vchilka.in.ua 1 ... 2 3 4 5 6

Висновок

Зараз спостерігається тенденція до об’єднання різних типів інформаційних технологій у єдиний комп’ютерно-технологічний комплекс, що зветься інтегрованим. Особливе місце в ньому належить засобам комунікації, які забезпечують не тільки надзвичайно широкі технологічні можливості автоматизації управлінської діяльності, але й є основою створення найрізноманітніших мережних варіантів АІТ — локальних, багаторівневих, розподілених, глобальних обчислювальних мереж, електронної пошти, цифрових мереж інтегрального обслуговування. Всі види орієнтовані на технологічну взаємодію сукупності об’єктів, утворених пристроями передачі, опрацювання, накопичення і збереження даних, являють собою інтегровані комп’ютерні системи опрацювання даних великої складності, практично необмежених експлуатаційних можливостей для реалізації управлінських процесів в економіці.

Інтегровані комп’ютерні системи опрацювання даних проектуються як складний інформаційно-технологічний і програмний комплекс. Він підтримує єдиний спосіб подання даних і взаємодії користувачів із компонентами системи, забезпечує інформаційні й обчислювальні потреби фахівців у професійній роботі.

Потреба в аналітичній роботі під час переходу до ринку в умовах перебудови економічних відносин, утворення нових організаційних структур, що функціонують на основі різних форм власності, незмірно зростає. Виникає необхідність у накопиченні фактів, досвіду, знань у кожній конкретній галузі управлінської діяльності. Переважає зацікавленість у ретельному дослідженні конкретних економічних, комерційних, виробничих ситуацій з метою оперативного прийняття економічно обґрунтованих і найприйнятніших рішень. Це завдання вирішується подальшим удосконаленням інтегрованого опрацювання інформації, коли нова інформаційна технологія починає включати в роботу бази знань. Під базою знань мається на увазі складна і така, що детально моделюється, структура інформаційних сукупностей, які описують усі особливості предметної області, включаючи факти (фактичні знання), правила (знання розумів для прийняття рішень) і метазнання (знання про знання), тобто знання, що стосуються способів використання знань та їхніх властивостей. База знань є найважливішим елементом часто створюваної на робочому місці фахівця експертної системи, що виступає в ролі накопичувача знань у конкретній галузі професійної діяльності і порадника фахівцеві під час аналізу економічних ситуацій і вироблення керуючих впливів.

Засікайте час і швиденько дайте відповідь, де в якій галузі і при яких обставинах застосовуються наступні види інформаційних технологій:

Залежно від виду оброблюваної інформації ІТ бувають:


 1. Інтегровані пакети (об'єднання різних технологій)

 2. Текст - Текстові процесори

 3. Текст - гіпертекст

 4. Графіка - Графічні процесори

 5. Данні - СУБД,

 6. Данні - алгоритмічні мови,

 7. табличні процесори

 8. Просторово прив'язані данні

 9. Геоінформаційні технології (ГІС-технології)

 10. Знаня-Експертні системи

 11. Об’єкти реального світу

 12. Засоби мультімедіа

Крім того розрізняють ще такі Види інформаційних технологій:

1. Інформаційні технології обробки даних;

2. Інформаційні технології управління;

3. Інформаційні технології автоматизації офісу;

4. Інформаційні технології підтримки ухвалення рішень;

5. Інформаційні технології експертних систем.

Контрольні питання до теми:

 1. Залежно від сфери використання інформація ділиться на...

 2. Які види інформації за способом передачі і сприйняття ви знаєте?

 3. Якими бувають форми представлення інформації?

 4. Чим різниться економічна інформація від інших?

 5. Види економічної інформації.

 6. За якими ознаками можна класифікувати АІТ?

 7. Чим особливі технології експертної підтримки?

 8. До якого класу згідно ознак інформаційних технологій належать Глобальні мережі?

 9. АІТ підтримки прийняття рішень.
 10. Як можна класифікувати інформаційні технології по типу оброблюваної інформації?


