vchilka.in.ua 1

Лабораторна робота 2.3


Робота з програмою «Провідник»

Мета: Засвоїти навички роботи з програмою «Провідник».

Обладнання: Програма «Провідник».
Теоретичні відомості

Програму «Провідник» призначено для спрощення виконання операцій з інформаційними об’єктами (створення папок і ярликів, переміщення та копіювання об’єктів, видалення та перейменування папок та інше). Для запуску програми необхідно відкрити головне меню і вибрати Програми – Провідник. Або відкрити папку «Мій комп’ютер» і в ній двічі клацнути правою клавішею миші на значку любої папки. На робочому столі з’явиться головне вікно цієї програми.



Рис 5.2. вікно програми "Провідник"


 1. – ліва панель (панель ресурсів комп’ютера);

 2. – права панель (панель вмісту вибраної шапки);

Вікно програми "Провідник" складається з двох частин: лівої (панель ресурсів комп’ютера) і правої (панель вмісту вибраної папки).

На лівій панелі вікна показано тільки дерево каталогів (папок) і може відображатися вміст папок робочого столу, дисків, папок, розміщених на них. Найменший елемент відображення – папка. Інші типи елементів – документи , програми, ярлики – відображаються тільки на правій панелі.

На найвищому рівні у панелі ресурсів розміщується робочій стіл, оскільки з нього є доступ до інших ресурсів: «Мій комп’ютер», «Мережне оточення» і «Кошик». Таким чином, ці три компоненти знаходяться на одному рівні ієрархії.

Якщо з нижньої частини значка якогось об’єкта виходить вертикальна штрихова лінія, то всі значки, з’єднані з нею горизонтальними лініями, є елементами цього об’єкта. Наприклад, диски з елементами папки «Мій комп’ютер».

Ліворуч від значка об’єкта у прямокутній рамці може бути знак „+” або „ – ”. при клацанні мишею на значкові „+” розгортається вузол, показуючи, які гілки виходять із нього (наприклад, які папки є на диску С:). При цьому знак „+” замінюється знаком „ – ”. при клацанні мишею по значкові „ – ” відбувається зворотний процес – вузол згортається (гілки вилучаються).


Якщо розгорнуто багато вузлів, то для перегляду довгої деревоподібної структури можна скористатися вертикальною лінійкою прокручування.

Для того , щоб викликати довідку по операційній системі Windows потрібно натиснути в меню пункт „Справка”, а потім вибрати „Вызов справки”. Щоб відмінити якусь дію потрібно натиснути в меню пункт «Правка», а потім вибрати пункт „Отменить”.

Переміщення по дереву у панелі ресурсів не змінює вміст правої панелі, що є звичайним вікном папки. Для зміни вмісту тут досить клацнути мишею на значку папки, яка цікавить, у панелі ресурсів.

Таке переміщення по дереву для вибору об’єктів відбувається швидше, ніж послідовне відкривання вкладених папок.

Перед виконанням операції на правій панелі має бути видимим початковий об’єкт, а на лівій – місце призначення( папка, диск або робочий стіл).

Копіювання об’єкта виконують таким чином:


 • на правій панелі вибрати об’єкт, який потрібно копіювати (клацнути по значку вказівкою миші);

 • натиснути клавішу і, не відпускаючи її, сумістити вказівку миші з піктограмою вибраного об’єкта та натиснути ліву клавішу миші;

 • не відпускаючи ліву кнопку миші, а також клавішу , перетягнути копію піктограми ( з іменем) вибраного об’єкта на ліву панель і сумістити її з піктограмою папки, де знаходиться місце призначення (при цьому папка виділиться зафарбованим прямокутником (її назва), та відпустити ліву клавішу миші, а вже потім після цього відпустити клавішу ;

 • відкрити папку і перевірити , чи знаходиться об’єкт на новому місці.

Якщо проходить операція переміщення, то замість клавіші необхідно натиснути і отримувати клавішу .

Особливості виконання операцій копіювання і переміщення:
 • якщо операція з об’єктами проводиться в межах одного і того самого диска, то в разі переміщення кнопку можна не натискати;


 • якщо проводиться копіювання об’єктів з диска на диск (папки розміщені на різних дисках), то можна не натискувати клавішу ;

 • якщо при перетягуванні значків об’єктів утримувати не ліву, а праву кнопку миші, то після її відпускання на місці призначення з’являється контекстне меню, яке надає вибір – копіювати чи перемістити (в цьому випадку не потрібно утримувати клавішу чи ).

