vchilka.in.ua 1 2 3 ... 5 6
  • так


  • + ні

Питання 61

Станом на яке число складаються звіти за формами №6а-зем та №6б-зем?

- 1 липня

- 1 червня

+ 1 січня

- 15 лютого

- 1 серпня

Питання 62

Землі, як систематично обробляють і використовують під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари, площі парників і теплиць – це:

+ рілля;

сінокоси;

пасовища;

багаторічні насадження.

Питання 63

Землі, які раніше орали, а згодом більше року, починаючи з осені, не використовували для засіву сільськогосподарських культур і не готують під пар – це:

багаторічні насадження;

рілля;

+ перелоги;

сінокоси.

Питання 64

Землі, які використовуються під штучно створеними деревними, чагарниковими або трав'янистими багаторічними насадженнями, призначеними для отримання врожаю плодово-ягідних, технічних, лікарських культур, а також для декоративного оформлення територій – це:

+ багаторічні насадження;

рілля;

перелоги;

сінокоси.

Питання 65

Сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для сінокосіння, до яких потрібно включати рівномірно вкриті деревною та чагарниковою рослинністю на площі до 20% ділянки – це:

багаторічні насадження;

рілля;

перелоги;

+ сінокоси.

Питання 66

Сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби; рівномірно вкриті деревною та чагарниковою рослинністю на площі до 20 % ділянки – це:

рілля;

сінокоси;

+ пасовища;

багаторічні насадження.

Питання 67

Землі зайняті тваринницькими фермами, тракторними станами, літніми таборами та іншими будівлями й дворами на сільськогосподарських землях, а також на сільськогосподарських угіддях на землях інших категорій – це:


+ землі під господарськими будівлями і дворами;

землі під господарськими шляхами і прогонами;

землі тимчасової консервації.

Питання 68

Землі зайняті господарськими шляхами і прогонами на сільськогосподарських землях, а також на сільськогосподарських угіддях на землях інших категорій – це:

землі під господарськими будівлями і дворами;

+ землі під господарськими шляхами і прогонами;

землі тимчасової консервації.

Питання 69

Землі, які тимчасово виведені з обробітку з метою відновлення їх продуктивності та екологічного стану:

+ землі тимчасової консервації;

землі, які перебувають в стадії меліоративного будівництва та відновлення родючості;

забруднені сільськогосподарські угіддя.

Питання 70

Сільськогосподарські угіддя, в яких вміст фізичних, хімічних і біологічних компонентів негативно впливає на довкілля (забруднені в результаті техногенних аварій, впливу шкідливих виробництв тощо) – це:

землі тимчасової консервації;

землі, які перебувають в стадії меліоративного будівництва та відновлення родючості;

+ забруднені сільськогосподарські угіддя.

Питання 71

Лісові смуги, створені з метою захисту полів сівозмін, зрошувальної і осушувальної мережі від ерозії ґрунтів, засух та інших несприятливих впливів кліматичних факторів, а також стокорегулювальні та садозахисні лісосмуги – це:

+ полезачисні лісосмуги;

водоохоронні лісосмуги;

придорожні лісосмуги.

Питання 72

Землі, вкриті чагарниковою рослинністю (якщо висота їх від 50см до 1м і крона вкриває більше 20% площі ділянки) на сільськогосподарських угіддях, присадибних землях громадян – це:

сінокоси;

пасовища;

+ чагарники.

Питання 73

Ліси, що виконують переважно природоохоронні функції, а також ліси на територіях природно-заповідного фонду, ліси, що мають наукове або історичне значення (включаючи генетичні резервати), лісоплодові насадження, субальпійські деревні та чагарникові угруповання відносяться до:


ІІ групи лісів;

+ І групи лісів;

ІІІ групи лісів.

Питання 74

Ліси, не включені до лісів групи І, які поряд з екологічним мають також експлуатаційне значення належать до:

ІІ групи лісів;

+ І групи лісів;

ІІІ групи лісів.

Питання 75

Ліси та інші лісовкриті площі, переважною функцією яких є – окремо або в поєднанні – захист ґрунтів від ерозії; водозабори; регулювання стоку; очищення атмосферного повітря; захист від вітру та шуму і т. ін.; захист довкілля мешкання, охорона видів флори і фауни, захист кормової бази тваринного світу та інші види використання з біологічною метою – це:

ліси та інші лісовкриті площі з основною визнаною функцією використання для виробництва деревини;

ліси та інші лісовкриті площі з основною визнаною функцією використання для відпочинку;

+ ліси та інші лісовкриті площі з основною визнаною функцією використання для захисної, природоохоронної та біологічної мети.

