vchilka.in.ua 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Комерційне (торгове) право


Київ -2011

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Комерційне (торгове) право


(набір 2011 року)


з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр"


Галузь знань «Право»

Спеціальність «Правознавство»


Київ -2011

Комерційне (торгове) право// Навчальна програма начальної дисципліни «Комерційне (торгове) право». – Навчально-науковий інститут права і психології Національної академії внутрішніх справ, 2011.- ___с.


Укладач: Нескороджена Л.Л., завідувач кафедри господарського права і процесу, к.ю.н.


Рецензенти:

Братель О.Г. , заступник начальника кафедри цивільного права і процесу, к.ю.н., доцент;

Шаповал Л.І., доцент кафедри цивільного права і процесу, к.ю.н.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри господарського права і процесу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології (протокол №16 від 06.04.2011р. )

Розглянуто і схвалено на спільному засіданні кафедри господарського права і процесу ННІПП НАВС, кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кафедри цивільного права і процесу НАВС(протокол №1 від 20.04.2011р. )Розглянуто і схвалено методичною радою НАВС (протокол №8 від 12.05.2011р. )


ПЕРЕЗАТВЕРДЖДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Дата засідання кафедри


Номер протоколу


Підпис завідувача кафедри
Київ – 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В умовах становлення ринкових відносин в Україні набирає сили такий вид господарської діяльності, як торговельна діяльність, що здійснюється як юридичними особами всіх форм власності, так і фізичними особами - суб’єктам підприємницької діяльності.

Вирішальну та провідну роль в структурі ринкових взаємовідносин та в механізмі їх регулювання, відіграє комерційне право. вивчення якого направлене на правове регулювання відносин, які складаються у внутрішній торгівлі, розкриває та визначає правові основи здійснення торгівлі, державного регулювання і контролю в сфері торговельної діяльності.


Викладання даного курсу покликане сприти формуванню у студентів спеціальних знань у сфері правового регулювання внутрішньої торгівлі та ефективно використовувати в своїй практичні роботі механізм торговельних правовідносин.

Предметом курсу є вивчення і дослідження основних теоретичних положень та категорій комерційного права, визначення основних засад механізму здійснення торговельної діяльності в Україні.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу полягає у реалізації змісту освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки правознавців-магістрів, формуванні у системи правових знань, невід’ємно пов’язаних з їх професійною підготовкою, яка поєднує вивчення теоретичних проблем у сфері внутрішньої торгівлі з їх практичним опрацюванням на семінарських заняттях.

Завданням навчальної дисципліни є:


 • Вивчення та розкриття основних принципів і тенденцій розвитку комерційного права в Україні;

 • Вивчення основних принципів та інститутів комерційного права, особливостей правового регулювання відносин в ринковий економіці;

 • Вироблення навичок роботи з нормативними документами, уміння вирішувати юридичні казуси (ситуації) на базі законодавства, які виникають у торговельній діяльності;

Програма з комерційного права розроблена таким чином, щоб у системному вигляді дати спеціальні знання на базі споріднених курсів: "Теорії держави і права", "Цивільного права", "Кримінального пава", "Адміністративного права", "Цивільного процесуального права", "Фінансового права", "Підприємницького права", "Господарського процесуального права".

3. РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Кількість годинЛекції

Семінарські заняття


Прак

тичні заняттяСамостій

на робо

та

Індивідуальна робота

1.

Поняття, система і джерела комерційного права

13

2

2

1

8
2.

Правове регулювання торговельної діяльності

13

2

2

1

8

3.

Державне регулювання торговельної діяльності в Україні


11

1

1

1

8
4.

