vchilka.in.ua 1 2 ... 19 20

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Затверджено кафедрою

______________ 2011 р.

Завідувач кафедри

_______________________

Кафедра філософії та політології


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ

«ФІЛОСОФІЯ»

за вимогами кредитно-модульної системи


для студентів усіх факультетів усіх спеціальностей

Навчально-методичний комплекс розробила:

к .ф. н., доцент Харченко Ю.В.Кіровоград - 2011УДК
ББК

Навчально-методичний комплекс курсу. –Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. – 2009 р. - с. 47

Розробники: к .ф. н., доцент Харченко Ю. В.

Рецензенти:Затверджено методичною радою КДПУ, факультету історії та права

Протокол № ___від _______________________200__ р.

ББК
© Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 2011.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЛОСОФІЯ»

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: (підготовка бакалаврів, магістрів, спеціалістів)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

(нац. кредитів: 2 )Модулів за видами роботи: 3Змістовних модулів: 5Загальна кількість годин: 108

Шифр та назва напряму: для студентів усіх спеціальностей

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов'язковий

Рік підготовки: 2

Семестр: 3

Лекції 18 годин

Семінарські заняття: 32 години

Самостійна робота:

58 годин

Вид контролю: екзамен

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ.

Зміст програми спрямований на вивчення історії філософських пошуків та винайдення граничних орієнтирів людського буття, поетапного становлення світоглядних уявлень та культури людського мислення, форм та рівнів пізнання, осмислення буття, сутності історії та культури, фундаментальних вимірів та цінностей людського буття.

Мета курсу – вивчення філософії за даною програмою передбачає не лише формування певного об’єму знань, а й головним чином - формування конструктивного мислення.

Мислення, що спирається на виробленні в європейській філософській традиції принципи, умовно може бути представлене як «філософське», однак по своїй суті воно є конструктивно-логічним. Отже, необхідно прищепити студентам навички самостійного розгляду світоглядних проблем життя, методологічних проблем пізнання та діяльності із залученням понятійного апарату філософії; пробудити в студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення; роз’яснювати причини підвищення значущості гуманітарного знання за умов ускладнення між індивідуальних стосунків в сучасному суспільстві.следующая страница >>