vchilka.in.ua 1 2 ... 4 5

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12.00.04 - ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Використані скорочення:

ОВУ - Офіційний вісник України

ВВРУ - Відомості Верховної Ради України

ЗП України - Зібрання постанов Уряду України

33 України - Зібрання законодавства України

БНА України - Бюлетень нормативних актів мліістерств і відомств Украйаі

ВВР СРСР - Відомості Верховної Ради СРСР

СП СССР - Собрание постановлений Правительства СССР

БНА СССР - Бюллетень нормативных актов мигастерств и ведомств СССР

ДІБП - Державний інформаційний бюлетень про приватизацію

ІБЦ - Інформаційний бюлетень Українського державного центру

правової інформації

БЗЮП України - Бюлетень законодавства та юридичної практики України ВВАС України - Вісник Вищого арбітражного суду України ЗРАПВАС України - Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного Суду України

ПХП - Предпринимательство, хозяйство и право (журнал)

ПГП - Підприємництво, господарство і право (журнал)

ПЧДН - Правовий часопис Донецького університету

ГУ - Голос України (газета)

УК - Урядовий кур'єр (газета)

ЗіБ - Закон і бізнес (газета)

ЮВУ - Юридичний вісник України (газета)

ВР України - Верховна Рада України

КМ України - Кабінет Міністрів України

ФДМ України - Фонд державного майна України

АМК України - Антимонопольний комітет України

МЗЕЗторг України - Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України

МЮ України – Міністерство юстиції України

МФ України – Міністерство фінансів України


РОЗДІЛ І

ПОНЯТТЯ, МЕТОДИ І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Тема 1. Господарська діяльність та управління нею

Господарська діяльність: поняття і види (підприємницька або комерційна і непідприємницька/некомерційна). Правове регулювання підприємницької діяльності. Принципи здійснення підприємницької діяльності.

Об'єктивні підстави державного керівництва економікою. Форми (планування, управління, контроль, нормативне регулювання) і методи (адміністративні, економічні) державного керівництва економікою.

Тема 2. Господарські правовідносини

Господарські правовідносини: поняття, особливості, види, методи правового регулювання (владних приписів, автономних рішень, координації або узгодження, рекомендацій).

Поняття господарського права як самостійної галузі права, що регулює відносини з приводу безпосереднього здійснення господарської діяльності або керівництва нею (такою діяльністю) із застосуванням різних методів правового регулювання.

Поняття господарського права як галузі правової науки.

Поняття і цілі господарського права як навчальної дисципліни. Система господарського права як навчальної дисципліни.

РОЗДІЛ II

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Поняття господарського законодавства як джерела (нормативної бази) господарського права. Особливі ознаки господарського законодавства (розгалуженість і велика кількість нормативних актів, відсутність єдиного ядра - Господарського (Комерційного) кодексу, переважаюча кількість комплексних нормативних актів та нормативних актів обмеженої сфери дії, присутність дореформених нормативних актів і актів Союзу РСР).

Поняття господарсько-правової норми. Особливості і види господарсько-правових норм.

Систематизація господарського законодавства за критерієм юридичної сили і за предметом правового регулювання.

Необхідність і напрямки вдосконалення господарського законодавства (за змістом, за формою, за системою). Роль арбітражної практики у вдосконаленні господарського законодавства.

РОЗДІЛ III


СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Тема 1. Поняття та види суб'єктів господарського права

Поняття, ознаки та види суб'єктів господарського права. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права. Господарські організації: поняття, ознаки та види.

Тема 2. Підприємство як основна ланка економіки

Поняття і характерні риси підприємства. Види підприємств. Загальні основи правового статусу підприємств (створення, компетенція власників майна підприємства, припинення діяльності). Особливості правового статусу окремих видів підприємств: державних, казенних, орендних.

Тема 3. Господарські товариства

Поняття і види господарських товариств. Загальні засади правового статусу господарських товариств: правові засади створення, функціонування, припинення діяльності.

