vchilka.in.ua 1 2 ... 24 25


Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка


КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ


Методика

виховної роботи

в дитячих оздоровчих таборах
Навчально-методичний посібник

КІРОВОГРАД – 2006
ББК 74. 22 (4УКР) 038

Д – 79Дубінка М.М. Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах. – Кіровоград: , 2006. – 153 с.
Рецензенти: д.п.н., професор, завідуючий кафедрою педагогіки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка В.В.Радул;

к.п.н., доцент кафедри педагогіки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Н.С.Савченко.
У навчально-методичному посібнику розкриваються особливості, зміст, форми та методи роботи в дитячому оздоровчому закладі в період літнього відпочинку школярів.

Для методистів вищих навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, педагогічних працівників дитячих оздоровчих таборів. Може бути використаний студентами педагогічних навчальних закладів.
Друкується за рішенням методичної ради

Кіровоградського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

(Протокол № 20 від «17» травня 2006 року)

© М.М.Дубінка, 2006

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Основною особливістю функціонування сучасної школи є те, що система народної освіти повинна відповідати новим соціально-економічним умовам незалежної держави України.

У нових умовах розвитку суспільства молода людина повинна виховуватися, перш за все, як представник свого народу, носій української національної культури. У зв’язку з цим на Україні розгорнулися творчі пошуки, мета яких – розробка концепції національної школи, національної системи виховання, піднесення навчання і виховання молоді на якісно новий рівень.


У цьому напрямку важливим етапом у становленні та розвитку особистості школяра є його залученість до різноманітних видів роботи через організацію тимчасового дитячого колективу та його діяльність у літній період. Саме тому серед різноманітних форм підготовки студентів до виховної роботи в школі чільне місце займає педагогічна практика в дитячих оздоровчих таборах. Це перші самостійні кроки в житті майбутнього вчителя. Вони вимагають мобілізації всіх отриманих у вищому педагогічному навчальному закладі психолого-педагогічних знань, умінь та навичок, особистої високої відповідальності та особливої добросовісності. Ось чому підготовка до такого виду практики повинна носити системний характер.

Елементами системи підготовки майбутніх учителів до роботи з дітьми в літній період є:


 • теоретична підготовка (настановча лекція та семінарські заняття);

 • практична підготовка (сюжетно-рольові ігри, нетрадиційні форми виховного впливу, проведення триденного інструктивно-методичного збору);

 • чітко продуманий зміст літньої практики та оперативне керівництво нею;

 • своєчасний та глибокий аналіз узагальнених результатів літньої педагогічної практики.

Стало традицією під час літніх канікул організовувати відпочинок школярів у таборах різного виду. Дитячий оздоровчий заклад (комплекс, центр, табір, містечко) – це позашкільний заклад для учнів віком від 6 (7) до 14 (15) років, з певною структурою і методами роботи, метою діяльності якого є «реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб» («Типове положення про дитячий оздоровчий заклад»). Такі заклади мають широкі можливості для організації відпочинку дітей, що дозволить найбільш вдало об’єднати оздоровчу і виховну роботу школярів у літній період. Серед конкретних програм про діяльність педагогів-організаторів, вожатих, вихователів – усіх, хто працює з дітьми влітку, треба відзначити: «Державну програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року», «Типове положення про дитячий оздоровчий заклад», «Положення про дитячий оздоровчий табір з денним перебуванням», «Програму федерацій дитячих організацій України «Я – Родина – Батьківщина», «Програма та статут спілки піонерських організацій України» та ін.


Основна мета спецсемінару «Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах» – підвищити теоретичний та практичний рівень знань та умінь студентів з питань теорії та практики виховання, познайомити з завданнями, змістом, формами і методами роботи в оздоровчих таборах, викликати зацікавленість та бажання працювати з дитячим колективом.

Програмою спецсемінару передбачено:


 • ознайомлення з основними документами про організацію роботи в оздоровчих таборах;

 • опрацювання сучасних виховних технологій та концепцій педагогіки виховання у взаємодії «учитель-вихователь – вихованець»;

 • вивчення сучасної методичної літератури та періодичних видань з проблем теорії та методики виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах, передового досвіду роботи вихователів і вожатих;

 • вивчення програми загальних напрямків діяльності Спілки піонерських організацій України, Пласту та інших дитячих організацій.

У розробленій програмі спецсемінару передбачено оволодіння студентами системою знань і умінь, які необхідні для виконання функції загонового вожатого.

Програма, яка пропонується студентам для роботи, надає їм можливості для творчості, прояву ініціативи та самостійності. Під час проведення практичних занять використовуються різноманітні форми: колективно творчі справи /КТС/, рольові ігри, конкурси, презентації тощо. Важливість їх полягає в тому, що всі студенти прагнуть взяти активну участь у розробці того чи іншого проекту, знайти оптимальне розв’язання поставленого завдання.

На кожному занятті виділяється час для розгляду окресленого практичного завдання (до 50 хв.) і підведення підсумків /5-7 хв./. При цьому необхідно звернути увагу студентів на вибір теми, її важливість і актуальність, уміння правильно поставити мету і завдання; зв’язок матеріалу з конкретними справами загону, табору, життям району, міста, держави; уміння використовувати різні прийоми, форми і методи активізації уваги дітей, залучення їх до роботи, підтримку їх інтересів протягом заходу.


Підготовка до літньої педагогічної практики проводиться згідно з програмою, розрахованою, як правило, на 16 годин семінарів. Результатом цієї роботи (крім оволодіння теоретичною базою та певними практичними уміннями та навичками) є збір матеріалу у «Зошит вожатого» – своєрідної педагогічної скриньки. На першому занятті кожному студенту дається завдання:


 1. Вести «Зошит вожатого», в якому буде зібрано весь методичний та практичний матеріал, що необхідний для роботи протягом зміни в таборі, та виокремлено основні положення, на основі яких будуть реалізовуватися провідні завдання для роботи в дитячому оздоровчому таборі.

