vchilka.in.ua 1

Перелік теоретичних питань до модульного контролю № 2 1. Визначте суть, функції, основи організації фінансів підприємств.

 2. Охарактеризуйте фінансові відносини суб'єктів господарювання.

 3. Розкрийте методи організації фінансової діяльності підприємств.

 4. Охарактеризуйте фінансові ресурси підприємства.

 5. Охарактеризуйте джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

 6. Розкрийте порядок формування фінансових результатів суб'єктів господарювання.

 7. Розкрийте особливості фінансів підприємств різних форм власності

 8. Охарактеризуйте особливості фінансів підприємств аграрного сектору економіки.

 9. В чому полягають особливості формування фінансових ресурсів підприємствами різних форм власності.

 10. В чому полягають особливості формування фінансових ресурсів підприємствами аграрного сектору економіки.

 11. Охарактеризуйте фінансування організацій і установ, що здійснюють неприбуткову діяльність.

 12. Охарактеризуйте кошторисне фінансування бюджетних організацій.

 13. Охарактеризуйте порядок формування позабюджетних кошти бюджетних установ та їх види.

 14. Охарактеризуйте фінанси громадських організацій і благодійних фондів.

 15. Охарактеризуйте домогосподарство як суб’єкт фінансових відносин.

 16. Визначте поняття «Фінанси населення».

 17. Розкрийте порядок формування фінансового портфеля фізичної особи.

 18. Розкрийте сутність інвестиційного портфеля та його структуру.

 19. Охарактеризуйте форми заощадження населення.

 20. Охарактеризуйте джерела формування доходів населення.


Перелік виробничих ситуацій до модульного контролю № 2
Практичне завдання 1

Публічне акціонерне товариство «Агро-маркет» створюється із розміром статутного фонду 1 500 000 грн. Статутний фонд поділений на 1 млн. простих акцій. Протягом підписки було викуплено 850 000 акцій за їхньою номінальною вартістю.


Проаналізуйте відповідність статутного капіталу ПАТ «Агро-маркет» законодавчим вимогам стосовно мінімального розміру статутного фонду.

Проаналізуйте ефективність підписки на акції товариства. Проаналізуйте допустимість державної реєстрації відкритого акціонерного товариства «Агро-маркет» відповідно до результатів підписки на акції.

Практичне завдання 2

Складіть план розподілу прибутку і визначити розмір дивіденду на одну просту акцію відкритого акціонерного товариства “Обрій” на наступний рік, якщо відомо, що статутний капітал відкритого акціонерного товариства складає 42 млн. грн., сума резервного фонду на початок року дорівнює 3,6 млн. грн., оподатковуваний прибуток планується на рівні 12 млн. грн., вартість привілейованих акцій відкритого акціонерного товариства “Обрій” з об’явленим дивідендом 30% складає 4 млн. грн., кількість простих акцій відкритого акціонерного товариства “Обрій” (номінальною вартістю – 2 грн.) складає 42 млн. од. Згідно із статутом відкритого акціонерного товариства “Обрій” на розвиток виробництва щорічно направляється 20% чистого прибутку.

Проаналізуєте структуру розподілу прибутку відкритого акціонерного товариства “Обрій”.

Практичне завдання 3

На фінансування інвестиційного проекту в галузі сільськогосподарського виробництва спрямовуються наступні джерела коштів: власні кошти СТОВ «Асканія» – 1500 000 грн., довгостроковий кредит на 2 роки під 35% річних у сумі 500 000 грн., короткостроковий кредит на півроку під 25% річних у сумі 135 000 грн. Середня ставка за довгостроковими депозитами в національній валюті складає 12%. Термін реалізації проекту 2,5 роки.

Визначте середню вартість капіталу, проаналізуйте структуру фінансування інвестиційного проекту. Надайте пропозиції стосовно покращення структури фінансування інвестиційного проекту.

Практичне завдання 4

Початкові інвестиції проекту в галузі сільськогосподарського виробництва складають 1 500 000 грн. Інвестор – СТОВ «Росава» планує отримати мінімум 36% прибутку на вкладений капітал. Протягом строку реалізації проекту, що дорівнює 5 років, підприємство буде отримувати прибуток в наступних розмірах 1-й рік – 420 тис. грн., 2-й рік – 750 тис. грн., 3-й рік – 1110 тис. грн., 4-й рік – 830 тис. грн., 5-й рік – 640 тис. грн. Сучасне значення 1 грн., що з’явиться в кінці n-періодів при ставці дисконту 16% складає: 1 рік – 0,8621 грн., 2 роки – 0,7432 грн., 3 роки – 0,6407 грн., 4 роки – 0,5523 грн., 5 років – 0,4761 грн.


Знайдіть чисту приведену вартість грошових потоків та показник прибутковості інвестицій. Зробіть висновок про доцільність реалізації проекту та його прибутковість порівняно із середніми показниками прибутковості інвестицій у галузі.

Практичне завдання 5

Прибуток відкритого акціонерного товариства «Агродар» у звітному періоді склав 4593 тис грн. На загальних зборах акціонерів було вирішено 100% прибутку виплатити у вигляді дивідендів. Кількість простих акцій товариства складає 11110 шт. Номінал 1 простої акції 100 грн. Кількість привілейованих акції 50 шт. Номінал 1 привілейованої акції 4500 грн. Рентабельність привілейованих акцій 35%.

Знайдіть розмір додаткового та статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Агродар». Проаналізуйте структуру власного капіталу підприємства.

