vchilka.in.ua   1 ... 13 14 15 16 17

Висновки
Завершуючи виклад наших міркувань щодо підвищення загальної культури українських офіцерів, зазначимо найголовніші положення підходу до розв’язання вказаної проблеми, який пропонується у цій статті.

Поняття загальної культури охоплює три основні аспекти діяльності: когнітивний, етичний та естетичний. Усі вони мають ураховуватись у роботі з особовим складом внутрішніх військ.

Запорукою ефективності роботи є створення системи, в якій передбачені різні аспекти, етапи і застосовуються оптимальні форми, методи та прийоми діяльності.

Увагою до питань загальної культури офіцерів внутрішніх військ та їх вирішенням можливо не тільки сприяти духовному збагаченню особового складу, а й забезпечити формування позитивного інституційного іміджу внутрішніх військ.

Перспективою дослідження вважаємо створення професійної програми для військовослужбовців внутрішніх військ, яка реалізує принцип “Навчання впродовж життя” стосовно загальної культури.
Список використаних джерел
1. Багдасарьян Н. Г. Профессиональная инженерная культура: (структура, динамика, механизмы освоения) [Текст] : автореф. дис. … д-ра филос. наук / Н. Г. Багдасарьян. – М., 1998. – 28 с.

2. Борисова Е. М. Профессиональное самоопределение личности (личностный аспект) [Текст] : автореф. дис. … д-ра психол. наук / Е. М. Борисова. – М., 1995. – 32 с.

3. Каган М. С. Философия культуры [Текст] / М. С. Каган. – СПб., 1996. – 416 с.

4. Надысева Н. В. Проблемы общей культуры специалиста [Текст] / Н. В. Надысева // Культура и личность: проблемы социальной активности. – М., 1990. – С. 97–99.

5. Петрий П. В. Духовные ценности Российского общества и армии [Текст] / автореф. дис. ... д-ра филос. наук / П. В. Петрий. – М., 2002. – 50 с.

6. Пилипенко А. А. Культура как система [Текст] / А. А. Пилипенко, И. Г. Яковенко. – М., 1998. – 148 с.

7. Протасов А. А. Ценностные ориентации в профессиональной культуре офицера (социально-философский анализ) [Текст] : автореф. дис. … канд. филос. наук / А. А. Протасов. – М., 1995. – 20 с.


8. Тыртышный А. А. Психологические условия профессионализации офицеров во время обучения в ВВУЗе МО РФ [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук / А. А. Тыртышный. – М., 2000. – 20 с.


Стаття надійшла до редакції 23.04.2012 р.


УДК 355.141
О. В. Орел

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОГО (ЗАХИСНОГО) ПОХІДНОГО ОБМУНДИРУВАННЯ
Висвітлено передумови виникнення спеціального (захисного) похідного обмундирування, його застосування та причини зміни. Акцентовано увагу на проблемних питаннях, які виникають на сучасному етапі розвитку держави.

Ключові слова: спеціальне (захисне) похідне обмундирування, військова форма.


Актуальність проблеми. Історія свідчить про постійні пошуки людини у військовій справі, зокрема й щодо військової форми.

У внутрішніх військах військова форма одягу – це комплект предметів одягу, а в окремих випадках і спорядження, що встановлений спеціальними указами, наказами і правилами, обов’язковий для носіння всіма військовослужбовцями.

Факти сьогодення свідчать про те, що військовослужбовці, виконуючи покладені завдання, відчувають суттєві незручності в її носінні. Для уникнення невиправданих витрат та інших негативних наслідків необхідно провести дослідження, що, у свою чергу, обумовлює актуальність зазначеного питання.

Мета статті – розкрити значення спеціального (захисного) похідного обмундирування, передумови його виникнення та етапи вдосконалювання під час виконання військовослужбовцями своїх службових обов’язків. Наголошення на основних історичних принципах, які використовуються у практичній діяльності військовослужбовців, становлять новизну вибраної тематики.

Я
© О. В. Орел

к відомо, військова форма, у широкому її розумінні, введена з метою кращої організації військ, підвищення військової дисципліни і порядку, розрізнення військовослужбовців за родами військ (зброєю), службовим становищем та військовим званням. Крім цього, вона визначає належність військовослужбовців до збройних сил тієї або іншої держави, містить у своєму складі геральдичні елементи держави і виконує функцію збереження бойових традицій збройних сил у цілому та військової частини й окремого підрозділу зокрема. Крім того, форма одягу має й суто військові функції: маскування особового складу на місцевості за допомогою виготовлення її із тканин захисних кольорів, уведення до складу військового одягу пристосувань для носіння предметів озброєння і спорядження, створення комфортних умов під час дій військовослужбовців у різних кліматичних умовах. Щодо вузького її значення, то форма зумовлена історичними передумовами та періодом введення спеціального (захисного) похідного обмундирування, а також чисельними змінами у його конструкції.