 2. У «Зошит вожатого» входять такі розділи:

 • документи та матеріали про дитячий оздоровчий табір та виховну роботу з учнями влітку;

 • обов’язки вожатого;

 • поради вожатому;

 • орієнтовний план роботи вожатого і загону на зміну (план-сітка);

 • конспекти заходів (сценарії) та інші матеріали колективної, групової та індивідуальної роботи з дітьми в таборі.

Що стосується останнього пункту, то ми рекомендуємо, щоб методичні матеріали були розподілені за такими напрямками: колективно-творчі справи (КТС); пізнавальні ігри; рухливі ігри; назви загонів, девізів, примовки; пісні про літо, табір тощо; конкурси та змагання; кросворди, ребуси та головоломки; загадки, приказки, прислів’я; лічилки, «кричалки» та жарти; різноманітні тести.

Обов’язковим є підведення підсумків літньої педагогічної практики, які проводяться на всіх факультетах у вересні місяці.

Основною формою підведення підсумків практики є залік. Результати роботи студентів у літній період можуть бути представлені у формі концерту «Таланти літа» чи конкурсу педагогічної майстерності, а також через фотовиставку. Індивідуальна звітність студента включає:
 1. направлення, що видане завідувачем педагогічної практики університету, з характеристикою роботи студента-практиканта та орієнтовною оцінкою його роботи, завіреною печаткою закладу й підписану директором табору та старшим методистом (зразок направлення (1-ї та 2-ї сторінок) дивись у ДОДАТКУ 5);


 2. план-сітку загону, виконану на ватмані та завірену печаткою та підписом директора табору чи старшого методиста;

 3. конспект залікового виховного заходу, справи, де зазначається: табір; загін, вік учасників; назва, мета та завдання заходу; форма проведення (збір, пізнавальна гра, вікторина, ...); місце дії; короткий план проведення; попередня підготовка справи вожатим; підготовка справи власне вихованцями (школярами); необхідне обладнання (технічні, наочні засоби); необхідне оформлення (плакати, стіннівки, стенди); його повний зміст; джерела, що були використані при підготовці конспекту заходу. Сам конспект завіряється старшим методистом (старшим вожатим), скріплюється печаткою закладу з обов’язковою оцінкою результатів його проведення; (приклад оформлення титульної сторінки конспекту заходу дивись у ДОДАТКУ 10).

 4. «Щоденник вожатого» чи «Щоденник психолого-педагогічних спостережень» (приклад оформлення титульної сторінки «Щоденника вожатого» дивись у ДОДАТКУ 9), який, як правило, має такі розділи:

 • назва, девіз, примовка та пісня загону, його емблема;

 • мета виховної роботи на зміну;

 • список дітей з певними вихідними даними. Орієнтовна схема: номер по порядку; прізвище, ім’я, по батькові школяра; школа і клас; рік і день народження; домашня адреса; додаткова інформація (чи вперше в таборі; коло інтересів; особливості здоров’я) тощо; відомості про батьків (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи і, по можливості, телефон);

 • робоча модель плану-сітки загону;

 • путівка кожного дня з його самоаналізом;

 • характеристика на учня;

 • характеристика на колектив.

Необхідно також відзначити, що по завершенні спецсемінару «Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах» кожен студент зобов’язаний пройти розподіл на педагогічну практику, яка починається, як правило, у липні-серпні, після складання літньої заліково-екзаменаційної сесії. Результатом розподілу є отримання у завідуючого педагогічною практикою університету направлення на практику. Цей процес може здійснюватись за двома напрямками: 1) за наявними місцями університету (згідно діючих «Договорів» з дитячими оздоровчими закладами – це, як правило, «морські табори» («Жемчужный берег» смт. Гурзуф (АР Крим), «Алые паруса» м. Євпаторія (АР Крим), «Морячок» м. Феодосія (АР Крим), «Днепр-Ивушка» (Херсонська область, Генічеський район та інші), а також табори обласного підпорядкування, наприклад «Хвиля» м. Світловодськ); 2) за особистісним клопотанням керівника закладу (директора), яке студент має надати керівнику практики університету (зразок клопотання дивись у ДОДАТКУ 3). Якщо ж згідно діючого «Договору» між дитячим оздоровчим табором та університетом, студент направляється на педагогічну практику на І-у зміну (червень місяць), йому необхідно достроково скласти сесію (зразок написання заяви на дострокове складання дивись у ДОДАТКУ 4). За умови успішного складання сесії студент має право бути направленим до дитячого оздоровчого табору для безпосередньої реалізації завдань педагогічної практики у ролі вожатого (вихователя), рідше у ролі інструктора з фізичної культури.


Отже, запропонований спецсемінар спрямований:


   • допомогти студентам, педагогам-організаторам, вихователям збагатитися знаннями, вміннями щодо організації дозвілля школярів в умовах діяльності літнього оздоровчого закладу;

   • налагодження тісного взаєморозуміння між вихователями та вихованцями, а також між адміністрацією, обслуговуючим персоналом та вожатими;

   • при спільній творчій праці допомогти виявити й реалізувати здібності дітей, при цьому розвивати власну педагогічну майстерність.


Навчально-тематичний план спецсемінару

п/п

Розділи курсу

Семестр

Кількість годин


Лекції

Семінари

Консультації

Залік

Самостійна робота

1.
Спецсемінар «Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах»

VI162

11следующая страница >>