vchilka.in.ua 1
ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ


ВАРІАНТ 1

Завдання 1 (1 бал)

Згідно із законом Ома для ділянки кола, сила струму в провіднику

прямо пропорційна ...

А. ... напрузі.

Б. ... електричному опору.

В. ... питомому опору.

Г. ... довжині провідника.

Завдання 2 (2 бали)

До батарейки з ЕРС 4,5 В і внутрішнім опором 1 Ом приєднали

резистор з опором 8 Ом. Знайдіть силу струму в колі.

А. 0,5 А. Б. 2 А. В. 36 А. Г. 40,5 А.

Завдання 3 (2 бали)

Мідний провід, намотаний на котушку, має опір 85 Ом. Якою є довжина провідника, якщо площа його поперечного перерізу дорівнює 0,5 мм2?

А. 100 м. Б. 200 м. В. 2,5 км. Г. 10 км.

Завдання 4 (2 бали)

Два резистори з опорами 50 і ЗО Ом з'єднані послідовно і приєд­нані до джерела постійної напруги 12 В. Знайдіть напругу на кож­ному з резисторів.

Завдання 5 (3 бали)У показаному на рис. 31 колі опори резисторів R1= 7 Ом, R2 = 8 Ом і R3 = 5 Ом. ЕРС джерела струму 16 В, його внутрішній опір 0,25 Ом. Знайдіть потужність струму в резисторі R3.

Завдання 6 (4 бали)

Реостат приєднано до джерела струму. За опору реостата 4 Ом на­пруга на ньому дорівнює 8В, а за опору 1 Ом напруга на реостаті дорівнює 6 В. Знайдіть ЕРС і внутрішній опір джерела струму.

ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ВАРІАНТ 2

Завдання 1 (1 бал)

Яке співвідношення завжди виконується для послідовного з'єд­нання двох провідників?

А. U1= U2. Б. I1=I2. В. R1=R2. Г. P1=P2.


Завдання 2 (2 бали)

За опору зовнішнього кола 5 Ом сила струму в колі дорівнює 2 А. Якою

є ЕРС джерела струму, якщо його внутрішній опір дорівнює 0,5 Ом?

А. 1В. Б. 2 В.

В. 10 В. Г. 11 В.

Завдання 3 (2 бали)

Електричний опір проводу довжиною 200 м із площею поперечного перерізу 5 мм2 дорівнює 16 Ом. Яким є питомий опір сплаву, з якого виготовлено провід?

А. 6,4-10-6 Ом-м. Б. 1,6-10-6 Ом-м.

В. 2,5-10-6 Ом-м. Г. 4-10 -7 Ом-м.

Завдання 4 (2 бали)

Два резистори з опорами 20 і 60 Ом з'єднані паралельно і підключені

до джерела постійної напруги 15 В. Знайдіть силу струму в джерелі.

Завдання 5 (3 бали)

У показаному на рис. 32 колі опори резисторів R1= 12 Ом і R2= 36 Ом. Електрорушійна сила джерела струму 30 В, а його внутрішній опір 1 Ом. Знайдіть потужність струму в резисторі R1.

Завдання 6 (4 бали)

Електричний нагрівач виготовлено з ніхромового дроту з площею поперечного перерізу 0,55 мм . Коли нагрівач увімкнули в мережу з напругою 220 В, для нагрівання 2 кг води від 20 до 100 °С по­трібно було 10 хв. Якою є довжина ніхромового дроту, якщо ККД нагрівача 60 % ?
ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ВАРІАНТ З

Завдання 1 (1 бал)

Під час короткого замикання опір зовнішнього кола ...

А. ... набагато менший від внутрішнього опору джерела струму.

Б. ... дорівнює внутрішньому опору джерела струму.


В. ... у 2 рази більший від внутрішнього опору джерела струму.

Г. ... набагато більший від внутрішнього опору джерела струму.

Завдання 2 (2 бали)

Внутрішній опір хімічного елемента 0,3 Ом, а його ЕРС 1,5 В. Який опір повинен мати приєднаний до елемента резистор, щоб сила струму в колі дорівнювала 0,5 А?

А. 0,03 Ом. Б. 0,3 Ом. В. 2,7 Ом. Г. З Ом.

Завдання 3 (2 бали)

Довжина мідного проводу лінії електропередачі дорівнює 8 км, а його електричний опір — 3,4 Ом. Знайдіть площу поперечного перерізу проводу.

А. 80 мм2. Б. 40 мм2. В. 10 мм2. Г. 2,5 мм2.

Завдання 4 (2 бали)

Два резистори з опорами 4 і 6 кОм з'єднані послідовно. Знайдіть напругу на цій ділянці кола, якщо напруга на першому з резисторів дорівнює 6 В.

Завдання 5 (3 бали)
У показаному на рис. 33 колі ЕРС джерела струму 32 В, а його внутрішнім опором можна знехтувати. Опори резисторів R1=1 кОм, R2=4 кОм і R3=12 кОм. Знайдіть напругу на резисторі R2.
Завдання 6 (4 бали)

Приєднання шунта збільшує границю вимірювання амперметра

від 2 до 10 А. Шунт виготовлено з алюмінієвого дроту довжиною

20 см і площею поперечного перерізу 2 мм2. Знайдіть опір

амперметра.
ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ВАРІАНТ 4

Завдання 1 (1 бал)

Яка формула є математичним записом закону Ома для замкненого кола?Завдання 2 (2 бали)

До джерела струму з ЕРС 1,8 В і внутрішнім опором 0,2 Ом приєднали резистор з опором 5,8 Ом. Знайдіть силу струму в колі.