Так, уперше захисне обмундирування було введено армією Великобританії у 1895 р. у період англо-бурської війни. На той час військове керівництво Росії питання захисних властивостей обмундирування не вивчало, навіть у боях російсько-японської війни 1904–1905 рр., унаслідок чого було одержано предметний урок із зазначеної тематики.

Річ у тому, що російське зимове похідне обмундирування (мундир) виготовлялося з темно-зеленої, практично чорної тканини, а літня сорочка нижчих чинів і кітелі офіцерів – білої. На противагу японська армія у Маньчжурії була одягнена в обмундирування кольору хакі, виготовлене з англійської тканини. Ця обставина пояснюється не якоюсь особливою прозорливістю і прогресивністю японського генералітету, а лише пільговими поставками військових матеріалів Англією своєму негласному союзникові. Тому ще у ході бойових дій російське військове керівництво дійшло висновку щодо неминучої всеосяжної військової реформи.

Як показали результати визначення ступеня помітності різних кольорів методом ураження вогнем стрілецької зброї різнобарвних мішеней, проведених у Німеччині, найкращим для прицілювання кольором є білий; після нього – яскраво-жовтий, чорний, синій, червоний і т. ін. Найменш помітними кольорами визнані: жовтувато-коричневий, сірий, синювато-сірий, зеленувато-сірий, оливковий, блакитно-сірий.

С
аме тому наприкінці 1905 р. військовим керівництвом розпочалися роботи із проектування нового похідного обмундирування. Так, у 1907 р. була прийнята на постачання нова похідна форма захисного кольору – зимова для офіцерів і літня для офіцерів та нижчих чинів. Як приклад – 1 Лейб-гренадерський Катеринославський імператора Олександра ІІ полк (1907–1914 рр.) (рис. 1 і 2).

Зимова похідна форма офіцерів складалася з похідного мундира у вигляді однобортного кітеля зі стоячим коміром із двома нагрудними і двома боковими кишенями, так званого “американського” крою із шанжана, таких же коротких шаровар та кашкета. У літній формі офіцери заміняли мундир кітелем того ж крою з легкої тканини. Літня похідна форма нижчих чинів складалася із сорочки зеленувато-сірого кольору з легкої тканини, шаровар того ж кольору та кашкета.


Для кавалерії й кінної артилерії похідна форма була встановлена того ж крою за винятком однієї особливості – офіцерські захисні мундири і кітелі шили більш короткими, а шаровари були традиційного сіро-синього кольору.

У тому ж році (1907 р.) прийнято на постачання мундир нового зразка для піхоти, артилерії та спеціальних військ гвардійського й армійського зразків. Армійська кавалерія була
вкотре поділена на драгунські, уланські й гусарські полки. На постачання прийняті мундири чотирьох зразків: драгунські – для полків, які раніше називалися кірасирськими, драгунські – для споконвіку драгунських полків, уланські й гусарські. Особливі мундири мали козачі війська.

Надалі, у 1908 р., було скасовано носіння парадної смушкової шапки піхотного і кавалерійського зразків (за винятком імператорської світи). Так, парадним головним убором у піхоті, артилерії й у спеціальних військах став зимовий кашкет з кольоровою околицею (у військах Сибірського військового округу – папахи), у кавалерії – для кожного виду свій (у драгунських полках і кінній артилерії – каски з поперечним плюмажем білого і чорного кольорів, в уланських – традиційний уланський головний убір, у гусарських – хутряна шапка із султаном). Щодо форменого одягу гвардійської кавалерії та військово-морського відомства, то він майже не змінився.

Згодом, у 1909 р., було введено зимове захисне похідне обмундирування нижчих чинів, єдине для гвардії й армії. Комплект для піхоти, артилерії та спеціальних військ складався з однобортного сукняного мундира жовтувато-сірого кольору, за кроєм був подібний до офіцерського, але без нагрудних кишень, сукняних шаровар того ж кольору та кашкета з козирком. У кавалерії та козачих військах мундири були дещо коротшими, а шаровари – сіро-синіми.

У 1912 р. зимовий похідний мундир замінено для нижчих чинів зимовою сукняною похідною сорочкою “російського” крою.


