vchilka.in.ua 1
Міністерство освіти та науки України


Національний університет

Львівська політехніка”
Кафедра техногенно-екологічної безпеки

рОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
Захист робітників, службовців і населення у надзвичайних ситуаціях


Виконав:


студент гр.

Перевірив:

доц.
Львів – 201I. ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ
1. Визначення глибини зони можливого забруднення:

а) визначаємо еквівалентну кількість НХР у первинній хмарі:

т,

де – коефіцієнт, що залежить від умов зберігання НХР;

– коефіцієнт, рівний відношенню порогової токсодози хлору до порогової дози інших НХР;

– коефіцієнт, який враховує ступінь вертикальної стійкості атмосфери для інверсії;

– коефіцієнт, який враховує вплив температури для первинної хмари);

(т) – кількість викинутої НХР.
Визначаємо глибину зони можливого забруднення Г1:

км,
б) визначаємо еквівалентну кількість НХР у вторинній хмарі:

т,

де – коефіцієнт, що залежить від фізико-механічних властивостей НХР;


– коефіцієнт, який враховує швидкість вітру (для швидкості вітру м/с);

– коефіцієнт, який залежить від часу, що минув з початку аварії;

м – товщина шару НХР для вільного розливу;

т/м3 – густина НХР.

год.,

де Т – тривалість випаровування речовини, год.

К6=N0.8 при N<Т і К60.8 при N>T
Визначаємо глибину зони вторинної хмари Г2:

км.

в) визначаємо повну глибину забруднення:

км,

де км – більша за розміром хмара,

км – менша за розміром хмара.
г) порівнюємо отримане значення з максимально можливим значенням глибини переносу повітряних мас:

км,

де год. – час від початку аварії;

км/год. – швидкість преносу переднього фронту забрудненого повітря при швидкості вітру м/с .

За кінцеву розрахункову глибину зони забруднення приймаємо меншу з глибин і .

д) визначаємо площу можливого забруднення:

км2,

де ____ кутові розміри зони можливого забруднення.
е) визначаємо площу фактичного забруднення:

км2,

де – коефіцієнт, який залежить від ступеня вертикальної стійкості атмосфери.

а) глибину зони незворотних втрат визначають за формулою: Гнезвор.= Г/3,3 (км)

б) ширину зони незворотних втрат визначають за формулою: bнезворнезвор · 0,135 (км)

в) площу зони незворотних втрат за формулою: Sнезвор= bнезвор · π · Гнезвор (км)
є) час підходу хмари НХР до заданого об’єкту залежить від швидкості переносу хмари повітряним потоком і визначається за формулою:

хв.,

де (км) – відстань від джерела забруднення до заданого об’єкта.
ж) втрати робітників і службовців на ОНГ визначаємо з таблиці. При забезпеченні людей протигазами на ______ % маємо наступні втрати:

– на відкритій місцевості % – чол.;

– в простих сховищах % – чол.
з) час перебування у засобах індивідуального захисту при температурі ____ºС за таблицею становить _____ год.
Результати оцінки хімічної обстановки зводимо в таблицю 1.
Результати оцінки хімічної обстановки

Таблиця 1

Джерело забруднення


Тип НХР

Кількість НХР,

т

Глибина зони забруднення, км

Площа зони можливого забруднення,

км2

Можливі втрати від НХР,%

Час підходу забрудненого повітря до заданого об’єкту, год

Тривалість вражаючої дії НХР, год

Час перерубування людей в ЗІЗ, год

Цистерна

Графічний додаток

(зони забруднення НХР зображаються на карті-схемі м. Львова)
Визначаємо площу розливу НХР і радіус площі розливу:

м2,

м.

Довжина еліпса рівна величині Гп= км.

Ширина еліпса:

км.

Рис.1. Зони можливого забруднення НХР.
II. Розрахунок кількості людей в місті, що постраждали внаслідок НС
1. Розрахувати кількість людей в місті, що попали:

а) в зону незворотних втрат за формулою: Nнезв. = C · K незв. · S незв. (чол.)

б) в зону санітарних втрат за формулою: Nсан. = C ·
K сан. · S сан. (чол.),

де C – щільність розподілу людей у місті (чоловік на гектар). Можна визначити зважаючи на кількість населення у Львові (