Особливості правового становища акціонерних товариств та їх види - відкриті акціонерні товариства і закриті акціонерні товариства. Порядок створення акціонерних товариств. Органи акціонерного товариства. Права та обов'язки акціонерів. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю. Правове становище повного товариства. Правове становище командитного товариств та його учасників (повних учасників і вкладників).

Тема 4. Правове становище виробничих кооперативів

Поняття виробничого кооперативу як суб'єкта господарського права. Характерні риси виробничих кооперативів. Загальні основи правового статусу виробничих кооперативів (порядок створення, органи управління справами кооперативу, правове становище членів кооперативу, принципи розподілу прибутку, відповідальність членів кооперативу). Особливості правового становища сільськогосподарських виробничих кооперативів.

Тема 5. Господарські організації - органи господарського керівництва

Загальні основи правового статусу господарських організацій, що здійснюють управління господарською діяльністю, у т.ч. і координацію такої діяльності:


господарські об'єднання: поняття, види (добровільні та державні), організаційно-правові форми (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни);

промислово-фінансові групи: поняття, порядок створення, особливості правового становища;

господарські міністерства і відомства: поняття, ознаки, функції, компетенція.

РОЗДІЛ IV

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Тема 1. Загальні основи права власності на засоби виробництва

Відносини власності у сфері економіки і право власності. Право власності в об'єктивному розумінні та право власності у суб'єктивному розумінні. Види (форми) права власності залежно від суб'єктів цього права (право державної власності, право комунальної власності, право колективної власності, право приватної власності). Економічні перетворення відносин власності у процесі сучасної економічної реформи.

Право повного господарського відання і права оперативного управління як похідні права від права власності на засоби виробництва.

Тема 2. Види права власності на засоби виробництва

Право державної власності в економіці України та правові форми його реалізації.

Право комунальної власності в економіці України та правові форми його реалізації.

Право колективної власності в економіці України та механізм його реалізації.

Право приватної власності в економіці України та механізм його реалізації.

Тема 3: Правовий режим майна підприємства

Правові титули майна підприємства. Порядок формування і склад майна підприємства. Основні фонди. Обігові кошти. Нематеріальні активи. Спеціальні фонди і резерви.

РОЗДІЛ V

ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР

Тема 1. Господарський договір як правова форма господарських зв'язків

Поняття та ознаки господарського договору.

Види господарських договорів за критеріями: обов'язковості (планові те регульовані), за термінами дії (довготермінові, середньотермінові, короткотермінові та разові), за взаємним становищем сторін (вертикальні та горизонтальні), за економічним змістом та юридичними ознаками (договори на реалізацію майна, договори на передачу майна в користування; підрядні договори; транспортні договори; договори на надання банківських послуг; договори на надання інших послуг; договори про спільну діяльність, у т.ч. установчі договори).


Тема 2. Правове регулювання господарсько-договірних відносин

Порядок укладання господарських договорів, їх зміни та розірвання. Нові способи укладення господарського договору (шляхом торгів, аукціонів, тендерів, шляхом конкурсів, шляхом переговорів) та традиційний спосіб.

Зміст господарського договору (істотні умови, звичайні та випадкові умови). Модель господарського договору.

Форма господарського договору. Модифікації письмової форми (повна, скорочена, типова або договір приєднання, нотаріальна).

Способи забезпечення належного виконання господарських договорів: господарсько-правові та цивільно-правові.

Тема 3. Особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів

Договір поставки: поняття, сторони, зміст, порядок укладення, виконання, відповідальність за невиконання (неналежне виконання) договірних зобов'язань.

Договір підряду на капітальне будівництво: поняття, види, сторони, зміст, порядок укладення, виконання, відповідальність за невиконання (неналежне виконання) договірних зобов'язань.

Договір на перевезення вантажів: правове регулювання, поняття, сторони, зміст, порядок укладення, виконання, відповідальність за невиконання (неналежне виконання) договірних зобов'язань.

