

Договірна відповідальність, її підстави. Порядок відшкодування заподіяних збитків. Компенсація моральної шкоди.

Особливості господарсько-правової відповідальності. Поняття і види санкцій за Господарським кодексом України. Порядок застосування господарських та адміністративно-господарських санкцій.

Обмеження господарсько-правової відповідальності та підстави звільнення від відповідальності у договірних відносинах.

Тема 1.5. Державне регулювання господарської діяльності

Поняття державного регулювання господарської діяльності. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

Поняття та значення ліцензування певних видів господарської діяльності. Правовий статус органів ліцензування та ліцензіатів (заявників). Порядок видачі ліцензії за законодавством України.

Порядок патентування деяких видів господарської діяльності.

Технічне регулювання господарської діяльності: поняття та засоби. Правове регулювання стандартизації та сертифікації продукції (робіт, послуг).

Правове регулювання цін та ціноутворення. Види цін в Україні.

Державна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності.

Державний контроль (нагляд) у сфері господарської діяльності. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів. Порядок проведення перевірок якості товарів (сировини, матеріалів), правильності розрахунків із споживачами господарюючими суб’єктами.


Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Тема 1.6. Правове регулювання економічної конкуренції

Правові основи розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму у господарські діяльності. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства України.

Поняття та прояви монопольної діяльності. Поняття монопольного (домінуючого) станоновища суб’єктів господарювання на ринку. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

Поняття недобросовісної конкуренції, її прояви на ринку.

Відповідальність за порушення конкурентного законодавства.

РОЗДІЛ 2. Поняття, види та особливості правового регулювання господарських відносин

Тема 2.1. Правове регулювання торговельної діяльності

Поняття та форми торговельної діяльності. Порядок заняття торговельною діяльністю. Ліцензування торговельної діяльності в Україні. Поняття та зміст ліцензійних умов. Поняття та види торгових патентів.

Правові засади забезпечення якості продукції при здійсненні торговельної діяльності.

Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців.

Тема 2.2. Договори у сфері торговельної діяльності

Договір купівлі-продажу, його види. Порядок укладення та предмет договору купівлі-продажу. Права та обов’язки покупці і продавця. Особливості оптової торгівлі.

Договір поставки. Права і обов’язки сторін. Відповідальність за поставку товарів неналежної якості.

Договір контрактації. Умови та предмет договору контрактації. Зобов’язання сторін.

Договір міни. Бартерний договір: поняття та особливості.

Тема 2. 3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Поняття і види зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності та право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що до них застосовується.

Тема 2.4. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Поняття і види інноваційної діяльності. Інноваційні правовідносини. Заходи державної підтримки інноваційної діяльності.

Поняття та форми здійснення іноземних інвестицій. Суб’єкти інвестиційної діяльності, їх права та обов’язки. Особливості правового статусу суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями. Гарантії і захист прав іноземних інвесторів.


ПРОГРАМА КУРСУ

«ГОСПОДАРСЬКО- ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»


Тема 1. Історія становлення господарського судочинства. Господарське процесуальне право як навчальна дисципліна та наука

Виникнення та становлення господарського арбітражного судочинства. Органи, які уповноважені розглядати господарські спори. Комерційні суди. Арбітражні комісії. Державний арбітраж. Арбітражні господарські суди. Нормативно-правові акти, які регулювали статус господарських арбітражних судів та господарське арбітражне судочинство на різних етапах історичного розвитку. Господарське процесуальне право як навчальна дисципліна та наука.

Тема 2. Предмет, методи та принципи господарського процесуального права

Предмет господарського процесуального права. Методи господарського процесуального права. Принципи судочинства в господарських судах України. Джерела господарського процесуального права. Система курсу «Господарське процесуальне право України».

Тема 3. Поняття та види господарських спорів. Досудове врегулювання господарських спорів


Поняття господарських спорів, причини виникнення, види. Значення досудового врегулювання господарських спорів. Особливості застосування досудового врегулювання господарських спорів. Загальний та спеціальний порядок пред’явлення та розгляду претензії. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладання, зміні та розірванні господарських договорів.

Тема 4. Система господарських судів України. Підвідомчість та підсудність господарських спорів


Організаційна система господарських судів України. Поняття підвідомчості господарських спорів. Справи, підвідомчі господарським судам. Поняття підсудності господарських спорів. Територіальна та виключна підсудність справ. Передача матеріалів справи за підсудністю.

