vchilka.in.ua 1

Вимоги до оформлення конкурсної роботи:

Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль - 14, аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм), до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. На Конкурс можуть бути представлені переоформлені курсові чи дипломні роботи студентів.
Конкурсна робота повинна мати титульний аркуш, анотацію, зміст, вступ, результати і аналіз наукових досліджень, висновки, список посилань.

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, в конкурсних роботах, а також в інших документах, замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).
На титульному аркуші роботи розміщуються назва роботи та шифр роботи. До кожної наукової роботи Конкурсу додається анотація наукової роботи під тим самим шифром. Анотація розміщується в зброшурованій роботі після титульного аркушу.
В анотації наукової роботи, яка має бути лаконічною та відображати основний зміст роботи, зазначаються актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження; загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо). У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.
В анотації при необхідності можна вказати ступінь використання-впровадження результатів роботи (фахова стаття, стаття в визнаному науковому журналі, патент на винахід, акт використання/впровадження результатів) без персоніфікації автора та посилань.

До кожної наукової роботи Конкурсу в окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром додаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи, при необхідності – довідки, акти використання-впровадження результатів роботи, оригінали/відтиски статей і патентів на винаходи та інші документи, які підтверджують науковий рівень і практичне значення роботи.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.
Усі документи мають бути підписані та завірені в установленому порядку.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Положення, робота до участі в Конкурсі не допускається. Наукові роботи, прийняті Оргкомітетом Конкурсу, не повертаються.