Правове регулювання купівлі-продажу в торгівельній діяльності

11

1

1

1

8
5

Правове регулювання електронної торгівлі


12

1

1

1

8

1

6.Відповідальність за правопорушення в сфері торгівлі


10

1


1

1

6

1
Модуль

22


ВСЬОГО

72

8

8

8
4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1: Поняття, система і джерела торгового права


Поняття та система комерційного права. Зміст комерційного права. Торгове право як комплексна галузь права. Основні інститути комерційного права. Історія виникнення, розвитку торгового права. Зарубіжний досвід розвитку торгового права. Джерела українського торгового права та шляхи його вдосконалення. Проблеми модернізації діючого, розробки і прийняття нового законодавства у сфері торгового права. Методи комерційного права. Співвідношення комерційного права з іншими галузями права. Торговельні відносини приватно-правового та публічного характеру.

Основні принципи і тенденції розвитку комерційного права в Україні, та шляхи його вдосконалення.

Тема 2: Правове регулювання торговельної діяльностіПоняття, ознаки та принципи торговельної діяльності. Види торговельної діяльності. Правовий статус суб’єктів торговельної діяльності. Порядок заняття торговельною діяльністю. Правове регулювання торговельного обслуговування населення. Вимоги до порядку здійснення розрахунків із застосуванням РРО.


Тема 3: Державне регулювання торговельної діяльності в Україні


Поняття, зміст, види державного нагляду та контролю у сфері торгівлі. Органи, державного нагляду та контролю у сфері торгівлі. Порядок здійснення контролю за торговельною діяльністю. Державне регулювання якості продукції (робіт, послуг).

Поняття і правові основи стандартизації і сертифікації в Україні.

Державне регулювання цін і тарифів в Україні.


Тема 4: Правове регулювання купівлі - продажу в торговельній діяльностіПоняття, ознаки та зміст договору роздрібної купівлі-продажу. Особливості укладання договору роздрібної купівлі-продажу. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості. Види договорів роздрібної купівлі-продажу товарів та їх характеристика. Особливості укладання договору роздрібної купівлі-продажу: в розстрочку; по пошті; через автомати; самообслуговування; за зразками (каталогами).

Захист прав споживачів при роздрібній купівлі-продажу товарів.

Правове регулювання продажу товарів в кредит. Поняття, зміст та особливості надання комерційного кредиту.

Правове регулювання правовідносин в оптовому товарообороті Особливості функціонування спеціальних учасників оптового товарообороту - організаторів оптової торгівлі та організованих ринків. Особливості укладання договорів на оптових ярмарках, товарних біржах і торгах.Тема 5: Правове регулювання електронної торгівлі


Проблеми модернізації та аналіз діючого законодавства з урахуванням особливостей електронної торгівлі. Електронна торгівля та особливості. Проведення угоди купівлі-продажу в Інтернеті. Юридичні аспекти електронних платежів. Законодавче забезпечення електронної торгівлі в західних країнах.


Тема 6: Відповідальність за правопорушення в сфері торгівлі


Поняття і види юридичної відповідальності що застосовуються в сфері торгівлі. Адміністративна відповідальність працівників торгівлі.

Кримінальна відповідальність працівників торгівлі.

Попередження правопорушень у сфері торгівлі.

Майнове відшкодування шкоди, завдане внаслідок недоліків товарів.


5. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Рекомендується такі теми практичних занять.

Тема 1: Поняття, система і джерела торгового права

Тема 2: Правове регулювання комерційної (торговельної) діяльності

Тема 3: Державне регулювання торговельної діяльності в Україні

Тема 4: Правове регулювання купівлі - продажу в торговельній діяльності

Тема 5: Правове регулювання електронної торгівлі


Тема 6: Відповідальність за правопорушення в сфері торгівлі


6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача.

7. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни включає поточний контроль успішності, модульний контроль та складання підсумкового контролю.

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено проведення модульної контрольної роботи, порядок проведення та зміст якої наводяться в робочих навчальних програмах з урахуванням наявних засобів діагностики.

