vchilka.in.ua 1
Питання з модульної контрольної роботи № 3


з дисципліни «Господарське право»


 1. На які матеріальні блага скерована сфера галузей матеріального виробництва?

 2. Яке призначення мають матеріальні блага, що походять із галузей матеріального виробництва?

 3. Що є енергією у господарсько-правовому розумінні?

 4. Де виробляється енергія, що надходить споживачам?

 5. Чи передбачає капітальний ремонт будівлі на час виконання робіт призупинення її експлуатації?

 6. Чи передбачає капітальний ремонт зміну будівельних габаритів об’єкта?

 7. Яким повинен бути обсяг виручки від реалізації сільськогосподарської продукції для того, щоб підприємство набуло статусу «сільськогосподарського підприємства»?

 8. Яким є основний вид діяльності сільськогосподарського підприємства?

 9. У якій сфері здійснюється господарсько-торговельна діяльність?

 10. На що спрямована господарсько-торговельна діяльність?

 11. Чи є біржа підприємницькою господарською організацією?

 12. Якою є господарська компетенція біржі?

 13. З яких підстав виникають повноваження агента на здійснення ним комерційного представництва?

 14. Чи є комерційними агентами підприємці, що діють у чужих інтересах, але від власного імені?

 15. Що є рекламою?

 16. Якою є мета реклами?

 17. Що є змістом послуг, що надаються при веденні транспортної діяльності?

 18. Який вид транспортної діяльності регулюється у ГК України?

 19. Що об’єднує зв'язок як галузь господарської діяльності?

 20. Що є змістом телекомунікаційної діяльності?

 21. Яка кількість акцій (часток статутного капіталу) повинна перебувати у комунальній власності для того, щоб телерадіоорганізація мала статус комунальної?

 22. Як іменується організаційно-правова форма некомерційного телебачення і радіомовлення?
 23. З якою періодичністю повинні виходити у світ друковані засоби масової інформації (преса)?


 24. Чи підлягають реєстрації додатки до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного та журнального типу?

 25. Які установи у законодавстві України визнаються фінансовими?

 26. В яких випадках фінансові установи поряд із фінансовими послугами мають право надавати інші послуги?

 27. Як називається спеціальний реєстр, у якому Національний банк України обліковує банки?

 28. Який рахунок Національний банк відкриває банку для здійснення міжбанківських розрахунків?

 29. У яких організаційних формах можуть створюватися суб’єкти професійної діяльності на фондовому ринку?

 30. У яких сферах здійснюється професійна діяльність на фондовому ринку?

 31. Яким юридичним особам у своєму найменування можна використовувати слова «страховик», «страхова компанія», «страхова організація» та похідні від них?

 32. Коли страховик набуває статусу фінансової установи?

 33. Які є види самозайнятих осіб?

 34. Чи може суміщатися статус самозайнятої особи та статус найманого працівника?

 35. Які існують організаційні форми адвокатської діяльності?

 36. Який статус має адвокат, що здійснює адвокатську діяльність індивідуально?

 37. Що таке аудит?

 38. Вкажіть характерну ознаку аудиту як виду контролю.

 39. Хто може бути оцінювачем?

 40. Чи є оцінювач суб’єктом оціночної діяльності?

 41. Що є об’єктом правовідносин комерційної концесії?

 42. Хто належить до суб'єктів правовідносин комерційної концесії?

 43. Як іменуються сторони договору комерційної концесії?

 44. В якій формі повинен бути укладений договір комерційної концесії?

 45. Вкажіть обмеження прав сторін договору комерційної концесії.

 46. У якому випадку обмежувальні умови договору комерційної концесії можуть бути визнані недійсними?
 47. Порушення яких обов’язків є підставою для застосування до сторін договору комерційної концесії заходів господарсько-правової відповідальності?

 48. Чи передбачена законодавством солідарна відповідальність сторін договору комерційної концесії?