vchilka.in.ua   1 2 3 ... 5 6


2. Тематичний план навчальної дисципліни «Філософія ІІ»
Модуль 1. Релігієзнавство

Тема 1. Релігія як форма світогляду, її предмет і функції

Тема 2. Релігійно-філософські системи Стародавнього світу

Тема 3. Світові релігійні системи. Буддизм, християнство, іслам

Тема 4. Новітні релігійні течії та рухи
Модуль 2. Логіка

Тема 5.
Логіка як основа філософського світогляду

Тема 6. Основи понятійного мислення

Тема 7. Складові форми мислення, судження та умовиводу

Тема 8. Логіка дискурсу

3. Зміст навчальної дисципліни «Філософія ІІ»

Релігієзнавство
Тема 1. Релігія як форма світогляду, її предмет і функції

Релігієзнавство – гуманітарна наука. Предмет і структура релігієзнавства. Основні релігієзнавчі концепції та їх загальна характеристика.

Походження та форми релігії. Основні типи наукових та богословських теорій.

Історичний характер релігії. Причини виникнення релігії. Дохристиянські вірування українців.

Тотемізм. Аніматизм. Шаманізм – як форма релігії.
Тема 2. Релігійно-філософські системи Стародавнього світу

Релігія народів Малої Азії і Східного Середземномор’я. Релігія стародавнього Дворіччя. Релігійно-філософська система стародавнього Єгипту. Релігія античного світу: релігія
крито-мікенської епохи. Релігія античної Греції. Стародавня римська релігія. Еллінізація римської релігії. Виникнення культу імператора.

Іудаїзм – перша монотеїстична релігія. Священні книги іудаїзму: Тора, Танах, Талмуд.

Релігія Вед. Брахманізм. Віровчення, культ. Упанішади Маздеїзм, зороастризм, віровчення, культ, етична система. Священня книга зароастризму Авеста. Мітраїзм. Особливості віровчення і культу. Індуїзм. Віровчення, культ. Основні напрямки індуїзму. Джайнізм. Сикхізм. Причини виникнення. Віровчення і культ. Релігійно-політична та філософська система сикхізму.


Конфуціанство. Даосизм. Філософія даосизму. Даоси в середньовічному Китаї. Пантеон даосизму. Синтоїзм – японська національна релігія. Особливості синтоїзму, культ. Синтоїстська література. Догматика та обряди державного синто.
Тема 3. Світові релігійні системи. Буддизм, християнство, іслам

Умови виникнення та розвитку буддизму. Священні книги. Світоглядні основи буддизму. Віровчення і культ. Основні напрямки Буддизму: хинаяна, махаяна. Ламаїзм: виникнення та поширення. Дзен-буддизм: виникнення та поширення. Особливості дзен-буддизму. Міжнародні буддійські організації. Буддизм в Україні.

Суспільно-історичні причини виникнення ісламу. Його ідейні джерела. Мусульманські віровчення, культ, обряди, свята, принцип єдинобожжя, вчення про передбачення, есхатологія, Коран як культурна пам’ятка мусульман. Сунсі. Шаріат.

Витоки християнства. Соціально-економічні, політичні умови формування християнства. Ідейні джерела християнського віровчення. Розкол християнства: поділ на західну і східну. Реформація і утворення протестанських церков. Біблія як священна книга.
Тема 4. Новітні релігійні течії та рухи

Неорелігії й глобальне мислення. Причини виникнення неорелігій. Богошукання орієнтального напряму: товариство свідомості Крішни, дзен-буддизм. Нехристиянські рухи: богороднична церква, харизматичні об’єднання. Новоапостольська церква, церква Христа, мормони. Синтетичні неорелігії. Езотеричні обєднання. Сатанізм.
Логіка
Тема 5. Логіка як основа філософського світогляду

Походження терміну «логіка». Логіка як наука, що досліджує впорядкованість людського мислення, його закони і форми. Традиційна і сучасна логіка.

Розділи логіки: алетична, деонтична, епістенічна, релевантна, темпоральна і логіка оцінок.

Роль логіки як науки, значення знаннь з логіки як науки.

Виникнення і генезис поняття логіки. Логіка Давньої Індії. Логіка Давньої Греції. Логіка Середньовіччя. Логіка епохи Відродження. Логіка Нового часу. Сучасна логіка.


Тема 6. Основи понятійного мислення

Поняття як форма мислення, яка відображає предмети в їх загальних та істотних ознаках. Поняття та уявлення. Зміст і обсяг понять. Види понять. Операції з поняттями. Обмеження
та узагальнення понять. Поділ понять. Види поділу понять. Правила поділу понять.
Тема 7. Складові форми мислення, судження та умовиводу

Судження як форма мислення. Структура судження. Атрибутивні або релятивні судження. Суб’єкт і предикат судження. Предмет і суб’єкт судження. Судження і речення. Класифікація суджень.

Загальна характеристика законів логіки. Закон тотожності. Закон несуперечності. Закон виключення третього. Закон достатньої підстави. Закон подвійного заперечення. Умовивід
як форма мислення. Дедуктивні, індуктивні, традуктивні умовиводи.
Тема 8. Логіка дискурсу

Необхідність доказового мислення. Доведення та його будова. Теза, аргумент
та демонстрація. Види доведення: пряме та непряме, апологічне і розділове. Спростування та його види. Спростування шляхом критики: тези, аргументів, демонстрації. Софізм та паралогізм, парадокси та антимонії.

