vchilka.in.ua   1 ... 14 15 16 17

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР ДО АД’ЮНКТУРИ

о ад’юнктури на підставі конкурсного відбору приймаються офіцери внутрішніх військ МВС України, а також офіцери інших військових формувань України, які працюють за фахом відповідно до спеціальності ад’юнктури і перебувають на дійсній військовій службі, мають вищу освіту, позитивно зарекомендували себе на службі та виявили здібності до педагогічної або науково-дослідницької роботи.

Як виняток на технічні спеціальності приймаються офіцери з вищою спеціально-технічною та середньою військовою освітою.

До ад’юнктури можуть бути зараховані офіцери віком, не старше 35 років, а з оперативно-тактичної спеціальності – не старше 38 років.

Ад’юнктура при Академії ВВ МВС України проводить підготовку ад’юнктів за такими спеціальностями:

– 21.07.05 “Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку” (військові та технічні науки);

– 20.01.01 “Воєнне мистецтво” (військові науки);

– 20.02.14 “Озброєння і військова техніка” (технічні науки);

– 20.02.12 “Військова кібернетика, системи управління та зв’язок” (військові науки).

Рапорт про прийом до ад’юнктури подається за командою до 1 лютого року вступу. Копія рапорту надсилається на ім’я начальника Академії ВВ МВС України.

У рапорті повинно бути зазначено:

– наукову спеціальність, на яку планується вступ;

– службову адресу (поштовий індекс, область, район, місто, номер військової частини);

– прізвище, ім’я, по батькові кандидата до ад’юнктури;

– іноземну мову, яку вивчав кандидат;

– дані про складені кандидатські іспити (дата та місце складання, оцінка) і згода на участь у конкурсі за результатами складених кандидатських іспитів.

Разом із рапортом подаються:

– список наукових праць, за відсутності наукових праць – науковий реферат з вибраної спеціальності за встановленою формою;

– засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та витяг із залікової відомості;


– службова характеристика;

– довідка про стан здоров’я із зазначенням можливості навчання в ад’юнктурі;

– службова картка;

– витяг з особової справи про проходження військової служби.

Командири військових частин, начальники установ внутрішніх військ МВС України рапорти офіцерів зі своїми висновками та зазначеними вище документами подають до управління кадрів Головного управління внутрішніх військ МВС України.

Рішення про допущення до вступних іспитів в ад’юнктуру або про відмову приймаються приймальною комісією. Про прийняте рішення вступник до ад’юнктури повідомляється не пізніше двох місяців до початку вступних іспитів.

Вступники до ад’юнктури складають такі іспити: спеціальна дисципліна в обсязі діючих програм вищих закладів освіти; іноземна мова; філософія.

Вступний іспит зі спеціальної дисципліни передує іншим іспитам. Повторне складення іспитів не дозволяється.

Офіцери, які склали повністю або частково кандидатські іспити (зі спеціальної дисципліни, іноземної мови, філософії), при вступі до ад’юнктури за їх згодою звільняються від відповідних вступних іспитів, якщо від дня складання кандидатських іспитів пройшло не більше 10 років, і мають перевагу під час зарахування при однакових результатах конкурсу. При цьому кандидатський іспит зі спеціальної дисципліни має бути складений в Академії внутрішніх військ МВС України.

Офіцери, які вступають до ад’юнктури, повинні використати чергову відпустку до моменту вступу до ад’юнктури.

З програмами вступних іспитів можна ознайомитися у науково-організаційному відділі Академії ВВ МВС України.

Набір до ад’юнктури при Академії внутрішніх військ МВС України проводиться на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2003 р. № 262 та наказу командувача внутрішніх військ МВС України від 26 травня 2003 р. № 183.

Вступні іспити до ад’юнктури Академії проводяться з 10 вересня по 9 жовтня.

Адреса: 61001, м. Харків, пл. Повстання, 3. Заступнику начальника Академії внутрішніх військ МВС України з наукової роботи.

Телефони для довідок: код (057) 739-26-68,
732-37-56 (дод. 4-68).Підп. до друку 27.06.2012 р.

Формат 60901/8.

Папір ксерокс. Друк офсет.

Умов. друк. арк. 10,63. Обл.-вид. арк. 7,19.

Тираж 100 пр. Зам. № 47.

Віддруковано у друкарні Академії

внутрішніх військ МВС України.

61001, м. Харків, пл. Повстання, 3. Академія внутрішніх військ МВС України, 2012


Редактор Т. І. Васильченко

Комп’ютерний набір: А. О. Теплова

Комп’ютерне макетування: С. А. Малишкін
<< предыдущая страница