vchilka.in.ua 1

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція


"Сучасний менеджмент і економічний розвиток"
Приймаються матеріали до участі в Міжнародній науково-практичній конференції з поточною тематикою «Концепція соціальної відповідальності бізнесу». Кінцевий термін подання – до 31 серпня 2013 р. включно.

Секції:

1. Еволюція теорії менеджменту.

2. Управління організаціями в сучасних економічних умовах.

3. Концепція корпоративної соціальної відповідальності.

4. Взаємозв’язок концепцій менеджменту та концепції соціальної відповідальності бізнесу.

5. Прикладні аспекти реалізації концепції соціальної відповідальності бізнесу.
Надіслані матеріали будуть розміщенні на форумі конференції та відкриті для обговорення до 31 серпня 2013 року включно.
Видання матеріалів конференції

Усі статті публікуються на офіційному сайті конференції - me.fem.sumdu.edu.ua. Двічі на рік випускається електронний збірник матеріалів конференції.

Для участі в конференції необхідно надіслати:

1) відомості про автора (за вказаною формою);

2) електронний варіант статті та відомостей про автора (ім’я файлу повинно відповідати прізвищу автора);

3) копію квитанції про сплату оргвнеску.
на електронну адресу: me.sumdu@gmail.com

або на поштову адресу:

СумДУ, кафедра управління (примітка – "Сучасний менеджмент і економічний розвиток"), вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Україна, 40007.
Матеріали для участі в конференції приймаються постійно.
Організаційний внесок за участь у конференції становить 50 грн (включає розміщення статті на сайті та в електронному збірнику матеріалів конференції, сертифікат за участь у конференції). Для докторів економічних наук та іноземних учасників участь безкоштовна (вартість пересилки сертифікату – за кошти учасників) за умови одноосібного авторства.

Організаційний внесок необхідно сплатити за наступними реквізитами:


Сумський державний університет

р/р № 31257272210032 ГУДКУ в Сумській області

МФО 837013 Код 05408289

призначення платежу: * 25010100 за конференцію "Сучасний менеджмент і економічний розвиток".

* * *

Правила подання та оформлення матеріалів
1. До публікації приймаються наукові праці обсягом від 1 повної сторінки, які не друкувалися раніше.
2. Текст статті повинен бути підготовлений у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Інтервал – полуторний, перший рядок кожного абзацу – відступ 10 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт – Times New Roman 12. Всі нетекстові об’єкти (малюнки, таблиці) створюються вбудованими засобами Word. Формули – за допомогою редактора Equation.
3. Рукопис повинен бути оформлений із дотриманням вищезазначених вимог і ретельно перевірений. Матеріали, що оформлені без дотримання вимог, не публікуються.
Відомості надаються окремо для кожного з авторів.
* * *

Приклад оформлення статей
УДК 005.1 (шрифт №12, великі літери, вирівнювання по лівому краю, номер УДК визначається окремо для кожної статті)

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ (Назва статті(TNR шрифт №12, великі літери, напівжирні, вирівнювання по центру)

М.М. Петрушенко, к.е.н.

Сумський державний університет
(Ініціали, прізвище, науковий ступінь (TNR шрифт №12, курсив, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)

(Місце роботи, навчання (TNR шрифт №12, курсив, вирівнювання по лівому краю)

У статті проведено аналіз складових сучасної концепції менеджменту у контексті еволюційних, організаційно-економічних і соціально-психологічних поглядів на теоретичні проблеми управління...(Анотація (TNR шрифт №10, курсив, вирівнювання по ширині, до 50 слів)


Із початку формування майже століття тому та протягом подальшого розвитку науки управління постійно актуальним залишається питання, що саме включає в себе менеджмент як у концептуальному, так і в науково-практичному плані… (Текст статті (TNR шрифт №12, звичайний, вирівнювання по ширині, абзац 10 мм)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (TNR шрифт №12, великі літери, напівжирні, вирівнювання по лівому краю)

1. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с.

2. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред.. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 2009. (Список літератури (TNR шрифт №10, звичайний, вирівнювання по ширині, абзац – 10 мм)