vchilka.in.ua 1 2 ... 14 15

Тема: Особливості договірного регулювання відносин публічної сфери

Теоретичні питання


 1. Концептуальні підходи та поняття договору в публічній сфері.

 2. Мета та функції договірного регулювання відносин публічно-правової сфери.

 3. Принципи договірного регулювання публічної сфери: формальної рівності сторін, прямого дозволу на застосування договірного регулювання, пріоритету публічних інтересів.

 4. Особливості використання договірного регулювання в окремих публічно-правових галузях права.

 5. Предмет та об’єкт договірного регулювання відносин публічно-правової сфери

 6. Документарне вираження договорів в публічної сфері

 7. Зміст договірного регулювання відносин публічної сфери.

 8. Порядок укладення, зміни припинення договорів.

 9. Підстави розірвання договорів

 10. Визнання незаконними дій суб’єктів владних повноважень як підстава припинення договору.

 11. Законодавче забезпечення договірного регулювання відносин в приватній сфері.


Додаткові питання

 1. Предмет адміністративно-правового регулювання.

 2. Предмет конституційно-правового регулювання

 3. Предмет регулювання відносин політичної сфери

 4. Поняття та види наслідків порушення норм адміністративного, конституційного, фінансового, трудового права.

 5. Наслідки порушення норм конституційного, адміністративного, трудового договору.


Практичні завдання

1. Проаналізувати по три договори публічної сфери, що наводяться у додатках. Додаток № 1 (стор. 4) – група 1; додаток № 2 (стор. 23) – група 2; додаток № 3 (стор. 47) – група 3; додаток № 4 (стор. 95) – група 4.

Аналіз здійснити за такими параметрами: яке співвідношення (місце) в системі правових договорів? які відносини регулюються договорами; які предмет та об’єкт договорів? які суб’єкти договірного регулювання? які законодавчі підстави укладення даних договорів? які норми законодавчих актів встановлюють правосуб’єктність, компетенцію на укладення даних договорів? Результати аналізу подати у вигляді таблиці.


Самостійна робота


 1. Поняття та види адміністративних договорів

 2. Поняття та види трудових договорів

 3. Підстави визнання договору неукладеним

 4. Превентивні засоби впливу на відносини публічної сфери


Література

 1. Адміністративне право України [Текст] : підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Паращук, О.В. Дьяченко та інші. ; за ред. Ю.П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005.

 2. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст] : підруч. : у 2-х т.: / редкол.: В.Б. Авер’янов (голова). – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 1 : Загальна частина.

 3. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : підручн. / заг ред.. О.М. Бандурки. – Х. : Золота миля, 2011. – 584 с.

 4. Банасевич, І. Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа [Текст] / І. Банасевич. // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 122.

 5. Битяк, Ю., Константий, О. Правова природа адміністративних договорів. [Текст] / Ю.Битяк, О. Константий // Вісник академії правових наук України. – №3 (26). – 2001.– С.101-109.

 6. Леон Дюгию Конституционное право: общая теория государства.—Одеса : Юридична література, 2005.

 7. Полянський В.В. Конституционно-правовой договор как средство гармонизации публичных интересов [Текст] / В.В. Полянсьький // Договор в публичном праве: сб.науч. ст.. / под ред. Е.В. Грищенко, Е.Г. Бабелюк. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 1-9.

 8. Тихомиров, Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений [Текст] / Ю.А. Тихомиров // Правоведение. – 1990.– № 5. – С. 29-30.

 9. Тихомиров, Ю.А. Современное публичное право [Текст] : монографич. учебник / Ю.А. Тихомиров. – М. : Эксмо, 2008. – С. 420.


Додаткова література

 1. Алексеева, А.А. К вопросу о публичности и об ограничении свободы договора оказания медицинских услуг [Текст] / А.А. Алексеева // Цивилистические записки : межвуз. сб. науч. трудов.– М. : Статут ; Екатеринбург : Ін-т частного права, 2004. – Вып. 3. – С. 351-363.


 2. Афанасьєв, К.К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук / К.К. Афанасьєв. – Луганськ, 2002.

 3. Бабчак, В. К проблематике договоров (соглашений) в налоговом праве [Текст] / В.К. Бабчак // Договор в публичном праве: сб.науч. ст.. / под ред. Е.В. Грищенко, Е.Г. Бабелюк. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 220-233;

 4. Дёмин, А.В. Административные договоры [Текст] : дис. … канд. юрид. наук / А.В. Дёмин.– Екатеринбург, 1996.

 5. Демократизація адміністративного права – ключове завдання його реформування [Текст] // Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. – К. : Факт, 2003. – С. 37.

 6. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки [Електронний ресурс] // Послання Президента України до Верховної Ради України // www.rada.gov.ua

 7. Кикоть, В.А. О договорной форме управления государственными и общественными делами [Текст] / В.А. Кикоть // Договорные формы управления. Постановка проблемы и пути решения : мат. Моск. совещ. – М. : ВНИИСИ, 1981. – С. 39­-45.

 8. Коренев, А.П. Административные договоры: понятие и виды [Текст] / А.П. Коренев, А.А Абдурахманов // Журнал российского права. – 1998. – № 7. – С. 38.

 9. Крусян, А.Р. Публичный договор в конституционном праве Украины [Текст] / А.Р. Крусян // Договор в публичном праве: сб.науч. ст.. / под ред. Е.В. Грищенко, Е.Г. Бабелюк. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 52-59.

