vchilka.in.ua   1 ... 3 4 5 6

Рівневі бали A, B, C, D, E є прохідними.

FX означає „незадовільно” і студент може бути допущений до підсумкового контролю за умови певної додаткової роботи.

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої студент не допускається до підсумкового контролю.
12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
12.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Викладання навчальної дисципліни «Філософія ІІ» супроводжується методичним забезпеченням, наприклад:


 • опорні конспекти лекцій;

 • інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);

 • методичні рекомендації щодо організації самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами тощо.

У таблиці подано використання навчальних технологій для активізації процесу навчання, наприклад:
12.2. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми обмежується двома–трьома ключовими моментами. Студентам під час лекції роздається друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного обмірковування. Коментарі своїх думок слухачі здійснюють самостійно або за участю викладача.
Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду спілкування.
Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, втробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію.


Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань тощо.
Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності:

Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни;

Інтерактивні посібники, підручники;

Періодичні видання;

Використання навчальних технологій для активізації процесу

навчання з дисципліни

Тема 1. Релігія як форма світогляду, її предмет і функції

1

2

Проблемні лекції

 1. Чому неможливо дати універсальне визначення релігії?

 2. Чому релігія виступає особливим об’єктом пізнання?

Робота в малих групах на семінарських заняттях

Наведіть приклади, які демонструють, що саме на них ґрунтується світоглядна функція релігії?

Відомо, що релігійні норми мають найбільш регулятивний потенціал. Яку б класифікацію їх різновидам Ви могли би дати?

Семінари-дискусії

Мозгові атаки

Кейс-метод

Презентації

1. Проблемні повідомлення та дискусія з питань:

1. Міфологічна свідомість і поведінка сучасних людей.

2. Чому тотемізм є своєрідним соціальним інститутом?

Тема 2. Релігійно-філософські системи Стародавнього світу

Проблемні лекції


Проблемні питання:

 1. Чому іудаїзм посідає особливе місце у загальній історії релігії?

 2. У чому специфіка іудаїзму як національної релігії євреїв?

 3. У чому специфіка китайської філософсько-релігійної системи?

Робота в малих групах на семінарських заняттях

Виявіть спільні риси слов’янського язичництва, індуїзму та іудаїзму.

Семінари-дискусії

Мозгові атаки

Кейс-метод

Презентації

1. Проблемні повідомлення та дискусія з питань:

 1. Віровчення і культ іудаїзму: ортодоксія і сучасний стан.

 2. Закон дао у світлі сучасних парадигм осягнення Всесвіту.

 3. Мораль у вченні Конфуція й Еммануїла Канта: порівняльний аналіз.

Тема 3. Світові релігійні системи. Буддизм, християнство, іслам

Проблемні лекції

Проблемні питання:

 1. Основні напрями буддизму: хінаяна, махаона, ламаїзм. Спільне та відмінне.

 2. Чи має християнство корені в інших релігіях? Чи має Ісус Христос прообрази в інших релігіях?

 3. Чому Символ Віри сприймається як догмат і не потребує обґрунтування?

Робота в малих групах на семінарських заняттях

  • Порівняйте дві течії ісламу: шиїзм і сунізм.

  • Виявіть спільне і відмінне у православ’ї і католицизмі. Дайте відповідь на питання: Чому відбувся поділ у християнстві ?

Семінари-дискусії


Мозгові атаки

Кейс-метод

Презентації


1. Проблемні повідомлення та дискусія з питання:

 • Туринська плащаниця як Хрестове послання сучасному світу.

 • Образ Ісуса Христа в Євангеліях.

 • Феномен Ватіканської держави і історії людства.

2. Презентація ІНДЗ.

Тема 4. Новітні релігійні течії та рухи

Проблемні лекції

Проблемні питання:

 1. Основні причини виникнення і масового поширення неорелігій?

 2. Чим нові релігійні течії відрізняються від традиційних віросповідань?

 3. Які мотиви вступу до нерелігійних спільнот орієнтального напряму є домінуючими?
1

2

Тема 5. Логіка як основа філософського світогляду

Проблемні лекції

Проблемні питання:

 1. У чому специфіка предмету логіки.

 2. У чому полягає проблема істинності і формально-логічної правильності мислення.

 3. Значення логіки.

Тема 6. Основи понятійного мислення

Проблемні лекції

Проблемні питання:

 1. Що є матеріальною оболонкою поняття?

 2. Чим поняття відрізняються від уявлень?
 3. Що є подібного і специфічного в поняттях «поділ», «класифікація», «систематика»?


Робота в малих групах на семінарських заняттях

 1. Наведіть два-три приклади наукових понять і відповідних їм уявлень. Поясніть, чому деякі з ознак, наведених в яувленнях, не збігаються з ознаками, що мисляться в аналогічних поняттях?

 2. Розкрийте зміст і обсяг кількох відомих Вам наукових понять.

 3. Узагальніть поняття: столиця, адвокат, метафора, прос­те речення, холеричний темперамент, жито, метал, атмос­ферний тиск, село Кути, річка Велика Вись, тропічний клімат.

Тема 7. Складові форми мислення, судження та умовиводу

Проблемні лекції

Проблемне питання:

 1. Чим судження як форма мислення відрізняєьбся від поняття?

 2. Які типові помилки трапляються при формулюванні запитань?

 3. Що таке кількість і якість судження?

Робота в малих групах на семінарських заняттях

Робота в малих групах при формуванні твердих навичок аналізу контекстів, які містять у собі складні судження (висловлювання). Формування аналізу складного висловлювання є необхідною передумовою вирішення завдань у практичній діяльності.

Робота в малих групах при формуванні твердих навичок аналізу та оперування безпосередніми дедуктивними виводами (обернення, перетворення, протиставлення предикату та за логічним квадратом).

Семінари-дискусії

Мозгові атаки

Кейс-метод

Презентації

1. Проблемні повідомлення та дискусія з питання:
 • Індукція та дедукція засоби пізнання світу.


 • Методи індуктивних досліджень.

 • Методи дедуктивних досліджень.

2. Презентація ІНДЗ.

Тема 8. Логіка дискурсу

Проблемні лекції

  1. Чому протиставлення доведення й аргументації часто деструктивно впливає на хід суперечки.

  2. Які типові помилки виникають при порушенні правил щодо аргументів?

  3. Чим суперечка, дебати, диспут і полеміка відрізняються один від одного?


13. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ


Ресурси мережі Інтернет

із законодавства України

Ресурси мережі ЛДФА

з навчальної дисципліни

1

2


www.countries.ru – первісна культура

www.kemet.ru – портал, присвячений історії Давнього Єгипту.

www.und.ac.za - Давня Індія очима античних авторів.

www.ancient-china.net – Давній Китай.

www.internetri.net – наука, освіта, технології.

www.utm.edu/research/iep - філософська енциклопедія від A до Z.

www.mcgill.pvt.k12.al.us – дослідження християнської культури.


www.aboutislam.ws – сайт, який розкриває основні положення ісламу.

www.online.ru/emain/eart/museums.html- найвідоміші музеї світу.


 • Програма навчальної дисципліни «Філософія ІІ»

 • Робоча програма з навчальної дисципліни «Філософія ІІ»

 • Плани семінарських занять та методичні рекомендації до їх проведення

 • Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи (СРС)

 • Методичні рекомендації та ІНДЗ

 • Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни «Філософія ІІ»

 • Лекційні матеріали у форматі мультимедійної презентації. 1. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
з/п

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, тема, зміст змін і доповнень)

Навчальний рік

Підпис завідувача кафедри

<< предыдущая страница