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним в цій навчальній програмі, в робочій навчальній програмі дисципліни та у відповідних освітньо-професійних програмах за спеціальностями (спеціалізаціями) у вищих навчальних закладах створюються фонди засобів педагогічної діагностики, які включають типові завдання, модульні контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивну оцінку знань, умінь та рівнів набутих компетенцій.

8. ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Уточнення змісту навчальної дисципліни здійснюється робочими навчальними програмами, розробленими на основі даної програми.


В робочій навчальній програмі дисципліни повинні бути чітко сформульовані результати навчання з прив’язкою до знань, умінь та компетенцій в цілому по спеціальності (спеціалізації) відповідно до освітньо-професійної програми.

Обсяги вивчення окремих тем дисципліни, а також розподіл навчального часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються робочими навчальними планами, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

9. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Нижченаведений перелік рекомендованої літератури містить джерела переважно загального характеру. Конкретизований список літератури наводиться робочій навчальній програмі.

Основні законодавчі та нормативно-правові акти:


 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. - К. : Істина, 2003. - с.

 3. Господарський кодекс України: Прийнятий 16 січня. 2003 р. - К.: Істина, 2003. - 208 с.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 груд. 1984 № 8073-Х/Кодекси України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

 5. Господарський процесуальний кодекс України/Кодекси України. – 2001р

 6. Кримінальний кодекс України від 4 травня 2001 № 2341-III//Відомості Верховної Ради України. – 2001.- №25-26 (29.06.2001) - Ст.131.
 7. Податковий кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики – 2010р.- №12 – 496с.


 8. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998 № 330-XIV // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 36-37.

 9. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22. трав. 2003 р. № 852-ІY // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 119.

 10. Про електронні документи та електронний документообіг // України від 22. трав. 2003 р. № 851-ІY // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 119.

 11. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січн. 2001 р. № 2210-ІІІ//Відомості Верховної Ради України. – 2001. № 12. – Ст. 64

 12. Концепція розвитку внутрішньої торгівлі України. Схвалено постановою Кабінету Міністрів України Від 20 груд. 1997 року №1449.

Основна література

 1. Готун Е. Лицензирование и реорганизация: проблемы и пути разрешения//Юрид. практика. – 2010. - № 2. – С. 7.

 2. Коммерческое право/Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой – С-Пб., 1998.

 3. Коммерческое (торговое) право / под ред. Язева В.А., Булатецкого Ю.Е., Машкина Н.А., Зинчук Е.А. – ФБК-Пресс. – М., 2002 г.

 4. Мизюк в. Когда приобретается торговый патент//Все о бухгалтерском учете. – 2009. - № 45. – С. 19.

 5. Мизюк В. Порядок использования наличности частным предпринимателем//Все о бухгалтерском учете. – 2010. - № 95. – С. 42.
 6. Мизюк В. Торговый патент при упрощенных системах налогообложения//Все о бухгалтерском учете. – 2000. - № 45. – С. 27.


 7. Мизюк В. Что необходимо для изготовления печати и штампов//Все о бухгалтерсвком учете. – 2010. - № 109. – С. 54.

 8. Підприємницьке право України/За. ред. Р.Б. Шишки – Х.: Еспада, 2009. – С. 49.

 9. Підприємницьке право / Під ред. Л.В. Ніколаєвої, О.В.Старцева, П,М.Пальчука, Л.М.Іванеко. К.- 2002.

 10. Прядко Д. Ринкова ціна в законодавстві України // Юридичний журнал . – 2003. - № 8 (14). – С. 32.

 11. Попондопуло В.Ф, Понятие комерческого права // Государство и право.- 1993.- №8.

 12. Кіліна Т. Ліцензійні умови роздрібної торгівлі зброєю // Юридичний журнал. – 2009. - № 7. – С. 54.

Інтернет ресурси


 1. http://www.kmu.gov.ua

 2. http://www.kiev.rada.ua

 3. http://www.nbuv.gov.ua

 4. http://www.elibrary.ru

 5. http://www.rsl.ru