vchilka.in.ua   1 2 3

11. Методи очищення антропогенних викидів

Серед загальних методів запобігання забруднення об'єктів навколишнього середовища виділяють:

- створення без і маловідходних технологічних процесів;

- очистка промислових викидів;

- розсіювання (делокалізація) забруднюючих речовин в навколишньому середовищі таким чином, щоб в об'єктах довкілля не спостерігалось перевищення граничнодопустимих концентрацій;

- локалізація забруднюючих речовин (і джерел забруднень) та їх консервація або ізоляція

Перехід на безвідходну технологію є найраціональнішим шляхом захисту довкілля від забруднень і використання природних ресурсів.

Безвідходне виробництво – принцип організації і функціонування виробництва, при якому раціонально використовуються всі компоненти сировини і енергії в замкнутому циклі (первинна сировинні ресурси - виробництво – споживання – вторинні сировинні ресурси) без порушення екологічної рівноваги в біосфері.

Конкретна технологія – це опис способу перетворення тієї чи іншої природної або отриманої в результаті первинної переробки сировини в цільовий продукт.

Перехід на безвідходну технологію представляє собою найбільш раціональний шлях рішення екологічної проблеми захисту НПС від антропогенного навантаження. Але це дуже складний і довгий шлях, який потребує докорінної перебудови та зміни структури народного господарства багатьох регіонів, держав та ін. Тому на сучасному етапі дуже важливими та актуальними залишаються розробки нових та удосконалювання існуючих очисних cпоруд, які призначені для знезараження та очистки викидів шкідливих речовин, які виробляються промисловістю, транспортом та ін.

По своєму призначенню та типу виконання можна виділити наступні методи усунення антропогенного забруднення навколишнього середовища:

Ізоляція відходів-забруднень. Зміст цього метода зводиться до того, щоб захоронити визначені забруднення в віддалених від повсякденних сфер людської діяльності місцях землі, океану та ін. Не дивлячись на “простоту” цього метода, його слід використовувати як можна рідше, часто як вимушену, тимчасову міру. До того ж, ізоляція особливо шкідливих речовин потребує досить великих матеріальних витрат на своє здійснення.


Перетворення антропогенних забруднень в менш токсичні речовини, які перероблюються в процесах природної самоочистки речовин або ж в зовсім нетоксичні, розповсюджені в природі речовини. Наприклад окиси азоту NiOj?N2, багаточисельні органічні сполуки перетворюють в більш прості, які є живильною середою для різних мікроорганізмів або ж в СО2 та Н2О та ін.

Природні ресурси в вигляді додаткових реагентів та енергії витрачаються і на перетворення забруднень в нетоксичні сполуки або природні речовини, а також на виробництво устаткування для таких процесів.

Перетворення забруднень у вторинну сировину або продукти безпосереднього використання. Наприклад, можна сконцентрувати сірчанистий ангідрід з промислових викидів та використати для виробництва сірчаної кислоти. Або, навпаки, перетворити сірчаний ангідрід в сульфат кальцію, а H2S – в елементарну сірку, які використовувати як будівельний матеріал (гіпс, алебастр) або ж товарний продукт (сірку). При такому підході частина витрат на будівництво та експлуатацію очисних споруд відшкодовується ціновою вартістю продукту очистки і в цілому досягається визначена економія природних ресурсів.

12.подайте класифікацію методів очищення від токсичних викидів.основне очисне обладнання

Схеми проведення очистки антропогеного навантаження поділяються на 3 види:циклічні,нециклічні,частковоциклічні.

1.Циклічна очистка передбачає що при проведені забруднюючих речовин фіксується певною речовиною і утворює маломісткий комплекс.Після використання речовини що використовується для очистки шляхом зміни умов можна окремо виділити забруднючі речовини і речовину що була введена для очистки.

2.При проведенні очистки антропогених викидів за пвністю нециклічною очисткою утворюється стійка хімічна сполука яка може бути використана як сировина або її зберігання яке не призводить до забруднення НС

3.Частковим циклом використовується лише визначена забруднена речовина або лише сировина яка використовується для вилучення. Прикладом може бути лише проведення очистки від сірководню -адсорбційний. Для відбору методу очистки:1.цінність як вториної сировини.2.концентрація.3.небезпека даної речовини для оточуючого середовища.


Згідно з діючими правилами технічної експлоатації всі апарати поділяються на 6 груп:

1.Сухе інерційне очищення газу від пилу:

-гравітаційні

-інерційні

-відцентрові апарати

2.Апарати мокрого очищення газів від пилу,рідких і газоподібних домішок:

-порожнисті

-насадочні

-ударно-інерційні

-відцентрові

-турболентні

3.Очищення від газів методом фільтрації

-зернисті

-волокнисті

-тканинні фільтри

4.Апарати електричного очищення газів від пилу та туману:

-однозональні

-двозональні

-електромагнітні

5.Апарати хімічного очищення газі від газоподібних домішок:

-адсорбційні

-абсорбційні

-хемосорбційні

6.Апарати термічного та термокаталітичного очищення.

