vchilka.in.ua 1


Оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути представлена в електронному вигляді, роздрукована і вкладена в стандартну папку. Середній її обсяг – 30-40 сторінок формату А4 (210x297 мм) із параметрами: ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см., шрифт: Times New Roman, розмір символів: 14, абзацний відступ – 1,25 см; міжрядковий інтервал: 1,5 (до тридцяти рядків на сторінці). Друк повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності.

Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами жирним шрифтом симетрично до тексту. Заголовки друкують з абзацу звичайним жирним шрифтом. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапками. Кожну структурну частину наукової роботи слід починати з нової сторінки (підрозділи – через рядок від попереднього).

Обов’язкова нумерація сторінок. Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який зараховують до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

На другій сторінці міститься зміст – остаточно відредагований план курсової роботи з вказівкою сторінок кожного розділу і підрозділу в тексті.

Якщо в тексті роботи використовуються ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) і таблиці, то вони подаються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше. Якщо ілюстрація чи таблиця мають формат більший за А4, то її можна розмістити в додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер ілюстрації, її назва й пояснювальний підпис розміщується безпосередньо під ілюстрацією.


Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщується напис Таблиця із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу й порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Якщо таблиця переноситься на наступну сторінку, то над таблицею пишеться «Продовження таблиці» і вказується її номер. Назви граф у таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони становлять одне речення із заголовком. Якщо вони самостійні, то пишуться з великої літери.

Формули в науковій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу й порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки скорочення витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером цього джерела за бібліографічним списком і відповідною сторінкою, наприклад: [5, с. 19]. У посиланні на кілька джерел, вони відокремлюються точкою з крапкою, наприклад: [15; 21; 27]

Заголовок будь-якої зі структурних частин курсової роботи не може знаходитися в кінці аркуша, після нього мусять бути принаймні два рядки тексту, що знаходяться на відстані 5 мм від заголовка. Жоден заголовок не може закінчуватися крапкою.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра природничо-математичних дисциплін і педагогічних технологій початкової освіти

Роботу рекомендовано до захисту

Протокол №__від________201__р.

Завідувач кафедри ПМДіПТОПО

____________________________

____________________________

ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота

студентки 4 курсу групи _

факультету ПВПК,

заочної (денної) форми навчання

____________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник:
_____________________________

Члени комісії:_________________

_____________________________

Національна шкала____________

Кількість балів:_______________

Оцінка ECTS _________________


Слов’янськ – 20___

Приклад офомлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

5

1.1. Завдання освітньої галузі «Математика» в початковій школі

5


1.2. Засоби застосування ІКТ в освітній галузі «Математика» у початковій школі

8

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

13

2.1.Прийоми створення засобів навчання на основі дидадктичних принципів

13

2.2. Приклади конспектів уроків із математики з використанням ІКТ

18

ВИСНОВКИ

28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

29

ДОДАТКИ

31


Методи науково-педагогічного дослідження

Метод науково-педагогічного дослідження – шлях опанування психолого-педагогічних процесів формування особистості, вста­новлення об'єктивних закономірностей виховання і навчання.

Для конкретного педагогічного дослідження підби­рають комплекс методів у такому поєднанні, яке дає змогу отримати різнобічні відомості про розвиток особис­тості, колективу або іншого об'єкта виховання чи на­вчання. Сукупність методів має забезпечити одночасне вивчення діяльності, спілкування і рівня знань особисто­сті. Підібрані методи повинні відображати динаміку роз­витку певних якостей особистості як у віковому плані, так і протягом певного проміжку часу. Важливо вико­ристовувати такі методи, за допомогою яких можна оде­ржати відомості про учня з якомога більшої кількості джерел, від найкомпетентніших осіб, які постійно спіл­куються з ним. Методи допомагають аналізувати не тіль­ки розгортання процесу, його результати, а й умови, в яких він відбувається.

До методів науково-педагогічного дослідження нале­жать методи педагогічного спостереження, бесіди, анкету­вання, педагогічного експерименту, рейтингу, вивчення документації, психолого-педагогічного тестування, соціометрії, аналізу результатів діяльності учня, уза­гальнення незалежних характеристик, а також матема­тичні та теоретичні методи.

