vchilka.in.ua 1 2 ... 10 11

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 червня 2011 р. N 869

Київ
Про забезпечення єдиного підходу до формування

тарифів на житлово-комунальні послуги
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду

міста Києва

N 2а-12409/11/2670 ( v1240805-11 ) від 09.11.2011 }


З метою забезпечення єдиного для всіх регіонів підходу до

формування тарифів у сфері житлово-комунальних послуг Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок формування тарифів на теплову енергію, її

виробництво, транспортування та постачання, послуги з

централізованого опалення і постачання гарячої води;
Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання

та водовідведення;
Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і

споруд та прибудинкових територій;
Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію;
Порядок встановлення роздрібних цін на природний газ для

населення.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що

додаються.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,

органам місцевого самоврядування вжити заходів до неухильного

дотримання затверджених цією постановою порядків.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком, що додається.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 червня 2011 р. N 869
ПОРЯДОК

формування тарифів на теплову енергію,

її виробництво, транспортування та постачання,

послуги з централізованого опалення

і постачання гарячої водиЗагальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання,

послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для

суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на

суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити

господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її

транспортування магістральними і місцевими (розподільними)

тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання, надання

послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.
2. Цей Порядок застосовується під час установлення

Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг та

органами місцевого самоврядування (далі - уповноважені органи)

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та

постачання, послуги з централізованого опалення і постачання

гарячої води для суб'єктів природних монополій, а також для

суб'єктів господарювання на суміжних ринках, зазначених у пункті 1

цього Порядку, та поширюється на таких суб'єктів під час

розрахунку зазначених тарифів.
3. Цей Порядок не застосовується під час формування тарифів

на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими

електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними

установками та установками, що використовують нетрадиційні або

відновлювані джерела енергії.
4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
базовий період - календарний рік, який передує планованому

періоду;
двоставковий тариф на теплову енергію - грошовий вираз двох

окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної);
інвестиційна програма - план використання коштів для

здійснення інвестицій із зазначенням об'єктів та обсягів


інвестування, джерел фінансування та графіка здійснення

інвестиційних заходів на планований період з відповідними

техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що

підтверджують доцільність і ефективність таких заходів;
ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на

провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає

ліцензуванню (далі - ліцензована діяльність);
одноставковий тариф на теплову енергію - вартість одиниці

(1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується

споживачам, визначена як грошовий вираз планованих економічно

обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування,

постачання з урахуванням планованого прибутку і не розподілена на

умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу;
операційна діяльність - основна діяльність ліцензіата, а

також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою

діяльністю;
основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або

реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, що

забезпечують створення основної частки доходу підприємства;
планований період - період тривалістю 12 місяців, на який

здійснюється формування тарифів;
структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат,

пов'язаних із провадженням у планованому періоді певного виду

ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними

уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського

обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку,

на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи;
тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та

постачання - вартість вироблення, транспортування та постачання

одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий


вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням

планованого прибутку;
тарифи на надання послуг з централізованого опалення -

вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення

відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих

планованих витрат з урахуванням планованого прибутку;
тарифи на надання послуг з централізованого постачання

гарячої води - вартість надання одиниці послуги з централізованого

постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної

якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих

витрат з урахуванням планованого прибутку;
умовно-змінна частина двоставкового тарифу - вартість одиниці

(1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується

споживачам як грошовий вираз змінної частини планованих економічно

обґрунтованих прямих витрат на її виробництво, що змінюються прямо

(або майже прямо) пропорційно зміні обсягу виробництва теплової

енергії з урахуванням планованого прибутку;
умовно-постійна частина двоставкового тарифу - абонентська

плата за одиницю (1 Гкал/год.) теплового навантаження об'єктів

теплоспоживання як грошовий вираз решти планованих економічно

обґрунтованих витрат, що включаються до повної собівартості

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, є

постійними і не змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно

зміні обсягу виробництва теплової енергії з урахуванням

планованого прибутку.
5. Формування тарифів на виробництво, транспортування та

постачання теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат за

кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться

ліцензіатом окремо.
6. Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами

господарської діяльності, зокрема пов'язаних з виробництвом,


транспортуванням, постачанням теплової енергії, в установленому

законодавством порядку.
7. Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не

використовуються для визначення об'єкта оподаткування відповідно

до вимог розділу III Податкового кодексу України ( 2755-17 ) або

перевищують межі відповідних витрат.
8. У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих

витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, з

причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або

зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати,

орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або

зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні

ресурси, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування

лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися

цінові зміни в бік збільшення або зменшення.
9. Кошти, що надійшли протягом строку дії тарифів у

