vchilka.in.ua 1 2 3 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯКафедра обліку і аудиту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково -педагогічної роботи

Іванова Т.В. __________

«___» _____________ 2012р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
по виконанню курсової роботи з дисципліни

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»для студентів економічного факультету

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол № 4 від «25» жовтня 2011р.

зав. кафедри ___________Царенко О.В.
Погоджено:

Зав. навчально-методичного відділу

________________Бородінова Л.Ю.

Київ - 2012
Автори:
д,е.н, проф. Царенко О.В., ст. викладач Стрибуль О.В.
Рецензент: Сук Л.К., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування України

Наведено методичні рекомендації для написання і захисту курсових робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік”. Розраховано на студентів економічного факультету напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання.


Розглянуто і схвалено кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту протокол № 4 від „25” жовтня 2011 року
ЗМІСТ


1. Вступ

4

2. Структура та зміст курсової роботи

4

3. Виконання теоретичної частини роботи

6

4. Виконання практичної частини роботи

6


5. Вимоги до оформлення курсової роботи

14

6. Рецензування та захист курсової роботи

15

7. Рекомендована література

16

Додаток 1. Зразок оформлення титульного аркуша

20

Додаток 2. Зразок завдання на виконання курсової роботи

21

Додаток 3. Перелік тем теоретичної частини курсової роботи

22

Додаток 4. Орієнтовний зміст окремих курсових робіт

24

Додаток 5. Приклад таблиць, які доцільно навести в роботі

25

Додаток 6. Зразок оформлення рисунку

26

Додаток 7. Зразок оформлення таблиць

26

Додаток 8. Зразок оформлення списку використаної літератури

271. Вступ


Курсова робота є самостійною письмовою роботою. Метою виконання курсової роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” є поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань студентів з даної дисципліни, розвиток навичок самостійної творчої роботи, досягнення вміння аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники тощо.

У результаті підготовки до написання курсової роботи студенти повинні:


- знати основи теорії та організації бухгалтерського обліку на підприємствах; законодавчі та нормативні акти, що регулюють ведення бухгалтерського обліку, системи та форми бухгалтерського обліку, методологію та методику ведення обліку власного капіталу, необоротних активів підприємства, запасів і зобов’язань; доходів, витрат та фінансових результатів; документи фінансової звітності підприємств різної організаційної форми та форми власності.

- вміти використовувати Національні стандарти бухгалтерського обліку, відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, правильно і грамотно оформляти первинні та зведені документи бухгалтерського обліку, складати фінансову звітність, орієнтуватися в процесі організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різної організаційної форми та форми власності.
2. Структура та зміст курсової роботи

Курсова робота характеризується єдністю цілей і задач. У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати високий рівень знань, виявити уміння і навички у виконанні розрахунків, уміння грамотно і системно розв’язувати задачі. Курсова робота складається з теоретичної та практичної частин.

Курсова робота повинна містити такі основні структурні елементи, розміщені в такій послідовності:


 1. титульний аркуш;

 2. завдання;

 3. розгорнутий зміст роботи;

 4. вступ;

 5. теоретична частина роботи;

 6. практична частина роботи;

 7. висновки;

 8. список використаної літератури;

 9. додатки.

Титульний аркуш включає назву вищого навчального закладу, тему курсової роботи, прізвище, ім’я та по-батькові виконавця, прізвище та ініціали керівника (зразок титульного аркуша наведено у додатку 1).

Завдання заповнюється студентом за зразком (Додаток 2), затверджується науковим керівником перед написанням курсової роботи.


Розгорнутий зміст роботи: подаються назви заголовків усіх розділів у тій послідовності, в якій вони подані в роботі, із зазначенням номерів сторінок.

Вступ вміщує формулювання мотивів та причин вибору теми курсової роботи, її значення та актуальність, мету роботи, завдання та проблеми, які вирішуватимуться. Вступ викладається на двох або трьох сторінках. Вступ має обов’язково місти такі складові: актуальність теми, мета курсової роботи, завдання, предмет дослідження, інформаційна база дослідження, структура роботи.

Теоретична частина роботи повинна висвітлити теоретичний аспект запропонованої теми, відмітити все нове, що є в науковій літературі, провести аналіз чинного законодавства, визначити існуючі проблеми і позначити шляхи їх вирішення.

Практична частина курсової роботи полягає у розв’язанні наскрізної задачі за всім курсом бухгалтерського обліку.

