vchilka.in.ua   1 ... 2 3 4 5 6

Тема і об’єкт дослідження мають бути погоджені з викладачем (лектором).


Студент виконує обґрунтування теми власного наукового дослідження, яку він обрав для розробки.
Структура і зміст ІНДЗ

Виконання ІНДЗ оформляється як реферат з додатками базового і аналітичного матеріалу.

Загальними вимогами до виконання науково-дослідного завдання (НДЗ) є його чітка структура, логічна послідовність викладання матеріалу. Викладені результати роботи повинні бути підтвердженні обґрунтованими і конкретними висновками.

Зміст ІНДЗ – це завершена теоретична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських (практичних) занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань:

1) титульний лист;

2) зміст;

3) основна частина, в тому числі:


 • обґрунтування актуальності обраної теми дослідження;

 • вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;

 • теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі яких виконується завдання;

 • висновки;

4) список використаної літератури.

Список літератури слід подавати в такій послідовності:

 1. спеціальна література – підручники, монографії, брошури, статті (в алфавітному порядку);

 2. спеціальні журнали, періодичні видання;

 3. інтернет-ресурси.

Використані джерела необхідно вказувати в квадратних душках після відповідного посилання (порядковий номер джерела у списку використаної літератури. Наприклад, (у тексті: [7]). Обсяг основної частини роботи повинен бути не менше 15 друкованих аркушів.
ОФОРМЛЕННЯ ІНДЗ

Текст ІНДЗ має бути у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору, на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Текст роботи слід друкувати додержуючись таких полів: верхнє і нижнє – не менше 15 мм, ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 15 мм. Шрифт – 14 мм, інтервал між рядками 1,5. При виконанні роботи у роздрукованому на комп’ютері вигляді студент додає обов’язково електронний варіант роботи на дискеті або іншому носію. Виконання тексту різнокольоровими чорнилами не допускається.


Усі сторінки повинні мати суцільну нумерацію впродовж усього тексту починаючи з титульного аркуша. Номер сторінки проставляють у правому нижньому кутку сторінки. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють.

Скорочення слів і словосполучень у роботі виконуються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ


 1. Наукові теорії походження релігії.

 2. Преанімізм французького соціолога Е.Дюркгейма.

 3. Магічна теорія Д.Фрезера.

 4. Психологічна теорія З.Фрейда.

 5. Дохристиянські вірування українців.

 6. Язичницька сакральна культура і її вплив на традиційне православ’я та сучасні неоязичницькі вірування.

 7. Шаманізм – як форма релігії.

 8. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор’я.

 9. Релігія стародавнього Дворіччя.

 10. Релігійно-філософська система стародавнього Єгипту.

 11. Релігія античного світу.

 12. Стародавня римська релігія.

 13. Священні книги іудаїзму: Тора, Танах, Талмуд.

 14. Релігійно-політична та філософська система сикхізму.

 15. Умови виникнення та розвитку буддизму. Священні книги.

 16. Основні напрямки в ісламі. Сунізм, шиїзм, харіджизм.

 17. Науково-історична, філософська та релігійна оцінка християнства в контексті його двохтисячоліття.

 18. Католицизм – римо-католицька церква: особливості віросповідні культові і організаційні.

 19. Ватікан і папство. Еволюція соціальної доктрини і соціальної політики Ватікану.

 20. Ранній протестантизм.

 21. Пізній протестантизм.

 22. Біблія як священна книга. Історія виникнення і структура.

 23. Українська автокефальна православна церква та її історія.
 24. Історія української греко-католицької церкви.


 25. Ліонська, Флорентійська, Берестейська і Ужгородська унії.

 26. Сучасне становище Української греко-католицької церкви.

 27. Місіонерська діяльність, Євангелізація і прозелітизм, їх правове регулювання.

 28. Екуменічні і етноінтегративні процеси в українському християнстві.

 29. Релігійне життя української діаспори і його вплив на релігійні процеси в Україні.10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Релігієзнавство

 1. Релігієзнавство – гуманітарна наука.

 2. Предмет і структура релігієзнавства.

 3. Основні релігієзнавчі концепції та їх загальна характеристика.

 4. Походження та форми релігії.

 5. Дохристиянські вірування українців.

 6. Тотемізм, анімізм, шаманізм – як форми релігії.

 7. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор’я.

 8. Релігія стародавнього Дворіччя.

 9. Релігійно-філософська система стародавнього Єгипту.

 10. Релігія античного світу: релігія крито-мікенської епохи.

 11. Релігія античної Греції.

 12. Стародавня римська релігія.

 13. Іудаїзм – перша монотеїстична релігія. Священні книги іудаїзму: Тора, Танах, Талмуд.

 14. Брахманізм. Віровчення, культ.

 15. Індуїзм. Віровчення, культ. Основні напрямки індуїзму.

 16. Джайнізм.

 17. Сикхізм.

 18. Конфуціанство.

 19. Даосизм.

 20. Умови виникнення та розвитку буддизму.

 21. Основні напрямки Буддизму: хинаяна, махаяна.

 22. Суспільно-історичні причини виникнення ісламу.

 23. Мусульманські віровчення, культ, обряди, свята, принцип єдинобожжя, вчення про передбачення, есхатологія,

 24. Коран як культурна пам’ятка мусульман.

