vchilka.in.ua 1 2 ... 4 5КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Кунцівської загальноосвітньої школи

I-III ступенів

Новосанжарської районної ради

Полтавської області

на 2008-2010 рр.

Зареєстровано:

Кунцівська сільська рада
Колективний договір Кунцівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Реєстраційний номер ____ від ___________ 2007 р.

Примітка або рекомендації органу реєстрації:

________________________________________

_________________________________________
Керівник органу реєстрації:

_______________________ А.М.Підтоптаний

(підпис) (ініціали та прізвище)


М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами трудового колективу

(протокол № 1 від 19 грудня 2007 року)

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Кунцівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Новосанжарської районної ради

Полтавської області

на 2008–2010 роки
Загальні положення


Цей колективний договір укладено на три роки. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу і набуває чинності з дня його підписання і діє до укладення нового колдоговору.

Сторонами колективного договору є:

— адміністрація школи в особі директора Дашка Миколи Івановича, який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

— профспілковий комітет, який відповідно до статті 247 КЗпП України представляє інтереси працівників школи.

Директор визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником усіх працівників школи в колективних переговорах.

Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення колективного договору, внесення змін доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.


Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, Галузевою, регіональною угодами та Угодою між відділом освіти Новосанжарської районної державної адміністрації та районною профспілковою організацією працівників освіти і науки на 2007-2009 роки.

Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками школи та профспілковим комітетом.

Дія колективного договору поширюється на всіх працівників школи.

Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання. Зміни та доповнення до Колективного договору вносяться за взаємною згодою сторін і затверджуються на зборах трудового колективу.

Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін (директор школи та голова ПК) підписують колективний договір. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації до Кунцівської сільської ради і після реєстрації доводиться до відома працівників школи.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

1. Регулювання трудових відносин, режиму праці та зайнятості

Адміністрація зобов’язується:

1.1. Забезпечувати ефективну діяльність школи, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи школи, поліпшення становища працівників.

1.2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази школи, створення оптимальних умов праці.

1.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці.

1.4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України.


1.5. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансової бази.

1.6. Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

1.7. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, його права на пільги та компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і цього колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку школи.

1.8. Інформувати профспілковий комітет з питань введення нормативних документів, що стосуються трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників.

1.9. Повідомляти не пізніш як за три місяці профспілковий комітет про скорочення чисельності штату, ліквідацію установи та проводити спільні консультації щодо заходів з працевлаштування вивільнених працівників.

1.10. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України:

— повідомляти у письмовій формі не пізніш як за два місяці державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;

— здійснювати вивільнення працівників лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення тощо.

1.11. Не відволікати працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством) згідно з пунктом 3 статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту».

1.12. У разі впровадження в установі чергування завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок та розміри компенсації.


1.13. Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за згодою і за погодженням з профспілковим комітетом та з оплатою у подвійному розмірі або наданням відгулу і в інший час (ст. 72, ст. 107 КЗпП України).

1.14. Звітувати перед трудовим колективом про надходження та використання бюджетних і позабюджетних коштів, спонсорських внесків.

1.15. Забезпечувати виконання вимог Інструкції про порядок обчислення заробітної плати в частині погодження з профспілковим комітетом питань:

— розподілу навантаження між педагогічними працівниками на навчальний рік;

— встановлення доплат за суміщення професій, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

— розподілу фонду матеріального заохочення.

1.16. Залучати до викладацької роботи працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати праці лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників педагогічним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

1.17. Попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці навчального року (п. 19.6 Правил внутрішнього розпорядку) та остаточно на початку нового навчального року, під час проведення тарифікації, під особистий підпис педагогічного працівника.

1.18. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи:

— для жінок, які мають двох і більше дітей віком до 16 років;

— для тих, хто поєднує роботу з навчанням.

1.19. Забезпечувати виконання вимог чинного трудового законодавства. Не допускати укладання строкових трудових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробування, а також переукладання безстрокового трудового договору на строковий з мотивації досягнення працівником похилого віку.
Профспілковий комітет:

1.19. Аналізує життєвий рівень працівників школи та виробляє пропозиції щодо надання допомоги малозабезпеченим та у випадку хвороби, смерті близького. Виділяє на це кошти з профспілкового бюджету.


1.20. Надає, по можливості, матеріальну допомогу непрацюючим пенсіонерам.

1.21. Забезпечує постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці.

1.22. Контролює виконання пункту 2.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях щодо обов’язкового ознайомлення працівників під розписку з записами, що заносяться до трудових книжок.

1.23. Забезпечує захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролює надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до статті 42 КЗпП України. Не допускається звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років) — ст. 149 КЗпП України.

1.24. Надає матеріальну допомогу вивільнюваним працівникам за скороченням штату в розмірі 100 грн. за рахунок коштів профспілкового бюджету.