Висновки і пропозиції повинні відображати суть курсової роботи, бути конкретними і корисними для практичного використання, витікати із її змісту. Кожний висновок має бути по тексту відокремлений від інших, містити завершене твердження або спростування. Висновки розміщуються в тій послідовності, в якій вони викладені в тексті курсової роботи. Після висновків формуються пропозиції (якщо вони є) щодо удосконалення вирішення конкретних питань. Пропозиції можуть бути теоретичного і практичного напрямку.

Список використаної літератури включає літературні джерела, використані при написані роботи. Він складається із зазначенням загальноприйнятих реквізитів кожного видання.

Додатки – це використані при написані практичної частини роботи цифрові матеріали, первинні документи, облікові регістри, форми звітності. Додатки повинні бути заповнені і пронумеровані.

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

 1. ознайомлення з темою теоретичної частини курсової роботи;


 2. добору та аналізу літератури за запропонованою темою, складання попереднього змісту курсової роботи;

 3. консультації з викладачем, затвердження проектного завдання курсової роботи;

 4. написання тексту теоретичної частини роботи згідно з вимогами до її оформлення;

 5. розв’язання наскрізної задачі практичної частини роботи;

 6. подання роботи для перевірки викладачу;

 7. ознайомлення із зауваженнями викладача, виправлення помилок (за їх наявності), повторного подання курсової роботи;

 8. захисту курсової роботи.


3. Виконання теоретичної частини роботи

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно на основi запропонованої тематики в додатку 3. Обираючи тему, слiд враховувати її наукову та практичну значимiсть, наявнiсть необхiдних матерiалiв та документiв, власну зацiкавленiсть та особистi можливостi щодо проведення ґрунтовного дослiдження та використання напрацювань в подальшiй самостiйнiй бухгалтерськiй роботi.

Назву обраної теми студент реєструє на кафедрi облiку i аудиту. При цьому в групi однойменнi теми не можуть повторюватися.

Теоретична частина вміщує виклад суті курсової роботи, опис проведеного дослідження і аналіз його наслідків. Ця частина складається з окремих питань, яких виділяють від трьох до шести. Поділ текстового матеріалу на підрозділи дозволяє більш чітко викласти зміст питання.

Теоретична частина курсової роботи обов’язково має містити історичний аспект розвитку або нормативно – правове регулювання обліку досліджуваної категорії бухгалтерського обліку в залежності від обраної теми. При цьому студент повинен відмітити основні історичні етапи розвитку наукової думки за проблемою, систематизувати інформаційні джерела в таблиці (зразок наведено в додатку 5), критично їх оцінити, відокремити найбільш суттєві положення, визначити головне в сучасному стані проблеми.

Матеріали теоретичної частини слід систематизувати в певній логічній послідовності. Критично висвітлюючи роботи попередників автор, повинен назвати ті питання, що залишаються невирішеними.


Виклад положень має супроводжуватися відповідними аргументами, містить посилання на позиції авторів із літературних джерел або нормативні документи, ілюструватися прикладами із практики, цифровими матеріалами, схемами, тощо.

Облік господарчого засобу, що є предметом вивчення, обов’язково повинен розглядатися від первинного обліку до відображення у звітності.

Доцільно закінчити цей розділ висновками щодо необхідності проведення досліджень в даній галузі та запропонувати своє бачення вирішення існуючих проблем.

Орієнтовний зміст курсової роботи наведено в додатку 4.

Загальний обсяг теоретичної частини роботи повинен складати 20 -30 сторінок друкованого тексту формату А4.

4. Виконання практичної частини роботи

Виконання практичної частини курсової роботи здійснюється в такій послідовності:


 1. записати умову наскрізної задачі згідно з варіантом, який визначається згідно останньої цифри залікової книжки студента;

 2. на підставі журналу реєстрації господарських операцій (табл. 1):

 • проставити кореспонденцію рахунків;

 • визначити відповідні суми;

 1. скласти первинні бухгалтерські документи:

 • акт приймання – передачі основних засобів;

 • картку складського обліку матеріалів;

 • податкову накладну;

 • авансовий звіт;

 • платіжне доручення;

 • прибутковий і видатковий касові ордери;

 • звіт касира.

 1. відкрити схеми рахунків і записати в них господарські операції із журналу реєстрації, визначити обороти і кінцеве сальдо;

 2. скласти оборотно – сальдову відомість за синтетичними рахунками;

 3. скласти баланс за формою №1 на кінець звітного періоду.

Таблиця 1

Підприємством ТОВ «Вірмар» за січень 201_ року здійснені наступні господарські операції:


оп.