Цього ж року у гвардійській піхоті, артилерії та лейб-гвардії саперному батальйоні було введено новий парадний головний убір – ківер. У 1913 р. прийнято рішення щодо проведення уніфікації похідного і парадного обмундирування для частин армійської піхоти, артилерії та спеціальних військ. Так, у парадній формі на похідний мундир і сорочку пристібали комір і лацкан металевого кольору. Як парадний головний убір одягали папаху. У цей ж час (1913 р.) було введено форму одягу і для військовослужбовців військової авіації.

Як приклад наведено 1 Лейб-гренадерський Катеринославський імператора Олександра ІІ полк (1914–1918 рр.) (див. рис. 3 і 4).
Висновок
На підставі викладеного вище можна з упевненістю стверджувати, що військова форма зазначеного періоду започаткувала поділ на форму мирного і воєнного часу, зимову і літню. У свою чергу, форму мирного часу було поділено на парадну, звичайну і службову для строю та поза строєм, для офіцерів, а також повсякденну.
Список використаних джерел
1. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 36–397.

2. The rear. The army form [Електронний ресурс] // Офіційний сайт армії у світі. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/
Стаття надійшла до редакції 20.04.2012 р.
А н н о т а ц и и

A n n o t a t i o n

УДК 342.6

А. В. Кривенко

Состояние и основные направления развития внутренних войск МВД Украины
Проанализировано современное состояние внутренних войск МВД Украины и предложены основные направления их развития.

С. 4–10.

UDC 342.6
O. V. Kryvenko
Condition and main trends of the development Interior Troops of MIA of Ukraine
Modern condition of Interior Troops of MIA of Ukraine is analysed, and its main trends of the development are offered

P. 4–10.

УДК 35.071.1
А. В. Лавниченко

Задачи внутренних войск в системе обеспечения национальной безопасности Украины
Приведены обоснования общих задач внутренних войск с учетом их функционального назначения и содержания их служебно-боевой деятельности, которая осуществляется как в мирное, так и военное время.

С. 11–15.

UDC 35.071.1
O. V. Lavnіchenko

Tasks of the Interior Troops in general system of the ensuring to national safety of Ukraine
In the article resulted of motivation of tasks of Interior Troops through their functional setting and maintenance them official-battle activity which is carried out as during peaceful so war-time.
P. 11–15.

УДК 355
С. Т. Полторак, А. А. Морозов, Т. А. Сутюшев
Актуальность установления международного военно-научного сотрудничества внутренних войск МВД Украины по решению проблемных вопросов внутренней безопасности

Приведены аргументы в пользу установления военно-научного сотрудничества внутренних войск МВД Украины с соответствующими структурами стран Европы и Содружества Независимых Государств для совместного решения проблемных вопросов внутренней безопасности. Предложены направления, принципы и формы такого сотрудничества с Францией, с которой Украину объединяют договорные отношения, касающиеся усовершенствования процесса развития её внутренних войск, и с Российской Федерацией, которая имеет с Украиной единые исторические истоки создания внутренних войск, сходные их структуры и задачи, а также проблемные вопросы, которые возникали на пути их развития.


С. 16–23.

UDC 355
S. T. Poltorak, O. O. Morozov, T. A. Sutiushev
Actuality of adjusting of international military-scientific cooperation of Interior Troops of MIA of Ukraine is from decision of problem questions of internal safety
Arguments over are brought in behalf of adjusting of military-scientific collaboration of internal troops of Ukraine with the proper structures of the European countries and countries of the newly independent States for the compatible decision of alike problem questions of internal safety. Directions, principles and forms of such collaboration, are offered with France with which Ukraine is united by contractual relations that to perfection of process of development of it internal troops, and also with Russian Federation which has with Ukraine.
P. 16–23.

УДК 351.862.4
Н. М. Орлов, В. В. Халеп, В. В. Антонец
Необходимые и достаточные условия возникновения межэтнических конфликтов в Украине
Рассмотрены условия возникновения межэтнических конфликтов в Украине исходя из продолжительной социально-политической нестабильности в государстве и характеристик отдельных регионов с компактным обитанием этнических меньшинств. Обоснованы возможные последствия в случае возникновения межэтнических конфликтов. Определены роль и место внутренних войск в случае выполнения задач силами охраны правопорядка в этой обстановке. В общем виде спрогнозированы служебно-боевые задачи внутренних войск.

С. 24–29.

