vchilka.in.ua 1


ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Відкрите акціонерне товариство „Хімнафтомашпроект” (місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 2-й під'їзд) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 березня 2013 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 2-й під’їзд (4-й поверх, кім. № 41). Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів розпочнеться 29 березня 2013 року о 10 год. 00 хв. та закінчиться о 10 год. 50 хв. за вищевказаною адресою. Для реєстрації акціонерам ВАТ „Хімнафтомашпроект” відповідно до чинного законодавства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково - документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.


Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно із порядком денним:


 1. Обрання членів Лічильної комісії.

 2. Обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства.

 3. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.

 4. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

 5. Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства та прийнятгя рішення за наслідками його розгляду.

 6. Звіт Правління Товариства та прийнятгя рішення за наслідками його розгляду.

 7. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства.

 8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства, затвердження аудиторського висновку та звіту аудиторської фірми за 2012 рік.

 9. Затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

 10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.

 11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язані з приведенням діяльності та документів Товариства у відповідність із вимогами закону України «Про акціонерні товариства».


 13. 3атвердження внутрішніх документів та положень Товариства.

 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства.

 15. Встановлення кількісного складу Наглядової (Спостережної) ради Товариства.

 16. Обрання членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства.

 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

 18. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

 19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової (Спостережної) ради, встановлення розміру їх винагороди.

 21. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової (Спостережної) ради Товариства.

 22. 3атвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

 23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2012 р.

Попередній

2011 р.

Усього активів

12305,0

13679,0

Основні засоби

6423,0

6630,0


Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

19,0

23,0

Сумарна дебіторська заборгованість

1680,0

2507,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

3450,0

4146,0

Нерозподілений прибуток

7775,0

8793,0

Власний капітал

10644,0

11662,0

Статутний капітал

2000,0

2000,0

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

1652,0

2017,0

Чистий прибуток (збиток)

1196,0

1822,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

200000000

200000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду


0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

82

86


Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, складено станом на 24 годину 25.03.2013 року.

Акціонери ВАТ «Хімнафтомашпроект» за запитом на ім’я Голови правління ВАТ «Хімнафтомашпроект» можуть ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для підготовки до річних загальних зборів акціонерів та прийняття рішень із питань порядку денного, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год.30 хв. за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 34, 2-й під’їзд, 4-й поверх, кім. № 44, а також не пізніше 08.03.2013 р. подати власні пропозиції. Акціонери ВАТ „Хімнафтомашпроект” також можуть, але не пізніше 21.03.2013 р., подати власні пропозиції щодо кандидатур до органів управління Товариства.

Посадові особи ВАТ „Хімнафтомашпроект”, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів із документами: Ільницький О.Л., Черенков М.С.

За інформацією та довідками звертатися за телефонами: (044)285-50-33, 285-61-11.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданнях «Бюлетень.Цінні папери України» №37 від 26.02.2013 та «Фондовий ринок. Київ» №8-9/2 від 26.02.2013.

Голова Наглядової ради Коновалов Р.С. дата 26.02.13 р.