Питання 76

Категорія, яка охоплює всі землі, зайняті об'єктами промисловості, забудовані житловими будинками, дорогами, шахтами, відкритими розробками та будь-якими іншими спорудами, створеними для здійснення різних видів людської діяльності, включаючи території для їх обслуговування – це:

сільськогосподарські землі;

+ забудовані землі;

відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом.

Питання 77

Землі під житловими будинками з прибудинковими територіями, господарськими будівлями і спорудами; земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, за винятком сільськогосподарських угідь; земельні ділянки під гуртожитками – це:

+ землі, під жиловою забудовою;

землі громадського призначення;

землі змішаного використання.

Питання 78

Землі, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами – торговими центрами, банками, автозаправними станціями, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами та будівлями органів управління ними належать до:


землі громадського призначення;

землі змішаного використання;

+ землі комерційного та іншого призначення.

Питання 79

Землі, які використовують для державного управління (включно – для оборонних потреб), освіти, охорони здоров'я, спорту та соціальної допомоги, колективних, громадських та особистих послуг, екстериторіальної діяльності – це:

+ землі громадського призначення;

землі змішаного використання;

землі комерційного та іншого призначення.

Питання 80

Землі, на яких провадяться головним чином промислові види діяльності, включно зі всіма допоміжними територіями, зокрема, під'їзні дороги та проїзди, очисні споруди, поля фільтрації цукрових заводів, стоянки, складські площадки, території закладів управління і т. ін. відносяться до:

сільськогосподарських земель;

відкритих заболочених земель;

+ забудованих земель.

Питання 81

Дані про кам'янисті місця слід включати до:

сухих відкритих земель з особливим рослинним покривом;

+ забудованих земель;

відкритих земель без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом.

Питання 82

Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності – це:

+ 6-зем;

6а-зем;

6б-зем;

2-зем.

Питання 83

Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями – це:

6-зем;

+ 6а-зем;

6б-зем;

2-зем.

Питання 84

Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі,землекористувачами та угіддями – це:

6-зем;

6а-зем;

+ 6б-зем;

2-зем.

Питання 85

Звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні – це:

6-зем;

6а-зем;

6б-зем;

+ 2-зем.

Питання 86

Звіт за формою 2-зем складають станом на:

1лютого і 1 серпня;

15 січня і 15 липня;

+ 1 січня і 1 липня.

Питання 1

Яка величина диференціального доходу якщо валова продукція становить 1000грн. а затрати 200 грн

1500

1000

+730

800

Питання 2

Загальна економічна оцінка земель передбачає визначення економічної ефективності

Землеробства та тваринництва

Вирощування окремих культур

+Землеробства загалом

Питання 3

Нормативна грошова оцінка індексується на коефіцієнт індексації (Кі) що розраховують виходячи з середньорічного індексу інфляції(І) за формулою:

+(І-10): 100

b. (І-20): 100

Кі( 1+10)

Кі(1+20)

(І-5): 10

Кі+20

Питання 4

Як визначити бал бонітету агрогрупи (Бвл) за глибиною гумусового горизонту. (Гл), вмістом гумусу (Г), вмістом фізичної глини (Фгл) та їх дольовим впливом на урожайність культур (Кд)?

Бвл=(ГКд1 + ГлКд2 + ФлгКд3) / (Кд1 х Кд2 х Кд3) / (Кд1 + Кд2 + Кд3)

Бвл=(ГКд1 + ГлКд2 + ФлгКд3)

Бвл=((Г х Гл х Флг) / (Ге+Гле+Фгле)) х Кд

Бвл=(Г/Ге + Гл/Гле + Флг/Фгле) х Кд

+Бвл=(ГКд1 х ГлКд2 х ФлгКд3) / (Кд1 х Кд2+Кд3)

Питання 5

Назвати показники загальної економічної оцінки земель.

Рентний дохід

Додатковий продукт

+Окупність затрат

+Диференціальний дохід

+Вартість валової продукції

Питання 6

На території України було проведено два тури в наступних роках:

1968 і 1973 рр.

1985 і 1999 рр.