Дата

Первинний документ

Зміст господарської операції

Сума (грн.) по варіантах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

03.01

Установчий договір

Зареєстровано статутний капітал ТОВ, відображено частку кожного з учасників:

 • Іваненко О.І.

 • Гордієнко Г.К.

 • Тарасенко С.С.

 • Дмитренко Д.О.
 • Гончарук П.К.13500

15000

20000

32100

30000


12975

12750

17000

31785

28500


13325

14250

19000

31995

29500


13150

13500

18000

31890

29000


14900

21000

28000

32940

34000


14200

18000

24000

32520

32000


15600

24000

32000

33360

36000


13850

16500

22000

32310

31000


15250

22500

30000

33150

35000


14550

19500

26000

32730

33000

2

04.01

Акт приймання – передачі основних засобів

Прийнято основні засоби як внесок до статутного капіталу:

бетономішалка АС-98 від Гордієнко Г.К.15000127501425013500210001800024000165002250019500

3

04.01

Акт приймання – передачі основних засобів


Прийнято основні засоби як внесок до статутного капіталу:

кран – балка від Тарасенко С.С.

20000

17000

19000

18000

28000

24000

32000

22000

30000

26000

4

04.01

Накладні № 1,2,3

Прийнято виробничі запаси як внесок до статутного капіталу:

 • арматура від ІваненкоО.І. (4т)

 • щебінь від ДмитренкоД.О. (7т)

 • форми для бетону від Іваненко О.І. (15 шт)2000

2100
15001975

1785
10002025

1995
13002050

1890
11002900

2940
20002100

2520
21003100

3360
25002150

2310
17003100

3150
21502250

2730
2300Продовження табл. 1

1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

04.01

Виписка банку

Прийнято грошові кошти як внесок до статутного капіталу на поточний рахунок від:

- Іваненко О.І.

- Дмитренко Д.О.

- Гончарука П.К.


10000

30000

30000


10000

30000

28500


10000

30000

29500


10000

30000

29000


10000

30000

34000


10000

30000

32000


10000

30000

36000


10000

30000

31000


10000

30000

35000


10000

30000

33000

6

13.01

Договір, виписку банку

Отримано кредит у Приватбанку на купівлю вантажного автомобіля КрАЗ

72000

70200

81400

80800


76800

74400

79200

83200

78000

75600

7

15.01

Рахунок – фактура, податкова накладна

Надійшов вантажний автомобіль КрАЗ від ПАТ «Кременчуцький автозавод» (сума з ПДВ)

72000

70200

81400

80800

76800

74400

79200

83200

78000

75600

8

15.01

Накладна, податкова накладна

Відображено витрати на транспортування вантажного автомобіля КрАЗ (сума з ПДВ)

240

204

228

216

336

288

384

264

360

312

9

16.01

Виписка банку

Оплачено послуги з транспортування

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


10

17.01

Квитанція

Відображено витрати по державній реєстрації вантажного автомобіля КрАЗ

240

234

238

236

256

248

264

244

260

252

11

17.01

Акт приймання – передачі основних засобів

Відображено введення в експлуатацію вантажного автомобіля КрАЗ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

12

17.01

Виписка банку

Оплачено витрати по державній реєстрації

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

13

17.01

Виписка банку, рахунок –

фактура

Оплачено вартість вантажного автомобіля КрАЗ

?

?


?

?

?

?

?

?

?

?

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

18.01

Рахунок – фактура, накладна, податкова накладна

Придбано у ТОВ «Будівля»:

- цемент (марка 400) 2000 кг по ціні 1,5 грн. за кг;

- цемент (марка 100) 2500 кг по ціні 1,0 грн. за кг;

- крім того ПДВ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

15

19.01

Лімітно – забірна картка, накладні


Відпущено зі складу у виробництво:

а) фундаментальних блоків:

- цемент (марка 100)

- щебінь

б) залізобетонних плит:

- цемент (марка 400)

- арматура

- щебінь


900

1100
1000

2000

1000


765

935
850

1700

850


855

1045
950

1900

950


810

990
900

1800

900


980

1030
960

1900

1070


980

1050
920

1800

1050


985

1060
980

2000

1040


990

1000
910

1750

1100


990

1070
970

1950

1030


980

1050
930

1850

1050

16

20.01

Накладна

Передано форми для бетону для виробництва:

а) фундаментальних блоків

б) залізобетонних плит500

1000400

600500

800400

700800

1200700

9001000

1200


700


800
950

1200800

1100

17

30.01

Розрахунково - платіжна відомість

Нараховано заробітну плату робітникам, що зайняті виготовленням:

а) фундаментальних блоків

б) залізобетонних плит


10000

20000


8500

17000


9500

19000


9000

18000


14000

18000


12000

24000


16000

22000


11000

22000


15000

23000


13000

26000

18

30.01

Відомість нарахувань

Здійснено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату робітників, що зайняті виготовленням:

а) фундаментальних блоків

б) залізобетонних плит

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Продовження табл. 1

1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

19

30.01

Розрахунково - платіжна відомість

Нараховано заробітну плату:

а) загальновиробничому персоналу;

б)адміністративному персоналу9000

80007650

68008550

76008100

720012600

1120010080

960012400

128009900

880010350

1200010170

10400

20

31.01

Відомість нарахування амортизації

Нараховано знос вантажного автомобіля загально виробничого призначення

600

510

570

540

840

720

960

660


900

780

21

31.01

Відомість нарахувань

Здійснено нарахування єдиного соціального внеску згідно чинного законодавства на заробітну плату:

а) загальновиробничому персоналу;

б)адміністративному персоналу

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

22

31.01

Довідка бухгалтерії

Розподілено пропорційно та списано загальновиробничі витрати на собівартість:

а) фундаментальних блоків

б) залізобетонних плит

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

23

31.01

Відомість нарахування амортизації

Нараховано знос основних засобів, що використовуються у виробництві:

а) фундаментальних блоків

б) залізобетонних плит


1903

1903


1618

1618


1808

1808


1713

1713


2664

26642284

2284


3045

3045


2093

2093


2855

2855


2474

2474

24

31.01

Виписка банку, ПКО, ЧЕК

З поточного рахунку отримані гроші в касу для господарських потреб та виплати авансу

2000

1700

1900

1800

2800

2400

3200

2200

3000

2600

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

25

31.01

Розрахунково – платіжна відомість, ВКО

Виплачено аванс по заробітній платі


1800

1530

1710

1620

2520

2160

2880

1980

2700

2340

26

31.01

Накладні

Передано на склад готову продукцію (незавершеного виробництва немає):

а) фундаментальних блоків

б) залізобетонних плит

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

27

31.01

ВКО

Видано під звіт кошти Панасик С.І. для придбання цементу

200

170

190

180

280

240

320

220

300

260

28

31.01

Авансовий звіт, накладна

Придбано цемент (марки 400) за ціною 1,5 грн. за кг на загальну суму з ПДВ

200

170

190

180

280


240

320

220

300

260

29

31.01

Розрахунок бухгалтерії

Списано собівартість реалізованої готової продукції:

а) фундаментальних блоків

б) залізобетонних плит

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30

31.01

Виписка банку

Відображено дохід від реалізації (сума з ПДВ):

а) фундаментальних блоків

б) залізобетонних плит48000

4600046800

4360047600

5520047200

5440051200

6240049600

5920052800

6560048800

5760052000

6400050400

60800

31

31.01

Податкова накладна

Нараховано ПДВ на виручку від реалізації продукції

?


?

?

?

?

?

?

?

?

?

32

31.01

Розрахунок бухгалтерії

Списано собівартість реалізованої продукції:

а) фундаментальних блоків

б) залізобетонних плит

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

33

31.01

Довідка бухгалтерії

Списано адміністративні витрати


?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

34

31.01

Довідка бухгалтерії

Списано дохід від реалізації продукції:

а) фундаментальних блоків

б) залізобетонних плит

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

35

31.01

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано і списано податок на прибуток

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

36

31.01

Розрахунок бухгалтерії

Визначено фінансовий результат

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


37

31.01

Розрахунково – платіжна відомість

Здійснено обов’язкові утримання із заробітної плати працівників підприємства:

- єдиний соціальний внесок;

- ПДФО

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

38

31.01

Виписка банку, платіжне доручення

Надійшли на розрахунковий рахунок гроші від покупця за реалізовану раніше готову продукцію (див. операцію 30)39

31.01

Платіжні доручення

Погашено заборгованість перед бюджетом по:

 • ПДВ

 • податку на прибуток

 • ПДФО

 • єдиному соціальному внеску

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


40

31.01

Виписка банку, ПКО, чек

Отримана готівка з банку для виплати заробітної плати

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

41

31.01

Розрахунково - платіжна відомість

Виплачена заробітна плата працівникам підприємства

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?следующая страница >>