vchilka.in.ua 1
Витяг

з “Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України – колегії суддів змагань туристських спортивних походів

(затверджено постановою Президії Федерації спортивного туризму України від 08.12.2001р., протокол № 2, п. № 8 )
“6.4. При розгляді документів, заявлених на походи, МКК зобов'язані перевірити:


 • розробку маршруту та графік руху групи за основним та запасним варіантами, наявність картографічного матеріалу;

 • знання керівником групи району походу, умов пересування та природних перешкод у ньому;

 • відповідність туристського досвіду керівника та учасників походу заявленому маршрутові;

 • правильність добору групою спорядження, медикаментів;

 • намічені групою заходи щодо безпечного проведення походу;

правильність вибору контрольних пунктів i термінів походу”.
Форма маршрутної книжки

спортивного туристського походу

затверджена постановою виконкому

Федерації спортивного туризму України

від 22 квітня 2002р, протокол № 21, п.2.

МАРШРУТНА КНИЖКА № _____/13___СПОРТИВНОГО ТУРИСТСЬКОГО ПОХОДУ

Маршрутна книжка вважається недійсною без штампу маршрутно-кваліфікаційної комісії


2013 р.

ПАМЯТКА

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ МАРШРУТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Перед тем, как зарегистрироваться руководитель группы, собирает подписи не менее двух членов МКК, один из которых председатель подкомиссии соответствующего вида туризма, с датами рассмотрения ими заявочных материалов, затем подписывает у председателя МКК или его зама, после чего регистрируется у секретаря МКК.

2. Отчет о походе сдается следующим образом: руководитель подписывает отчет о походе у тех же членов МКК, которые его выпускали на маршрут (рецензия по форме), затем подписывает у председателя МКК или его зама, после чего регистрирует и сдает отчет отв.секретарю МКК не позднее полугодия от окончания похода.
13.ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ, ЗАУВАЖЕННЯ, ВІДМІТКИ
14. РІШЕННЯ МКК ПРО ЗАЛІК ПОХОДУ


Похід оцінено __________________________ категорією складності.
Довідки про залік походу видані у кількості __________ шт.

Голова МКК _______________________ ( _________________________ )

(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени МКК _______________________ ( _________________________ )

(підпис) (прізвище, ініціали)_______________________ ( _________________________ )
(підпис) (прізвище, ініціали)
Штамп МКК
«______» ____________ 20____р.

12.КОНТРОЛЬНІ ПУНКТИ ТА ТЕРМІНИ
Про проходження маршруту група повинна повідомити телеграмою:
1._________________________________________ за адресою _______________
_______________________________________________________________________________;
2._________________________________________ за адресою _______________
_______________________________________________________________________________ :


 • з _________________________ до __________________________ 20___ р. • з _________________________ до __________________________ 20___ р.
 • з _________________________ до __________________________ 20___ р.

Голова комісії ___________________ ( _ Пономаренко Е.Ф ____ )

(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії ___________________ ( ___ Пономаренко М.В.__)

(підпис) (прізвище, ініціали)
___________________ ( )

(підпис) (прізвище, ініціали)
Штамп МКК


“______”________________ 2013 р.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Група туристів ___от тур.клуба “Альпина-ДонНУ»___________________
____________________Донецкой области _______________________________

(організація, що проводить похід, або район, місто проживання туристів)

у складі ______ чоловік, здійснює з ___________2013_р. до __________ 2013_р.
________пешеходный__________ похід _первой__ категорії складності у районі

(вид туризму)

_______________________________________________________ за маршрутом:

(країна, географічний район походу)

Керівник групи :

_________________________________________________________________


(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Заступник керівника (для походів 6 категорії складності, а також та груп учнівської молоді):

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)


2.СКЛАД ГРУПИ *

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

(день, місяць, рік)

Місце роботи або навчання (повна назва, посада,

№ телефону)

Відповідність відомостей про туристський досвід та досвід подолання локальних перешкод керівника та учасників походу довідкам про залік походів перевірено.

Член __ МКК турклуба “Альпина-ДонНУ” при Донецкой областной МКК_____

(назва МКК)

__________________________Пономаренко ______________________________

(підпис, прізвище та ініціали члена МКК)

*)При очному розгляді маршрутних документів заміна учасників завіряється штампом МКК, а при заочному – додається лист від МКК, яка направила маршрутні документи на розгляд або від керівника походу.

10.РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ НА МІСЦЕВОСТІ
Група у складі: керівника ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

учасників ___________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
пройшли перевірку “____”__________20____р. ____________________________
________________________________________________________________________________________________

(місце перевірки)

з наступних питань _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Результати перевірки :________________________________________________ .


Перевірку провів : _______________________ ( _________________________)


(підпис) (прізвище, ініціали)
11.ВИСНОВОК МАРШРУТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Група під керівництвом _______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

має (не має) право здійснити даний похід.

