vchilka.in.ua 1
ПИТАНЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


 1. Загальні відомості про розкриття родовищ стінового і блочного каменю.

 2. Вибір початкового положення фронту гірничих робіт і поділ кар’єрних полів на технологічні блоки.

3.Геометричний аналіз родовищ, раціональні контури та основні параметри кар’єрів по видобуванню блоків і стінового каменю.

 1. Районування родовищ блокового каменю та загальна оцінка облицювальних порід за трудністю видобування блоків.

 2. Кондиції родовищ облицювального каменю та методи їх визначення.

 3. Особливості проектування кар’єрів з видобування блоків із високоміцних порід і порід середньої міцності.

 1. Календарне планування на кар’єрах блокового каменю.

 2. Особливості геологічної будови родовищ природного каменю.

 3. Загальні відомості про способи підготовки блоків до виймання та оптимальний поділ моноліту на кондиційні блоки.

 1. Технологічні процеси гірничих робіт і системи розробки блокового каменю.

 2. Загальні відомості з вибухового способу відокремлення природного каменю. Класифікація гранітних масивів за ступенем тріщинуватості.

 3. Вплив властивостей масиву на ефективність вибухового відокремлення порід.

 1. Відокремлення монолітів від масиву із застосуванням порохів. Спеціальні заходи безпеки.

 2. Способи відокремлення монолітів із застосуванням ВР метальної дії.

 3. Особливості підривання детонуючого шнура при видобуванні блоків природного каменю.

 4. Руйнування породи зарядами напрямленої дії. Конструкції зарядів.

 5. Особливості технології видобування блоків природного каменю зарядами бризантних, пластичних і малощільних вибухових речовин.

 6. Характеристики зарубіжних вибухових технологій відокремлення монолітів каменю.
 7. Раціональні способи вибухового відбивання скельного розкриву та переділка негабаритного каменю.


 8. Особливості використання гідроімпульсного, електроімпульсного гідропідривання та газового долота при видобуванні блоків каменю.

 9. Підривні роботи при проході гірничо-підготовчих виробок.

 10. Виявлення та ліквідація відказних порохових зарядів при видобуванні блоків.

 11. Буро та бурогідроклиновий спосіб підготовки блоків до виймання.

 12. Безпека праці при роботі з гідроклином.

 13. Допустима висота розколу каміння.

 1. Видобування блоків з використанням буріння, ударно-врубових машин та концентраторів напруження.

 2. Видобування блоків каменерізальними баровими машинами та машинами з кільцевою фрезою.

 3. Особливості видобування блоків дисковими каменерізальними машинами.

 4. Канатне пиляння при видобуванні блоків.

 5. Видобування блоків з використанням спушувачів, гідромолотів.

 6. Видобування блоків з використанням гвинтових підіймальних пристроїв.

32.Основи різання каменю термогазоструминними пальниками.

 1. Можливості зниження втрат каменю при видобуванні блоків з використанням терморізаків.

 2. Газострумінні каменерізні машини.

 3. Раціональні області термогазострумінного нарізання та оптимальні розміри вирізуваних монолітів.

 4. Технічне оснащення, конструкції, особливості термогазострумінного устаткування і заходи щодо безпеки під час роботи з ним.

 5. Напрямлене електротехнічне і термомеханічне розколювання каменю.

 6. Технологія відокремлення каменю невибуховими руйнівними засобами і їх хіміко-технологічні властивості.

 7. Безпека праці при роботі з невибуховими руйнівними засобами.

 8. Руйнування каменю струменем води високого тиску.

 9. Загальні відомості про комбіновані способи підготовки каменю до виймання.

42. Метод відокремлення монолітів вибуховими, вибухо-комбінованими способами. Розділення монолітів на блоки.


43. Методи відокремлення моноліту термічними і термокомбінованими способами з допомогою невибухових руйнуючих засобів.

44. Фізико-технічні та інші комбіновані методи нарізування щілин і відокремлення моноліту від масиву.


 1. Рідко застосовувані комбіновані способи відокремлення блоків.

 2. Особливості відокремлення блоків для монументального будівництва.

 3. Комплексне і раціональне освоєння родовищ природного облицювального каменю. Особливості. Проблеми.

 4. Особливості виймально-завантажувальних робіт. Завалювання, посування монолітів і блоків.

49. Характеристика устаткування для виймально-завантажувальних робіт у процесі видобування блоків.

50. Завалення та переміщення блоків лебідками.

51.Посування монолітів вибухом площового порохового заряду.

52.Подрібнення негабариту, виймання і завантаження обколу.

 1. Вантажозахватні пристрої для завантаження і розвантаження блоків.

 2. Різні технічні способи перекидання, відтягування та переміщення монолітів і блоків.

55. Технічні засоби та устаткування для проведення виймально-завантажувальних робіт. Загальні поняття.

 1. Використання стрілових кранів.

 2. Використання кабельних кранів.

 3. Використання дерік-кранів.

 4. Використання самохідних клітей.

 5. Використання портальних і козлових кранів.

 6. Кар’єрні вантажі та вибір засобів для їх переміщення.

 7. Вимоги до складів сировини та кар’єрних доріг.

 8. .Перевезення блоків.

64.Приймання, маркірування і поставляння блоків природного каменю.

 1. Перевезення блоків каменю залізницею.

 2. Деякі особливості та характерні умови видобування крупних блоків для монументального будівництва.
 3. Технологія та механізація видобування крупних блоків для монументального будівництва.


68. Основи формування структур комплексної механізації. Ланки і комплекси механізації кар’єрів.

69. Порядок формування технологічних комплексів.

70. Способи підготовки блоків каменю до виймання з урахуванням групування масивів за тріщинуватістю.

71.Установлення комплексів устаткування видобутку блоків.

 1. Шляхи раціонального використання сировини та комплекси утилізації відходів.

 2. Вимоги, що ставляться до кар’єрного водовідливу.

 3. Поділ кар’єрних полів на зони структурного послаблення масиву.

 4. Районування кар’єрного поля по параметрам крутопадаючих тріщин.

 5. Визначення площадної блочності породного масиву.

 6. Вибір напрямку розвитку гірничих робіт на кар’єрах по видобуванню блоків.

 7. Розрахунок параметрів елементів систем розробки на кар’єрах блочного каменю.

 8. Вибір схеми розкриття робочих горизонтів на кар’єрах блокового каменю.

 9. Технологічні схеми видобування блоків.