Тема 5. Учасники судового процесу

Поняття учасників судового процесу. Процесуальний статус судді. Сторони в судовому процесі, їх права та обов’язки. Треті особи як учасники судового процесу. Види третіх осіб. Представники сторін і третіх осіб. Участь в судовому процесі посадових осіб. Участь прокурора в судовому процесі. Участь в судовому процесі судового експерта.

Тема 6. Докази в господарському судочинстві. Запобіжні заходи

Поняття та види доказів в судовому процесі. Належність і допустимість доказів. Письмові і речові докази. Витребування доказів. Огляд та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження. Поняття та види запобіжних заходів. Заява про вжиття запобіжних заходів, умови її подання та процесуальні наслідки.

Тема 7. Судові витрати. Процесуальні строки в господарському судочинстві

Поняття та склад судових витрат. Державне мито. Порядок та розміри сплати стягнення державного мита. Основні положення Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93р. № 7-93 із змінами та доповненнями Принципи покладання витрат за проведення експертизи, послуги перекладача та інші витрати, пов’язані з розглядом справи. Стадії господарського судочинства. Поняття та значення строків в судовому процесі. Види строків в судовому процесі. Зупинення процесуальних строків та обчислення строків з моменту їх поновлення. Відновлення та продовження процесуальних строків. Порядок відновлення та продовження строків встановлених господарським судом.


Тема 8. Форма та зміст позовної заяви. Порядок подання позову

Позовна форма захисту в господарському процесі. Правова природа позову в господарському процесі. Право на позов. Вимоги до форми та змісту позовної заяви. Визначення ціни позову. Документи, які додаються до позовної заяви. Вимоги щодо направлення сторонам копій позовної заяви та документів. Порядок об’єднання позовних вимог. Відзив на позовну заяву. Зустрічний позов.

Тема 9. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в суді першої інстанції

Прийняття та підстави для відмови в прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви. Оскарження відмови чи повернення позовної заяви. Порушення провадження у справі. Дії по підготовці справи до розгляду вирішення питання про участь сторін, про їх заміну, виклик представників, забезпечення позову, участь перекладача, експертів, призначення експертизи Підстави та заходи по забезпеченню позову.


Тема 10. Порядок вирішення господарських спорів та прийняття рішення господарським судом першої інстанції

Строк вирішення господарського спору. Порядок ведення судового засідання. Склад господарського суду. Відкладання розгляду справи, перерва в засіданні неявка представників і учасників процесу, неподання витребуваних доказів та ненадання їх, заміна сторін Зупинення провадження та його поновлення проведення експертизи, направлення матеріалів у слідчі органи, заміна сторони Припинення провадження у справі спір не підлягає розгляду в господарському суді, не вжито досудових заходів, відмова від позову Залишення позову без розгляду, якщо допущено порушення процесуального законодавства. Мирова угода, поняття, порядок укладення, набрання юридичної сили. Прийняття рішення господарським судом. Права господарського суду при прийнятті рішення. Зміст рішення та основні вимоги до нього. Оголошення рішення та момент прийняття рішення.

Тема 11. Апеляційне оскарження судових рішень першої інстанції


Право апеляційного оскарження. Визначення апеляційної інстанції. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання. Форма і зміст апеляційної скарги подання Відзив на апеляційну скаргу подання Повернення апеляційної скарги подання Прийняття апеляційної скарги подання Порядок та строк розгляду апеляційної скарги подання Повноваження апеляційної інстанції. Постанова апеляційної інстанції.

Тема 12. Перегляд судових рішень у касаційному порядку

Перегляд рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України Право касаційного оскарження. Касаційна інстанція. Порядок та строк подання касаційної скарги подання Форма і зміст касаційної скарги подання Прийняття та порядок розгляду касаційної скарги подання Відмова від касаційної скарги подання Межі перегляду справи в касаційній інстанції. Строк розгляду касаційної скарги подання Повноваження та постанова касаційної інстанції. Право та підстави касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України. Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного подання на постанову Вищого господарського суду України. Касаційні скарги на ухвали господарських судів. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України. Підстави для оскарження. Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного подання на постанову Вищого господарського суду України. Повноваження Верховного Суду України при перегляді у касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України. Постанова Верховного Суду України.

