vchilka.in.ua 1 2 ... 6 7

КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Вказівки до виконання
Згідно з навчальним планом студенти виконують комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) з дисципліни “Фінанси”. КПІЗ є важливою формою вивчення курсу. В процесі його виконання студенти вдосконалюють свої знання, набувають навики самостійної роботи з літературними джерелами і логічного викладу матеріалу. КПІЗ свідчить про рівень засвоєння студентом матеріалу курсу, його вміння самостійно викладати суть питання, творчо використовувати літературні джерела та узагальнювати практичний матеріал. Воно є не тільки засобом перевірки знань по базовій методологічній дисципліні, формою активного засвоєння предмету, але і засобом залучення студентів до осмислення і аналізу актуальних проблем функціонування бюджету та бюджетної системи в умовах ринкових трансформацій.

Для КПІЗ студент обирає варіант згідно свого номера в списку групи, виконує та захищає усі завдання відповідно до графіку.

Потрібно робити завдання 1(4) ,2(4), 3(13) ,4(4) ,5(4), 6(7), 7(4), 8(7) відповідно до варіанту №4 та даних у таблиці


Варіант

Завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

16

1


1

1

1

10

2

2

2

15

2

2

3

2

9

3

3

3

14

3

3

5

3

8

4

4

4

13

4

4

7

4

7

5

5

5

12

5

5

9

5

6

6

6

6

11

6

6

2

6

5

7

7

7

10

7

7

4


7

4

8

8

8

9

8

8

6

8

3

9

9

9

8

9

9

8

1

2

10

10

10

7

10

10

10

2

1

11

11

11

6

11

1

1

3

10

12

12

12

5

12

2

3

4

9

13

13

1

4

13

3

5

5


8

14

14

2

3

14

4

7

6

7

15

15

3

2

15

5

9

7

6

16

16

4

1

16

6

2

8

5

17

17

5

16

17

7

4

1

4

18

1

6

15

18

8

6

2

3

19

2

7

14

19

9

8

3

2


20

3

8

13

20

10

10

4

1

21

4

9

12

21

1

1

5

10

22

5

10

11

22

2

3

6

9

23

6

11

10

23

3

5

7

8

24

7

12

9

24

4

7

8

7

25

8

1

8

25

5

9

1

6

26


9

2

7

26

6

2

2

5

27

10

3

6

27

7

4

3

4

28

11

4

5

28

8

6

4

3

29

12

5

4

29

9

8

5

2

30

13

6

3

30

10

10

6

1

31

14

7

2

31

1

1

7

10

32

15


8

1

32

2

2

8

9

33

16

9

16

33

3

3

1

8

34

17

10

15

34

4

4

2

7

35

1

11

14

35

5

5

3

6


Критерії оцінювання

комплексного практичного індивідуального завдання
Оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) здійснюється за чотирибальною системою і рейтингом знань (60–100 балів):


  • «відмінно» (90-100 балів) виставляється, якщо студент використав і опрацював необхідну наукову літературу, вміло аналізує точки зору представників різних наукових шкіл, оперує статистичними даними, практичним матеріалом, вміє робити узагальнення і висновки, поєднувати теоретичні знання з практикою, робота оформлена з дотриманням встановлених вимог;
  • «добре» (75-89 балів) виставляється за таких умов: робота оформлена з дотриманням встановлених вимог, студент виявив знання матеріалу, однак на захисті допускав неточності в трактуванні окремих положень, відчував труднощі в поєднанні теоретичних знань;


  • «задовільно» (60-74 бали) виставляється, коли студент орієнтується в КПІЗ, але не може без сторонньої допомоги зробити відповідні висновки, пов'язати теоретичні положення з практикою, відчуває значні труднощі в логічному викладі матеріалу, письмовий варіант роботи задовільний;

  • «незадовільно» (менше 60 балів) виставляється у випадку, якщо студент виконав письмовий варіант КПІЗ на задовільному рівні, але не знає змісту своєї роботи.

У випадку отримання на захисті незадовільної оцінки студент доопрацьовує КПІЗ і належно готується до повторного захисту.
Завдання для виконання

комплексного практичного індивідуального завдання
Завдання 1.
Для характеристики економічного стану України та суспільної ролі фінансів доцільно проаналізувати динаміку основних макроекономічних показників, оцінити зміну їх абсолютного розміру, виявити можливі причини змін і запропонувати шляхи покращення поточної ситуації чи резерви збільшення окремих показників.

Випуск товарів і послуг відображає результат виробничої діяльності інституційних одиниць-резидентів у звітному періоді.

Проміжне споживання – це витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб.

Валова додана вартість (ВДВ) – це різниця між випуском товарів і послуг в основних цінах та проміжним споживанням; містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – показник, що характеризує кінцевий результат виробничої діяльності виробників-резидентів протягом звітного періоду. Визначається як сума валових доданих вартостей, що створюються в результаті економічної діяльності і податків на продукти за винятком субсидій на продукти.

Номінальний ВВП – це обсяг ВВП у поточних (фактичних) цінах.

Реальний ВВП – обсяг ВВП в цінах періоду, який прийнято за базу порівняння.


Індекс-дефлятор ВВП – співвідношення показника у фактичних цінах звітного періоду та постійних цінах. Визначається шляхом ділення індексу номінального ВВП на індекс реального ВВП.