Метод педагогічного спостереження. Реалізуєть­ся він як спеціально організоване сприймання педаго­гічного процесу в природних умовах. З огляду на особ­ливості його суб'єкта і об'єкта розрізняють спостере­ження пряме й опосередковане, відкрите й закрите, а також самоспостереження. Здійснюючи спостереження, важливо мати його план, визначити термін, фіксувати результати, подбати, щоб було воно систематичним і тривалим.

Спостереження здебільшого використовують на пер­ших етапах наукового дослідження педагогічної про­блеми, зважаючи, що можливості його щодо прихова­них явищ надто обмежені. Використання цього методу не дає змоги розкрити внутрішні процеси педагогічних явищ. Зафіксовані методом спостереження факти зав­жди мають відтінок суб'єктивності, і це обмежує його використання у педагогічних дослідженнях. Тому спостереження застосовують часто у поєднанні з іншими методами.


Метод бесіди. Особливістю його є пізнання педагогіч­них явищ через безпосереднє спілкування з особами, яких дослідник вивчає в природних умовах. Щоб бесіда була результативною, необхідно мати її план, основні й додаткові запитання, створити сприятливу атмосферу лля відвертого обміну думками. Слід враховувати інди­відуальні особливості співрозмовника та виявляти педа­гогічний такт. Бесіду протоколюють, результати її по­рівнюють з інформацією про особистість, отриманою за допомогою інших методів.

Різновидом бесіди є інтерв'ю. На відміну від бесіди, яку проводять у природній, невимушеній обстановці, під час інтерв'ю дослідник ставить у певній послідовності заздалегідь сформульовані запитання й фіксує відповіді на них. Використовуючи інтерв'ю, слід враховувати осо­бливості різних типів респондентів («несміливий», «боя­зкий», «балакучий», «жартівник», «суперечник», «самовпевнений» та ін.). Результати інтерв'ю значною мірою залежать від того, наскільки продуманими і точними є запитання.

Метод анкетування. Полягає він у письмовому (іно­ді усному) опитуванні значної кількості учнів, студентів за певною схемою — анкетою або опитувальним листом. Анкетування дає змогу отримати інформацію про типо­вість певного педагогічного явища.

До анкети потрібно включати однозначні запитання, які найточніше характеризують явище, що вивчають, і дають надійну інформацію. Запитання можуть бути пря­мими («чи подобається вам професія вчителя?») і опосе­редкованими («чи погоджуєтеся ви з думкою про те, що професія вчителя найкраща?»). Вони не повинні підка­зувати відповіді чи схиляти респондента до певної точ­ки зору.

Анкети бувають закриті (з обмеженою кількістю варі­антів відповідей, підібраних дослідником) і відкриті (да­ють змогу респонденту висловити власну думку). Перед анкетуванням потрібно перевірити ступінь розуміння за­питань на невеликій аудиторії, вносячи за необхідності відповідні корективи.


Метод педагогічного експерименту. На практи­ці він реалізується як науковий дослід організації пе­дагогічного процесу в точно фіксованих умовах. За­безпечує найдостовірніші результати у педагогічних дослідженнях.

Залежно від мети, яку передбачає експеримент, розріз­няють:

експеримент-констатацію, під час якого вивчають наявні педагогічні явища;

творчий (формувальний) експеримент, у процесі яко­го фіксують нові педагогічні явища, створюють новий зміст, нові організаційні форми і методи навчання й вихо­вання;

експеримент-перевірку, коли перевіряють гіпотезу, висунуту в процесі вивчення передового і масового досві­ду освітніх закладів;

У будь-якому експерименті істотним є те, що він вно­сить до навчально-виховного процесу нові елементи з ме­тою його вдосконалення. Окрім того, для всіх педагогіч­них експериментальних досліджень характерне те, що їх результати зіставляють зі звичайною, повсякденною пе­дагогічною роботою. Тому в експерименті одна група є експериментальною – в ній апробують педагогічні но­вації, інші – контрольними. Порівняння рівня знань і вихованості в експериментальній і контрольних групах дає змогу робити висновки про ефективність педагогіч­них новацій.

