vchilka.in.ua 1

Ознайомлення з новими граматичними структурами. Автоматизація дій учнів початкової школи з граматичним матеріалом.


Граматичні структури(гс), що входять до активного граматичного мінімуму, вживаються в усіх видах мовленнєвої діяльності(мд) – аудіювання , говоріння, читання та письма. Тому потрібно формувати рецептивні і репродуктивні навички володіння гс. Мовлення за своєю природою ситуативне. Тому учнів слід знайомити з новими гс у типових ситуаціях мовлення. Можна використовувати реальні та уявні ситуації. Усе потрібно унаочнювати. Кожна гс має функціональну та формальну сторони. За кожною гс закріплюють певні функції(наз. предмети, вказувати на наявність предмета у певному місці, виражати дію… ). При ознайомленні учнів з новою гс вчитель передусім повинен звернути їх увагу на функцію цієї гс, а форма має засвоюватись в нерозривній єдності з функцією. Наприклад Вчитель читає текст і просить звернути увагу на слово, яке вживається на початку кожного речення. Look here. There is a book on the desk . There is a piece of chalk on the desk… В анг.мові словом there починаються речення, в яких повідомляється, що щось або хтось знаходиться у певному місці. Потім слухають вдруге. Потім перевірка 1)Give laconic answers to the question. 2) Translate some sentences into Ukrainian.

Основна мета автоматизації – сформувати найсуттєвішу якість навички – автоматизованість. Вона формується на 2- х рівнях етапу автоматизації – на рівні фрази та на рівні понад фразової єдності , де крім автоматизованості , має бути сформована ще й стійкість навички. Змістом етапу автоматизації є умовно- комунікативні рецептивно- репродуктивні(на рівні фрази) та продуктивні (на рівні понад фразової єдності) типи вправ. Види вправ , що використовуються для автоматизації дій учнів з активним граматичним матеріалом. Вправи, що виконуються на рівні фрази : імітація зразка мовлення(зм), підстановка у зм, трансформація зм, завершення зм, відповіді на різні типи запитань , самостійне вживання засвоєної гс. Вправи , що виконуються на рівні понад фразової єдності: об’єднання зм(одно структурних та різноструктурних) у понад фразову єдність; об’єднання зм у діалогічні єдності (запитання- відповідь, твердження- твердження).

Інші гс цієї структурної групи (запитання різних типів та відповіді на них, узгодження дієслова з іменником, коли говориться про наявність кількох предметів у певному місці) потребують своїх комплексів вправ і засво..ться на наступних уроках.