результаті здійснення заходів з енергозбереження, можуть

використовуватися ліцензіатом у встановленому порядку для

стимулювання скорочення питомих витрат паливно-енергетичних та

інших матеріальних ресурсів, відновлення активів, матеріального

заохочення працівників та інших цілей відповідно до законодавства.
Загальні вимоги до формування планованих витрат,

що включаються до повної собівартості

теплової енергії, її виробництва,

транспортування та постачання
10. Одиницею калькулювання собівартості виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії є 1 Гкал теплової

енергії. При цьому групування витрат здійснюється відповідно до

стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном, з

визначенням структури тарифів.
11. Калькулювання собівартості виробництва, транспортування

та постачання теплової енергії здійснюється з розрахунку на

планований період.
12. Формування тарифів на виробництво, транспортування та

постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно

до річних планів її виробництва, транспортування та постачання,

економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі

державних та галузевих нормативів витрат ресурсів,

техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок

податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у

планованому періоді.
13. Річні плани ліцензованої діяльності з виробництва,

транспортування та постачання теплової енергії складаються на

підставі фактичних за останні п'ять років та прогнозованих обсягів

виробництва і споживання теплової енергії з урахуванням укладених

із споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів,

зокрема:
зміни обсягів виробництва, транспортування, постачання

теплової енергії в результаті економічного розвитку населеного

пункту;
здійснення заходів щодо зменшення обсягу витрат на

технологічні потреби і втрат теплової енергії у процесі її

виробництва, транспортування та постачання;
удосконалення технологічних процесів виробництва,

транспортування та постачання теплової енергії в результаті

автоматизації та механізації виробництва, заміни амортизованих

мереж і обладнання, застосування енергозберігаючих технологій,

оснащення приладами обліку обсягів виробництва, транспортування та

споживання теплової енергії;
підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов

праці у зв'язку з удосконаленням операційно-виробничого


планування, систем управління, поліпшенням матеріально-технічного

забезпечення господарської діяльності та вимог щодо економії

паливно-енергетичних ресурсів.
14. Нормування втрат теплової енергії в мережах

теплопостачання та питомих витрат палива і електроенергії, які

використовуються для виробництва та транспортування теплової

енергії, здійснюється в установленому законодавством порядку

відповідно до міжгалузевих, галузевих та регіональних методик,

інших нормативних документів з нормування витрат та втрат

ресурсів, у яких враховуються основні особливості технологічних

процесів конкретного виробництва.
15. До повної планованої собівартості виробництва,

транспортування та постачання теплової енергії включаються

визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України

( 2755-17 ) витрати на амортизацію, ремонт та інше поліпшення

основних фондів.
16. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються

з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат за

попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників промислової

продукції та на підставі кошторисів.
Визначення обсягу і групування планованих витрат,

що включаються до повної собівартості

теплової енергії, її виробництва,

транспортування та постачання
17. Планування витрат, що включаються до повної собівартості

теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання,

здійснюється з урахуванням витрат операційної діяльності та

фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю. Плановані

витрати групуються відповідно до стандартів бухгалтерського

обліку, затверджених Мінфіном.
18. До складу планованої виробничої собівартості включаються:
прямі матеріальні витрати:

- витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу,


інших видів технологічного палива) та електричної енергії для

технологічних потреб, що визначаються виходячи з планованого

обсягу виробництва теплової енергії згідно з пунктом 13 цього

Порядку, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів,

установлених відповідно до міжгалузевих, галузевих та регіональних

методик, інших нормативних документів з нормування витрат та втрат

ресурсів, у яких враховуються основні особливості технологічних

процесів конкретного виробництва, діючих цін (тарифів) на

паливно-енергетичні ресурси. Обсяг витрат, пов'язаних з

використанням електричної енергії для технологічних потреб,

визначається з урахуванням витрат на зумовлену електромагнітною

незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу

циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та

приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності

приладів обліку її потужність визначається відповідно до

нормативів);
- витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів

господарювання (плануються відповідно до укладених договорів

виходячи з необхідного обсягу покупної теплової енергії,

передбаченого річним планом виробництва, транспортування та

постачання теплової енергії, і діючих цін

підприємств-постачальників) та/або встановлена НКРЕ повна

планована собівартість теплової енергії, виробленої власними

теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними

електростанціями, когенераційними установками та такими, що

працюють з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел

енергії;
- витрати на транспортування теплової енергії іншими

суб'єктами господарювання (плануються ліцензіатом відповідно до

укладених договорів, зокрема попередніх, виходячи з необхідного

обсягу теплової енергії, передбаченого річним планом її


следующая страница >>