Особливі вказівки: __нет__________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Термін здачі звіту про похід до “____”_______ 2013 р. у письмовому (усному) вигляді в обсязі - повному (скороченому - ______________________

(вказати розділи)

______________________________________________________________________________________________ ).

Групі рекомендовано зв’язатися з регіональною аварійно-рятувальною службою (контрольно-рятувальною, пошуково-рятувальною тощо) та поінформувати її про графік пересування та контрольні терміни за адресою:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

9.РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ У МАРШРУТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ
Маршрутно-кваліфікаційна комісія __турклуба “Альпина-ДонНУ” при Донецкой областной МКК__________________________________________________

(найменування комісії)

у складі ____________ Пономаренко Михаила Васильевича_________________

(прізвище, ім’я, по батькові членів комісії)

_____________________ Пономаренко Евегения Федоровича______________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
за участю ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові осіб, які залучені до роботи комісії)

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
розглянувши матеріали заявленого походу групи під керівництвом ________________________________ вважає, що (не потрібне – закреслити):

1.Маршрут відповідає (не відповідає) заявленій категорії складності.

2.Туристський досвід керівника групи відповідає (не відповідає) технічній складності маршруту.

3. Туристський досвід учасників групи відповідає (не відповідає) технічній складності маршруту.

4.Заявочні матеріали відповідають (не відповідають) встановленим вимогам.

5.Інші зауваження: ____нет_____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6.Групі призначається (не призначається) контрольна перевірка на місцевості:

________________________________________________________________________________

(коли, де, з яких питань)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Домашня адреса, телефон

Туристська підготовка * (вказати походи вищих к.с. з даного виду туризму, район походу, а також досвід: У - учасник, К – керівник)

Обов’язки у групі, розподіл по засобам сплаву або іншим транспортним засобам (для автомобілів та мотоциклів вказати номерні знаки)

Підпис про знання Правил **_____________________________

*) До маршрутної книжки додаються копії виданих МКК довідок про проведені походи. Для маршрутів з класифікованими локальним перешкодами зазначається їх найменування, категорія складності, а для перевалів вище 5000м ще й їх абсолютна висота.

**)Розділ II чинних Правил змагань зі спортивного туризму - “Правила проведення змагань туристських спортивних походів”.

Для груп учнівської та студентської молоді – “Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (наказ Міністерства освіти України від 06.04.1999р., зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 320/3613 від 20.05.1999р.).


3.ПЛАН ПОХОДУ (ЗАЯВЛЕНИЙ) *

Дата


Дні у дорозі

Відрізок маршруту

Відстань (км)

Засіб пересування

Всього активним способом пересування - ___________ км.


_______________________

*) У розділі 3 будь які виправлення або виключення відрізків маршруту не припустимі. Відрізок маршруту визначається від пункту ночівлі (п.н.) до пункту закінчення денного переходу.
8.КЛОПОТАННЯ МКК
Голові МКК _______________________________

(найменування вищестоящої МКК)

__________________________________________

від ______________________________________

(найменування МКК, що порушує клопотання)

__________________________________________


К Л О П О Т А Н Н Я
У зв’язку із відсутністю повноважень у маршрутно-кваліфікаційної комісії ______________________________________________________________,

(найменування МКК, що порушує клопотання)

просимо розглянути подані заявочні матеріали на проведення туристського спортивного походу ________ категорії складності і дати по ним свої висновки.

Попередній розгляд зазначених матеріалів проведено нашою маршрутно-кваліфікаційною комісією “____” ____________ 20 ___ р.


Голова МКК __________________ ( ___________________________ )

(підпис) (прізвище, ініціали)

“ _____” _________________ 20 ____р.

Штамп МКК

7.МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУПИ
Наявні:


 • необхідний набір продуктів харчування;

 • загальне та особисте спорядження у достатній кількості;

 • необхідний ремонтний набір та необхідний набір ліків.


Спеціальне спорядження:

Групове:

Особисте:

назва

кількість

назва

кількість

Палатки
Рюкзаки
Котлы
Спальники
Вагові характеристики вантажу на маршруті:
Назва

На одну людину

На групу у кількості ____ чол.

Продукти (всього/у день)Групове спорядженняОсобисте спорядженняРАЗОМ:
Максимальне навантаження:

 • на одного чоловіка - __________ кг;

 • на одну жінку - ______________ кг.Відомості, викладені у розділах 1 – 7, підтверджую.

Керівник походу ___________________ ( _____________________________)


(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Дата “______” ________________ 20_____ р.

4.ПЛАН ПОХОДУ (УЗГОДЖЕНИЙ З МКК)*

Дата


Дні у дорозі

Відрізок маршруту

Відстань (км)

Засіб пересування

Відмітка про проход-ження маршрутуБез изменений
Всього активним способом пересування - ___________ км.
___________________

*) У випадку внесення змін до заявленого маршруту, такий маршрут у розділі 4 записується повністю. Якщо маршрут узгоджено у заявленому варіанті, то у розділі 4 робиться запис: “Без змін”.


5.СХЕМА МАРШРУТУ *
Схема маршрута прилагается

__________________

*) Для маршрутів I – III категорії складності подається схема, а для маршрутів IV – VI категорії складності група подає копії картографічних матеріалів, якими вона буде користуватися під час проходження маршруту. Допускається вклеювання готових карт та схем із зазначенням їх масштабу, маршруту походу, місцями та датами ночівель і днювань.

6.СКЛАДНІ ДІЛЯНКИ МАРШРУТУ ТА ЗАСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ *

_______________

*) При розгляді у МКК керівник групи подає також схеми, фотографії та опис складних ділянок. При заочному розгляді зазначені матеріали додаються. Після розгляду у МКК матеріали повертаються керівнику групи.