UDC 351.862.4
M. М. Orlov, V. V. Halep, V. V. Antonets
Nesessary and sufficient conditions for occurrence of ethnical conflicts in Ukraine

Overlooked the conditions for occurrence of ethnical conflicts in Ukraine based on long-time social and politics instability in the state and features of certain regions with high density population of minorities. Outlined possible outcomes of ethnical conflicts. Defined place and role of interior troops in case of law enforcement units operating in the area. Predicted the general service and combat tasks of Interior Troops.P. 24–29.


УДК 353.9
Н. М. Орлов
О необходимости усовершенствования взаимодействия региональных органов исполнительной власти в контексте возможных резонансных чрезвычайных ситуаций в Украине
Проведен краткий анализ резонансных чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в Украине. Обоснована необходимость усовершенствования взаимодействия региональных органов исполнительной власти в сфере охраны правопорядка и представлены направления создания эффективной системы взаимодействия.

С. 30–37.

UDС 353.9
M. M. Orlov
The need for improvement of cooperation between regional executive institutions in a context of possible notorious emergency situations in Ukraine
Performed brief analysis of notorious emergencies that could happen in Ukraine, described the need for improvement of cooperation between regional executive institutions in a field of law enforcement and gave directions for creation of efficient cooperation system
P. 30–37.УДК 351.746
Т. А. Сутюшев, А. В. Чухлатый
Проблемы применения внутренних войск в пограничных районах в условиях чрезвычайных обстоятельств, которые могут спровоцировать внутренний вооруженный конфликт, и общий подход к их решению
Приведены проблемы применения внутренних войск, связанные с необходимостью реагирования на широкий перечень угроз внутренней безопасности в условиях определенной ведомственной обособленности сил сектора безопасности и обороны государства, а также предложен общий подход к решению этих проблем.

С. 38–41.UDC 351.746

T. A. Sutyushev, A.V. Chuhlatuy

Problems of Interior Troops in border areas in the reason of exceptional circumstances that might prompt an internal armed conflict and the overall approach of solution
Are given to problems of Interior Troops associated with the need to respond to a wide range of threats to internal security in a departmental isolation forces the security sector and defense, as well as offer a general approach for their solution.

P. 38–41.


УДК 35.071.1
А. Н. Шмаков
Общее положение о соединении и воинской части внутренних войск Министерства внутренних дел Украины
Приведены предложения, касающиеся Общего положення о соединении и воинской части внутренних войск Министерства внутренних дел Украины (по поводу общего назначения, основных задач, функций, правового положения соединений и воинских частей, организации и обеспечения их деятельности по административным вопросам).

С. 42–46.

UDC 35.071.1
O. M. Shmakov
The general Code of Law join and military unit of Interior Troops, Ministry of Internal Affairs, Ukraine
Offers the change to general Code of Law join and military part of Interior Troops, Ministry of Internal Affairs, Ukraine (general provisions, primary duty, function, organization of activity management joins and military units when performing the operative problems and decision of the administrative questions) represented.
P. 42–46.


УДК 530.1.537.86+621.396.96
С. Т. Полторак, Р. Э. Пащенко, Т. А. Сутюшев
Решение задачи по распознаванию характера движения группы людей с использованием возможностей отечественных средств разведки

Рассмотрена возможность повышения уровня разведывательного обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений внутренних войск за счет использования наземных радиолокационных станций ближней разведки. Приведены экспериментальные результаты дистанционного распознавания характера движения группы – “участников массовых волнений” в условиях плохой видимости благодаря применению отечественных РЛС с использованием современных технологий расширения их эксплуатационных возможностей.


С. 47–52.

UDC 530.1.537.86+621.396.96
S. T. Poltorak, R. E. Pashchenko, T. A. Sutiushev
Decision of the problem on recognition of the nature of the moving the group of the people with use the possibilities of the domestic facilities of the exploring
Possibility of increasing level reconnaissance provision official-combat activity of the subdivisions of the Interior Troops to account of the use overland RADAR near exploring is considered. Experimental results of the remote recognition of the nature of the moving the group - "participant of the mass emotions" in condition of bad visibility due to using domestic RADAR with use modern technology expansions their working possibilities are demonstrated.
P. 47–52.УДК 621.32
Н. М. Орлов, А. А. Наумович, А. С. Лебедь
Методика определения целесообразной организационно-штатной структуры части специального назначения внутренних войск с учетом особенностей выполняемых ею служебно-боевых задач
Разработана методика определения целесообразной организационно-штатной структуры части специального назначения внутренних войск с учетом особенностей существующих и прогнозируемых служебно-боевых задач, выполняемых ею в любых условиях обстановки.

