vchilka.in.ua 1
Завдання до лабораторної роботи №6


(при написанні всіх програм використовувати функції )

Варіант 1

Завдання 1. Написати програму виводу таблиці значень функції ch x(), для аргументу, який змінюється в заданих границях з заданим кроком. Значення функції обчислювати за допомогою розкладу у ряд Тейлора з точністю E:Завдання 2. В послідовності цілих чисел замінити всі елементи, які йдуть за елементом з максимальним значенням, на значення мінімального елемента. Для знаходження мінімального і максимального елемента використати функцію.

Завдання 3. Задана квадратна матриця цілих чисел порядку n. Будемо розглядати тільки ті елементи, які розташовані на рядках, які починаються з від‘ємного елемента. За допомогою функції, знайти суму елементів, які розташовані нижче головної діагоналі.

Завдання 4. Скласти функцію, яка в рядку символів S замінює всі входження підрядка P на підрядок Q. Стандартні функції для роботи з рядками не використовувати.

Завдання 5.Дана послідовність додатних цілих чисел, за якою слідує від‘ємне число. Скласти рекурсивну функцію, яка знаходить суму цих додатних чисел.

Варіант 2

Завдання 1. Обчислити і вивести на екран у вигляді таблиці значення функції F на інтервалі від Xпоч. до Xкінц. з кроком dX.

ax2+b при x<0 і b≠0

F= при x>0 і b=0

в інших випадках

де a, b, с – дійсні числа.

Завдання 2. Дана послідовність цілих чисел a1,a2,…,an .Для кожного елемента послідовності аі підрахувати кількість елементів зліва, які по модулю менші аі , і кількість елементів праворуч, які по модулю більші аі. Використати підпрограму, яка проводить підрахунок для одного елемента послідовності.


Завдання 3. Нехай дана матриця m*n, яка складається з чисел. В кожному стовпці обнулити мінімальну кількість елементів так, щоб сума елементів стовпця не перевищувала задану. Для знаходження суми елементів масиву використовувати функцію.

Завдання 4. Скласти функцію strcat(s,t,n), яка дописує не більше ніж n символів з підрядка t в кінець рядка s.

Завдання 5. Скласти рекурсивну функцію множення двох цілих чисел.

Варіант 3

Завдання 1. Обчислити визначений інтеграл:

Завдання 2. Задані значення А і B (A
Завдання 3. Впорядкувати рядки матриці m*n в порядку зростання елементів в головній діагоналі. Матриця вводиться та виводиться в головній програмі. Упорядкування виконати за допомогою функції.

Завдання 4. Скласти функцію, яка в заданому рядку символів вилучає всі слова, що починаються з непарного індекса.

Завдання 5. Скласти рекурсивну функцію itoa, що переводить ціле число в рядок символів.
Варіант 4

Завдання 1. Обчислити і вивести на екран у вигляді таблиці значення функції F на інтервалі від Xпоч. до Xкінц. з кроком dX.

при x+5<0 і c=0

F= при x+5>0 і с≠0

в інших випадках

де a, b, с – дійсні числа.

Завдання 2. Заданий масив різних цілих чисел ділиться на три частини двома: максимальним і мінімальним. Визначити суму елементів в кожній частині масиву. Використати функції для знаходження мінімального, максимального елемента і підрахунку в заданій частині масиву.


Завдання 3. В матриці n*n поміняти місцями рядок, що має найменшу суму елементів з стовпцем з максимальним добутком елементів. Використати функції.

Завдання 4. Скласти функцію strend(s,t), яка приймає значення 1, якщо стрінг t поввністю розташований в кінці стрінгу s, та 0 – в протилежному випадку.

Завдання 5. Скласти рекурсивну функцію, яка виводить на екран двійковий код цілого числа.

Варіант 5

Завдання 1. Вивести таблицю значень функції y=f(x). Таблиця повинна мати дві колонки: у першу заносяться значення xi ,а в іншу - yi.

, , i=0, 1,…, n;

де значення a, b, n – зчитуються.

Завдання 2 Використовуючи функцію, скласти програму, яка рахує кількість змін знаку в масиві чисел.

Завдання 3. Впорядкувати рядки матриці m*n в порядку зменшення елементів в побічній діагоналі.

Завдання 4. Скласти функцію Zam(s,p,q,n), яка в рядку символів s замінює всі входження підрядка p на не більше ніж n символів підрядка q. Стандартні функції для роботи з рядками не використовувати. Вважається, що в s достатньо місця для розміщення результуючого рядка.

Завдання 5. Скласти рекурсивну функцію, яка переводить числа з десяткової системи числення в шістнадцятирічну.