 11. Для вирішення яких задач призначені інформаційні технології обробки даних?

 12. Для вирішення яких задач призначені інформаційні технології управління?

 13. Для вирішення яких задач призначені інформаційні технології автоматизації офісу?

 14. Для вирішення яких задач призначені інформаційні технології підтримки ухвалення рішень?

 15. Для вирішення яких задач призначені інформаційні технології експертних систем?

 16. Які основні компоненти експертних систем?

 17. У яких випадках доцільна розробка експертних систем?

 18. Яка тенденція спостерігається сьогодні в інформаційних технологіях?

 19. Що таке метазнання?

Тема: Використання інформаційних та комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва.

1.3. Визначення та принцип будови автоматизованих систем.

Повторення термінів: ЕОМ, САПР, АСК , АСУ, ГІС, технологія, автоматизація, СППР, експертні системи.

Повторення тем: Застосування ІТ. Допомога в ухваленні управлінських рішень. Автоматизоване проектування. Класифікація ІТ.

Нові визначення: АТСС, АСУП, АСУТП

Вивчення нового матеріалу.

 • САПР - система автоматизованого проектування.

 • АТСС - автоматизована транспортно-складська система.

 • АСУТП - автоматизована система управління технологічним процесом.

 • АСУП - автоматизована система управління підприємством.

Повторення

Вступ. Поняття про системи керування автоматизованим обладнанням.

В наш час електронно-обчислювальна техніка все ширше використовується в управленні технологічними процесами, виробництвом, транспортом i.т.д. Ми часто чуємо слова "керування", "об'єкт керування", "система керування". Що це таке?


Керування - це процес дії на об'єкт з метою привести його до бажаного стану чи положення.

Об'єктом керування може бути верстат, автомобіль, двигун, цех , завод i.т.д. Щоб можна було управляти об’єктом необхідне існування набору правил, що дозволяють досягнути поставленої мети (тобто алгоритму керування) i пристрою керування що може виконати цей алгоритм. Керування може здійснювати безпосередньо людина, і тоді воно називається ручним керуванням, ва може і без участі людини, і в такому випадку воно називається автоматичним керуванням. Якщо керування здійснюється за частковою участю людини, то таке керування називається автоматизованим.

Системи керування

Сукупність об'єкта керування i пристрою керування, взаємодія яких приводить до досягнення мети називається системою керування. Пристрій керування управляє об’єктом за допомогою різноманітних виконуючих механізмів. В сучасних автоматичних системах керування пристроєм керування є комп’ютер.

Кожна система керування має вхід i вихід між якими існує зв’язок, який називається зворотним зв’язком. Зворотний зв'язок буває двох видів: позитивний i негативний.

Зворотний зв'язок між виходом i входом системи, при якому зміни параметрів на виході системи спричиняють зміни на вході системи в ту саму сторону називається позитивним зворотним зв'язком.

Зворотний зв’язок між виходом i входом системи, при якому зміни параметрів на виході системи в одну сторону спричиняють зміни на вході системи в другу сторону - називається негативним зворотним зв’язком

В системах керування як правило використовується негативний зворотний зв’язок, оскільки позитивний веде до не бажаних наслідків.

 


   1. САПР - система автоматизованого проектування.


Огляд САПР та їх застосування

В процесі розвитку науки і техніки створювані людиною технічні системи, пристрої, споруди стають все більш складни­ми. Одночасно підвищуються вимоги, що висуваються до строків проектування нових виробів.


В той же час етап розвитку виробничих сил характеризується великими і постійно зростаючими масштабами матеріального ви­робництва, широким застосуванням в виробництво найновіших нау­кових досягнень, ускладненням задач, що вирішуються технічними об'єктами і системами, і визначається як науково-технічна ре­волюція. Насичення промисловості засобами механізації і авто­матизації виробничих процесів, розробка, і застосування прогре­сивної технології, ускладнення планування і організації вироб­ництва привели до необхідності застосування складних автомати­зованих систем. В цих умовах традиційні неавтоматизовані методи проектування виявляються неефективними. Ство­рення і широке використання систем автоматизованого проекту­вання (САПР) (англомовна абревіатура CAD — Сomputer Aided Design) стало насущною необхідністю.

