vchilka.in.ua 1

Перелік питання


до іспиту з історії держави та права України


 1. Предмет, функції, принципи, методи курсу історії держави та права України.

 2. Норманська теорія державотворення східних слов’ян.

 3. Виникнення державності у східних слов’ян.

 4. Розповсюдження християнства в українських землях.

 5. Державний лад Київської Русі.

 6. Суспільний лад Київської Русі.

 7. Характеристика джерел права Київської Русі.

 8. Основні риси цивільного права Київської Русі.

 9. Кримінальне право Київської Русі.

 10. Судові органи та основні форми судового процесу Київської Русі

 11. Утворення Галицько-Волинської держави.

 12. Суспільний лад Галицько-Волинської держави.

 13. Державний лад Галицько-Волинської держави.

 14. Правова система Галицько-Волинської держави.

 15. Природа Литовсько-Руської держави. Кревська і Городельська унії.

 16. Державний лад Литовсько-Руської держави.

 17. Суспільний лад Великого князівства Литовського. Право­ве становище основних соціальних груп населення.

 18. Судоустрій та судочинство на українських землях в часи Великого князівства Литовського.

 19. Джерела права на українських землях часу Великого кня­зівства Литовського. Чинність Литовських Статутів в Україні.

 20. Основні риси цивільного і кримінального права у Вели­кому князівстві Литовському.

 21. Магдебурзьке право в Україні (виникнення, суть, принци­пи та застосування).

 22. Люблінська унія - 1569р. та її юридичне значення для українських земель.

 23. Суспільний лад на українських землях часів знаходження під владою Речі Посполитої.

 24. Державний лад на українських землях часів знаходження під владою Речі Посполитої.

 25. Наступ католицизму. Берестейська церковна унія 1596р.
 26. Судочинство часів знаходження України під владою Речі Посполитої.


 27. Джерела права часів знаходження України під владою Речі Посполитої.

 28. Виникнення українського козацтва: джерела та соціальна база його формування.

 29. Реєстрове козацтво та його державно-правовий статус.

 30. Військово-політичний устрій Запорозької Січі.

 31. Звичаєве (козацьке) право Запорозької Січі.

 32. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. та зміни у суспільних відносинах.

 33. Основні етапи формування (юридичного закріплення) української національної державності в ході Визвольної війни середини XVII століття.

 34. Визвольна війна українців середини XVII ст. та зміни в системі права.

 35. Правові умови входження України під протекторат Мос­ковської держави.

 36. Конституція Пилипа Орлика.

 37. Формування і розвиток Української державності під зверхність іноземних держав.

 38. Суспільний лад Української державності другої пол. ХVІІ-ХVIIІ ст.

 39. Ліквідація російським царизмом автономного устрою України.

 40. Державний лад Української державності другої пол. ХVІІ-ХVIIІ ст.

 41. Основні риси права другої пол. ХVІІ-ХVIIІ ст. Козацько-гетьманської держави.

 42. Джерела права другої пол. ХVІІ-ХVIIІ ст. Козацько-гетьманської держави.

 43. Судоустрій та судочинство Української державності другої пол. ХVІІ-ХVIIІ ст. Козацько-гетьманської держави.

 44. Кодифікація права в Україні першої пол. XVIII ст.

 45. Основні наслідки кодифікації права в Україні другої пол. XVIII - поч. XIX ст.

 46. Соціально-політичний розвиток України у складі Російської імперії у ХІХ - поч. ХХ ст.

 47. Буржуазні реформи України у ХІХ - поч. ХХ ст.

 48. Суспільний лад України у ХІХ - поч. ХХ ст.

 49. Правове становище селян України після реформи 1861 року.

 50. Система органів державної влади України XIX - початку XX ст.
 51. Реформа селянського управління 1860 - 70 р.р.


 52. Земська реформа 1864 року і міська реформа 1870 року

 53. Суди в Україні після судової реформи 1864 року.

 54. Кодифікація права України XIX - початку XX ст.

 55. Основні риси права України XIX - початку XX ст.

 56. Суспільно-політичний лад західноукраїнських земель в складі Австрійської імперії в ХІХ ст.

 57. Державний лад на західноукраїн­ських землях XIX ст.

 58. Судова та правова системи на західноукраїн­ських землях XIX ст.

 59. Структура державних органів за часів Центральної влади.

 60. Статут про державний устрій, права і вольності УНР.

 61. Правова система періоду відродження української державності.

 62. Розвиток української державності за часів правління П. Скоропатського.

 63. Органи державної влади та управління за часів правління П. Скоропатського.

 64. Судова система і правоохоронні органи Української Гетьманської держави.

 65. Законодавча та правотворча діяльність гетьманату

 66. Державний лад часів Директорії.

 67. Судова та правова система за Директорії УНР.

 68. Варшавський і Ризький договір за часів Директорії.

 69. Проголошення та формування ЗУНР.

 70. Злука ЗУНР і УНР.

 71. Судова система та інші правоохоронні органи ЗУНР.

 72. Правова система ЗУРН.

 73. Державний лад та місцеві органи влади у період формування державності в Україні.

 74. Судова система, правоохоронні та репресивні органи (1917 - 1920р.р.).

 75. Конституція УСРР 1919 року.

 76. Формування основ соціалістичного права.

 77. Нова економічна політика в Україні.

 78. Формування державного ладу (1921-1929р.р.)

 79. Судова система та правоохоронні органи (1921-1929р.р.)

 80. Правова система у 1922 -1927 роках у радянській Україні.
 81. Державний лад тоталітарного режиму (1929-1938р.р.).


 82. Розвиток правової система в 30 - роки 19 ст.

 83. Судові, правоохоронні органи і інші позасудові органи (1930 – 1938р.р.).

 84. Західноукраїнські землі на першому етапі другої світової війни

 85. Возз'єднання з УРСР Закарпатської України.

 86. Зміни в державному ладі УРСР в період другої світової війни.

 87. Діяльність правоохоронних органів у період німецько-радянської війни.

 88. Державний лад у післявоєнні роки.

 89. Розвиток правоохоронних органів в період десталінізації.

 90. Формування правової системи (1945 – перша пол. 1960р.р.).

 91. Державний лад України періоду неототалітарного режиму.

 92. Зміни у суспільному ладі із другої половини 1960 років.

 93. Структура судової системи в 1960-80-ті роки.

 94. Правоохоронні органи неототалітарного режиму.

 95. Основні напрями другої комплексної кодифікації законодавства УРСР (1957 - 1985р.р.)

 96. Державний лад періоду перебудови.

 97. Реформування судової системи (1985 – 1991р.р.).

 98. Основні зміни в діяльності правоохоронних органів (1985 – 1991р.р.).

 99. Розвиток правової системи періоду перебудови.

 100. Розбудова української незалежної держави.

 101. Реорганізація та створення органів державної влади незалежної держави.

 102. Нова Конституція України – важливий етап розвитку суспільства і держави.

 103. Судова система України на сучасному етапі.

 104. Реформування Державної пенітенціарної служби України на сучасному етапі.

 105. Правоохоронні органи України на сучасному етапі.


Викладач циклу

загальноюридичних дисциплін Д.М. Шевченко