С. 53–58.
UDC 621.32
М. M. Orlov, A. A. Naumovich, О. S. Lebed
Methodic of designing stuff establishment structure of special tasks unit of Interior Troops according to spesifics of carried out military service tasks

Methodic of designing of stuff establishment structure of special tasks unit of Interior Troops has been developed in light of current and predicted tasks to be carried out in any conditions.

P. 53–58.


УДК 355.42.001/351.742:623.618.5
С. И. Скрипнюк
Определение возможностей воинской части по снаряжению караулов по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых
Рассмотрены вопросы определения возможностей воинской части по снаряжению караулов по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых с учетом штатной численности подразделений по конвоированию. Предложены подходы к расчетам значений показателей, которые характеризуют эти возможности.

С. 59–62.

UDС 355.42.001/351.742:623.618.5
S. I. Skripnyuk
The measurement of military unit capabilities to eguip the guard on convoying, extradition and the convict security
The waus to measure military unit capabilities to egnip the guard on convoying, extradition and the convict security on the basis of convoying units strength are considered. The approaches to calculate the index that characterizes the capabilities are offered.

P. 5962.


УДК 355.35
В. А. Темников, Г. Н. Маренко
Определение потребностей группировки внутренних войск МВД Украины в мероприятиях технического обеспечения на основе оценки технической обстановки в районе специальной операции
Рассмотрен вариант определения объема потребностей в мероприятиях технического обеспечения группировки ВВ в зависимости от условий технической обстановки. Сделан вывод о достаточности существующей системы технического обеспечения войск для создания на ее основе системы технического обеспечения действий группировки ВВ во время выполнения режимно-комендантских мероприятий в районе специальной операции.

С. 63–71.UDC 355.35
V. O. Temnikov, H. M. Marenko
Definition of requirements of the Interial Troops group, MIA of Ukraine in actions of the technical logistics on the basis of the assessment of a technical situation the special operation area

The varient of estimate the requirements volume for actions of technical logistics of the Interial Troops grouping depending from conditions of a technical situation has been considered. The conclusion is drawn on sufficiency of existing system of the technical logistics of troops for creation on its basis the technical logistics system actions of the Interial Troops grouping during performance of regime and commandant's actions in the special operation area.

P. 6371.


УДК 355.4
В. П. Василенко, А. Г. Бондаренко, С. А. Каплун
Методика оценивания эффективности содержания объектов продовольственной службы воинской части внутренних войск МВД Украины
На примере продовольственной службы раскрыт методический подход к военно-экономической оценке деятельности объектов служб тыла воинской части. Обосновано предложение использования комплексного критерия военно-экономической оценки деятельности продовольственной службы, который рассчитывается как отношение комплексного показателя экономического эффекта к затратам на годичное содержание службы. Предложены методика необходимых расчетов и порядок принятия решений на их основе.

С. 72–77.

UDC 355.4
V. P. Vasilenko, O. H. Bondarenko, S. O. Kaplun
The method of maintenance efficiency estimation of the food supply service’s objects of the military unit of the Interior Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

A methodological approach to military-economic assessment of the activity of the logistic supply services’ objects of the military unit is revealed, on food supply service example. A proposal of the use of an integrated criterion of military-economic assessment of the food supple service activities, which is calculated as the ratio of the integrated indicator of the economic effect to the cost of the annual maintenance service is justified. A methodic for the necessary calculation and the procedure of making decisions on their basis are proposed.

P. 72–77.


УДК 355.45 : 623.618 (004.9)
В. П. Варакута, Г. А. Дробаха, А. В. Лавниченко, И. В. Ковалев, Е. Г. Башкатов, Л. В. Розанова
Управленческая информация в информационно-аналитической подсистеме поддержки принятия решений на служебно-боевую деятельность частей внутренних войск

Обоснованы требования к управленческой информации, получаемой с помощью информационно-аналитической подсистемы поддержки решений на служебно-боевую деятельность внутренних войск, и подходы к ее построению.

С. 78–83.


UDC 355.45 : 623.618 (004.9)
V. P. Varakuta, H. A. Drobakha, O. V. Lavnichenko, I. V. Kovaliov, Ye. H. Bashkatov, L. V. Rozanova
Managerial information in informational-analytical subsystem in decision – making support for combat and day-to-day activities of the Interior Troops units, Ukraine
Grounding the needs in managerial information obtained by means of informational–analytical subsystem in decision – making support for combat and day-to-day activities of the Interior Troops units, Ukraine, and approaches as for its forming.