Автоматизація проектування - невід'ємна складова сучасно­го науково-технічного прогресу. Проектування технічних об'єктів без автоматизації вимагає надмірно великих часових і людських ресурсів. Проекти найбільш складних об'єктів і обчислювальні системи створюються з обов'язковим використанням САПР. В них об'єкти проектування можна представити блочно-ієрархічно, виділивши ряд рівнів. Це дозволяє загальну складну задачу звести до сукупності ряду менш складних задач, що вирішуються з допомогою наявних засобів проектування.

Відзначимо, що якщо у виробничому (науково-виробничому) об'єднанні або на підприємстві є науково-дослідні інститути (НДІ) або конструкторські бюро (КБ) і виконується значний об'єм конструкторських і технологічних робіт, то автономною може бути створена система автоматизованого проектування (САПР), що повинна мати в обов'язковому порядку взаємодію з АСКП (Автоматизована система керування виробничим об'єднанням або підприємством). Створення САПР регламентується спеціальними галузевими керівними методичними матеріалами.

Сучасне виробництво характеризується різким ускладненням виробів, що спричинює значне збільшення обсягу проектних і конструкторських робіт. На сучасних підприємствах авіакосмічної, електронної, біотехнологічної та інших високотехнологічних галузей штати конструкторських бюро складають значну частку від загальних штатів робітників. Крім того, проектно-конструкторськими роботами займаються спеціальні заклади: проектні інститути, спеціальні конструкторські бюро тощо. Технічний прогрес і конкурентна боротьба змушують скорочувати терміни розробки нових виробів. Виграє в цій боротьбі той, хто перший почне випускати новий товар чи нову модель: комп'ютер, літак, автомобіль тощо.


Застосування комп'ютерно-інформаційних технологій у проектно-конструкторській роботі дає змогу значно збільшити продуктивність роботи конструктора, істотно скоротити терміни розробки.

Для автоматизації проектних робіт у різних галузях виробництва розроблено й успішно експлуатуються різноманітні системи автоматизованого проектування (САПР). У архітектурі для проектування різних споруд промислового і цивільного призначення застосовується система АrchiCAD. У машинобудуванні та приладобудуванні для проектування різноманітних машин, пристроїв і виготовлення креслень та іншої технічної документації застосовується система автоматизованого проектування АutoCAD. Подібна до неї російська версія КОМПАС призначена для побудови і випуску креслень-конструкторської документації відповідно до вимог ЕСКД, а також для створення прикладних систем САПР. Найбільшого поширення системи автоматизованого проектування знайшли в електронній промисловості для проектування цифрових, аналогових та цифро-аналогових електронних пристроїв.

Епізодичне вирішення окремих інженерних задач на ЕОМ по­чалось зразу після появи швидкодіючих обчислювальних машин. Перші тиражні програми для вирішення задач аналізу схем і кон­струювання друкованих плат появились в першій половині б0-х років. На рубежі 60-70-их років об'єднання розроблюваних і на­явних програмних засобів привело до створення програмно-методичних комплексів для проектування ЕОМ і їх елементної бази, що означало появу перших систем автоматизованого проектування. Дуже швидко застосування САПР здійснювалось в авіації, де складність проектування літаків і вертольотів (з точки зору механіки і компоновки) вимагала використання детально розроб­лених програмних засобів. Поступово методи САПР проникали в такі області техніки, як автомобілебудування, архітектура, проектування електричних кіл. На сьогоднішній день САПР проникають практично у всі області промисловості.

Найбільшого поширення системи автоматизованого проектування знайшли в електронній промисловості для проектування цифрових, аналогових та цифро-аналогових електронних пристроїв.