Тема 13. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Поняття та значення нововиявлених обставин. Підстави перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами. Строки подання заяви. Порядок подання заяви. Перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами.

Тема 14. Виконання рішень господарських судів України

Набрання законної сили рішення, ухвали, постанови господарського суду. Наказ господарського суду як виконавчий документ. Зміст та строки пред’явлення наказу. Зупинення виконавчого провадження. Поворот виконання рішень постанов Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби. Поворот виконання рішення, постанови.

Тема 15. Особливості розгляду справ про банкрутство

Характеристика стадій провадження у справах про банкрутство. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів. Порядок припинення справи про банкрутство. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Мирова угода у справі про банкрутство. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство.

Тема 16. Третейський розгляд господарських спорів. Основні положення Закону України «Про третейські суди»

Статус третейського суду та статус судді третейського суду. Види третейських судів. Принципи діяльності третейського суду. Підвідомчість справ третейським судам. Поняття третейської угоди. Порядок формування третейського суду. Вимоги до суддів. Третейський розгляд. Рішення третейського суду та порядок його виконання.

Тема 17. Міжнародний комерційний арбітраж. Основні положення Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж»

Міжнародний комерційний арбітраж як третейський суд. Правова природа арбітражної угоди. Склад третейського суду. Компетенція третейського суду. Арбітражне провадження. Винесення арбітражного рішення. Визнання та виконання арбітражних рішень.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДО КУРСУ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

Нормативніакти та судова практика:

 1. КонституціяУкраїни // www.zakon.rada.gov.ua


 2. Господарський кодекс України // www.zakon.rada.gov.ua

 3. Кодекс України про адміністративніправопорушення // www.zakon.rada.gov.ua

 4. Кримінальний кодекс України // www.zakon.rada.gov.ua

 5. Податковий кодекс України // www.zakon.rada.gov.ua

 6. Цивільний кодекс України // // www.zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про господарськудіяльність у ЗбройнихСилахУкраїни» // www.zakon.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про кредитніспілки» // www.zakon.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про державнуреєстраціююридичнихосіб та фізичнихосіб – підприємців» // www.zakon.rada.gov.ua

 10. Закон України «Про благодійництво та благодійніорганізації»// www.zakon.rada.gov.ua

 11. Закон України «Про інститутиспільногоінвестування (пайові та корпоративніінвестиційніфонди)»// www.zakon.rada.gov.ua

 12. Закон України «Прооб’єднаннягромадян» // www.zakon.rada.gov.ua

 13. Закон України «Про свободу совісті та релігійніорганізації» // www.zakon.rada.gov.ua
 14. Закон України «Про фермерськегосподарство» // www.zakon.rada.gov.ua


 15. Закон України «Прохолдинговікомпанії в Україні» // www.zakon.rada.gov.ua

 16. Закон України «Про основисоціальноїзахищеностіінвалідіввУкраїні» // www.zakon.rada.gov.ua

 17. Закон України «Пропсихіатричнудопомогу» // www.zakon.rada.gov.ua

 18. Закон України «Про природнімонополії» // www.zakon.rada.gov.ua

 19. ЗаконУкраїни «Про державнезамовлення для задоволенняпріоритетнихдержавних потреб» // www.zakon.rada.gov.ua

 20. Закон України «Про засадидержавноїрегуляторноїполітики у сфері господарської діяльності» // www.zakon.rada.gov.ua

 21. Закон України «Про здійсненнядержавнихзакупівель» // www.zakon.rada.gov.ua

 22. Закон України «Про ліцензуванняпевнихвидів господарської діяльності» // www.zakon.rada.gov.ua

 23. Закон України «Про стандарти, технічнірегламенти та процедуриоцінкивідповідності» // www.zakon.rada.gov.ua

 24. Закон України «Про основні засади державногонагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» // www.zakon.rada.gov.ua
 25. Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодофізичнихосіб – підприємців та юридичнихосіб, якізастосовуютьспрощену систему оподаткування, обліку та звітності» // www.zakon.rada.gov.ua


