vchilka.in.ua 1

Екзаменаційні питання з дисципліни Географічне країнознавство 1. Об’єкт та предмет географічного країнознавства.

 2. Зміст, функції та методологічні основи географічного країнознавства.

 3. Місце географічного країнознавства в системі географічних наук.

 4. Країна – головна просторова одиниця дослідження в географії і географічному країнознавстві.

 5. Значення і завдання географічного країнознавства як наукової і навчальної дисципліни.

 6. Зародження географічного країнознавства. Стародавній період: Піфій, Страбон – „батько” географічного країнознавства. Птоломей.

 7. Середньовічний період: ал – Хорезмі, Ібн Гордадбег, Марко Поло, С.Мюнстер, Б.Вареніус, А-Ф. Бюшинг.

 8. Новий період: О.Гумбольдт, К.Ріттер, Елізе Реклю ( „Нова загальна географія. Земля і люди”), Ф.Ріхтгофен, Д.Анучин, А.Філіпсон, А.Геттнер („Країнознавство Європи ” ), П.Семенов Тянь-Шанський („Россия.Полное географическое описание нашего отечества”), Л.Берг.

 9. Новітній період.

 10. Початок українського географічного країнознавства. Географічно-країнознавчі відомості у „Літописі руському ”.

 11. Вчені, що зробили значний внесок у розвиток українського географічного країнознавства: В.Григорович-Барський, П.Кеппен, Г.Величко, С.Рудницький,Г.Танфільєв,П.Тутковський,В.Кубійович,К.Воблий,О.Степанів, О.Діброва.

 12. Сучасні українські вчені географи - країнознавці, їхні основні праці.

 13. Єдність та відмінність понять країна та держава.

 14. Система понять: країнознавство, географічне країнознавство, історичне країнознавство, соціально-економічне країнознавство, військове країнознавство тощо.

 15. Географічне положення країни.

 16. Система понять: район-регіон, локальний-регіональний-глобальний. Атрибути країн.

 17. Система понять країнознавство-землезнавство тощо.
 18. Головні компоненти країнознавства: природничо-географічне країнознавство, суспільно-географічне країнознавство.


 19. Структура географічно-країнознавчої характеристики країни: загальний огляд, географічне положення, формування території, природні умови, адміністративно-територіальний устрій, столиця, населення країни, господарство та його територіальна диференціація, геокультура країни, внутрішні територіальні відмінності.

 20. Методи географічного країнознавства. Системно-структурний підхід. Методи: діалектичний, історичний, картографічний, описовий, літературний, статистичний, прогнозно-конструктивний.

 21. Типологія країн світу.

Поняття про систематику, класифікацію і типологію.

Види типології країн світу. Загальні групи країн: незалежні країни (держави), залежні країни. Типологія за формою державного устрою та формою державного ладу. Типологія країн за площею та населенням. Типологія за ступенем розвитку людського суспільства та за способом ведення господарства. Типологія за політичною структурою та за рівнем соціально-економічного розвитку.

 1. Регіоналізація світу ООН. Розробки українських вчених у сфері типології країн світу.

 2. Політична карта світу.

Основні періоди та етапи формування політичної карти світу: давній період (до 5 ст. н.е.), середньовічний період( 5-15 ст.), новий період(кінець 15 ст. - завершення Першої світової війни в 20 ст.), новітній період( після Першої світової війни до наших днів).

Базові поняття ( територія і кордони, політико-територіальні утворення ).

Міжнародні організації та союзи. Політичні блоки. Економічні союзи. Змішані блоки.

 1. Західна Європа.

  • Європейський Союз. Склад Союзу та його історія утворення.

  • Економіко-географічне положення.

  • Природні умови і ресурси.

  • Демографічні особливості регіону.
  • Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства.


  • Транспортна система країн Західної Європи.

  • Зовнішньоекономічні зв’язки.

  • Рекреаційні ресурси та стан туризму в країнах регіону.

  • Характеристика однієї з країн регіону .

 1. Північна та Південна Європа.

  • Загальні відомості про регіон.

  • Економіко-географічне положення.