Метод рейтингу. В основі його – оцінювання компе­тентними експертами окремих аспектів діяльності. При підборі експертів ураховують компетентність (знання сут­ності проблеми), креативність (здатність творчо виконува­ти завдання), позитивне ставлення до експертизи, відсут­ність схильності до конформізму (наявність власної думки і здатність обстоювати її), наукову об'єктивність, аналітичність і конструктивність мислення, самокритичність.

Під час аналізу отриманої інформації можна застосо­вувати метод рангових оцінок, коли виявлені фактори розміщуються за зростанням або спаданням ступеня їх вияву.

Метод вивчення документації. Базується на тому, що особові справи учнів, студентів, журнали, контрольні роботи, зошити з окремих дисциплін дають дослідникові об'єктивні дані, які характеризують їх індивідуальні осо­бливості, ставлення до навчання, рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок.


Документація (загальношкільний план роботи, плани роботи предметних комісій, класних керівників, протоко­ли засідань педагогічної ради та ін.) дає змогу сформува­ти уявлення про стан навчально-виховної роботи зага­лом і окремих її ділянок зокрема.

Метод вивчення документації, як і інші методи науко­во-педагогічного дослідження, можна використовувати у навчальному закладі будь-якого типу, врахувавши при цьому специфічні умови його навчально-виховної діяль­ності та особливості контингенту вихованців.

Метод психолого-педагогічного тестування. Поля­гає у визначенні рівня знань, умінь або загальної інтелек­туальної розвиненості учня за допомогою засобів тесту­вання: карток, малюнків, задач-шарад, ребусів, кросвордів, запитань. Екзаменаційні білети можна складати у формі тестів. Результати тестування визначають підрахуванням відсотків виконання тестів

Метод соціометрїї. Стрижнем його є вивчення струк­тури і стилю взаємин у колективі (метод запозичено із соціології). Наприклад, учневі, студентові пропонують від­повісти на запитання типу «З ким би ти хотів... (сидіти за однією партою, працювати поруч у майстерні, грати в одній команді та ін.)? На кожне запитання він водночас може дати кілька варіантів відповіді. За їх кількістю та характером визначають місце, роль і статус кожного чле­на колективу, наявність у ньому угруповань, їх лідерів. Отримані дані дають змогу моделювати внутріколективні стосунки: рівень згуртованості колективу, способи його впливу на кожного індивіда та ін.

Метод аналізу результатів діяльності учня. Аналіз результатів різних видів діяльності (успіш­ності, виконання громадських доручень, участі в конкур­сах та ін.) допомагає скласти уявлення про особистість учня (студента) за реальними справами. На підставі ви­вчення, наприклад, виробів учня в майстерні можна зро­бити висновок про його акуратність, старанність у роботі. Виготовлені в технічних гуртках моделі свідчать про ін­тереси і нахили. Відповіді на заняттях характеризують пам'ять, мислення, уяву, погляди, переконання.


Метод узагальнення незалежних характеристик. Полягає в узагальненні відомостей про учнів (студентів), отриманих із різних джерел: від учителів, батьків, ровес­ників та ін.

При зіставленні незалежних характеристик деякі риси можуть не збігатися через необ'єктивність того, хто харак­теризує, поспішність, помилковість висновків. У такому ра­зі з'ясовують причини розбіжностей, аналізують чинники, що зумовили їх. Розбіжності можливі й тоді, коли харак­теристики складали кілька разів через певні проміжки ча­су, протягом яких поведінка індивіда змінювалася.

Різновидом цього методу є метод «педагогічного кон­силіуму». Він передбачає колективне обговорення ре­зультатів вивчення вихованості школярів (студентів), яке здійснюється за певною програмою і єдиними крите­ріями, колективну оцінку певних якостей особистості виявлення причин недостатньої сформованості певних рис особистості, колективне розроблення засобів подолання виявлених недоліків.

Аналіз і синтез є взаємопов'язаними і взаємозумовленими логічними методами наукового пізнання, що виник­ли на основі практичної діяльності людей. Якщо аналіз полягає у розчленуванні цілого на складові елементи (час­тини), то синтез – в об'єднанні частин у ціле.

Узагальнення – логічний процес переходу від одинич­ного до загального, від менш загального до більш загально­го знання. Воно є продуктом розумової діяльності, формою відображення загальних ознак і якостей дійсності.

