vchilka.in.ua 1


Лабораторна робота № 1
Мовою С++ скласти програму обчислення функції з розгалуженням F(Хi) згідно з варіантами завдань із використанням циклів WHILE або DO WHILE. Аргумент хi заданий умовами: ,, h – крок, тобто величина, на яку збільшується змінна xі при черговому виконанні циклу, сталі:При використанні циклу FOR кількість повторень n=15.

Задача складається з двох частин. Спочатку вибираємо частину "А" задачі за останньою цифрою студентського квитка. Другу частину "Б" задачі вибираємо за передостанньою цифрою студентського квитка:Наприклад, для варіанта "00" Умова задачі така:

Використати цикл WHILE

Варіанти завдань


Остання

цифра

заліковки

А

Передост­ання

цифра

заліковки

Б

використати цикл

0

WHILE

0
1

DO WHILE12

FOR23

WHILE34

DO WHILE45

FOR5


6

WHILE67

DO WHILE78

FOR89

WHILE9

Лабораторна робота № 2
Скласти програму мовою С++ для розв'язування задачі.

Задача складається з двох частин. Спочатку вибираємо частину "А" задачі за останньою цифрою студентського квитка. Другу частину "Б" задачі вибираємо за передостанньою цифрою студентського квитка:

Програма має зчитувати з клавіатури в масив "частинаА", після чого повинна видати на екран "частина Б".


Наприклад, для варіанта "00" умова задачі така:

Програма має зчитувати з клавіатури в масив дійсні числа до тих пір, поки добуток чисел послідовності менше ніж 100, після чого повинна видати на екран список простих уведених чисел


Остання

цифра

заліковки

А

0

дійсні числа до тих пір, поки добуток введенихчисел менше ніж 100

1

цілі числа до тих пір, поки введене число не стане більше за попереднє

2

дійсні числа до тих пір, поки сума додатних чисел менша за модуль суми від’ємних чисел

3

дійсні числа до тих пір, поки не буде введено одиницю

4

цілі числа до тих пір, поки сума парних чисел, що введені, більша за суму непарних чисел

5

цілі числа до тих пір, поки не буде введене просте число

6

цілі числа до тих пір, поки введене число більше за попереднє

7

цілі числа до тих пір, поки сума введених чисел, які кратні п’яти, не перевищить 100

8

дійсні числа до тих пір, поки не буде введене число, яке попадає у діапазон між першим і другим уведеними числами

9

цілі числа до тих пір, поки не буде введене число, кратне п’ятиПеред

остання

цифра

заліковки

Б

0

список простих уведених чисел

1

максимальне за модулем число, а також список чисел, розташованих у межах від нуля до середньо­го

2

суму парних та непарних чисел послідовності, що введена та максимальне за модулем від’ємне чис­ло

3

модуль добутку додатних чи­сел та максимальне і мінімальне число послідовності

4

мінімальне та максимальне число послідовності, що введена, та кількість від’ємних чисел

5

кількість чисел, кратних п'яти, і найбільше із них

6

мінімальне число, та середнє додатних чисел

7

числа, які попадають у діапазон між першим і другим уведеним числом, та їх суму

8

введену послідовність, середньоарифметичне послідовності та сформувати і видати на єкран новий масив за принципом: якщо елемент масиву - парне число, то запису­вати 0, якщо непарне - 1

9

введену послідовність, максимальний і найближчий до нього елемент


Лабораторна робота № 3
Скласти програму мовою C++ для розв'язування поставленої задачі.

Задача складається з двох частин. Спочатку вибираємо першу частину за­дачі за останньою цифрою студентського квитка. Другу частину задачі вибираємо за пе­редостанньою цифрою студентського квитка.

Наприклад, для варіанта "00" умова задачі така:

У матриці m*n добути квадратні корені з елементів 1-го рядка. Видати на екран отриманий рядок. Видати на екран: вихідну матрицю та всі елементи, кратні 5


Остання

цифра

заліковки

Перша частина задачі

0

У матриці m*n добути квадратні корені з елементів 1-го рядка. Видати на екран отриманий рядок

1

Додати дві матриці розмірності m*n. Видати на екран отриману мат­рицю.

2

Помножити матрицю m*n на число. Видати на екран отриману мат­рицю.

3

У матриці m*n поміняти місцями 1-й і останній стовпець. Видати на екран отриману матрицю.

4

У матриці m*n поміняти місцями 1-й та останній рядки. Видати на ек­ран отриману матрицю

5

У матриці m*n додати елементи кожного із рядків. Видати на екран отриманий стовпець.

6

У матриці m*n додати елементи кожного із стовпців. Видати на екран отриманий рядок.

7


У матриці m*n вирахувати середні значення по рядках. Видати на ек­ран отриманий стовпець.

8

У матриці m*n вирахувати середні значення по стовпцях. Видати на екран отриманий рядок.

9

У матриці m*n знайти всі числа, більші від першого елемента. Видати на екран отриманий рядок.


Передостання

цифра заліковки

Друга частина задачі

0

Видати на екран: вихідну матрицю та всі елементи, кратні 5

1

Видати на екран: вихідну матрицю та всі елементи, сума індексів яких парна

2

Видати на екран: вихідну матрицю та всі елементи, сума індексів яких непарна

3

Видати на екран: вихідну матрицю та піднесені в квадрат елементи ос­таннього стовпця.

4

Видати на екран: вихідну матрицю та кількість непарних чисел у дру­гому рядку

5

Видати на екран: вихідну матрицю та та кількість парних чисел у дру­гому стовпці

6

Видати на екран: вихідну матрицю та матрицю у якій зроблені наступні дії: якщо значення елемента матриці менше від середнього, то замінити його числом 77

7

Видати на екран: вихідну матрицю та та матрицю у якій зроблені наступні дії: якщо в рядку елементів кратних чотирьом більше від од­ного, то замінити всі елементи цього рядка на число 88.


8

Видати на екран: вихідну матрицю та максимальні числа по стовпцях.

9

Видати на екран: вихідну матрицю та мінімальні числа по рядках.