 26. Закон України «Про захист прав споживачів» // www.zakon.rada.gov.ua

 27. Закон України «Про ціни і ціноутворення» // www.zakon.rada.gov.ua

 28. Закон України «Про інноваційнудіяльність» // www.zakon.rada.gov.ua

 29. Закон України «Про місцевесамоврядування в Україні» // www.zakon.rada.gov.ua

 30. Закон України «Про державнеобороннезамовлення» // www.zakon.rada.gov.ua

 31. Закон України «Про управлінняоб’єктамидержавноївласності» // www.zakon.rada.gov.ua

 32. Закон України «Про розвиток і державнупідтримку малого та середньогопідприємництва в Україні» // www.zakon.rada.gov.ua

 33. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» // www.zakon.rada.gov.ua

 34. Закон України «Про засадивнутрішньої і зовнішньоїполітики» // www.zakon.rada.gov.ua

 35. Закон України «Про антимонопольнийкомітетУкраїни» // www.zakon.rada.gov.ua

 36. Закон України «Про природнімонополії» // www.zakon.rada.gov.ua

 37. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // www.zakon.rada.gov.ua
 38. Закон України «Про ратифікацію договору про проведенняузгодженоїантимонопольноїполітики» // www.zakon.rada.gov.ua


 39. Закон України «Про захиствіднедобросовісноїконкуренції» // www.zakon.rada.gov.ua

 40. Закон України «Про приватизаціюдержавного майна» // www.zakon.rada.gov.ua

 41. Закон України «Про приватизацію невеликих державнихпідприємств (малу приватизацію) // www.zakon.rada.gov.ua

 42. Закон України «Про приватизаційніпапери» // www.zakon.rada.gov.ua

 43. Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловомукомплексі» // www.zakon.rada.gov.ua

 44. Закон України «Про регулюваннятоварообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» // www.zakon.rada.gov.ua

 45. Закон України «Про товарнубіржу» // www.zakon.rada.gov.ua

 46. Закон України «Про зовнішньоекономічнудіяльність» // www.zakon.rada.gov.ua

 47. Закон України «Про міжнароднеприватне право» // www.zakon.rada.gov.ua

 48. Закон України «Про міжнароднийкомерційнийарбітраж» // www.zakon.rada.gov.ua

 49. Закон України «Про порядок здійсненнярозрахунківвіноземнійвалюті» // www.zakon.rada.gov.ua

 50. Закон України «Про режим іноземногоінвестування» // www.zakon.rada.gov.ua
 51. Декрет КабінетуМіністрівУкраїни «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 р. // www.zakon.rada.gov.ua


 52. Постанова КМУ «Прострокдіїліцензії на провадженняпевнихвидів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за їївидачу» від 29.11.2000 р. // www.zakon.rada.gov.ua

 53. Постанова КМУ «Про затвердженняперелікуорганівліцензування» від 14.11.2000 р. // www.zakon.rada.gov.ua

 54. Постанова КМУ «Про реалізаціюокремихположень Закону України «Про захист прав споживачів» від 07.12.2005 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/215-94-%D0%BF

 55. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельногообслуговування на ринку споживчихтоварів» від 15.06. 2006 р. // www.zakon.rada.gov.ua

 56. Постанова КМУ «Про затвердженняПоложення про порядок накладення та стягненняштрафів за порушеннязаконодавства про захист прав споживачів» від 17.08.2002 р. // www.zakon.rada.gov.ua

 57. Положення «Про формузовнішньоекономічнихдоговорів (контрактів)» затверджене наказом Міністерстваекономіки з питаньєвропейськоїінтеграціїУкраїнивід 6.09.2001 р. // www.zakon.rada.gov.ua

 58. Розпорядження АМК України: «Про затвердження методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктівгосподарюванняна ринку» від 5.03.2002 р. // www.zakon.rada.gov.ua
 59. Розпорядження АМК України «Про затвердженняТиповихвимог до узгодженихдійсуб’єктівгосподарювання для загальногозвільненнявідпопередньогоодержаннядозволуорганівАнтимонопольногокомітетуУкраїни на узгодженідіїсуб’єктівгосподарювання» 12.02.2002 р. // www.zakon.rada.gov.ua


 60. Положения «О поставках продукции производственно-технического назначения, Положения о поставках товаров народного потребления и основных условий регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операцій» утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г // www.zakon.rada.gov.ua

 61. Інформаційний лист ВищогоГосподарського суду Українивід 7.04.2008 року №01-8/211 «Про деякіпитання практики застосування норм Цивільного та ГосподарськогокодексівУкраїни»// www.zakon.rada.gov.ua

 62. Офіційні правила тлумаченняторговельнихтермінівМіжнародноїторговоїпалати «Інкотермс» // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/988_007

 63. Проект закону України «Про основні засади господарської діяльності» дата реєстрації 18.09.2008 року // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=33145


Основна література:

 1. Господарське право: навчальний посібник / О. В. Вінник ; Міністерство освіти і науки .-2-ге вид., змін. та доп. -Київ: Правова єдність, 2009. -766 с.

