vchilka.in.ua 1

Завдання до лабораторної роботи № 5:

Варіант № 1:

Задача № 1
. Скласти програму для підрахунку кількості цифр у рядку символів, що вводиться з клавіатури.

Задача № 2: Скласти програму, що вилучає з тексту, що вводиться з клавіатури (наприклад, текст програми не С), однорядкові коментарі. Однорядкові коментарі починаються символами // і закінчуються кінцем рядка. Використовувати функції символьного введення / виведення.

Задача № 3. Надано текст, кожний символ якого може бути латинською буквою, цифрою або одним зі знаків ’+’, ’-’, ’*’. Групою букв будемо називати таку сукупність послідовно розташованих букв, перед якою безпосередньо і за якою не знаходиться буква. Аналогічно визначимо групу цифр або групу знаків:

а) визначити, чи вірно, що в даному тексті більше груп букв, ніж груп знаків;

б) визначити довжину найдовшої групи цифр.

Задача № 4. Скласти програму, що друкує гістограму довжин слів у тексті, що вводиться з клавіатури. Гістограму зобразити горизонтальними лініями, наприклад:

1 - * * * - 3 слова довжиною 1

3 - * * * * - 4 слова довжиною 3

7 - * * - 2 слова довжиною 7

Варіант № 2:


Задача № 1.
Скласти програму для підрахунку кількості символів, що є латинськими буквами (великими і малими).

Задача №2. Скласти програму, що підраховує кількість слів, що починаються з букви “к” чи “К”, у тексті, що вводиться з клавіатури. Використовувати функції символьного введення / виведення.

Задача № 3.Скласти програму, що копіює на екран, текст з клавіатури і розміщує кожне слово в новий рядок. Врахувати, що між словами може бути кілька пробілів, у цьому випадку між словами не повинні пропускатися кілька рядків.

Задача № 4. Скласти програму для друку гістограми частот появи символів, що вводяться. Гістограму друкувати горизонтальними лініями (див. задачу 4 з варіанту 1).

Варіант № 3:


Задача № 1. Скласти програму, яка у рядку символів, що вводиться з клавіатури заміняє всі малі латинські букви на великі, а інші символи залишає без зміни.

Задача № 2. У тексті, що вводиться з клавіатури, видалити всі знаки “+”, безпосередньо за якими йде цифра. Використовувати функції символьного введення / виведення.

Задача № 3. Надано текст, кожний символ якого може бути латинською буквою, цифрою або одним зі знаків ’+’, ’-’, ’*’. Групою букв будемо називати таку сукупність послідовно розташованих букв, перед якою безпосередньо і за якою не знаходиться буква. Аналогічно визначимо групу цифр або групу знаків:

а) визначити, яка з груп - букв, цифр або знаків є найдовшою;

б) знайти кількість таких груп букв, що починаються та закінчуються однією й тією ж буквою.


Задача № 4. Скласти програму, що видає гістограму довжин рядків у тексті, що вводиться з клавіатури (тобто рядків довжини

0 - * * * * )

2 - * *

5 - * * * * *

Варіант № 4:

Задача № 1. Скласти програму, що у рядку символів, що вводиться з клавіатури видає перші 10 символів, потім пропускає 5 символів, і видає інші символи.

Задача № 2. У тексті, що вводиться з клавіатури, вилучити всі групи букв “авс”. Використовувати функції символьного введення / виведення.

Задача № 3.Скласти програму, що друкує текст, що вводиться з клавіатури, і розміщує кожне слово з нового рядка та починає кожне слово з великої букви. Визначити максимальну довжину слова в тексті.

Задача № 4. Скласти програму, що замінює в тексті, що вводиться з клавіатури, символи табуляції на відповідну кількість пробілів.

Варіант № 5:

Задача № 1. Написати програму, що подвоює пробіли в рядку символів, що вводяться з клавіатури, а символи, що є цифрами – вилучає.

Задача № 2. У тексті, що вводиться з клавіатури вилучити всі пари букв pk, які розташовані як окремі слова, та замінити їх на слово comp. Використовувати функції символьного введення / виведення.

Задача №3. Підрахувати кількість числових констант у тексті, що вводиться з клавіатури. Під числовою константою розуміти будь-яку послідовність цифр, що не містять інших символів. Знайти довжину константи, що має найбільшу довжину.

Задача № 4. Скласти програму, що видаляє коментарі виду /* …...*/ з тексту програми на С, що вводиться з клавіатури.