Бурхливий розвиток електронної, зокрема комп'ютерної техніки, неухильне зростання продуктивності мікропроцесорів обумовлені великою мірою саме широким застосуванням комп'ютерно-інфор­маційних технологій для автоматизації проектування.

Для автоматизації проектування електронних пристроїв роз­роблено й успішно експлуатується цілий ряд систем автоматизо­ваного проектування різного рівня: MicroCAP, Electronic Workbench, OrCAD, MicroSIM, ACCEL EDA.

Для обробки математичної інформації, виконання складних обрахунків і обчислень розроблено ряд пакетів спеціальних програм. Серед них такі як: MathLab, MathCAD, Mathematica, Maple.

 

1.3.2. АТСС - автоматизована транспортно-складська система.

Вироби, що випускаються сучасними підприємствами, складаються з великої кількості деталей, вузлів, систем. Для їх виробництва необхідна велика кількість матеріалів і заготовок. Щоб вчасно і безперебійно постачати виробництво деталями, заготовками, напівфабрикатами і матеріалами, підприємству необхідно мати складну і потужну транспортно-складську систему. Для здійснення керування такими значними матеріальними потоками застосовуються автоматизовані транспортно-складські системи (АТСС).

1.3.3. АСУТП - автоматизована система управління технологічним процесом.

Сучасні програмні та апаратні засоби дають змогу автоматизувати не тільки окремі виробничі операції чи комплекс операцій, а й весь технологічний процес у цілому. Такі системи називаються автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП). Особливо значний ефект дає застосування таких систем у галузях неперервного виробництва, зокрема у хімічній і нафтогазовій галузях. Виробництво сірчаної, азотної та інших кислот, мінеральних добрив, переробка нафти та інші процеси здійснюються із застосуванням АСУ ТП.

Інформаційні системи управління технологічними процесами (АСУ ТП) керують станом технологічних процесів (робота верстата, домни тощо). Перша й головна відмінність цих систем від розглянутих раніше полягає передусім у характері об'єкта управління — для АСУ ТП це різноманітні машини, прилади, обладнання, а для державних, територіальних та інших АСУ — це колективи людей. Друга відмінність полягає у формі передачі інформації. Для АСУ ТП основною формою передачі інформації є сигнал, а в інших АСУ — документи.


Залежно від мети функціонування та завдань, які покладені на АС на етапах збору та змістової обробки даних, розрізняють такі типи АС:


 • інформаційно-пошукові;

 • інформаційно-довідкові;

 • інформаційно-управляючі (управлінські);

 • інтелектуальні інформаційні системи та системи підтримки прийняття рішень.

Інформаційно-пошукові системи (ІСП) орієнтовані на розв'язування завдань пошуку інформації. Змістова обробка інформації в таких системах відсутня.

В інформаційно-довідкових системах (ІДС) за результатами пошуку обчислюють значення арифметичних функцій.

Інформаційно-управляючі, або управлінські, системи (відомі у вітчизняній літературі під назвою «автоматизовані системи організаційного управління») являють собою організаційно-технічні системи, які забезпечують вироблення рішення на основі автоматизації інформаційних процесів у сфері управління. Отже, ці системи призначені для автоматизованого розв'язування широкого кола завдань управління.

До інформаційних систем нового покоління належать системи підтримки прийняття рішень (СППР) та інформаційні системи, побудовані на штучному інтелекті (інтелектуальні АС).

СППР — це інтерактивна комп'ютерна система, яка призначена для підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень із слабоструктурованих або неструктурованих проблем. Інтерес до СППР, як перспективної галузі використання обчислювальної техніки та інструментарію підвищення ефективності праці в сфері управління економікою, постійно зростає. У багатьох країнах розробка та реалізація СППР перетворилася на дільницю бізнесу, що швидко розвивається.
1.3.4. АСУП - автоматизована система управління підприємством.

Інформаційні системи управління підприємствами (АСУП) або виробничими об'єднаннями (АСУ В) — це системи із застосуванням сучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних та інших методів для регулярного розв'язування завдань управління виробничо-господарською діяльністю підприємства.


