vchilka.in.ua 1 ... 2 3 4 5 6

+ Б=


 1. Назвати види оцінки земель:

- якісний облік земель

+ бонітування ґрунтів

- кількісний облік земель

+ економічна оцінка земель

+ грошова оцінка земельних ділянок

 1. Бонітування ґрунтів проводиться не рідше як один раз у:

- 3 роки

- 5 років

+ 7 років

- 10 років

 1. Бонітування ґрунтів проводиться:

- ґрунтознавцями;

- землевпорядниками;

+ юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою

 1. Підставою для проведення бонітування є:

- рішення суду

+ рішення органу виконавчої влади

+ рішення органу місцевого самоврядування

- договір

 1. Бонітування проводиться на землях:

- природоохоронного призначення

+ лісового фонду

- житлової та громадської забудови

+ сільськогосподарських угіддях

 1. За результатами бонітування складається:

- звіт

+ технічна документація

- пояснювальна записка

 1. Технічна документація із бонітування ґрунтів, розташованих за межами населених пунктів затверджується:

- селищною радою

- міською радою

+ районною радою

сільською радою

 1. Показники бонітування ґрунтів є основою:

- природно-сільськогосподарського районування

+ економічної оцінки сільськогосподарських угідь

- обліку якості земель

- нормативної грошової оцінки земель

 1. Визначити одиницю бонітування ґрунтів:


- ґрунт

- морфологічні, технологічні властивості ґрунту;

+ агровиробнича група ґрунтів

 1. Агровиробнича група ґрунтів це:

- верхній шар земної кори, здатний забезпечувати рослини під час їх росту і розвитку водою та поживними речовинами

+ угрупування різновидів ґрунтів за подібними фізичними, хімічними та природними властивостями

 1. Визначити за якою формулою обчислюється середньозважений бал по землекористуванню:

+  1. Шкала бонітування ґрунтів це:

+ шкала бонітування ґрунтів являє собою систему цифрових даних, що відповідають певним значенням природних показників на різних групах ґрунтів.

- шкала бонітування ґрунтів – це розрахунок загальних балів бонітету ґрунтів відносно прийнятих культур згідно з переліком агровиробничих груп ґрунтів.

 1. Шкали бонітету складаються за шкалою:

+ зімкненою

- розімкненою

- комплексною

- спрощеною

 1. При розрахунку шкал бонітету за еталон прийнято агровиробничу групу:

- найбільш розповсюджену

+ найкращу за природними властивостями

- середню за показниками природних властивостей

- найгіршу за природними властивостями

 1. Бонітування ґрунтів проводиться за:

- 10-бальною шкалою

+ 100-бальною шкалою

- 50-бальною шкалою

- 200-бальною шкалою

 1. Відповідно до Земельного кодексу України економічна оцінка земель це:

+ оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі


- оцінка земель, яка дає кількісну характеристику ґрунтової родючості, що об'єктивно склалася за економічними показниками.

- оцінка землі як природного ресурсу і головного засобу виробництва у сільському і лісовому господарстві


 1. Економічна оцінка земель це оцінка землі як:

- природного явища

+ природного ресурсу

- місця проживання людей

+ засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві

+ просторового базису в суспільному виробництві

 1. Об'єкт економічної оцінки земель:

- земельні угіддя

- агровиробничі групи ґрунтів

+ єдиний земельний фонд країни, представлений різними категоріями земель і земельними угіддями з різним ґрунтовим покровом

 1. Що є предметом економічної оцінки земель:

- природна родючість

- відносна родючість.

+ економічна родючість

 1. Одиницею економічної оцінки земель є:

- оціночні групи земель.

- родючість земель.

+ агровиробнича група ґрунтів

 1. В яких одиницях визначаються показники економічної оцінки земель?

- відносних

- абсолютних, відносних

+ умовних кадастрових гектарах або у грошову обчислені

 1. Основними критеріями економічної оцінки земель є:

+ кадастрова урожайність або валовий продукт, диференціальний дохід, чистий дохід, окупність витрат

- продуктивність земель, ефективність використання земель, дохідність з одиниці площі

- диференціальний дохід, абсолютний дохід, окупність витрат

 1. Види економічної оцінки земель:

- поточна та основна.