 2. Господарське право: підручник / за ред. О. П. Подцерковного. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Х. : Одіссей, 2012. - 640 с.

 3. Господарське право: підручник / В.С. Щербина .-5-те вид., переробл. і допов.- Київ: Юрінком Інтер, 2012.- 600 с.

 4. Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / За заг. ред. С.І. Бевз / Бевз С.І. - К.: ПП "Фірма "Гранмна"., 2012. - 292 с.

Додаткова література:
 1. Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2012.- 528с.


 2. Антимонопольно-конкурентна політика: теорія та практика: зб. наук. пр. Вип.3 / Ред.: Ю. Г. Кравченко; Антимоноп. ком. України, Центр комплекс. дослідж. з питань антимонопол. політики. –К.: Фенікс, 2008.-260с.

 3. Апопій І.В. Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Апопій Інна Вікторівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 16 с.

 4. Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право.-К.: Ін Юре.-2008.-№4

 5. Бакалінська О. Антиконкурентні узгоджені дії в національному та зарубіжному законодавстві (порівняльний аналіз) // Право України. -2010.-№2

 6. Балануца О. Оцінка стану іноземного інвестування в економіку України // Підприємництво, господарство і право.-К.:Ін Юре.-2009.- №5

 7. Банасевич І. Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа // Підприємництво, господарство і право.-К.:Ін Юре.-2006.- №8

 8. Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції як інститут конкурентного права // Підприємництво, господарство і право. – 2001.- №7

 9. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник.- К.: Наукова думка, 2002.- 279 с.

 10. Березанська В.Винахідник та інноваційна діяльність // Інтелектуальна власність.-2007.-№8

 11. Берікова Е. Правова природа інституту ліцензування певних видів господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2007.- .№10

 12. Близнюк О. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: історія та сучасність в законодавстві // Юридичний журнал. - 2006.- №5
 13. Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.


 14. Брагинский М.И. Хозяйственныйдоговор: какимемубыть?- М.: Экономист.- 1990.- 175 с.

 15. Браніцький О., Шароватова А. Інститут неустойки в господарських правовідносинах // Юридична газета .- №18-19.- 10 травня 2011 року

 16. Бугера С. Законодавство України, що регулює якість сільськогосподарської продукції: сучасний стан та можливість удосконалення // Юридична Україна. - К.:Юрінком Інтер.-2011.-№10

 17. Валітов С. С. Конкурентне право України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006

 18. Винокурова Л. Господарсько-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: деякі проблеми//Право України.-2005.-№10

 19. Вінник О. М. Інвестиційне право - К. : Юридична думка, 2005. – 568 с.

 20. Віхров О. П. Заходи юридичної відповідальності як засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань / О. П. Віхров // Трансформація юридичної відповідальності на сучасному етапі розвитку суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 черв. 2008 р.).- Донецьк: Дон УЕП, 2008

 21. Віхров О. П. Предмет господарського права за Господарським кодексом України // Право та управління .- 2011.- №1

 22. Віхров О. Управління господарською діяльністю як категорія господарського права // Право України.-2007.- №12

 23. Віхров О. П. Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України // Право України. - 2003.- №10

 24. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. / За ред. Коссака В. М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672с.

 25. Джуринський В. О. Правове становище господарських об’єднань в Україні: монографія // В. О. Джуринський. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 224с.

 26. Демяненко О. Ліцензування як один із важелів державного регулювання підприємницької діяльності. Юридичний журнал. – К.: Юстиніан, 2009.- 5(83).
 27. Демченко С. Господарський кодекс України має залишатися стержнем господарського законодавства // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/print/27


 28. Денчук Р.О. Адміністративно-правова охорона комунальної власності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2006. — 19с.