Сучасне підприємство е складною ієрархічною системою, яка характеризується значними матеріальними, енергетичними, інформаційними потоками, тому керувати такою системою дуже складно. Застосування сучасних апаратних і програмних засобів для автоматизації керування підприємством, його підрозділами і службами дає змогу значно підвищити ефективність виробництва, зменшити собівартість продукції і підвищити її якість. Такий комплекс апаратних, програмних та інших засобів називається автоматизованою системою управління підприємством (АСУП).

Структурна система АСУ має ту особливість, що виділені підсистеми згруповані за однорідними ознаками. Так, наприклад, підсистеми, що відносяться до управління виробництвом, класифікуються за ознаками, які характерні для виробничого підприємства даної галузі це:


 • функціональна ознака; ознака забезпечення; ознака видів виробництва.

Кожна з перелічених класифікацій груп у свою чергу об'єднує тільки ті підсистеми, які відповідають головній класифікаційній властивості даної групи.

Такий підхід до класифікаційних підсистем АСУП дозволяє групувати комплекси розв'язуваних на ЕВМ завдань за всіма класифікаційними ознаками, виділивши головні серед них.

Наприклад, по плануванню вирішується комплекс завдань пов'язаних з виробництвом та випуском продукції, по технічній підготовці основного виробництва і т.д.

Комплекси завдань можна групувати в іншій послідовності.

Наприклад, управління забезпеченням трудовими ресурсами включає комплекс завдань по усім функціональним підсистемам. При цьому не дивлячись на те чи інше групування комплексу завдань методика розв'язання даної задачі не змінюється, міняється лише її місце в тому чи іншому комплексі завдань.

Автоматизована система управління підприємством, як і саме підприємство, є складною багаторівневою ієрархічною системою, що складається з підсистем різного рівня. Наприклад, системи керування технологічними процесами (АСУ ТП), автоматизовані транспортно-складські системи (АТСС), робото технічні комплекси і гнучкі автоматизовані виробничі комплекси можуть входити як підсистеми до АСУП. Крім того, АСУП має, як правило, підсистему бухгалтерського обліку, економічного аналізу, обліку кадрів тощо. Ступінь автоматизації на кожному рівні ієрархії може бути різним. Різними за складом, функціями та параметрами є також апаратні й програмні засоби на різних рівнях ієрархії.


Стадії створення АСУП і зміст робіт визначені Держстандартом. На передпроєктній стадії замовник проводить організаційні заходи по підготовці об'єкта до обстеження і створення інформаційної бази, складає техніко-економічне обґрунтування і технічне завдання на розробку системи; розроблювач обстежить об'єкт, вибирає комплекс технічних засобів, а також разом із замовником визначає попередню економічну ефективність системи. На другій стадії розробляється технічний і робочий або техноробочий проект системи, налагоджуються програми і т.д. На третій стадії система здається спочатку в дослідну, а потім, після коректування документації, і в промислову експлуатацію.

Розробка проектно-технологічної й іншої документації на систему може здійснюватися різними організаціями. Зазначену документацію з доручення замовника (об'єкта) створюють організації – розроблювачі. Організацією - розроблювачем виступають науково-дослідні інститути, бюро і т.д. У ряді випадків розробку документації здійснює сам замовник або його обчислювальний центр і спеціально створений структурний підрозділ – відділ проектування системи.

Якщо система створюється однієї або декількома організаціями-розроблювачами, то між замовником і цими організаціями необхідно строго і точно реґламентувати права й обов'язки, обсяги і терміни виконуваних робіт, порядок оформлення і здачі розробленої документації, а також форми і методи апробації і впровадження системи в цілому або її складових частинах.

