vchilka.in.ua 1


Загальні вимоги до оформлення контрольних та розрахунково-графічних робіт
1.Текстова частина (текст) студентської навчальної звітності складається з

титульного аркуша,

завдання на виконання роботи,

змісту,

змістових розділів,

переліку використаних джерел

та, в разі потреби, додатків.1.1 Титульний аркуш слід виконувати за формою, що наведена на рисунку 1. Порядок заповнення полів титульного аркуша викладено у 1.1.2.

1.2 Завдання на виконання роботи складається викладачем (керівником) за формою, затвердженою відповідною кафедрою.

1.3 Зміст розміщується на окремому аркуші за формою, що подана рисунок 3. Слово "Зміст" слід розміщувати симетрично тексту. У змісті вказують перелік лише розділів та підрозділів.

1..4 зміст, змістові розділи, посилання та додатки подаються кожен на окремому аркуші.

1.5 Кожен аркуш, крім титульного обовязково нумеруюється

1.6 Увага! В процессі розв’язання контрольної роботи умову завдання обов’язково переписати перед кожним розв’язком.

1.2 На титульному аркуші наводять такі дані:

- поле 1 – найменування міністерства та закладу, де розроблено документ;


- поле 3 – найменування роботи (великими літерами);

  • поле 4 – вид документа (пояснювальна записка і розрахунки, паспорт, інструкція тощо) із зазначенням форми навчальної звітності (курсовий проект, розрахунково-графічна робота тощо) і назви дисципліни;

  • поле 5 – номер варіанта КР студента

  • поле 6 – посада, підпис, ініціали, прізвище викладача, що перевірив документ, дата перевірки;

  • поле 7 – шифр групи, спеціальність, підпис, ініціали та прізвище студента, який виконав документ, дата виконання;
  • поле 8 – рік виконання документа.10 min

20 min
28
Рисунок 2 – Межі поля тексту та нумерація аркушів без рамки


Приклад оформлення аркуша "Зміст"Рисунок 3

Приклади оформлення бібліографічного описуХарактеристика

джерела

Приклад оформлення


Підручник, монографія (один, два або

три автори)

1 Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1992. – 430 с.

2 Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электри-ческих цепей на программируемых микрокалькуляторах. – М.: Энергоиздат, 1992. – 190 с.

3 Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотоковых систем обслужи-вания. – К.: Техніка, 1991. – 265 с.

Чотири автори

(під редакцією)

4 Основы создания гибких автоматизированных про-изводств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; Под ред. Б.Б. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.

П’ять та більше авторів

5 Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Н.И. Белоусова, Е.И. Вишняк, В.Ю. Левит и др. – М.: Экономика, 1981. - 62 с.

Багатотомне видання

6 История русской литературы: в 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т. 3: Расцвет реализма. - 876 с.

Методичні

вказівки

7 Методичні вказівки до практичних занять з дисциплі-ни “Управління виробництвом і основи логістики” для студ. спец. 7.090214 “Підйомно-транспортні, буд., дор., меліор. машини і обладн.” усіх форм навчання (№ 973). – Х.: УкрДАЗТ, 2003. – Ч. 2. – 28 с.

Конспект

лекцій

8 Романович Є.В., Козар Л.М. Управління вироб-ництвом і основи логістики: Конспект лекцій для студ. спец. 7.090214 “Підйомно-транспортні, буд., дор., меліор. машини і обладн.” усіх форм навчання. – Х.: ХарДАЗТ, 2001. – 26 с.