vchilka.in.ua 1 2 ... 16 17


АКАДЕМІЯ

ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ


Щоквартальний

науковий журнал
Видання засновано у 2001 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (КВ № 16221-4693 ПР від 09.02.2010 р.)

Засновник і видавець –

Академія внутрішніх військ

МВС України

м. Харків, пл. Повстання, 3

Тел./факс: (057) 732-37-56

Журнал “Честь і закон” внесено до нового Переліку наукових фахових видань України в галузі військових наук (постанова президії ВАК України від 26 травня 2010 р. № 5-08/4-з, Бюлетень ВАК України, 2010, № 6).

Рекомендовано до друку Вченою радою

Академії внутрішніх військ МВС України

(протокол № 17 від 27.06.2012 р.)

Редколегія не завжди поділяє думки і позиції авторів публікацій.

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідає автор.

Редколегія залишає за собою право на власне рецензування поданих статей.

Листування з читачами – тільки на сторінках журналу.

Статті, не прийняті до друку або відхилені, авторам не повертаються та не рецензуються.
Головний редактор

Григорій Андрійович Дробаха, доктор військових наук, професор

Редакційна колегія:

Василь Максимович Телелим, доктор військових наук, професор;

Іван Онопрійович Кириченко, доктор військових наук, професор;

Олександр Миколайович Шмаков, доктор військових наук, професор;

Михайло Олександрович Єрмошин, доктор військових наук, професор;

Олександр Олександрович Морозов, доктор технічних наук, професор;


Олександр Павлович Кондратенко, доктор технічних наук, професор;

Іван Іванович Ліпатов, кандидат психологічних наук, професор;

Володимир Вікторович Довбня, кандидат військових наук, старший науковий співробітник;

Олександр Васильович Лавніченко, кандидат військових наук, доцент;

Юрій Павлович Бабков, кандидат технічних наук, доцент;

Володимир Миколайович Бацамут, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;

Дмитрій Вадимович Павлов, кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Відповідальний секретар

Сергій Олексійович Воробйов


ЗМІСТ
CONTENTS

Державне та військове управління
State and Military Administration

О. В. Кривенко
Стан та основні напрями розвитку внутрішніх військ МВС України…………………………………….4
O. V. Kryvenko
Condition and main trends of the development Interior Troops of MIA of Ukraine……………………….


4

О. В. Лавніченко
Завдання внутрішніх військ у системі забезпечення національної безпеки України………….11
O. V. Lavnіchenko
Tasks of the Interior Troops in general system of the ensuring to national safety of Ukraine ……….…………11

С. Т. Полторак, О. О. Морозов, Т. А. Сутюшев
Актуальність налагоджування міжнародного військово-наукового співробітництва внутрішніх військ МВС України з вирішення проблемних питань внутрішньої безпеки…………………………………….16
S. T. Poltorak, O. O. Morozov, T. A. Sutiushev
Actuality of adjusting of international military-scientific cooperation of Interior Troops of MIA of Ukraine is from decision of problem questions of internal safety……………………………………..……..16

М. М. Орлов, В. В. Халеп, В. В. Антонець
Необхідні і достатні умови виникнення міжетнічних конфліктів в Україні……………………...24
M. М. Orlov, V. V. Halep, V. V. Antonets
Nesessary and sufficient conditions for occurrence of ethnical conflicts in Ukraine………………………….24

М. М. Орлов
Про необхідність удосконалення взаємодії регіональних органів виконавчої влади у контексті можливих резонансних надзвичайних ситуацій в Україні..


30
M. M. Orlov

The need for improvement of cooperation between regional executive institutions in a context of possible notorious emergency situations in Ukraine……………...30

Т. А. Сутюшев, А. В. Чухлатий
Проблеми застосування внутрішніх військ у прикордонних районах в умовах надзвичайних обставин, які можуть спровокувати внутрішній збройний конфлікт, та загальний підхід до їх вирішення……………………….38
T. A. Sutyushev, A.V. Chuhlatuy
Problems of Interior Troops in border areas in the reason of exceptional circumstances that might prompt an internal armed conflict and the overall approach of solution…………………………………………………..38

Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку
Routine and Combat Activity of Law Enforcement Agencies

О. М. Шмаков
Загальне положення про з’єднання і військову частину внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України……………………………...…………….


42
O. M. Shmakov
The general Code of Law join and military unit of Interior Troops, Ministry of Internal Affairs, Ukraine…..42

С. Т. Полторак, Р. Е. Пащенко, Т. А. Сутюшев
Вирішення завдання з розпізнавання характеру руху групи людей з використанням можливостей вітчизняних засобів розвідки…………………………...

47
S. T. Poltorak, R. E. Pashchenko, T. A. Sutiushev

Decision of the problem on recognition of the nature of the moving the group of the people with use the possibilities of the domestic facilities of the exploring…47

М. М. Орлов, А. А. Наумович, О. С. Лебедь
Методика визначення доцільної організаційно-штатної структури частини спеціального призначення внутрішніх військ виходячи з особливостей виконуваних нею службово-бойових завдань……………………...…….53
М. M. Orlov, A. A. Naumovich, О. S. Lebed
Methodic of designing stuff establishment structure of special tasks unit of Interior Troops according to spesifics of carried out military service tasks…………..