+ загальна та часткова

- основна та додаткова.
 1. Загальна економічна оцінка землі:


- передбачає порівняльну оцінку якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах

+ передбачає визначення об'єктивних показників родючості та показників, які характеризують ефективність використання землі при досягнутому рівні інтенсивності землеробства

- передбачає визначення ступеня ефективності вирощування конкретних сільськогосподарських культур на різних ґрунтах

 1. Часткова економічна оцінка землі:

+ передбачає визначення ступеня ефективності вирощування конкретних сільськогосподарських культур на різних ґрунтах

- передбачає визначення об'єктивних показників родючості та показників, які характеризують ефективність використання землі при досягнутому рівні інтенсивності землеробства.

- передбачає порівняльну оцінку якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.

 1. Критерії загальної економічної оцінки землі:

- урожайність, вартість валової продукції, диференціальний дохід.

- окупність витрат, вартість валової продукції, урожайність.

+ вартість валової продукції, окупність витрат, диференціальний дохід

 1. Критерії часткової економічної оцінки землі:

- додатковий продукт, окупність витрат, урожайність

+ урожайність, окупність витрат, диференціальний дохід

- собівартість продукції, урожайність, диференціальний дохід

 1. Шкали економічної оцінки землі можуть бути:

- відкриті або закриті

- часткові або загальні

+ зімкненими або розімкненими
 1. Для розімкненої шкали економічної оцінки землі за еталон приймають:


- ґрунти з найвищими показниками

+ найпоширеніший в земельно-оціночному районі ґрунт

- менш розповсюджений ґрунт

 1. Для зімкненої шкали економічної оцінки землі за еталон приймають:

- найпоширеніший в земельно-оціночному районі ґрунт

- менш розповсюджений ґрунт

+ ґрунти з найвищими показниками

 1. Вартість валової продукції визначають за формулою:

+ ВП= У кад * Ц кад.

- ВП= У кад· * С

- ВП= У кад· * ЧД

 1. Окупність затрат визначають як:

+ відношення вартості продукції до витрат на її одержання

- відношення вартості валової продукції до закупівельної ціни.

- відношення кадастрової урожайності до вартості продукції

 1. . Чистий дохід визначають за виразом :

+ ЧД = ВП –(Укад *С)

- ЧД = ВП – ОЗ

- ЧД = ВП *Укад *С

 1. За результатами економічної оцінки складається:

- пояснювальна записка

- звіт

+ технічна документація

- витяг

 1. Економічна оцінка земель проводиться не рідше як один раз у:

- 3 роки

- 3-5 років

+ 5-7 років

- 10 років

 1. Показники економічної оцінки земель є основою:

- природно-сільськогосподарського районування

+ нормативної грошової оцінки

- бонітування ґрунтів

- кадастрового зонування

 1. Економічна оцінка сільськогосподарських угідь здійснюється у межах:

- адміністративно-територіальної одиниці

+ природно-сільськогосподарського району

- адміністративного району

- земельної ділянки
 1. Підставою для проведення економічної оцінки земель є:


- рішення суду

+ рішення органу виконавчої влади

- договір

+ рішення органу місцевого самоврядування

 1. Грошова оцінка земельних ділянок визначається на:

- прибутковій основі

+ рентній основі

- інвестиційній основі

- ринковій основі

 1. Вказати види ренти

+ диференційна І

+ диференційна ІІ

+ монопольна

- монопольна І

- абсолютна І

- абсолютна ІІ

+ абсолютна

 1. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути:

- ринковою

+ нормативною

+ експертною

- номінальною

 1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для:

- страхування

+ визначення розміру земельного податку

+ втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

+ економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель

- кредитування підприємства

 1. Експертна грошова оцінка використовується при:

- реєстрації земельної ділянки

+ здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок

- відшкодуванні втрат сільськогосподарського виробництва

- встановленні кадастрового номеру земельної ділянки

 1. Грошова оцінка земельних ділянок проводиться за:

- роз’ясненням Держземагенства

+ методикою яка затверджується Кабінетом Міністрів України

- рекомендаціями Міністерства аграрної політики та продовольства України

- листами Держземагенства

 1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у:

- 3 роки


- 3-5 років

+ 5-7 років

- 10 років


 1. За результатами нормативної грошової оцінки складається:

- пояснювальна записка

+ технічна документація

- витяг

- звіт

 1. За результатами експертної грошової оцінки земельних ділянок складається:

- пояснювальна записка

- технічна документація

+ звіт

- витяг

 1. Підставою для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок є:

- рішення суду

+ рішення органу виконавчої влади

+ рішення органу місцевого самоврядування

+ договір

 1. Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення прийнята у:

- 1992 році

- 1993 році

+ 1995 році

- 1997 році

 1. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів прийнято у:

- 1992 році

+ 2006 році

- 1996 році

- 2005 році

 1. В основу визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення покладено рентний дохід, який створюється при:

+ виробництві зернових культур

- виробництві технічних культур

- середнім показникам виробничої діяльності підприємства

 1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення виконана у:

- 1993 році

+ 1995 році

- 1997 році

- 2001 році

 1. Термін капіталізації для сільськогосподарських угідь становить:

- 30 років

+33 роки

- 3 роки

- 50 років
 1. Нормативна грошова оцінка орних земель визначається за формулою:


- Гоз = Рздн х Ц х Ск

+ Гоз = Рздн х Ц х Тк

- Гоз = Рздн х Ц /Тк

- Гоз = Рдд х Ц х Тк

 1. Величина абсолютного рентного доходу становить:

- 1,0 ц зерна з гектара

+ 1,6 ц зерна з гектара

-2,0 ц зерна з гектара

-3,0 ц зерна з гектара

 1. Величина загального рентного доходу визначається за формулою:

- Рздн = Рдн - Ра

- Рздн = Рдн х Ра

+ Рздн = Рдн + Ра

 1. Нормативна грошова оцінка земель здійснюється послідовно по:

- Україні, сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянках

+ Україні, АР Крим і областях, адміністративних районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянках

- адміністративних районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянках

 1. В основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель кладеться рентний доход, який визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в:

- в 1995 році

+ в 1988 році

- в 1992 році

 1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, на які відсутні матеріали економічної оцінки, визначається:

- за середніми показниками вартості прилеглого сільгоспугіддя

+ за аналогічними агровиробничими групами ґрунтів, які до них прилягають

- за середніми показниками вартості сільгоспугідь у підприємстві

 1. Шкали нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів розраховуються за формулою

- Гагр =Г х Багр х Б

+ Гагр =(Г х Багр )/ Б

- Гагр =(Г х Багр) –Б
 1. Ставки податку за один гектар для ріллі, сіножатей та пасовищ встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:


- 1%

+ 0,1%

- 3%

- 0,03%

 1. Максимальна ставка орендної плати встановлена у відсотках від нормативної грошової оцінки у розмірі:

- 10%

+ 12%

- 3%

- 5%

 1. Рекомендована ставка орендної плати за земельні частки (паї) визначається відповідно до положень:

- Податкового кодексу

- Земельного кодексу

+ Указу Президента України

- Постанови Держземагенства

 1. Фіксований сільськогосподарський податок встановлюється у відсотках від:

+ нормативної грошової оцінки окремого виду сільськогосподарського угіддя підприємства

- нормативної грошової оцінки ріллі по підприємству

- середнього розміру орендної плати

- нормативної грошової оцінки ріллі по області

 1. Абсолютний рентний дохід формується на землях:

- найкращих за якістю

- середніх за якістю

+ гірших за якістю

- непридатних для сільгоспвиробництва

 1. коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за формулою:

- Кі = [І + 10] : 100

+ Кі = [І - 10] : 100,

- Кі = [І - 10] х100

- Кі = [І х 10] : 100

 1. Земельно-реєстраційною одиницею є:

- кадастровий гектар

- власники землі

+ земельна ділянка

- земельне угіддя

 1. Суб'єктом реєстрації є:

- Центр Даржавного земельного кадастру

+ Держземагенство

- Держкомстат

- Міністерство юстиції

- БТІ

 1. Державний реєстр земель складається з:

+ двох частин

- трьох частин

- чотирьох частин

- однієї частини

 1. . Об’єктом автоматизованої системи державного земельного кадастру на регіональному рівні є:


- земельна ділянка

- земельний фонд району (районів)

+ земельний фонд області (областей)

- земельний фонд населених пунктів

 1. . Кадастровий номер у системі АСДЗК виступає:

+ кодифікатором

- класифікатором

- актуальними даними

- ретроспективними даними

- геокодом

 1. Поземельна книга відкривається та ведеться на кожну земельну ділянку:

- у рукописному вигляді - оператором

+ у паперовому вигляді - територіальними органами Держземагентства

+ в електронному вигляді - операторами

- у графічному вигляді - оператором

 1. Номер Поземельної книги відповідає:

- даті відкриття Поземельної книги

- номеру Книги записів реєстрації

+ кадастровому номеру земельної ділянки

- номеру КОАТУУ

- номеру Державного акту

 1. Записи до розділів Поземельної книги вносяться:

- державною та англійською

+ державною мовою

- державною мовою та російською

- російською та англійською

 1. Поземельна книга на кожну земельну ділянку закривається у разі:

+ зміни меж земельної ділянки

+ поділу земельної ділянки

- зміни власника земельної ділянки

+ об'єднання кількох земельних ділянок

 1. Кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються:

- сільськими та селищними радами;

- районною державною адміністрацією;

+ місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

- державними та землевпорядними організаціями.
 1. Система ідентифікації земельних ділянок в Україні належить до:


+ ієрархічної системи;

- системи координатних сіток та геокодів;

- гібридної системи, яка має властивості ієрархічної системи та системи координатних сіток та геокодів;

- ніякої загальновизнаної системи у світі.

 1. Кадастровий номер земельної ділянки залишається незмінним у разі:

- поділу чи об'єднання земельної ділянки

- зміни форми власності

+ зміни землевласника

+ зміни речових прав на земельну ділянку

 1. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається:

- Верховною радою

+ Кабінетом Міністрів України

- Держземагенством

- органами місцевого самоврядування

 1. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту:

- встановлення меж ділянки

+ присвоєння ділянці кадастрового номера

- підписання акту погодження меж

- офіційного опублікування інформації про ділянку

 1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття:

- державного реєстру

+ Поземельної книги на таку ділянку

- кадастрової справи

- Книги записів про державну реєстрацію

 1. Дата відкриття Поземельної книги вважається датою:

+ реєстрації земельної ділянки

- реєстрації документа, що свідчить про право на земельну ділянку

- виникнення права власності на земельну ділянку

- відкриття кадастрової справи

 1. . Вкажіть момент виникнення права власності на земельну ділянку:

- після одержання її власником документа, що посвідчує право власності

- після встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

- після прийняття місцевою радою рішення про передачу земельної ділянки у власність


+ після одержання власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації


 1. Чи підлягає державній реєстрації договір купівлі-продажу нерухомого майна?

- ні

+ так

- у випадку, якщо на цьому наполягає одна із сторін

 1. Індексні кадастрові карти (плани) оновлюються та актуалізуються у разі:

+ коригування меж кадастрових зон

+ кадастрових кварталів

- зміни адміністративно-територіального устрою

- в усіх вище перелічених випадках

 1. Державна реєстрація земельних ділянок – це система:

+ юридичних дій

+ технічних дій

- геодезичних дій

- усіх вище перелічених дій

 1. Поземельна книга закривається у разі:

+ скасування державної реєстрації земельної ділянки

- виявлення помилок при реєстрації

- рішення суду

- в усіх вище наведених випадках

 1. Обмінний XML-файл має наступну структуру:

- тематичну, технічну, інформаційну

- службову, метричну

+ інформаційну, службову

- метричну, семантичну, службову

 1. Вкажіть вірну структуру кадастрового номера земельної ділянки:

+ 0000000000:00:000:0000

- 0000000000:000:00:0000

- 0000000000:0000:000:00

- 0000000000:00:0000:000

 1. Структура кадастрового номеру земельної ділянки складається із:

- трьох складових частин

+ чотирьох складових частин

- шести складових частин

- десяти складових частин

 1. Кадастровий номер земельної ділянки це :

- сукупність цифр, що присвоюється земельній ділянці під час обліку

+ індивідуальна, неповторна послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації


- неповторна послідовність символів, що визначається землевласником

- набір знаків, що присвоюється земельній ділянці при її оцінці


 1. Інформаційну довідку з Поземельної книги надають у вигляді:

- ксерокопії

+ витягу

- акту

- довідки

 1. Всі роботи по інвентаризації земель поділяються на два етапи:

- пошуковий

+ підготовчий;

+ виробничий

- проектний

 1. Земельні торги проводяться у формі:

- конкурсу

+ аукціону

- обміну

 1. Земельна ділянка виставляється на земельні торги окремим лотом після:

- огляду земельної ділянки

+ визначення меж земельної ділянки в натурі

+ визначення вартості лота

+ виготовлення технічного паспорта об'єкта продажу

- повторного обміру земельної ділянки

 1. Назвати землевпорядний документ яки є обов’язковим при проведення земельних торгів:

- кадастровий план земельної ділянки

+ технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги

- технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки

- технічна документація з інвентаризації земель

 1. Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є:

+ індексні кадастрові карти (плани)

+ кадастрові карти (плани)

+ поземельні книги

- проекти землеустрою

 1. Відомості Державного земельного кадастру є:

+ офіційними

- закритими для відкритого користування

- обмеженими у користуванні громадянами

 1. Поземельна книга є документом:

- Державного кадастру природних територій курортів


- Державного лісового кадастру

+ Державного земельного кадастру

- Містобудівного кадастру населених пунктів


 1. Поземельна книга відкривається:

- перед державною реєстрацією земельної ділянки

+ одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки

- після державної реєстрації земельної ділянки

 1. За внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них та надання відомостей

+ справляється плата

- не справляється плата

- частково справляється плата


 1. Державне земельне агентство по земельним ресурсам підпорядковано:

- Міністерству екології та природних ресурсів України

+ Міністерству аграрної політики та продовольства України

- Міністерству юстиції України

- Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України

 1. Державний кадастровий реєстратор:

- не є державним службовцем

+ є державним службовцем

 1. Державним кадастровим реєстратором може бути:

+ громадянин України який має вищу землевпорядну освіту

+ громадянин України який має вищу юридичну освіту

+ стаж роботи не менш як два роки

- стаж роботи не менш як п’ять років

 1. Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора та власну печатку.

- ні

+ так

 1. Ким регулюються спори відносно меж земельної ділянки?

- землевпорядною організацією

+ місцевими органами Держземагенства України

- фізичною особою

- представниками КабМіну

 1. Роботи з обліку кількості та якості земель, реєстрації земельних ділянок віднесено до:

- землевпорядних робіт;


- земельно-оціночних робіт;

- геодезичних робіт;

+ земельно-кадастрових робіт


 1. Паювання сільськогосподарських угідь сільгосппідприємств здійснюється на основі:

- інвентаризації земель

+ нормативної грошової оцінки землі

- обстеження території підприємства

- екологічного зонування території

 1. Розмір земельної частки (паю) визначається у:

+ грошовому вимірі

+ кадастрових гектарах

+ бало-гектарах

+ гектарах

- балах

 1. Плата за використання земельних ресурсів справляється у вигляді:

+ земельного податку

+ фіксованого сільськогосподарського податку

+ орендної плати

- мита

- спеціальних зборів

 1. Територіально-просторове розміщення земельної ділянки визначається

+ геодезичними координатами

- кадастровим номером

- інвентарним номером

 1. Матеріали Державного земельного кадастру застосовуються для:

+ регулювання земельних відносин

+ управління земельними ресурсами

+ здійснення землеустрою, організації раціонального використання та охорони земель

+ проведення оцінки землі та справляння плати за землю

+ формування та ведення містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів

 1. Сервітут може бути встановлений:

- домовленістю, розпорядженням

+ договором, законом, заповітом або рішенням суду

- законом, рішенням суду

 1. Дія земельного сервітуту у разі переходу прав на земельну ділянку:

- скасовується

+ зберігається

 1. Договір про встановлення земельного сервітуту:

- не підлягає державній реєстрації


+ підлягає державній реєстрації


 1. Чи є земельний сервітут предметом купівлі-продажу та застави

- може бути

+ не може бути

 1. Вказати рік прийняття закону «Про Державний земельний кадастр»

- 2010

+ 2011

- 2006

- 2001

 1. Ставки земельного податку встановлюються:

- Законом України «Про оцінку земель»