Договір оренди основних фондів, в т. ч. договір лізингу: правове регулювання, поняття, сторони, зміст, порядок укладення, виконання, відповідальність за невиконання (неналежне виконання) договірних зобов'язань

РОЗДІЛ VI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Тема 1. Поняття та основні засади господарсько-правової відповідальності

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Класифікація господарсько-правових санкцій: за критерієм змісту впливу (грошові та натуральні), за критерієм характеру порушених відносин (майнові та організаційні.

Функції господарсько-правової відповідальності. Підстави господарсько-правової відповідальності: юридичні та фактичні. Поняття вини в господарському праві.


Тема 2. Форми господарсько-правової відповідальності

Поняття форми господарсько-правової відповідальності (за критерієм спрямованості впливу і механізму реалізації).

Відшкодування збитків як вид господарсько-правової відповідальності: поняття, сфера застосування, механізм реалізації.

Сплата неустойки як вид господарсько-правових санкцій: поняття, сфера застосування, види, механізм реалізації.

Конфіскація як вид господарсько-правовий санкцій: поняття, сфера застосування, механізм реалізації.

Господарсько-адміністративні штрафи як вид господарсько-правових санкцій: поняття, сфера застосування, форми, механізм реалізації.

Оперативно-господарські санкції: поняття, сфера застосування, види, механізм реалізації.

Планово-госпрозрахункові (оціночні) санкції: поняття, сфера (випадки) застосування, механізм реалізації.

Господарсько-організаційні санкції: поняття, сфера застосування, види, механізм реалізації.

РОЗДІЛ VII

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА

Тема 1. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності

Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Ознаки банкрутства.

Сторони у справі про банкрутство: правове становище боржника і кредитора (кредиторів) у справах про банкрутство.

Матеріально-правові та процесуально-правові умови порушення провадження у справі про банкрутство. Порядок і наслідки порушення провадження у справі про банкрутство.

Підготовче засідання арбітражного суду у справі про банкрутство: призначення (мета), учасники, зміст, наслідки.

Попереднє засідання арбітражного суду у справі про банкрутство: призначення (мета), учасники, зміст, наслідки.

Визнання боржника банкрутом: призначення (мета), учасники, зміст, правові наслідки.

Тема 2. Судові процедури, що застосовуються до боржника у процесі провадження у справі про банкрутство


Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство.

Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство: мета, зміст. Порядок призначення розпорядника майном боржника. Функції розпорядника майном боржника. Обмеження повноважень органа управління боржника.

Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство: умови і зміст процедури санації, план санації, порядок призначення керуючого санацією та звільнення його від виконуваних функцій. Функції, права та обов'язки керуючого санацією; звіт керуючого санацією та наслідки його затвердження (незатвердження).

Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство: поняття та порядок укладення; зміст мирової угоди; порядок і наслідки затвердження (незатвердження) мирової угоди арбітражним судом; наслідки невиконання мирової угоди.

Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство: умови та наслідки визнання боржника банкрутом і застосування ліквідаційної процедури. Порядок призначення ліквідатора та створення (формування) ліквідаційної комісії. Повноваження ліквідаційної комісії та порядок їх здійснення. Порядок задоволення вимог кредиторів. Звіт ліквідатора, наслідки його затвердження (незатвердження).

РОЗДІЛ VIII

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Тема 1. Поняття та система антимонопольного регулювання підприємницької діяльності

Поняття і призначення антимонопольного регулювання. Поняття конкуренції, монополії, домінуючого становища на ринку товарів, зловживання монопольним становищем.

Антимонопольні органи та їх компетенція.

Тема 2. Монополістичні правопорушення та засоби боротьби з ними

Види монополістичних правопорушень: індивідуальні (зловживання монопольним становищем на ринку), групові (антиконкурентні узгоджені дії), дискримінація підприємців органами влади та управління.

Організаційно-правові методи боротьби з монопольними зловживаннями.

Майнова відповідальність за порушення антимонопольного законодавства (відшкодування збитків, конфіскація, господарсько-адміністративні штрафи) та порядок її застосування.

РОЗДІЛ IX

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Тема 1. Правові засади приватизації державного майна (майна державних підприємств)

Поняття приватизації державного майна. Цілі та принципи приватизації. Правове забезпечення приватизації державного майна. Державна програма приватизації: призначення, зміст, порядок і форма затвердження.

