vchilka.in.ua 1 2 ... 24 25


С.Г.Авдєєв, Т.І.Бабюк, П.В.Гель, О.С. Камінський

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ФІЗИКИ

Частина 3


(ядерна фізика, статистична фізика і термодинаміка,

фізика твердого тіла)

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

С.Г.Авдєєв, Т.І.Бабюк, П.В.Гель, О.С. Камінський

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ФІЗИКИ


Частина 3


(ядерна фізика, статистична фізика і термодинаміка,

фізика твердого тіла)

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як лабораторний практикум для студентів університету. Протокол №8 від 2 березня 2006 року.
Вінниця ВНТУ 2006

УДК 53 (075)


А 75Рецензенти:П.М. Зузяк, доктор фізико-математичних наук, професор

В.Г. Дзісь
, кандидат технічних наук, доцент

І.О. Сівак, доктор технічних наук, професор

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України
Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І., П.В.Гель, О.С. Камінський

А75 Лабораторний практикум з фізики, ч.3 (ядерна фізика, статистична фізика і термодинаміка, фізика твердого тіла). Лабораторний практикум. Видання третє, перероблене і доповнене. – Вінниця: ВНТУ, 2006. - 122с.


Посібник складено відповідно до діючої програми з курсу фізики для технічних вузів і пропонується студентам всіх форм навчання.
УДК 53 (075)

© С.Г. Авдєєв, Т.І. Бабюк, П.В. Гель, О.С. Камінський, 2006

ЗМІСТ

Розділ перший. ФІЗИКА АТОМА ТА ЯДРА ....…...................................

5


Лабораторна робота № 6.1 Визначити втрати енергії частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі ………………….................................


5

Лабораторна робота № 6.2 Визначення активності випромі-нювання ……....................................................................................................


11

Лабораторна робота № 6.3 Визначення лінійного коефіцієнта осла-блення і енергії гама-квантів у свинці для ..............................................


17

Лабораторна робота № 6.4 Вивчення іонізуючого випромінювання фотоемульсійним методом ..................................................................................


24

Лабораторна робота № 6.5 Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона .............................................................................................


28

Розділ другий. ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА ТЕРМОДИНАМІКИ ......................................................................................


34

Лабораторна робота № 7.1 Визначення відношення теплоємностей газу методом Клеймана Дезорма ............................................................................34

Лабораторна робота № 7.2 Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря ............................


39

Лабораторна робота № 7.3 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса ...............................................................................................


43

Лабораторна робота № 7.4 Визначення коефіцієнта теплопровідності металів ...............................................................................................................


47

Лабораторна робота № 7.5 Дослідження критичних явищ в системі рідина-пара ........................................................................................................


51

Лабораторна робота № 7.6 Вивчення зміни ентропії при нагріванні і плавленні свинцю ............................................................................................


57

Лабораторна робота № 7.7 Вивчення розподілу Максвела за швидкостями фотоелектронів .....................................................................................


63

Лабораторна робота № 7.8 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин .............................................................................................................69

Розділ третій. ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА ................................................

74

Лабораторна робота № 8.1 Дослідження температурної залежності електропровідності напівпровідників і визначення енергії активації .........


74

Лабораторна робота № 8.2 Дослідження ефекту Холла в напів-провідниках .......................................................................................................


82

Лабораторна робота № 8.3 Вивчення фотоелектричних явищ в напівпровідниках та характеристик напівпровідникового фотоелемента ....


88

Лабораторна робота № 8.4 Вивчення фізичних властивостей
p-n-переходу в напівпровідниковому діоді ...................................................


92

Лабораторна робота № 8.5 Принцип роботи та вольт-амперна характеристика тунельного діода ...............................................................................


99

Лабораторна робота № 8.6 Вивчення принципу роботи та зняття характеристик біполярного транзистора .................................................................


105

Лабораторна робота № 8.7 Дослідження зміни провідності напів-провідникових діодів залежно від температури ...........................................111

Лабораторна робота № 8.8 Якісний рентгеноспектральний аналіз...........

113

Найважливіші фізичні сталі ........................................................................

119

Література .......................................................................................................

121
следующая страница >>