Визначте загальний розмір дивідендів власників привілейованих акцій. Знайдіть дивіденд на одну просту акцію відкритого акціонерного товариства «Агродар». Проаналізуйте дохідність простих та привілейований акцій відкритого акціонерного товариства «Агродар».

Практичне завдання 6

У приватній економіці закритого типу ВВП у попередньому році склав 80 млн. грн., а в аналізованому – 90 млн. грн., споживання у попередньому році – 60 млн. грн., в аналізованому – 67 млн. грн. Обчислити граничну схильність до споживання.

Практичне завдання 7

Індивідуальний доход збільшився на 100 тис. грн., автономне споживання на 5 тис. грн., ГСС= 0,6. Обчислити приріст споживання згідно з функцією споживання.

Практичне завдання 8

Розрахувати граничну схильність до заощадження за умов, що використовуваний доход збільшився на 50 тис. грн., а споживання – на 52 тис. грн.

Практичне завдання 9

Якщо функція заощаджень описується формулою S = – 30 + 0,1Y, а автономні інвестиції складають величину 125, то який буде рівноважний рівень Y?

Практичне завдання 10


Функція споживання задана формулою: C = 80 + 0,5 Y.

а) розрахуйте споживчі витрати і заощадження при даних значеннях доходу та заповніть таблицю:


Доход

Споживання

Заощадження

0100200300400500б) побудуйте графік споживання.

в) розрахуйте граничну схильність до споживання і граничну схильність до заощадження.

г) розрахуйте мультиплікатор витрат.

Практичне завдання 11

Функція споживання задана формулою:

С = 100 + 0,2 Y.

а) побудуйте графік споживання;

б) побудуйте графік заощадження;

в) визначте рівноважний обсяг Y;

г) визначите величину мультиплікатора витрат.

Практичне завдання 12

У базовому періоді інвестиції склали 1000 грн., b = 0,4. В аналізованому періоді автономне інвестування збільшилося на 10 грн., а реальна відсоткова ставка зменшилася на 5 %. Обчислити приріст інвестицій в аналізованому році.

Практичне завдання 13


Обчислити очікуваний чистий прибуток за таких умов: вартість інвестиційного проекту = 1000 грн., норма прибутку = 50 %, податок на прибуток = 30 %, номінальна відсоткова ставка = 12 %, темп інфляції = 4 %.

Практичне завдання 14

Розрахувати сукупний попит на інвестиції за таких умов: номінальна відсоткова ставка = 14 %, темп інфляції = 4 %, податок на прибуток = 30%. За цих умов економіка пропонує чотири інвестиційні проекти, які розрізняються вартістю та нормою прибутку: 1) 1000 грн., норма прибутку = 100%; 2) 2000 грн., норма прибутку = 50 %; 3) 3000 грн., норма прибутку = 30%; 4 ) 4000 грн. норма прибутку = 10 %.

Практичне завдання 15

У приватній економіці закритого типу ВВП = 100 млрд. грн., споживчі витрати – 80 млрд. грн., заощадження – 20 млрд. грн., а заплановані інвестиції – 30 млрд. грн. Чому дорівнюють незаплановані інвестиції?

Практичне завдання 16

В економіці певної країни функція інвестицій визначається рівнянням І = 40 + 0,4 Y, а функція заощаджень – рівнянням S = – 20+0,6Y, де Y – національний доход. Визначити рівноважний Y у країні.

Практичне завдання 17

Підприємство планує здійснити фінансові вкладення в облігації зі строком погашення 4 роки. Облігації можна придбати з дисконтом у 20 %, фіксована ставка процента за облігаціями – 16 % річних до номіналу (нарахування процентів здійснюється за кожне півріччя). Обсяг фінансових інвестицій – 90 000 тис. грн; комісійна винагорода фінансового посередника за придбання та зберігання облігацій – 1 % їх номінальної вартості (сплачується одночасно з придбанням облігацій). Ринкова процентна ставка за аналогічними вкладеннями дорівнює 20 %. Провести оцінку доцільності інвестиційних вкладень у ці облігації, застосувавши при цьому всі можливі динамічні методи оцінки.

Практичне завдання 18

Підприємство А в січні звітного року придбало частку в 30 % у статутному капіталі підприємства Б за розрахунковим балансовим курсом корпоративних прав. Статутний капітал підприємства Б на момент придбання частки становив 1 млн грн, додатковий капітал – 200 тис. грн, резервний капітал – 250 тис. грн, нерозподілений прибуток – 150 тис. грн. За звітний рік власний капітал інвестованого підприємства зріс у цілому на 10 %, а статутний капітал не змінився. Використовуючи метод участі в капіталі, обчислити вартість фінансової інвестиції на початок року, наступного за звітним.


Практичне завдання 19

Підприємство придбало на фондовій біржі 1000 акцій за ринковим курсом 140 %; номінальна вартість однієї акції становить 10 грн. Витрати, пов’язані з оформленням операції (оплата реєстратору, брокеру тощо), дорівнювали 100 грн (без ПДВ). Розрахувати вартість фінансової інвестиції, яка буде відображена в балансі.
Практичне завдання 20

Банк «Кредит» надав пану Солопчуку В. В. споживчий кредит на суму 34 000 грн. строком на 2 роки під 18 % річних з умовою щоквартального погашення основної суми боргу та відсотків за позикою.

Визначте розмір щоквартальних погашень і загальну суму, сплачену позичальником банку.