Основними керівними документами при розробці системи являються:


 • нормативні акти з питань використання обчислювальної техніки в керуванні;

 • загальногалузеві і нормативні документи, інструкції, а так само державні і галузеві стандарти в галузі застосування економіко-математичних методів і обчислювальних машин;

 • документи по організації і керуванню виробничими об'єднаннями і промисловими підприємствами відповідної галузі народного господарства;

 • каталоги типових прикладних програмних засобів обчислювальної техніки, засобів зв'язку й автоматики, а так само відповідна документація по розробленим автоматизованим банкам даних (АБД) і обчислювальним системам;


 • установлені нормативи витрат ресурсів на розробку і впровадження системи, кошторисні норми і цінники для визначення кошторисної вартості окремих елементів і системи в цілому.

При розробці системи варто передбачати застосування уніфікованих систем документації (УСД) – уніфікованих форм документів, встановлених УСД або розроблених на їхній основі, і галузевих класифікаторів техніко-економічної інформації для кодування вхідної і вихідної інформації з метою забезпечення інформаційної сумісності взаємозалежних і взаємодіючих систем різних рівнів і призначень.
Контрольні запитання:

 1. Що називають керуванням?

 2. Що може бути об’єктом керування?

 3. Яке керування називають автоматичним?

 4. Що називають системою керування?

 5. Яку САПР використовують для автоматизації проектних робіт?

 6. Яку САПР використовують в архітектурі?

 7. Як повністю абревіатура АСУ ТП?

 8. Як повністю читається АТСС?

 9. Що називають АСУП?

 10. З чого складається АСУП?


Тема: Використання інформаційних та комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва.

Частина 2. Автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки.

2.1. Сучасні засоби побудови комп’ютерних інформаційних технології.

Повторення термінів: ЕОМ, технологія, технологічний процес, АСУ,

Повторення теми: Розвиток інформатики та комп’ютерної техніки.

Нові визначення: Операції, параметри, штучний інтелект, інтерпретатор, модернізація, раціональна методологія.

Вивчення нового матеріалу.

2.1.1. Основні принципи побудови програмно-керованих ЕОМ.

2.1.2. Розробка інформаційних технологій.

2.1.3. Параметри технологічних процесів при створенню ІТ.

2.1.4. Сучасні засоби побудови комп’ютерних технологій.

2.1.5. Системи управління автоматизованим обладнанням.

2.1.6. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій.
Повторення

Основні принципи побудови програмно-керованих ЕОМ.

1945р відомий американський математик ДЖ. фон Нейман вперше сформулював основні принципи побудови програмно – керованих ЕОМ, які з часом доповнювались і уточнювались. Але основні збереглися на сьогоднішній день.

1) принцип програмого керування - ЕОМ може автоматично перетворювати вихідні дані відповідно до заданої програми.

2) принцип умовного переходу - надає гнучкість та універсальність нових програм.

3) принцип збереженої програми - ( програму розміщують в запам'ятовувальний пристрій ЕОМ.)

4) принцип довільного доступу до елементів пам'яті.

5) принцип використання довідкової системи числення.

6) принцип багаторівневої (ієрархічної) пам'яті в сучасній ЕОМ додатково застосовуються.

7) - мультипрограмування (сумісне виконання команд з різних програм, які зберігаються в операційній пам'яті).

8) інформаційна та програмна сумісність.

9) високий рівень технологічної стандартизації.

10) можливість організації багато-етапної роботи із створенням ЕОМ.

11) багатопроцесорність.

12) організація віртуальної пам'яті.

13) широке використання ВІС та НВІС.

14) підвищення інтелектуального рівня процесорів.

15) діалогова обробка інформації.

16) здатність до самонавчання.

За принципом фон Неймана, щоб ПК був ефективним і універсальним засобом, він повинен мати наступні пристрої: - Інформаційні зв'язки, - Керуючі зв’язки, - АЛП - арифметико-логічний пристрій, що виконує арифметичні та логічні операції, - Пристрій керування, що організує процес виконання програм, - Оперативна пам'ять - для збереження програм і даних, - Зовнішній пристрій - для вводу/виводу інформації<< предыдущая страница   следующая страница >>