 10. Куйбіда, Р.О. Проблема адміністративного договору у доктрині, законодавстві, на практиці [Текст] / Р.О. Куйбіда // Право України. – 2009. – № 3. – С.76-84.
 11. Лагода, О.С. Адміністративний договір та втручальні процедури: актуальні питання реформування правової системи України [Текст] / О.С. Лагода // Збірник наук. статей за мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Луцьк, 2-3 червня 2006 р. : у 2-х т. Т. 1 / уклад. Т.Д. Климчук, І.М. Якушев. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 316 с.


 12. Мадьярова, А.В. Виды публично-правовых договоров в муниципальном праве [Текст] / А.В. Мадьярова // Договор в публичном праве : сб. науч. ст. / под ред. Е.В. Гриценко, Е.Г. Бабелюк. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – С. 60-73.

 13. Маскаева, И.И. Субординационный админисративно-правовой договор в германском праве [Текст] / И.И. Макаева // Договор в публичном праве : сб. науч. ст. / под ред. Е.В. Грищенко, Е.Г. Бабелюк. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – С. 205-213.

 14. Мельник, Ю.В. Адміністративний договір як одна з правових форм діяльності місцевих органів виконавчої влади [Текст] / Ю.В. Мельник // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – Вип. 25. – С. 244-247.

 15. Новосёлов, В.И. К вопросу об административных договорах [Текст] / В.И. Новосёлов // Правоведение. – 1969. – № 3. – С. 40-45.

 16. Новый союзный договор: поиски решений [Текст] / АН СССР Ин-т гос-ва и права; Редкол.: Лазарев Б.М, (отв. ред.) и др. – М.: Ин-т гос-ва и права, 1990. – 128 с.

 17. Перепелюк, В. До питання про визначення поняття «владна управлінська функція» [Текст] / В. Перепелюк // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 4. – С. 41-48.

 18. Положення про делегування саморегулятивній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень. Ззатверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.04.2007. – № 7153.

 19. Приймаченко, Д.В. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів [Текст] / Д.В. Приймаченко // Право України. – 2006. – № 6. – С. 23.

 20. Савостин, А.А. Административно-правовой договор в системе регулирования общественных отношений (понятие, классификация) [Текст] / А.А. Савостин // Юрист. – 2001. – № 11. – С. 52.
 21. Самсін, І. Адміністративний договір – форма реалізації публічного інтересу [Текст] / І. Самсін, Н. Іваницька // Право України. – 2006. – № 6. – С. 114-118.


 22. Синдеева, И. Ю. Административный договор как інститут административного права. [Текст] / И.Ю. Синдеева. Дисс… канд. юрид. наук. – Москва, 2009. – С. 11.

 23. Сиренко, В.Ф. и др. Аппарат государственного управления: интересы и деятельность. [Текст] / В.Ф. Сиренко – К.: Наукова думка, 1993. – С. 4. Скворцов, С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук / С.С. Сковрцов. – Одеса, 2004.

 24. Солдатенко О.В. О некоторых публичных договорах в финансовом праве [Текст] / О.В. Солдатенко // Договор в публичном праве: сб.науч. ст.. / под ред. Е.В. Грищенко, Е.Г. Бабелюк. – М.: Волтерс Клувер, 2009.

 25. Стефанюк, В. Адміністративний договір – вимога сьогодення [Текст] / В. Стефанюк // Право України. – 2003. – № 11. – С. 11-16.

 26. Стефанюк, В. Поняття, ознаки і публічно-правова природа адміністративного договору та його значення в управлінській діяльності [Текст] / В. Стефанюк // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції : зб. наук. праць. – К., 2003. – С. 14-27.

 27. Тихомиров, Ю.А. Теория компетенции [Текст] / Ю.А. Тихомиров. – М. : Изд-во г-на Тихомирова, 2005.– 355 с.

 28. Ткач, Г. Поняття компетенції органу виконавчої влади [Текст] / Г. Ткач // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 188-192.

 29. Ткач, Г. Сучасні принципи адміністративного права та їх концептуальне значення для оновлення змісту українського адміністративного права [Текст] / Г. Ткач // Адміністративне право в контексті європейського вибору України : зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2004. – С. 34-41.

 30. Фещенко, Л.О. Організація взаємодії правоохоронних органів [Текст] / Л.О. Фещенко // Держава і право. Юридичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – Вип. 43. – С. 245-250.
 31. Шевелева Н.А. Правовая природа Соглашения о передаче полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов [Текст] / Н.А. Шевелева // Договор в публичном праве: сб.науч. ст.. / под ред. Е.В. Грищенко, Е.Г. Бабелюк. – М.: Волтерс Клувер, 2009.


 32. Щекин Д.М. Поручительство и банковская гарантия как договорные способы обезпечения исполнения налогового обязательства в налоговом праве стран СНГ [Текст] / Д.М. Щекин // Договор в публичном праве: сб.науч. ст.. / под ред. Е.В. Грищенко, Е.Г. Бабелюк. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 234-244.

 33. Ярмухаметов, Р.З. Договор как источник публичного права [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.З. Ярмухаметов. – Уфа, 2002. – С. 26.


Додаток №1, (1 група)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР № ....


Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

............... (надалі по тексту - Інвестор - Підрядник), в особі ............., що діє на підставі .........., з однієї Сторони, та

..............., (надалі по тексту - Інвестор), в особі, що діє на підставі, з іншої Сторони, при спільному згадуванні — Сторони, а кожен окремо — Сторона, домовились про наступне:следующая страница >>