 25. Витоки християнства.
 26. Розкол християнства: поділ на західну і східну.


 27. Реформація та утворення протестанських церков.

 28. Біблія як священна книга.

 29. Новітні релігійні течії та рухи.

Логіка

 1. Походження терміну «логіка». Логіка як наука.

 2. Логіка Давньої Індії.

 3. Логіка Давньої Греції.

 4. Логіка Середньовіччя.

 5. Логіка епохи Відродження.

 6. Логіка Нового часу.

 7. Сучасна логіка.

 8. Поняття як форма мислення, яка відображає предмети в їх загальних та істотних ознаках.

 9. Зміст і обсяг понять.

 10. Види понять.

 11. Операції з поняттями. Обмеження та узагальнення понять.

 12. Поділ понять.

 13. Судження як форма мислення.

 14. Класифікація суджень.

 15. Загальна характеристика законів логіки.

 16. Закон тотожності.

 17. Закон несуперечності.

 18. Закон виключення третього.

 19. Закон достатньої підстави.

 20. Закон подвійного заперечення.

 21. Умовивід як форма мислення.

 22. Дедуктивні, індуктивні, традуктивні умовиводи.

 23. Доведення та його будова. Теза, аргумент та демонстрація.

 24. Види доведення: пряме та непряме, апологічне і розділове.

 25. Спростування та його види.

 26. Суперечка її види та форми.

11. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою.

Основними критеріями оцінювання знань студентів є: оцінювання знань студентів на семінарських заняттях із змістових модулів, оцінювання виконання самостійної роботи (СРС), підсумкові письмові роботи по ЗМ, оцінювання ІНДЗ.

11.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ)

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

ПОТОЧНИЙ ТА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


Індивідуальна науково-дослідна робота

Заліковий модуль № 1

Семінарські заняття


СРС

ЗМ

40 балів

8 балів

(тестування)

37 балів

85 балів

15 балів

РАЗОМ: 100 балів


11.2. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Види робіт.

Критерії оцінювання знань студентів

Бали рейтингу

Максимальна кількість балів

1

2

3

1. Бали поточної успішності за участь
у семінарських заняттях


До 5 балів

5х8=40 балів

 • розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання;
 • здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, глибокі знання явищ, процесів релігієзнавства, логіки;


 • демонстрація здатності висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на дане питання


5 балів

 • порівняно із відповіддю на 5 балів не зроблено розкриття одного з пунктів, названих вище, потрібного для глибокого розкриття питання);

 • допущено помилки при посиланні на конкретні історичні періоди та факти. Але з допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильну відповідь;

4 бали

 • відповідь малообґрунтована, неповна;

 • студент не орієнтується у новинках філософської науки з релігієзнавства;

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент правильно зрозумів суть питання;

 • відповідь носить компілятивний характер;


3 бали

 • студент допустив грубі помилки і не може їх виправити;

2-1 бал

 • студент не готовий до заняття

0 балів

2. Модульний контроль (ЗМ № 1)

Примітка. Модульний контроль проводиться в письмовій формі за окремими варіантами.

Встановлено 3 рівні складності завдань


До 37 балів


Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана правильна відповідь

12 балів


Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав правильні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі

12 балів

Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою відповіддю

В цих завданнях потрібно послідовно, логічно викласти історичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюструвати думки концепціями, теоріями з філософії релігії.

13 балів

1

2

3

3. Самостійна робота студентів (СРС)

До 1 балів

1х8=8 балів

Перевірка самостійної роботи студента виконується у вигляді тестування по визначеній тематиці згідно загальних вимог до виконання тестових завдань. Форма тестових завдань: відкриті із варіантами відповідей

8 балів

4. Індивідуальна науково-дослідна робота

До 15 балів

 • Глибоке розкриття проблеми, відображення власної позиції, опрацювання додаткових джерел літератури, використання ілюстративних документів, виступ перед групою

15-13 балів

 • Глибоке розкриття проблеми, відображення власної позиції, опрацювання додаткових джерел літератури

12-10 балів


 • Робота компілятивного характеру

9 балів11.3. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЧОТИРИБАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ


Оцінки

Відсотки (%%) від набраних балів за результатами проміжного контролю

5 «відмінно»

90 – 100

4 «добре»

89 – 75

3 «задовільно»

74 – 51

2 «незадовільно»

Менше 50 %11.4. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Рейтинг студента (балів)

Оцінка за шкалою

ECTS

Визначення

Оцінка

за національною системою

за системою ЛДФА

90 – 100

A

Відмінно (EXCELENT) відмінне виконання з незначною кількістю помилок

Відмінно


5

82 – 89

B

Дуже добре (VERI GOOD) вище середніх стандартів, але з деякими помилками

Добре

4

75 – 81

C

Добре (GOOD) – в цілому змістовна і правильна робота з певною кількістю значних помилок

Добре

69 – 74

D

Задовільно (SATISFACTORI) – непогано, але зі значною кількістю недоліків

Задовільно

3

60 – 68

E

Достатньо (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

Задовільно

35 – 59

FX

Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна додаткова робота для успішного складання заліку

Незадовільно

2

1 – 34

F

Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс<< предыдущая страница   следующая страница >>