53

С. І. Скрипнюк
Визначення можливостей військової частини щодо спорядження варт з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних………………...………………….


59
S. I. Skripnyuk
The measurement of military unit capabilities to eguip the guard on convoying, extradition and the convict security…………………………………..


59

В. О. Темніков, Г. М. Маренко
Визначення потреб угруповання внутрішніх військ МВС України у заходах технічного забезпечення на підставі оцінки технічної обстановки у районі спеціальної операції…………………………..63
V. O Temnikov, H. M. Marenko
Definition of requirements of the Interior Troops group, MIA of Ukraine in actions of the technical logistics on the basis of the assessment of a technical situation the special operation area.......…………………


63

Економічні проблеми в сфері безпеки

Economic Problems in the Security Area
В. П. Василенко, О. Г. Бондаренко, С. О. Каплун
Методика оцінювання ефективності утримання об’єктів продовольчої служби військової частини внутрішніх військ МВС України………………..……..


72
V. P. Vasilenko, O. H. Bondarenko, S. O. Kaplun
The method of maintenance efficiency estimation of the food supply service’s objects of the military unit of the Interior Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine…………...………………………………………72

Інформаційні технології та процеси

у сфері безпекиInformation Technologies and Processes

in the Security AreaВ. П. Варакута, Г. А. Дробаха, О. В. Лавніченко, І. В. Ковальов, Є. Г. Башкатов, Л. В. Розанова
Управлінська інформація в інформаційно-аналітичній підсистемі підтримки прийняття рішень на службово-бойову діяльність частин внутрішніх військ……………………….…………………………..
78
V. P. Varakuta, H. A. Drobakha, O. V. Lavnichenko, I. V. Kovaliov, Ye. H. Bashkatov, L. V. Rozanova

Managerial information in informational-analytical subsystem in decision – making support for combat and day-to-day activities of the Interior Troops units, Ukraine …………….…………………………..……….

78

Гуманітарні та правові аспекти безпеки
Humanitarian and Legal Security Aspects

В. С. Молдавчук
Загальна культура українського офіцера внутрішніх військ та шляхи її формування…………....84
V. S. Moldavchuk
Ukrainian Interior Troops officer general culture and the ways of its development……………………………..84

Різне
M і s c e l l a n e o u s
О. В. Орел
Історичні аспекти спеціального (захисного) похідного обмундирування…………………………….88
O. V. Orel
Some historical aspects of special (protective) combat uniform..……………………………………….88

Анотації…………………………………………...…

Наші автори………………………………………….

Короткі повідомлення…………...………………….

92

99

100
Annotations………………………………..………..

Our authors…………………………….……………

Short Reports………………………….…………….

92

99

100

П
УДК 342.6
О. В. Кривенко
СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
Проаналізовано сучасний стан внутрішніх військ МВС України та запропоновано основні напрями їх розвитку.

Ключові слова: внутрішня безпека, збройна боротьба, організаційна структура військ.

остановка проблеми.
Утворення незалежної України та її становлення протягом 20 років як правової, соціальної держави стало результатом втілення сподівань українського народу. За роки незалежності України відбулися суттєві зміни щодо основних складників як правоохоронних органів держави, так і її Воєнної організації. У цілому як основний напрямок реформування можна виділити зменшення “військового складника” та реалізацію відомого системотворчого принципу “одна функція – одна структура”.

Як показали парламентські слухання [1], Воєнна організація і сектор безпеки відстають від вимог сучасності, їх складники критично послаблені і на сьогодні не є адекватними завданням захисту національних інтересів України. Повільно здійснюється реформування діяльності правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів, призначених забезпечувати національну безпеку. Недостатньо враховується та обставина, що в українському суспільстві відбувається політична радикалізація, зростають екстремістські настрої і прояви, що може створювати реальну загрозу громадському спокою, державному суверенітету і територіальній цілісності України.

С
© О. В. Кривенко

лід зазначити, що найбільш суттєвих, а під час і зовсім не зрозумілих намагань реформування зазнавали внутрішні війська МВС України (далі – внутрішні війська). Після зменшення чисельності військ на 24 % [2] обсяги щоденних службово-бойових завдань не зменшились, а навіть збільшились, причому рівень матеріально-технічного, фінансового забезпечення недостатній. Характерним є те, що на найвищих рівнях відзначалося: “На сьогоднішній день внутрішні війська є взірцем та без перебільшення елітним військовим формуванням з правоохоронними функціями, надійним захисником громадян. Внутрішні війська несуть нелегку службу, перебуваючи у постійній готовності прийти на допомогу в умовах кризових ситуацій та стихійних лих. Військовослужбовці бережуть державу від злочинних посягань та тероризму” [3].


З огляду на створення двох комісій під головуванням Президента України щодо реформування правоохоронних органів і реформування Збройних Сил України та військово-промислового комплексу [4] стає актуальним питання щодо наукового обґрунтування напрямів реформування внутрішніх військ, законодавчого їх закріплення та всебічного забезпечення.

Протягом останніх чотирьох років до Верховної Ради України було подано п’ять законопроектів щодо реформування внутрішніх військ, але на сьогодні зміни до законів, які регламентують службово-бойову діяльність внутрішніх військ, так і не зроблені.следующая страница >>