 29. Заярний О. Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: юридичні науки.-2010.-№82

 30. Кондик П.Державне регулювання цін і тарифів в Україні // Юридичний журнал.-К.:Юстініан.-2003.- №8(14)

 31. Коростей В. Господарське право: сучасність і перспективи // Право України. – 2008. - №10

 32. Коссак В. М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. – Львів: Центр Європи, 1999

 33. Крамаренко В. Біржова діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.-264 с.

 34. Кузьміна С. А. Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції. Автореферат дис. канд. ... юрид, наук. – Донецьк .- 2000

 35. Лебідь В. І. Організаційно-правова форма фермерського господарства: чи потрібна імперативність? // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2006.- №4

 36. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і допов. / В. В. Луць. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576с.

 37. Малиновська В. До питання про специфіку договорів в сфері підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право.-2001.-№7

 38. Мамутов В. Господарський кодекс у системі правового забезпечення економіки в Україні // Право України. – 2012.- №1-2

 39. Минюк Д. Юридична відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні та порядок її застосування // Підприємництво, господарство і право.-К.:Ін Юре.-2007.- №6

 40. Мілаш В. С. Комерційний договір в контексті сучасних ринкових умов : монографія / В. С. Мілаш. – Х., 2007.-440с.
 41. Мумладзе І. Державний контроль у сфері цін і ціноутворення та захист прав суб’єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право.-К.:Ін Юре.-2006. - №2


 42. Ненюк Н. Пеня у сфері зовнішньоекономічної діяльності: основна характеристика, проблеми застосування та шляхи їх вирішення//Підприємництво, господарство і право.-К.:Ін Юре.-2007.- №3

 43. Омельченко А. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання/А. Омельченко//Право України.-2011.-№5

 44. Пальчук П. Торговельна діяльність як об’єкт ліцензування // Підприємництво, господарство і право. - К.:Ін Юре.-2004.- № 6

 45. Подоляк С. А. Господарський договір та його юридичні конструкції – недійсність, нікчемність, неукладеність – в сучасних умовах // Часопис Київського університету права.-2009.-№3

 46. Попов А.А. Торговое право. – Х.: Каравелла.- 1999. – 308с.

 47. Поєдинок В.В. Гарантії для інвесторів у разі примусових вилучень інвестицій // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 2.

 48. Похиленко І. С. Поняття виробничого кооперативу як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва / І. С. Похиленко // Підприємництво, господарство і право.- 2008.- №3

 49. Провоторова Є. Правові аспекти визначення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню // Підприємництво, господарство і право. – 2009.- №4

 50. Сисоєв М. «Паритет»: новий закон «Про ціни та ціноутворення» суттєво змінив засади цінової політики в Україні» // http://www.apteka.ua/article/151119?print=1

 51. Смітюх А. В. Звичай як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами) // Вісник господарського судочинства. – 2004. - №1

 52. Спасибо-Фатеева И. Последняяпопыткарасшифровать «код Да Винче», т.е. Хозяйственный кодекс Украины // И. Спасибо-Фатеева // Юридичний радник. – 2006.-№2
 53. Татькова З. Ф. До питання визначення господарсько-правової відповідальності / А. Г. Бобкова, З. Ф. Татькова // Правничий часопис Донецького університету. – 2008.- №2 (20)


 54. Тумакова М. Принципи та норми міжнародного інвестиційного права як основа законодавства України у сфері регулювання іноземного інвестування // Підприємництво, господарство і право.-К.:Ін Юре.-2009.-№8

 55. Хасанова В. Законодавче визначення понять "внутрішня торгівля" та "торговельна діяльність" // Юридична Україна.- К..-2006.- №6

 56. Цвігун Д., Стасюк О. Правове регулювання патентування в Україні//Право України.-2004.-№10

 57. Щербина В. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства // Право України. – 2010.-№8

 58. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права // В. С. Щербина.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 264с.

 59. Щербина В. С, Ющик О. І. Хотіли як краще... а вийшло як завжди // Юридичний вісник України. — 2005. — № 45.

 60. Юшина С. І. Легітимація зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання: поняття та законодавче забезпечення / С.І. Юшина // Часопис Київського університету права.-К.:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.-2009.-№2

 61. Ямкова І. Правовий статус інституту приватного підприємництва: становлення та тенденції розвитку // Право України. – 2010.- №8следующая страница >>