1.25. Не знімає з профспілкового обліку та звільняє від сплати членських внесків пенсіонерів і вивільнюваних працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків особистої заяви про зняття з обліку).

1.26. Сприяє дотриманню трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.
Адміністрація та профком спільно:

1.27. Визначили, що поважними причинами запізнення або відсутності на роботі, крім загальновизнаних, вважаються:

— раптове захворювання або погіршання стану здоров'я працівника або його близьких родичів;

— аварії побутового характеру, що вимагають негайного усунення.

В цьому разі працівник повинен вжити всіх можливих заходів, спрямованих на повідомлення про це роботодавця.

1.28. Контролюють оплату листків непрацездатності жінкам, які, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працюють за сумісництвом на умовах неповного робочого часу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266.

2. Оплата праці

Адміністрація зобов’язується:

2.1. Забезпечувати гласність умов оплати праці, порядку встановлення доплат, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, положення про преміювання.

2.2. Оплату праці проводити згідно зі ставками заробітної плати.

2.3. Затвердити попередньо погоджені з профкомом Положення про преміювання працівників (додаток 2) та Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків (додаток 3) та розподіляти разом з профкомом преміальний фонд.

2.4. Вирішувати питання забезпечення з бюджету фондом заробітної плати всіх фактично зайнятих працівників школи.

2.5. Забезпечувати своєчасну, двічі на місяць, виплату заробітної плати у терміни:

— аванс —16 числа поточного місяця;

— остаточний розрахунок —1 числа наступного місяця;

У разі збігу термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідним або неробочим днем вказані виплати здійснювати напередодні.

2.6. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).

2.7. Контролювати проведення відрахувань із заробітної плати відповідно до статей 127, 128 КЗпП України при наявності згоди працівника.

2.8. Встановлювати доплати працівникам, зайнятим на роботі з важкими та шкідливими умовами праці (додаток 7).

2.9. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2002 р. № 1298 здійснювати доплату працівникам у розмірі 50% посадового окладу відсутнього працівника:

— за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

— за суміщення професій (посад);

— за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

2.10. Контролювати коригування фонду оплати праці навчального закладу в разі прийнятих урядових рішень про зміну розміру посадових окладів та прийняття нового розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства.


2.11. Дотримуватися виконання чинного законодавства щодо встановлення педагогічного навантаження понад ставку, неповного педагогічного навантаження лише за письмовою згодою працівника.

2.12. Забезпечувати виплату заробітної плати за заміну тимчасово відсутніх працівників у термін виплати заробітної плати за поточний місяць.

2.13. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

— заміщення тимчасово відсутніх працівників, яке тривало не більше двох місяців;

— оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад два місяці, оплату здійснювати за тарифікацією з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

2.14. Здійснювати додаткову оплату праці за роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00) працівниками школи, які за графіком роботи працюють у цей час, у розмірі 40% посадового окладу (постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2002 р. № 1298 та Галузева угода).

2.15. Вживати заходів щодо забезпечення оплати праці працюючих у випадках, коли окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства (ст. 113 КЗпП України, п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

2.16. Забезпечувати виплату заробітної плати за роботу у святкові та вихідні дні у подвійному розмірі або наданням відгулу і в інший час (ст. 72, ст. 107 КЗпП України).

2.17. Відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» забезпечувати в повному обсязі виплати педагогічним працівникам:

— щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків у розмірі до одного посадового окладу (додаток 3);


— допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу;

— щомісячних надбавок за вислугу років у відсотках до посадового окладу.

2.18. Адміністрації школи в тижневий строк доводити до відома працівника, який пройшов атестацію, та подавати до бухгалтерії для нарахування педагогічним працівникам заробітної плати згідно зі встановленим посадовим окладом (ставкою заробітної плати) з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

2.19 Встановлювати доплату до посадового окладу в розмірі 10% прибиральникам службових приміщень, зайнятим прибиранням загальних убиралень та санвузлів (постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2002 р. № 1298).
Профспілковий комітет:

2.20. Здійснює громадський контроль за дотриманням адміністрацією законодавчих та інших нормативних актів з питань оплати праці.

2.21. Надає консультативну допомогу членам профспілки щодо їх трудових прав і гарантій.

2.22. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії з трудових спорів та суді.

2.23. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці райком профспілки, галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці.
Адміністрація та профком спільно:

2.24. У разі затримки або невиплати заробітної плати, доплат і надбавок аналізують причини цього та вживають заходів щодо розв’язання цих проблем.

2.25. Контролюють використання бюджетних коштів і в разі наявності економії фонду заробітної плати використовують її на преміювання та надання матеріальної допомоги.

2.26. Контролюють вирішення питання щодо виплати посадового окладу педагогічним працівникам до Дня працівників освіти.следующая страница >>