Об'єкти приватизації та поділ їх на групи. Об'єкти, що не підлягають приватизації. Категорії державних підприємств, що приватизуються шляхом акціонування із залишенням у державній власності контрольного або блокуючого пакета акцій.

Суб'єкти приватизації (державні органи приватизації, покупці, посередники), їх правове становище. Роль фінансових посередників (довірчих товариств, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній) в процесі приватизації.

Тема 2. Порядок приватизації

Етапи приватизації державного майна (майна державних підприємств). Комісія з приватизації державного підприємства: роль, порядок створення, склад, функції. План приватизації (основний та альтернативний): порядок розробки, зміст, порядок та наслідки затвердження (незатвердження).

Способи приватизації (конкурентні та неконкурентні) та порядок їх застосування.

Угоди приватизації: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання та виконання, відповідальність за порушення договірних зобов'язань.

Відповідальність за порушення встановленого законом порядку приватизації.

РОЗДІЛ X

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття, юридичні ознаки та види бірж.

Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та обов'язки.


Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання.

Правила біржової торгівлі як обов'язків внутрішній документ товарної біржі: призначення, місце у системі нормативних актів, що регулюють біржову діяльність, зміст, порядок прийняття. Процедура проведення біржових торгів. Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі.

Правовий статус фондової біржі: поняття, організаційно-правова форма (акціонерне товариство), порядок створення, реєстрації, внутрішні документи (статут та правила фондової біржі), їх зміст, порядок прийняття. Контроль за діяльністю фондових бірж з боку

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Особливості припинення діяльності фондової біржі.

РОЗДІЛ XI

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Нормативні акти, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування та квотування. Зовнішньоекономічний договір: поняття і види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання,

Правовий режим іноземних інвестицій: поняття іноземних інвестицій та іноземного інвестора, форми іноземних інвестицій, об'єкти інвестування, правове становище підприємства з іноземними інвестиціями, державне регулювання іноземного інвестування, гарантії захисту прав іноземних інвесторів.

Правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон: поняття та види вільних економічних зон, порядок створення і правове регулювання вільних економічних зон, управління вільними економічними зонами, особливості правового регулювання господарської діяльності у вільних економічних зонах; порядок ліквідації вільних економічних зон.

Список літератури до всіх тем

Навчально-методичної

Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посібник -К.: Атіка, 1999.


Господарське право: практикум: Навч. посібник / За заг. ред. В.С.Щербини. - К., 2001.

Коммерческое право / Под ред. В.Ф.Попондопуло. - СПб, 1997.

Підприємницьке право: Підручник / За заг. ред. Р.Б.Шишки. -Харків: Вид-во Ун-ту внутр. Справ, Еспада, 2000.

Попов А. Торговое право: Учебн. пособие. - Харьков: Каравелла, 2000.

Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручн. для юридичних вузів і фак. / В.М.Гайворонський, В.П.Жушман, М.І.Тітов та ін.: За ред. В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. - Харків: Право, 2000.

Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебн. пособие / Под ред. Н.А.Саниахметовой. - Харьков: Одиссей, 2000.

Притика Д.М., Тітов МЛ., Щербина ВС. та ін. Арбітражний процес: Навч. посібник. - Харків: Консум, 1999.

Хозяйственное право. Общие положения. - М.: Наука, 1983.

Хозяйственное право: Учебн.: В 2 т. / В.С.Мартемьянов - автор 1-го тома и отв. редактор 2-го тома. - М.: Изд-во БЕК, 1994.

Нормативні акти

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // ВВР України. - 1996. - № зо. - Ст. 141.

Цивільний кодекс Української РСР: Затверджено законом Української РСР від 18.07.63 // ВВР УРСР. - № 30. - Ст. 463 (з наступними змінами та доповненнями).

Про економічну самостійність Української РСР: Закон Української РСР від 30 серпня 1990 р. // ВВР УРСР - 1990. - № 34. - Ст. 449.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою УРСР 16.07.1990 р. // ВВР УРСР. - 1990. -№31.- Ст.429.

Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки: Схвалена Верховною Радою Української РСР 01.11.90 // ВВР УРСР -1990.-№48-Ст. 631.

Про підприємництво: Закон України від 07.02.91 // ВВР УРСР. -1991. - № 14. - Ст. 168. З наступними змінами та доповненнями.

Про власність: Закон України від 7.02.91 // Там само. - № 20. -Ст. 249. З наступними змінами та доповненнями.


Збірники нормативних актів

Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів / Щербина В.С., Щербина О.В. - К.: Атіка, 2001.

Збірник законодавства з підприємницького права України: Збірник нормативних актів / І.М.Грущинський, В.І.Цикало. - К.: Атіка, 2000.

Матеріали арбітражної практики

Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України (на допомогу правникам та суб'єктам господарських відносин) / Осетинський А.Й. - К.: Козаки. 1997.

Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України / За ред. Д.М.Притики. - К.: Юрінком Інтер, 1978.

До розділу І. Поняття, методи і система господарського права

Нормативні акти

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 // ВВР України. - 1991. - № 47. - Ст. 646. З наступними змінами та доповненнями.

Про основи містобудування: Закон України від 08.10.92 // ВВР України. - 1992. - № 52. - Ст. 683.

Про державну службу: Закон України від 16.12.93 // ВВР України. -1993. - № 52. - Ст. 490.3 наступними змінами та доповненнями.

Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10. 95 // Там само. - 1995. - № 34. - Ст. 266.

Про наукову та науково-технічну діяльність: Закон України від 01.12.98 // ГУ. - 1998. - 22 грудня.

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.99 // УК. -

- 1 липня (№ 120-121).

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 //УК. - 2000. - 28 квітня.

Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 // УК. - 2000. - 7 червня.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 // УК. - 2000. - 2 серпня.

Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії: Закон України від 21.09.2000 // УК. -


- 8 листопада.

Про Державний бюджет України на 2001 рік: Закон України від 07.12.2000 // УК. - 2000. - 28 грудня.

Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності: Указ Президента України від 15.07.2000 // УК. - 2000. - 25 липня.

Про реєстр суб'єктів підприємницької діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.99 № 2103 // УК. - 1999. - 1 грудня.

Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 740 // ОВУ. - 1998. - № 21. - Ст. 767 або УК. - 1998. - 02.06. - С. 9-10.

Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 // УК. - 2000. - УК. - 29 листопада.

Матеріали арбітражної практики

Про деякі питання практики застосування Закону України "Про підприємництво" // ВВАС України. - 1998. - № 1. - С. 72-74; 1999. -№ 1.-С. 90.

До розділу II. Господарське законодавство Нормативні акти

Про інформацію Закон України від 02.10. 1992 р. // Там само. -1992.-№48.-Ст. 650.

Про міжнародні договори України: Закон України від 22.12. 93 // ВВР України. - 1994. - № 10. - Ст. 45.

Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР: Постанова Верховної Ради України від 12.09. 91 // ВВР України. - 1991. - № 46.

Про підготовку проектів законодавчих актів України: Постанова Верховної Ради України від 31.10.91 // ВВР України. - 1991. - № 52. - Ст. 778.

Концепція судово-правової реформи в Україні: Схвалена Постановою Верховної Ради України від 28.04.92 // ВВР України. - 1992. - № ЗО. - Ст. 428.

Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.92 № 493/92 // БНА України. - 1995. - № І. - С. 3-4.


Про заходи щодо здійснення правової реформи в Україні: Указ Президента України від 19.06.95 № 458/95 // УК. - 1995. - 26 червня.-С. 3.

Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09.02.99 № 145/99 // ОВУ. - 1999. - № 6.

Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 // БНА України. - 1995. - № 1.-С. 5-11.

Про створення Інституту нормотворчої діяльності при Кабінеті Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.99 №502//ОВУ. - 1999.-№ 14.

Порядок скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Затв. наказом Мінюсту України від 29.01.99 № 54/3347 // ОВУ. - 1999. - № 5.следующая страница >>