Порівняння – розумова операція, за допомогою якої встановлюють схожість і відмінність між конкретними педагогічними явищами.

Висновок – одержане логічним шляхом із вихід­них даних судження, яке містить нову чи додаткову ін­формацію.

Математичні методи. Їх сутність полягає в опису­ванні педагогічних явищ за допомогою кількісних харак­теристик, а також у використанні кібернетичних моделей для визначення оптимальних умов управління процесом навчання і виховання. Застосування цих методів для ві­дображення педагогічних явищ можливе за умов їх типо­вості, вимірюваності та масового характеру. До матема­тичних методів належать методи реєстрування, ранжування і моделювання.


Метод реєстрування – виявлення певної якості з явищах даного класу та її обрахування за наявністю або відсутністю (наприклад, кількості скоєних учнем негати­вних вчинків).

Метод ранжування – розміщення зафіксованих по­казників у певній послідовності (зменшення чи збільшен­ня), визначення місця елемента у певній множині. При­кладом є складання списку учнів (студентів) залежно віл рівня їх успішності та ін.

Метод моделювання полягає у створенні й досліджен­ні моделей.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

СПИСКУ ДЖЕРЕЛ У ДИСЕРТАЦІЇ І В АВТОРЕФЕРАТІ

(На підставі подання Національної бібліотеки України ім..В.І.Вернадського)
Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; №14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. –(Ювеліри України ; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів :Кальварія, 2005. – 196, [1] с. –(Першотвір).

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В.Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – ( Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).


3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. –(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. –(ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. –(Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт.тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.


4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.
Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] c.

2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 – . – (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. – 2005. –277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006 – . – (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6т. / Н. П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2002 – . – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. –534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. –Житомир: Полісся, 2006 – . – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика.Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. Текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.


3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.
Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов /Шиляев Б.А., Воеводин В. Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. –( Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. –7, [1] с. - (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Депоновані наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
Словники

1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. –175, [1] с.


2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. /З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. –К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. –2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.
Атласи

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. –2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х. : Ранок , 2005. – 96 с.
Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. –Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. –207 с. –(Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. –459 с. –(Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. –VІ, 74с. –(Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004 – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. –ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).


2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 –ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. –(Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. –(Національний стандарт України).
Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006 –. – (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. –2007. –264 с. Т. 6. – 2007. –277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.
Бібліографічні показчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997 –2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. –(Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації

1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ...доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.
Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. –2007. –№ 6. – С. 15-18, 35-38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. –№ 6. – С. 14-17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов –основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61.

4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. –2007. –№ 5. – С. 12-14.


5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. –№ 1. – С. 25-29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13 -20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX-початок XX ст. / Д. М.Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202.

Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М.Чуєв. –80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) –1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. –Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. Перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. –(Всеукр. Перепис населення, 2001). –Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.


3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. –Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ОПД


 1. Андрієвський Б.М. Основи наукових досліджень. Методичний посібник. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. – 24с.

 2. Бабанский Ю.К. Методология и методика научного поиска // Избр. педагогические труды. – М.: Педагогика, 1989. – С.435-565.

 3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. – К.: АПН України, 1995. – 45 с.

 4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

 5. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 240 с.

 6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.

 7. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. - Таллин: Валгус,1980. – 334 с.
 8. Лудченко О.А., Лудченко Я.О. Основи наукових досліджень. – К.: Знання, 2000. – 114 с.


 9. Методы педагогических исследований /Под ред. В.И.Пискунова, В.Г.Воробьева. – М., 2004. – 209с.

 10. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. – Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

 11. Организация и методика экспериментального педагогического исследования. – М., 2007. – 198с.

 12. Оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт : методичні вказівки для студентів біологічного факультету / С.О. Волгін, С.О. Гна­туш, В.В. Манько. – Вид. 3-тє, випр. і доп. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 52 с.

 13. Подласый И.П. Методы педагогических исследований / Подласый И.П. Педагогика. Новый курс.– Кн. 1. – М.,1999.

 14. Пятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навч. посібник. – К., 2003. –116 с.

 15. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник.– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

 16. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень. – К. : Знання, 2007. – 317 с.

 17. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник.– К.: Академвидав, 2005 – 208 с.

 18. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 c.

 19. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник.– 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006.–307с.