+1980 і 1988рр

1976 і 1983 рр

Питання 7

Який показник часткової економічної оцінки земель характеризує продуктивність використання земель


+Урожайність

Диференціальний дохід

Валова продукція

Окупність затрат

Питання 8

Часткова економічна оцінка земель передбачає визначення економічної ефективності

+Вирощування окремих культур

Землеробства та тваринництва

Землеробства загалом

Питання 9

Який показник загальної економічної оцінки земель характеризує продуктивність використання земель

Урожайність

Окупність затрат

+Валова продукція

Диференціальний дохід

Питання 10

Який з показників загальної економічної оцінки може мати від’ємне значення

+Диференціальний дохід

Окупність затрат

Урожайність

Валова продукція

Питання 11

Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земель буває:

+Експертна.

Доходна.

+Нормативна

Ринкова

Питання 12

Яка величина показника окупності затрат, якщо валова продукція становить 800грн., а затрати 500грн.

800

500

+160

100

10

Питання 13

Що покладено в основу розрахунку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

+Рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель 1998 р.

Капіталізація чистого доходу.

Чистий дохід, який створюється при виробництві сільськогосподарських культур визначається за даними економічної оцінки земель.

Чистий дохід, який створюється при виробництві зернових культур.

Диференціальний дохід.

Питання 14

Який бал за урожайністю озимої пшениці агрогрупи 25а при урожайності 20,0 ц/га якщо ціна балу 0,5 ц/га

20

30

+40

50

60

Питання 16

«Загальносоюзна методика оцінки земель ( тимчасова)» прийнята Міністерством сільського господарства СРСР схвалено в:


1985

1980

1960

+1976

Питання 17

Бонітування ґрунтів – це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх природними ознаками, які корелюють із

+урожайністю основних сільськогосподарських культур

Величиною затрат

Окупністю затрат

Питання 18

Співставте показники часткової економічної оцінки та їх одиниці виміру

Урожайність ц/га

Диференціальний дохід крб./га

Окупність затрат крб./100крб

Питання 19

Які існують способи визначення середньої урожайності культур за групами ґрунтів у практиці земельно-оціночних робіт?

+Спосіб опитування.

Спосіб дослідження.

Розрахунковий

+Прямого обліку на різних ґрунтах

+Експертизи врожайності на пробних майданчиках.

+Спосіб аналогів.

+Кореляційно-регресивний аналіз.

Експертний.

Вибірковий.

Аналітичний.

Питання 20

Визначити частку диференціального доходу (d)у валовій продукції якщо диференціальний дохід становить 200 грн./га а валова продукція 1000 грн./га

+0,200

0,100

0,050

Питання 21

Загальний рентний доход при визначенні грошової оцінки земель по Україні, визначається як:

+Сума диференційованого і абсолютного рентного доходу

Добуток диференційованого і абсолютного рентного доходу

Різниця диференційованого і абсолютного рентного доходу

Питання 22

Оцінка земель, як єдиний оціночний процес включає:

Загальну оцінку

+Грошову оцінку земель.

+Бонітування ґрунтів.

+Економічну оцінку.

Часткову оцінку земель.

Відносну оцінку

Питання 23

Які розрізняють види родючості ґрунтів?

+Потенціальна

Ефективна

+Економічна

+Абсолютна


+Природна

Гумусна

Неприродна

+Штучна

+Реальна

Питання 24

За якою формулою розраховується шкали грошової оцінки агровиробничих груп грунтів при визначенні грошової оцінки земель по Україні , якщо :

Гагр - грошова оцінка гектара агровиробничої групи грунтів (у карбованцях);

Г - грошова оцінка гектара відповідних угідь по сільськогосподарському підприємству (у карбованцях);

Багр - бал бонітету агровиробничої групи грунтів;

Б - бал бонітету гектара відповідних угідь по сільськогосподарському підприємству.

.

Гагр =Гагр Г х Багр/ Б

+Гагр= (Г х Багр) / Б

. Гагр =Г х Багр+ Б

Питання 25

Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земель буває:

Выберите по крайней мере один ответ:

Доходна

+Нормативна

+Експертна

Ринкова

Питання 26

Який бал бонітету за вмістом гумусу агрогрупи 25а з вмістом гумусу 1.00%, якщо еталонне значення прийнято – 5,00%.

10

+20

30

35

40

Питання 27

За якою формулою розраховується диференційований рентний доход з орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у центнерах зерна) при визначенні грошової оцінки земель по Україні, якщо
Рдн - диференційований рентний доход з гектара орних земель (у центнерах);
У - урожайність зернових з гектара (у центнерах);
Ц - ціна реалізації центнера зерна;
З - виробничі затрати на гектар;
Кнр - коефіцієнт норми рентабельності.<< предыдущая страница   следующая страница >>