  • Природні умови і ресурси.

  • Демографічні особливості регіону.

  • Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства.

  • Транспортна система країн Західної Європи.

  • Зовнішньоекономічні зв’язки.

  • Рекреаційні ресурси та стан туризму в країнах регіону.

  • Характеристика однієї з країн регіону .

 2. Східна (Центральна) та Південно-Східна Європа.

  • Природні умови і ресурси регіону.

  • Демографічний, расовий, етнічний та релігійний склад регіону. Розміщення населення та трудові ресурси.

  • Проблеми та перспективи розвитку галузей промисловості та сільського господарства в регіоні. Об’єкти спадщини ЮНЕСКО.

  • Характеристика однієї з країн регіону .

 3. Північна та Центральна Азія.

  • Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.

  • Природні умови і ресурси.

  • Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства. Транспортна система країн Західної Європи. Зовнішньоекономічні зв’язки. Рекреація і туризм регіону.

  • Характеристика однієї з країн регіону .

 4. Південно-Західна та Південна Азія.

  • Особливості географічного положення.

  • Природні умови і ресурси регіону.
  • Демографічний, расовий, етнічний та релігійний склад регіону. Розміщення населення та трудові ресурси.


  • Проблеми та перспективи розвитку галузей промисловості та сільського господарства в регіоні.

  • Об’єкти спадщини ЮНЕСКО.

  • Характеристика однієї з країн регіону .

  • Географічно-країнознавчі аспекти палестино-ізраїльського конфлікту та індійсько - пакистанських відносин.

 5. Південно-Східна та Східна Азія.

  • Склад регіону. Економіко-географічне положення.

  • Природні умови і ресурси.

  • Зовнішньоекономічні зв’язки та розвиток туристичної індустрії регіону.

  • Китай. Засади демографічної політики в країні. Китайська модель економічного розвитку.

  • Характеристика однієї з країн регіону .

 6. Північна Америка.

  • Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.

  • Природні умови і ресурси.

  • Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства. Сучасний стан туристичної індустрії країн Північної Америки. Транспортна мережа регіону та зовнішньоекономічні зв’язки.

  • США. Світова економічна криза та шляхи її подолання.

  • Правові та економічні чинники системи збереження та регулювання навколишнього середовища.

  • Характеристика однієї з країн регіону .

 7. Латинська Америка.

  • Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.

Природно-ресурсний потенціал країн Латинської Америки.

  • Природні умови і ресурси.

  • Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства. Сучасний стан туристичної індустрії країн Латинської Америки. Транспортна мережа регіону та зовнішньоекономічні зв’язки.

  • Характеристика однієї з країн регіону .

 1. Африка.

  • Загальні відомості про країни материка. Історія заселення та освоєння континенту. Колоніальне минуле та його наслідки для сучасного економічного та політичного розвитку.


  • Проблеми народонаселення континенту.

  • Сучасна політична карта Африки. Характеристика туристичних потоків. Залежність країн регіону від іноземного капіталу.

  • Характеристика однієї з країн регіону .

 2. Австралія та Океанія.

  • Загальні відомості про регіон.

  • Характеристика демографічної ситуації Австралії та Океанії.

  • Особливості соціально-економічного розвитку господарства Австралійського Союзу та Океанії. Рекреаційний та туристичний потенціал країн регіону.


Література:

 1. Атлас світу / Гол. ред. І.С.Руденко.-К.: Картографія,2002.-192с.

 2. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: В Ц „Академія ”,2005.-704с.

 3. Безуглий В.В.Козинець С.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Вид 2-ге, доп. перероб. -К.: В Ц „Академія ”,2007.-688с.

 4. Дахно І.І.Країни світу: Енциклоп. дов .- К.:Мапа,2004.

 5. Довгань Г.Д. Країнознавство: Довідник. Х.: Веста: Вид-во „Ранок ”,2007.-480с.

 6. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. -К.: Знання,2007.-292с.

 7. Страны и народы: Научно-популярное географо-этнографическое издание в 20 т./Под ред. И.Т.Фролова.-М.Мысль,1979-1982.

 8. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003.-444с.