 • Для відміни кількох останніх операцій (якщо вони проведені помилково) потрібно скористатися командою Отменить копіювання (переміщення0 меню правка або натиснути клавіші (знак „+” означає, що спочатку потрібно натиснути , а потім, не відпускаючи її, натиснути ).

Крім того можна клацнути правою клавішею миші на об’єкті, який копіюється (переміщується), вибрати в контекстному меню, що з’явиться при цьому пункт „Копировать” (або „Вырезать” при переміщенні), клацнути правою клавішею по папці, в яку копіюється (переміщується) об’єкт, вибрати в контекстному меню, що з’явилося пункт „Вставить”.

Допускається виконання операції копіювання і переміщення всередині одного вікна, якщо місцем призначення є папка або диск, у тому числі гнучкий.

Допускається виконання операцій з групами об’єктів. Для цього їх необхідно вибрати (відмітити). Щоб відмітити групу файлів розташованих в довільному порядку, необхідно клацнути по їх значкам, утримуючи клавішу , а якщо вони розміщені один за одним, - клавішу (клацнути на першому та останньому).

Інші розглянуті в попередній лабораторній роботі, операції в програмі "Провідник" виконуються аналогічно.
Практичні завдання.
Завдання № 1.


 1. Викличте програму "Провідник".

 2. Прогляньте властивості диска С.

 3. Відкрийте папку „Мои документы”.

 4. Створіть в папці „Мои документы” три папки “Ele”, “Alter”, “Kelt”.

 5. Копіюйте папку “Alter” в папку “Ele”.

 6. Перемістіть папку “Kelt” в папку “Ele”.


 7. Перейменуйте папку “Ele”, надавши їй назву “Oner”.

 8. Прогляньте властивості папки “Oner”

 9. Створіть в папці “Kelt” папку “Anter”.

 10. Знищіть папки “Ele”, “Alter”, “Oner”, “Kelt”, “Anter”.


Завдання № 2.

 1. В папці „мои документі” створіть чотири папки „Wepl”, „Dewis”, „Conert”, „Dogers”.

 2. В папці „Dogers” створіть текстовий файл „Textfile” з допомогою програми Блокнот, написавши в цьому файлі довільне речення.

 3. Прогляньте властивості папки „Dogers”.

 4. Знайдіть файл „Formtext.txt”.

 5. На робочому столі створіть ярлик для файлу „Formtext.txt”.

 6. Копіюйте папку Wepl у папку Dogers.

 7. Перейменуйте папку Conert , надавши їй назви Conerty.

 8. Перемістіть папку Conert в папку Dogers.

 9. Прогляньте властивості папки Dogers.

 10. Знищіть папку Dogers разом з тим , що в ній міститься.


Завдання № 3.

 1. В папці „Mои документы”в програмі "Провідник" створіть 5 папок „Absorted”, „Bestion”, „Cedric”, „Dores” i „Edwandi”.

 2. Копіюйте папки Dores i Edwandi в папку Cedric.

 3. Прогляньте властивості папки Cedric.

 4. Знайдіть файл Bermition.txt.

 5. Створіть для файлу Bermition.txt ярлик на робочому столі.

 6. Копіюйте файл Bermition.txt в папку Bestion.

 7. Відкрийте папку Bestion, змініть назву файлу Kопия Bermition.txt на назву Bermition2.txt.

 8. Відкрийте файл Bermition2.txt дописавши в нього довільний текст.

 9. Прогляньте властивості папки Bestion і файлу Bermition2.txt.

 10. Знищіть папки „Absorted”, „Bestion”, „Cedric”, „Dores” i „Edwandi”

та відновіть папки „Dores” i „Edwandi” з Kорзины.

Л І Т Е Р А Т У Р А
 1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 3-тє вид. / В. А. Баженов та ін. – К.: Каравела, 2011. – 592 с.


 2. Литвин І. І. Інформатика: теоретичні основи і практикум. Підручник / Литвин І. І., Конончук О. М., Дещинський Ю. Л. – Львів: ‘Новий світ – 2000”, 2004. – 304 с.

 3. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. / Дибкова Л. М. – К.: Академвидав, 2011. – 415 с.

 4. Тхір І. Л. Посібник користувача ПК : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ігор Тхір, Володимир Калушка, Андрій Юзьків. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 1023 с.

 5. Зарецька І. Т. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Зарецька І. Т., Гуржій А. М., Соколов О. Ю. – К.: Форум, 2004. – Ч. 1. – 392 с.