- Земельним кодексом

+ Податковим кодексом

- Бюджетним кодексом

 1. Назвати програми, що автоматизують процес кількісного обліку земель

- «Облік земель»

+ «Земля»

- «Статистика»

- «АutoCad»

 1. Для нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарських угідь

+ відображається в технічній документації із указанням року

- відображається у звіті на початок місяця

- відображається у звіті на день і місяць оцінки

 1. Планування обсягу виробництва продукції базується на показниках:

- експертної грошової оцінки земель

- розміру земельної частки (паю)

+ величини валової продукції

- екологічного стану земель

 1. Відповідно до класифікації земель сільськогосподарського призначення за придатністю виділяють:

- 5 класів придатності

- 9 класів придатності

+ 7 класів придатності

- 10 класів придатності

 1. Спори між суб'єктами оціночної діяльності, пов'язані з оцінкою земель, вирішуються в:

+ судовому порядку

- узгоджувальному порядку

- адміністративному порядку

- в порядку домовленості
 1. Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів узагальнюють дані про результати експертної грошової оцінки та ціну земельних ділянок і не рідше ніж раз на рік публікують їх у засобах масової інформації відповідно до закону.


+ так

- ні

 1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок здійснюється за:

- земельно-оціночною ліцензією

+ землевпорядною ліцензією

- геодезичною ліцензією

 1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру:

+ земельного податку

+ державного мита при міні

- страхуванні

+ спадкуванні земельних ділянок

даруванні земельних ділянок

- заставі

 1. Фінансування робіт з оцінки земель та земельних ділянок може проводитися за рахунок коштів:

+ Державного бюджету України

+ місцевих бюджетів

+ коштів землевласників і землекористувачів

+ джерел, не заборонених законом

 1. Населений пункт це територія із:

- історичними межами

+ встановленими межами

- природними межами

- спроектованими межами

 1. Встановлення і зміна меж міст відноситься до повноважень:

- міських рад

- районних рад

- обласних рад та Верховної Ради Автономної Республіки Крим

+ Верховної Ради України

 1. Відповідно до ДБН сільські населені пункти за територіальною ознакою поділяють на:

- село

+ село, селище, хутір

- село, хутір

- хутір

 1. Сільський населений пункт це:

+ єдине компактне місце проживання людей, зайнятих переважно в сільському господарстві та інших територіально розосереджених галузях, забезпечене об’єктами соціального та виробничого призначення

- єдине компактне місце проживання людей забезпечене об’єктами соціального та виробничого призначення

 1. До міст що мають спеціальний статус відносяться:

- Київ і Сімферополь

+ Київ і Севастополь

- Київ і Харків

- Виключно Київ


 1. До найзначніших міст відносяться населені пункти з чисельністю населення:

+ понад 1000 тис. чол.

- понад 10000 тис. чол.

- понад 500 тис. чол.

- понад 250 тис. чол.

 1. За Конституцією України в системі адміністративно-територіального Устрою України відсутні:

- селища

- села

+ селища міського типу

- райони у містах

 1. За адміністративним статусом міста класифікуються як: міста обласного підпорядкування, центри адміністративних районів; міста обласного підпорядкування, центри областей; місто загальнодержавного значення, центри областей; столиця України, центри областей найкрупніші адміністративні, наукові центри.

+ так

- ні

 1. При проведенні нормативної грошової оцінки населеного пункту враховано:

+ адміністративний статус

+ статус курорту

+ зони радіаційного забруднення

- температурний режим

- зони зволоження

 1. Генеральний план населеного пункту це:

- землевпорядна документація, що визначає основні засади територіального устрою об’єкту

+ містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту

- кошторисно-проектна документація, що встановлює основні проектні рішення щодо забудови населеного пункту та визначає вартість цих робіт

 1. Детальний план території населеного пункту це :

- землевпорядна документація

+ містобудівна документація

- проектна документація регіонального рівня

- кошторисна документація
 1. План зонування території - містобудівна документація, що визначає:


+ умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон

- межі функціональних зон

- межі економіко-планувальних зон

- межі екологічних зон

 1. Планування територій на державному рівні передбачає розроблення:

- детального плану населеного пункту

+ схем планування окремих частин території України, а також внесення змін до них

- генерального плану населеного пункту


 1. Містобудівна документація на державному рівні підлягає експертизі:

+ так