P. 78–83.

УДК 371.036
В. С. Молдавчук
Общая культура украинского офицера внутренних войск и пути ее формирования
Рассмотрена сущность понятия общей культуры украинского офицера и предложены пути ее развития. Раскрыт вопрос о влиянии общей культуры офицеров внутренних войск на формирование институционного имиджа.
С. 84–87.

UDC 371.036
V. S. Moldavchuk

Ukrainian Interior Troops officer general culture and the ways of its development

The essence of the notion of the Ukrainian officer general culture has been researched and the ways of its development has been introduced. The issue concerning the influence of the Interior Troops officer general culture on the institutional image formation has been worked out.

P. 84–87.


УДК 355.141
О. В. Орел
Исторические аспекты специального (защитного) обмундирования
Отражены предпосылки возникновения специального (защитного) обмундирования, его применения и причины изменений. Акцентировано внимание на проблемных вопросах, которые возникают на современном этапе развития государства.

С. 88–91.
UDC 355.141
O. V. Orel
Some historical aspects of special (protective) combat uniform
Some causes to design a special (protective) combat uniform. Its use and reasons of its changes are being highlighted. The accent is laid on the problems which arise at the modern stage of state development.
P. 88–91.
Антонець Володимир Вікторович – кандидат військових наук, доцент кафедри тактики внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України (с. 24)

Башкатов Євген Геннадійович – ад’юнкт Академії внутрішніх військ МВС України (с. 78)

Бондаренко Олександр Геннадійович – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри тилового забезпечення Академії внутрішніх військ МВС України (с. 72)

Василенко Валерій Петрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства Академії внутрішніх військ МВС України (с. 72)


Варакута Володимир Павлович – кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри тактики внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України (с. 78)

Дробаха Григорій Андрійович – доктор військових наук, професор, професор кафедри оперативного застосування внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України (с. 78)

Каплун Сергій Олексійович – кандидат педагогічних наук, начальник кафедри тилового забезпечення Академії внутрішніх військ МВС України (с. 72)

Ковальов Ігор Вікторович – ад’юнкт Академії внутрішніх військ МВС України (с. 78)

Кривенко Олександр Васильовичкандидат юридичних наук, перший заступник начальника штабу Головного управління внутрішніх військ МВС України (с. 4)

Лавніченко Олександр Васильович – кандидат військових наук, доцент, професор кафедри оперативного застосування внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України (с. 11, 78)

Лебедь Олексій Станіславович – офіцер групи зв’язків з громадськістю та ЗМІ Академії внутрішніх військ МВС України (с. 53)

Маренко Геннадій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобілів та бойових машин Академії внутрішніх військ МВС України (с. 63)

Молдавчук Василь Степанович – начальник управління виховної роботи Головного управління внутрішніх військ МВС України (с. 84)


Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, заступник начальника Академії внутрішніх військ МВС України з наукової роботи (с. 16)

Наумович Анатолій Анатолійович – заступник командира військової частини 4110 (с. 53)

Орел Оксана Вікторівнакандидат юридичних наук, старший викладач кафедри тилового забезпечення Академії внутрішніх військ МВС України (с. 88)

Орлов Микола Михайлович – кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри оперативного застосування внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України (с. 24, 30, 53)

Пащенко Руслан Едуардович – доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроники Національної академії наук України (с. 47)

Полторак Степан Тимофійович – кандидат педагогічних наук, доцент, начальник Академії внутрішніх військ МВС України (с. 16, 47)

Розанова Людмила Володимирівна ад’юнкт Академії внутрішніх військ МВС України (с. 78)

Скрипнюк Сергій Іванович – кандидат військових наук, заступник начальника факультету Академії внутрішніх військ МВС України (с. 59)

Сутюшев Тахір Анварович – кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру Академії внутрішніх військ МВС України (с. 16, 38, 47)


Темніков Віктор Олексійович – ад’юнкт Академії внутрішніх військ МВС України (с. 63)

Халеп Володимир Володимирович – старший викладач кафедри тактики внутрішніх військ – начальник парашутно-десантної служби Академії внутрішніх військ МВС України (с. 24)

Чухлатий Андрій Валерійович – заступник начальника Академії внутрішніх військ МВС України (с. 38)

Шмаков Олександр Миколайович − доктор військових наук, професор, завідувач кафедри оперативного застосування внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України (с. 42)

Д


<< предыдущая страница   следующая страница >>