13.Яким вимогам повинні відповідати процеси очищення АВ від токсичних речовин

1.Завжди є вториними і всі параметри очистки повинні бути повністю скорентованими

2.При поведені очистки не маємо можливість задавати концентрацію речовини,тому процес очистки повинен проводитись таким чином щоб вилучити забруднюючу речовину починається з вихідної концентрації речовини до принятого санітарного очищення

3.Не повинні бути громісткими,крім того враховується характерні проведення очистки в основу таких процесів повинні бути швидкі,масообмінні процеси

4.При проведенні очистки не повинно утворювати забруднюючі речовини іншої породи

5.Процеси очистки не повинні бути матеіалоємними та енергоємними,використовувати стандартні методи,і мати низьку собівартість

6.Процеси очистки повинні повністю враховувати можливість використання вториної сировини або перетворення цих забруднень в продукти які користуються попитом в господастві та діяльності людини

7.Х-ка процесів (потужність,інтенсивність)

8.На відміну від технологічних процесів у процесі вчистки відсутня можливість змін верхню границю концентрацію забруднення що видаляються.Якщо змінюється то в ході удосконалення і змін лише включаючи в склад аварійні ситуації

9.Процеси мають бути не дуже громісткими,займати невеликі території для монтажу та розташування устаткування

10.Процеси не повинні призводити до утворення певного виду забруднення.

14. Очистка газоповітряних викидів від SO2.

Сучасний спосіб вилучення SO2 грунтується на пропусканні вихідних газів через багатоступінчасту систему абсорберів або скруберів і вимиванні газу лужними розчинами. Теоретично, якщо зробити скрубери більшими і використовувати значно більше лужної рідини, викиди можуть бути зменшені до нуля. На практиці це, однак, призведе до надмірного збільшення об’єму стічних вод скруберної системи і до надмірного зниження концентрації, що зробить неможливим використання цих вод для приготування варильної рідини.

Отже, найкращим способом уловлювання викидів SO2 з системи регенерації є нормальна робота правильно сконструйованої системи вимивання. Це не виключає додання нового скрубера до вже існуючої системи регенерації. За наявності систем уловлювання SO2 на інших заводських пристроях скрубери системи регенерації можуть виявитися перевантаженими.

Система приготування рідини. Викиди діоксиду сірки з системи приготування рідини можуть бути значними, оскільки призначення цієї системи - приготування свіжої варильної рідини шляхом насичення слабкої кислої рідини діоксидом сірки. Головним джерелом викидів є башта концентрування кислоти, з якої великі кількості SO2 можуть видуватися прямо в атмосферу. Ці викиди можна зменшити правильним конструюванням обладнання і забезпеченням режиму роботи, при якому відбувається майже повна абсорбція SO2 слабо-кислою рідиною. Будь-які вихідні гази башти, що містять значні кількості SО2 можна направити в систему регенерації для уловлювання або в додатковий скрубер.


Уловлювання аерозолів. Єдиним джерелом дисперсних викидів є витяжна труба системи регенерації. Тип обладнання для уловлювання викидів, що використовується на паперових фабриках з виробництвом пульпи сульфатним способом, в основному залежить від хімічної основи варильної рідини. Викиди регенераційних систем, що використовують гідроксид магнію, часто уловлюють мультициклонами і скруберами Вентурі. Часто за мультициклонами розміщують каскад скруберів, і ця система забезпечує уловлювання не тільки дисперсних продуктів, але і сірчистого газу.

Гази, що відходять від систем регенерації, які використовують аміакову основу, пропускають через тарілчасті скрубери з малим перепадом тиску, за якими йдуть скловолокнисті фільтри або руйнувачі туману. Скрубери з багатьма тарілками призначені в першу чергу для абсорбції діоксиду сірки, однак відбувається також уловлювання частини дисперсних продуктів.

15.дайте оцінку на прикладі очищення газопилоповітряних викидів від SO2.

Очищення повітря від викидів сірчистого газу може здійснюватися при попередній обробці палива для видалення з нього сірки чи шляхом уловлювання сірчистого ангідриду з газів у очисних спорудах. При використанні вапнякового способу гази промивають у скрубері вапняковим молоком, яке реагує з SO2 .

Аміачний спосіб очищення газів від SO2 буває циклічний і нециклічний. За циклічним способом попередньо ретельно очищають повітря від механічних домішок, охолоджують його до 35-40 С і пропускають через розчин сульфіду амонію. Нециклічним способом повітря очищають від сірчистого ангідриду, пропускаючи через розчин сульфату амонію.

Очищення викидів від оксидів азоту здійснюють за допомогою окислювальних методів, що ґрунтуються на попередньому окисленні NO3 з наступним поглинанням NO2 та N2O3 різними поглиначами. У промисловості використовують метод окислення NO у газовій фазі за допомогою кисню. Для каталітичного очищення найчастіше застосовуються каталізатори, які містять дорогоцінні метали. Як пальне використовують водень, природний і нафтовий гази, оксиди вуглецю та ін.


<< предыдущая страница