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) характеризує зміни загального рівня цін і тарифів на товари, роботи і послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

Джерелами інформації для розв’язання завдання можуть бути:


  • офіційний сайт Верховної Ради України - www.zakon.rada.gov.ua

  • офіційний сайт Державного комітету статистики України – www.ukrstat.gov.ua

  • офіційний сайт Міністерства фінансів України – www.minfin.gov.ua

  • офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua.

  • офіційний сайт Бюджетного комітету Верховної Ради України – www.budget.rada.gov.ua.

  • журнал – Бюлетень НБУ за 2011 р., розділ – Статистичні матеріали. Основні показники економічного розвитку.


Виконання завдання доцільно подати в таблиці 1 наведеної форми, в яку слід занести реальні показники макроекономічного розвитку України з 2006-2010 рр. і розраховані згідно завдань.

1. Проаналізуйте обсяги випуску товарів і послуг інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Поясніть, результатом якої із стадій суспільного відтворення є випуск товарів і послуг. Вкажіть на якій із стадій суспільного відтворення роль фінансів як економічної категорії є найвагомішою і чому.


2. Проаналізуйте обсяги проміжного споживання інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Поясніть як і на якій стадії суспільного відтворення використовується показник проміжного споживання при визначенні ВВП?

3. Розрахуйте показник Валової доданої вартості (ВДВ) за 2006-2010рр., оцініть динаміку даного показника на основі визначення темпів росту і темпів приросту та абсолютного відхилення. Поясніть, на якому з етапів реалізації розподільчої функції фінансів використовується показник ВДВ і що формується в результаті цього етапу? З якою метою використовується показник ВДВ у Системі національних рахунків України?

4. Проаналізуйте обсяги Валового внутрішнього продукту (ВВП) у фактичних цінах (номінальний показник ВВП) в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення; оцініть показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Вкажіть, якими методами можна розрахувати показник ВВП на стадіях суспільного відтворення (виробництво, розподіл, споживання). Що характеризують показники динаміки ВВП в країні? Поясніть, в практичній реалізації якої з функцій фінансів використовується показник ВВП і як саме. На які складові можна розкласти показник ВВП і яке їх призначення?

5. Проаналізуйте показник Валового регіонального продукту (ВРП) для Тернопільської області за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення; оцініть показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Визначте частку ВРП Тернопільської області у ВВП України у досліджуваному періоді. Поясніть, що характеризує показник ВРП, з чого він складається; вкажіть який метод розрахунку покладений в основу його визначення?

6. Оцініть динаміку індекса-дефлятора ВВП в Україні за 2006-2010рр. З якою метою використовується даний показник?

7.Проаналізуйте обсяги реалізованої промислової продукції інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Оцініть значення досліджуваного показника у формуванні ВВП.


8. Проаналізуйте обсяги продукції сільського господарства інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника.

Поясніть, чи використовується даний показник при обчисленні ВВП?

9.Проаналізуйте обсяги інвестицій в основний капітал інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Вкажіть, які фактори впливають на зміну даного показника?

10.Проаналізуйте загальний обсяг роздрібного товарообороту інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення і показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Вкажіть на якій стадії суспільного відтворення формується досліджуваний показник?

11.Проаналізуйте зміни індекса споживчих цін в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення даного показника. Поясніть, що характеризує індекс споживчих цін і який його вплив на обсяги ВВП? Чітко означте спільні та відмінні риси між такими економічними категоріями, як ціна та фінанси.

12.Проаналізуйте обсяги експорту товарів і послуг інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника і його частку у ВВП. Чи використовується показник експорту товарів і послуг для визначення обсягу ВВП? Якщо так, то в якому саме методі обчислення ВВП?

13.Проаналізуйте обсяги імпорту товарів і послуг інституційних одиниць-резидентів в Україні за 2006-2010рр. Розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника і його частку у ВВП. Чи використовується показник імпорту товарів і послуг для визначення обсягу ВВП? Якщо так, то в якому саме методі обчислення ВВП?

14.Проаналізуйте обсяги офіційних резервних активів України на кінець року за 2006-2010рр. розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Чи пов’язані між собою фінансові резерви і фінансові ресурси держави? В який формі створюються фінансові резерви в Україні та з якою метою використовуються?


15.Використовуючи інформацію про обсяги ВВП та чисельність населення розрахуйте показник ВВП на душу населення в Україні у 2006-2010рр. Оцініть динаміку усіх показників (темпи росту і приросту). Порівняйте одержаний показник з аналогічним показником розвинутих країн світу. Запропонуйте можливі шляхи нарощення обсягів ВВП на душу населення. На якому етапі механізму дії розподільчої функції фінансів визначають даний показник?

16.Використовуючи дані щодо видатків загального фонду Державного бюджету України обчисліть необхідний обсяг резервного фонду бюджету за 2006-2010рр. Оцініть зміну (абсолютне відхилення) і динаміку показників (темпи росту і приросту). Вкажіть, які особливості фінансових резервів як різновиду фінансових ресурсів? З якою метою формується Резервний фонд бюджету та на які цілі використовується? Хто має право приймати рішення про виділення коштів Резервного фонду бюджету?

17.Проаналізуйте розміри номінальної заробітної плати працівників в Україні за 2006-2010рр.; розрахуйте абсолютне відхилення, показники динаміки (темпи росту та приросту) даного показника. Поясніть спільні та відмінні риси таких економічних категорій, як фінанси і заробітна плата. З’ясуйте, чи пов’язані між собою такі показники, як заробітна плата і ВВП.


следующая страница >>