Суперечка її види та форми. Суперечка за ради істини, переконання, перемоги, суперечки, внутрішня суперечка. Еристика суперечки. Дискусія, полеміка, диспут, дибати. Коректні та некоректні засоби ведення суперечки.
4. Список рекомендованої літератури
«Релігієзнавство»
Основна література:


 1. Академічне релігієзнавство. – К., 2000.

 2. Біблія. Святе письмо Старого і Нового Завіту.

 3. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» / Відомості Верх. Ради України. – № 25, 1991. Доповнення та зміни до цього закону: Відомості Верх. Ради України. – № 13, 1994.

 4. Закон України «Про освіту». Відомості Верх. Ради України. – № 21, 1996.
 5. Калінін Ю.А., Харьковщенко В.С. Релігієзнавство. Підручник. – К., 1998.


 6. Конституція України. – К.: Юрид. Літ., 1996.


Додаткова література:

 1. Абу Аля Ал Мауддуді. Принципи ісламу. – Львів, 1995.

 2. Бублик С.А. Релігієзнавство. Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Власовський І.Ф. Нарис історії української православної церкви. В 4-х томах. Нью-Йорк-Київ, 1990.

 4. Дудар Н.І., Філіпович Л.І. Нові релігійні течії в Україні: український контекст. – К., 2000.

 5. Закович М.М. Історія і теорія релігії та вільнодумства. Навчальний посібник. – К., 1996.

 6. Історія релігії в Україні. – Київ, 1999.

 7. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. – Київ, 1992.

 8. Колодій А. та інші. Дохристиянські вірування. – Київ, 1996.

 9. Колодний А.І., Лобовик Б.К. Релігійний словник. – К.: Четверта хвиля, 1996.

 10. Колодний А.І. Феномен релігії. Навчальний посібник. – К., 1999.

 11. Лубківський В.І., Теремко В.І., Лубківська М.В. Релігієзнавство. Навчальний посібник. – К., 2002.

 12. Ляхович Д.І.Лекції з метафізики. – Львів, 1995.

 13. Огієнко І.І. Українська церква. Нариси з історії православної церкви у двох томах. Навчальний посібник. – К., 1993.

 14. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К., 1996.

 15. Религии Китая: хрестоматия. – СПб., 2001.

 16. Рибачук М.Ф. Релігієзнавство. Навчальний посібник. – К., 1997.

 17. Слівінський П.Й. Релігійний вінегред: кілька слів про нові релігійні і парарелігійні форми. – Львів, 1999.

 18. Степовик Д.І. Релігії світу. Навчальний посібник. – К., 1993.

 19. Філіпович Л.І. Етнологія релігії. Навчальний посібник. – К., 2000.

 20. Черній А.М. Релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005.

 21. Черній А.М. Онтологія духовності: Антропологічна цілісність у релігієзнавчому вимірі. – К., 1996.
 22. Шаян В. Віра предків наших. – Гамільтон, 1987.


 23. Шріла Прабхупада. Наука самоусвідомлення. – К., 1991.


«Логіка»


 1. Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1978.

 2. Васильєв С. А. Синтез смисла при создании и понимании текста. – Киев, 1988.

 3. Войшвилло Е. К. Понятие как форма мишления. – М., 1989.

 4. Гвоздик О. И. Логика. – К. , 1994.

 5. Гетьманова А. Д. Учебник по логике. – М. ,1995.

 6. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992.

 7. Зезет В. Елементарная логика. М., 1985.

 8. Ивин А. А. , Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М., 1998.

 9. Івін О.А. Логіка. – К., 1996.

 10. Ішмуратова А.Т. Вступ до філософії логіки. – К., 1997.

 11. Конверський А.С. Логіка. – К., 1998.

 12. Марцелюк С.Н. Логіка (курс лекцій). – К., 1993.

 13. Павлова Л.Г. Спор. Дискусия. Полемика. – М., 1991.

 14. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2002.


5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП


розділу,

теми (змістового модуля)Назва розділу, теми, змістового модуля

К-ть год. за ОПП

Розподіл аудиторних годин

Всього

В тому числі

Лекції

Семінари

Залік по модулю

СРС/ІНДЗ

Ауд.


1

2

3

4

5

6

7

8

Заліковий модуль № 1

Релігієзнавство
Тема 1

Релігія як форма світогляду, її предмет і функції

7

3

4

2

2Тема 2

Релігійно-філософські системи Стародавнього світу

7

3

4

2

2Тема 3

Світові релігійні системи. Буддизм, християнство, іслам

11

3

8

4

4
Тема 4

Новітні релігійні течії та рухи

5


3

2

2Логіка
Тема 5

Логіка як основа філософського світогляду

7

3

4

2

2
Тема 6

Основи понятійного мислення

7

3

4

2

2
Тема 7

Складові форми мислення, судження та умовиводу

10

6

4

2

2Тема 8

Логіка дискурсу

18
4

2

4
Залік по модулю № 1

22
2

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

12

-/12

Разом годин


72

24/12

36

18

16

2<< предыдущая страница   следующая страница >>