А. 10,8 А. Б. 3,3 А. В. 0,36 А. Г. 0,3 А.

Завдання 3 (2 бали)

Алюмінієвий провід, намотаний на котушку, має опір 70 Ом. Якою є довжина проводу, якщо площа його поперечного перерізу дорівнює 0,25 мм2?

А. 40 м. Б. 625 м. В. 2,5 км. Г. 10 км.

Завдання 4 (2 бали)

Два резистори з опорами 3 і 9 кОм з'єднані паралельно. Якою є загальна сила струму в цій ділянці кола, якщо сила струму в першому резисторі дорівнює 30 мА?
Завдання 5 (3 бали)

У показаному на рис. 34 колі ЕРС джерела струму дорівнює 36 В, а його внутрішнім опором можна знехтува­ти. Опори резисторів R12 кОм, R2 = 5 кОм і R3= 20 кОм. Знайдіть потужність електричного струму в резисторі R2

Завдання 6 (4 бали)

Реостат приєднано до джерела струму. Спочатку сила струму в колі дорівнювала З А, а напруга на реостаті — З В. Коли опір реостата змінили, сила струму зменшилася до 1,5 А, а напруга на реостаті збільшилася до 4,5 В. Знайдіть ЕРС і внутрішній опір джерела струму.
ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ВАРІАНТ 5

Завдання 1 (/ бал)

Яке співвідношення завжди виконується для паралельного з'єд­нання двох провідників?

А. U1 =U2 Б. I1=I2. В. R1=R2. Г. P1=P2.

Завдання 2 (2 бали)


За опору зовнішнього кола 7,5 Ом сила струму в колі дорівнює 0,5 А. Якою є ЕРС джерела струму, якщо його внутрішній опір до­рівнює 0,5 Ом?

А. 16 В. Б. 15 В.

В. 4 В. Г. 0,25 В.

Завдання 3 (2 бали)

Електричний опір проводу довжиною 250 м, що має площу поперечного перерізу 2,5 мм2, дорівнює 100 Ом. Чому дорівнює питомий опір сплаву, з якого виготовлено провід?

А. 10-6 Ом-м. Б. 2,5-10 -6 Ом-м.

В. 6,25-10-6 Ом-м. Г. 10-5 Ом-м.

Завдання 4 (2 бали)

Опір електронагрівача дорівнює 50 Ом, а напруга в мережі — 220 В. Який опір повинен мати ввімкнений послідовно з нагрівачем реостат, щоб напруга на нагрівачі дорівнювала 100 В?

Завдання 5 (З бали)
У показаному на рис. 35 колі опори резисторів R1=30 Ом і R2=20 Ом. Електрорушійна сила джерела струму 42 В, а його внутрішній опір 2 Ом. Знайдіть напругу на резисторах.

Завдання 6 (4 бали)

Електричний нагрівач, увімкнений у мережу з напругою 220 В, виготовлений із дроту довжиною 25 м з площею поперечного перерізу 0,4 мм . ККД нагрівача 75 %. Чому дорівнює питомий опір сплаву, з якого виготовлений дріт, якщо для нагрівання 3 кг води від 25 до 100 °С знадобилося 15 хв?
ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ВАРІАНТ 6

Завдання 1 (1 бал)

Яка формула є математичним записом визначення електрорушій­ної сили?


Завдання 2 (2 бали)


Внутрішній опір батареї акумуляторів 0,2 Ом, а її ЕРС 12 В. Яким є опір зовнішнього кола, якщо сила струму в батареї дорівнює 6 А?

А. 1,8 Ом. Б. 2,2 Ом.

В. 72 Ом. Г. 74,4 Ом.

Завдання 3 (2 бали)

Довжина алюмінієвого проводу дорівнює 1,5 км, а його електричний опір — 0,7 Ом. Знайдіть площу поперечного перерізу проводу.

А. 13 мм2. Б. 27 мм2.

В. 38 мм2. Г. 60 мм2.

Завдання 4 (2 бали)

Два резистори з'єднані паралельно. Загальна сила струму в колі дорівнює 50 мА, а сила струму в першому резисторі —30мА. Знайдіть опір другого резистора, якщо опір першого 40 Ом.


Завдання 5 (З бали)

У показаному на рис. 36 колі електрорушійна сила джерела струму 36 В, а його внутрішнім опором можна знехтувати. Опори резисторів у колі R1= 3 кОм, R2= 8 кОм і R3= 24 кОм. Знайдіть потужність струму в резисторі R1.

Завдання 6 (4 бали)

На двох електричних нагрівачах написано «220 В, 200 Вт» і «220 В, 300 Вт». Ці нагрівачі з'єднують послідовно і вмикають у мережу з напругою 220 В. Якою є потужність струму в одержаному колі?